:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  Futurologická spoločnosť na Slovensku
Sekcia Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS
 

Zaujíma Vás budúci vývoj ekonomiky, spoločnosti a civilizácie? Máte na to názor, s ktorým sa chcete podeliť? Staňte sa členom FSS!

 
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti

FreeJob.sk

PhDr. Rastislav Tóth, CSc.
Bude prvá svetová atómová vojna?
Čas konania: 6. február 2020 (štvrtok) o 16:30 hod.
Miesto konania: Inštitút ASA na Gunduličovej ul. č. 12 v Bratislave

Almanach FSS 1990 - 1996
FUTUROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ NA SLOVENSKU

CIVILIZÁCIA A BUDÚCNOSŤ
Almanach FSS 1990-1996

Editori: Ivan Klinec, Michal Majtán

Bratislava, Júl 1996

Rozsah: 256 strán
Publikácia je určená na študijné účely

Rukopis neprešiel jazykovou ani redakčnou úpravou. Za obsah, odbornú a jazykovú úroveň príspevkov zodpovedajú autori.

FSS - Sekcia Slovenského komitétu pre vedecké riadenie, Bratislava

Publikácia vychádza s finančnou podporou Vzdelávacej nadácie Jána Husa Bratislava

© Ivan Bajer, Jaroslav Fidrmuc, Jana Gašparíková, Ladislav Hohoš, Míkuáš Huba, Koloman Ivanička, Ján Kelier, Ivan Klinec, Erika Kvapilová. Ľuba Lacinová, Michal Majtán, Juraj Michálek, Jaroslav Nemec, František Petrášek, Boris Procházka, Ružena Spáčilová, Alexej Spevák, Eduard Šarmír, Josef Šmajs, Juraj Štefanovič, Josef Vavroušek, Štefan Žolnay


O B S A H

ÚVOD ... 3

I. SEDEM ROKOV FUTUROLÓGIE NA SLOVENSKU - IVAN KLINEC, MICHAL MAJTÁN ... 4

II. HĽADANIE NOVEJ CIVILIZAČNEJ PARADIGMY ... 7

Slovenska a prechod k informačnej spoločnosti Vízia smerovania slovenskej spoločnosti po roku 2000 - Ivan Klinec ... 7
Prechod k informačnej spoločnosti ako civilizačná transformácia ... 7
Ekonomická podstata prechodu k informačnej spoločnosti ... 8
Informácie, trh a konkurencieschopnost' ... 9
Informatizácia a prechod k informačnej spoločnosti ... 11
Slovensko a prechod k informačnej spoločnosti ... 12
Národný program prechodu k informačnej spoločnosti ... 13
Podpora globálneho myslenia slovenskej spoločnosti ... 14
Podpora zmeny hodnotených orientácií slovenskej spoločnosti ... 14
Marketing globálneho svetového trhu ... 15
Podpora zdrojovej reorientácie slovenskej ekonomiky ... 16
Vytvorenie trhu informačných tovarov a služieb ... 16
Vytvorenie informačnej ekonomiky ... 17
Vytvorenie informačnej infraštruktúrnej siete ... 18
Participácia na medzinárodných programoch informatizácie ... 19
Participácia na globálnej sieti informačných superdial'níc ... 19
Participácia na vytvárajúcej sa globálnej informačnej spoločnosti ... 20
Vytváranie nových pracovných miest ... 21
Podporné programy v oblasti školstva a vzdelávania ... 21
Sociálne a ekologické dopady informatizácie ... 22
Záver ... 23
Literatúra ... 23

Globálna informatizovaná spoločnosť - Ladislav Hohoš ... 27

Budú informatizácia a ekológia prioritami politiky USA? Globálne programy viceprezidenta USA Al Gora - Ivan Klinec ... 30
Projekt siete informačných superdiaľnic ... 30
Globálny Marshallov plán ... 31
Stabilizácia svetovej populácie ... 33
Strategická environmentálna iniciatíva ... 33
Nová globálna ekonomika ... 34
Nová generácia medzinárodných zmlúv a globálny environmentálny konsenzus ... 35

Naše globálne susedstvo - Ivan Klinec ... 37

Správa komisie pre globálne riadenie ... 37
Pojem globálneho riadenia ... 37
Globalizácia ... 59
Hodnoty globálneho susedstva ... 40
Globálna občianska etika ... 41
Vzájomná ekonomická závislosť ... 43
Globálne rozhodovanie a potreba multilateralizmu ... 44
Ekonomická rada bezpečností ... 45
Globálny systém ekonomického riadenia ... 46

Chaos - nová paradigma vedy - Koloman Ivanička ... 49

Nastáva celosvetový chaos? - Ladislav Hohoš ... 53

Od idee ke spolčenské instituci pro štúdium budoucnosti - František Petrášek ... 56
Futurologie jako všespolečenské hnutí ... 56

Globálne procesy kontra regionalizmus - Jana Gašpariková ... 60

Participatívna demokracia a prechod k informačnej spoločnosti - Ivan Klinec ... 63

Alvin Tofller: Posun moci - Ladislav Hohoš ... 66

Alvin a Heidi Toffler: Príprava na nasledujúce tisícročie - Ladislav Hohoš ... 70
Lobovanie v prospech minulostí ... 70
Výrečnosť Druhej vlny ... 71
Voličstvo zajtrajška ... 72

Alvin a Heidi Tofller: Zásadné problémy stúpencov tretej vlny - Ladislav Hohoš ... 73
Zásady agendy tretej vlny ... 74
Jazda na vlne zmeny ... 76

Otázka prežitia na úsvite 21.storočia - Vojna a antivojna - Ladislav Hohoš ... 77

Masa na hrane stability - Juraj Štefanovič ... 81
Problém stability masy ... 81
Psychologický pristúp ... 82
Termodynamicky prístup ... 83
Celostný prístup ... 84
Riešenie problému stability na hrane ... 86

Vízia 2050 - globálna vedecká spoločnosť - Štefan Žolnay ... 88

Budúcnosť informačnej infraštruktúry. Bodu na Slovensku informačné diaľnice? Boris Procházka ... 90
Perspektívy virtuálnej spoločnosti ... 90
Ekonomicky rozvinuté krajiny budujú informačnú spoločnosť ... 91
Informatizácia v USA ... 91
Predstavy o budúcnosti informatizácie v EU ... 91
A čo v našich podmienkach? ... 95

K prognózovaniu vývoja školstva v SR - Michal Majtán ... 97

Slovensko a možnosť vitálneho rozvoja - Ivan Bajer ... 100

III. HĽADANIE NOVEJ EKONOMICKEJ PARADIGMY ... 103

Trendy sociálno-ekonomického pohybu vo svete v podmienkach nastupujúcej technicko-ekonomickej paradigmy - Eduard Šarmír ... 103
Prvotné elementy novej technicko-ekonomickej paradigmy ... 103
Ďalšie cm novej technicko-ekonomickej paradigmy ... 104
Ekonomická politika a nová technicko-ekonomická paradigma ... 105

Holistická interpretácia súčasnej ekonomiky - Ivan Klinec ... 111
Vznik globálnej ekonomiky a potreba holistickej interpretácie súčasnej ekonomickej realít ... 111
Ekonomika ako implikátny poriadok a globalizácia svetovej ekonomiky ako civilizačný celopohyb ... 113
Ireverzibilita ekonomických procesov ... 115
Ekonómia a entropia ... 117
Ekonomika ako disipatívna štruktúra ... 118
Globalizácia ekonomiky a zmena hodnotených orientácii spoločnosti ... 119
Obnovenie pôvodného významu ekonómie ako cesta k prekonaniu globálnej krízy ľudstva ... 120

Postindustriálne východiská riešenia krízy štátu blahobytu - Erika Kvapilová ... 126
Čo je to "welfare state"? ... 126
Kríza WS? ... 127
Postindustrialisti
... 128

Poznatkovo orientovaná ekonomika - Koloman Ivanička ... 131
Úloha poznatkov v tvorbe hodnôt a potreba zmeny stratégie k sfére tvorby ... 131
Potreby tvorby scenára poznatkové orientovanej spoločnosti a poznatkové orientovanej ekonomiky pre Slovensko ... 133

Vízia roku 2020 - Ivan Klinec ... 136
Budúcnosť informačnej ekonomiky ... 136
Informatizácia - základ prežitia v súčasnej ekonomike ... 136
Životné cykly ekonomík ... 137
Technológia v životných cykloch ekonomík ... 138
Potreba informačnej infraštruktúry ... 139
Od informačnej ekonomiky k bioekonomike ... 140
Informatizácia ako transformácia ekonomík ... 141
Infosprostredkovávatelia nového veku ... 141
Vteľovanie inteligencie do produktov ... 142
Pravidlo 80 - 20 pre rok 2020 ... 142
Mýtus nesmrteľného podniku ... 143
Interorganizácia - nová forma organizácie ... 144
Japonsko ako samuraj informatík ... 144
Dimenzie budúcej ekonomiky ... 145

Kapitalizmus alebo postkapitalistická spoločnosť? - Ivan Klinec ... 146
Transformácia ako prechod k spoločnosti znalosti ... 146
Priemyselná revolúcia ... 147
Revolúcia produktivít ... 147
Manažérska revolúcia ... 148
Spoločnosť organizácií ... 148
Spoločnosť znalosti ... 149
Náčrt novej teórie ekonómie znalostí ... 150
Produktivita znalosti a konkurencieschopnosť ekonomík ... 150
Potreba novej školy postkapitalistickej spoločnosti ... 151
Vzdelávanie už nemôže byť monopolizované školami ... 152

Príprava na kapitalizmus 21. Storočia - Ivan Klinec ... 153
Globálna ekonomika poľa Róberta B. Reicha ... 153
Národná idea a globálna ekonomika ... 153
Strata významu myšlienky hospodárskeho národa ... 154
Hospodárske siete ako základ organizácie globálnej ekonomík ... 155
Globálna sieť a nová Štruktúra svetovej ekonomík ... 156
Povolania budúcnosti a pracovné sily v globálnej ekonomike ... 156
Mýtus voľného trhu ... 157
Zmena distribúcie bohatstva v globálnej ekonomike ... 158
Nové ekonomické myslenie pre globálnu ekonomiku ... 159

Ešte raz o "novom počínaní" - Ladislav Hohoš ... 161
R. Reich a príprava na kapitalizmus 21.storočia ... 161

Niekoľko poznámok o novej paradigme H. Hendersonovej - Ladislav Hohoš ... 163

Globálny Paradox notovej ekonomiky konca 20. Storočia - Ivan Klinec ... 166
Globálne paradoxy svetovej ekonomiky ... 166
Telekomunikačná revolúcia hnacou silou Globálneho Paradoxu ... 167
Turizmus najväčším priemyslom globalizovaného sveta ... 168
Storočie drakov a vznik čínskeho commonwealthu. ... 170
Predpokladaný profil svetovej ekonomiky konca 20. storočia ... 170

Tajomstvá úspechu čínskej ekonomickej reformy - Ivan Klinec ... 173
Tretia najväčšia ekonomika sveta ... 173
Tajomstvá úspechu čínskej ekonomickej reformy ... 174
Čínska cesta od ekonomickej k politickej reforme ... 176
Prečo je Čína úspešná a prečo Rusko nie? ... 176
Čínsky commonwealth a svetová ekonomika ... 178

Biela kniha Európskej únie o ceste do 21. Storočia - Ivan Klinec ... 179
Technologická súťaž a vstup do 21. storočia ... 179
Biela kniha - program pre 21. storočie ... 181
Prechod k informačnej spoločnosti ... 182
Prechod k politike globálnej konkurencieschopnosti ... 183
Vytváranie transeurópskych sieti ... 184
Nový model rozvoja pre globálnu spoločnosť ... 185

V privatizácii ide o kapitál - Jaroslav Nemec ... 186

IV. HĽADANIE NOVEJ EKOLOGICKEJ PARADIGMY ... 192

Trvalo udržateľná budúcnosť z hľadiska ekológie - Ľuba Lacinova ... 192

Hledání možnosti trvale udržitelného rozvoje - +Josef Vavroušek ... 197

Udalosti na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov - Výzva aj pre vedy o životnom prostredí - Mikuláš Huba ... 203
Domáce impulzy ... 203
Medzinárodné impulzy ... 205

Perspektívy riešenia environmentálnych problémov transformujúcej sa slovenskej ekonomiky - Ružena Spáčilová ... 209

Štátna environmentálna politika a ekologické účtovníctvo - Jaroslav Fídrmuc ... 214

Hľadanie novej ekonomickej a ekologickej paradigmy - Ladislav Hoboš ... 219

Ohrožená kultúra - Jozef Šmajs ... 224
(Od evolučni ontológie k ekologické politice) ... 234
Opozice kultúry a přírody ... 224
Globalizace ... 225
Technika ... 225
Člověk ... 226
Politika ... 226
Kultúra ... 227

Ekologická kríze a patológie pragmatizmu - Ján Keller ... 230

Gaia - novy pohľad na život na Zemi - Ivan Klinec ... 237

Teória Gaia z pohľadu fyzikálnej chémie - Alexej Spevák ... 240
(Úvaha ku knihe J. Lovelocka "Gaia, Živoucí planéta".) ... 240

V. PREHĽAD USKUTOČNENÝCH SEMINÁROV FUTUROLÓGICKEJ SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU V OBDOBÍ OD 30.10.1990 DO 18.6.1996 ... 245

VI. ADRESY ... 248

VII. VÝBOR FSS ... 249


Názov: Civilizácia a budúcnosť. Almanach Futurologickej spoločnosti na Slovensku 1990-1996, Editori: Ivan Klinec, Michal Majtán, Autori: Kolektív, Vydanie: Prvé, júl 1996, Vydavateľ: Futurologická spoločnosť na Slovensku, Koceľová 15, 815 94 Bratislava.


Stiahnite si e-knihu: ALMANACH FSS 1990 - 1996

E-kniha neobsahuje texty editora a spoluautora I. Klinca, keďže sme na ne nedostali súhlas, povolenie na publikovanie. Ďakujeme za pochopenie!


Almanach nájdete a môžete si ho vypožičať v Ústrednej knižnici Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pod signatúrou: F16599/2 DF


 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia

 

Stiahnite si knihu do PC!

...alebo do mobilu, tabletu!

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2022 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET