:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  Futurologická spoločnosť na Slovensku
Sekcia Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS
 

Zaujíma Vás budúci vývoj ekonomiky, spoločnosti a civilizácie? Máte na to názor, s ktorým sa chcete podeliť? Staňte sa členom FSS!

 
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

História FSS - Sekcie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie

Začiatky organizácie futurológov na Slovensku

Ing. Michal Majtán, PhD., prognostik

Prognostika, futurológia, dlhodobé plánovanie, štúdie z oblasti výskumu budúcnosti a predvídavého myslenia mali v histórii ľudstva vždy primerané miesto vo sfére spoločenského uvažovania. Na ne spravidla nadväzovali spracúvania programov, stratégií, scenárov vývoja a pod. Futurológovia vo väčšine krajín sveta formulujú predstavy o budúcom vývoji celosvetovej civilizácie, jednotlivých zoskupení krajín i jednotlivých štátov. V nadväznosti na ne koncipujú aj cesty, prostriedky a nástroje ako optimisticko–realistické predstavy o budúcom vývoji zabezpečiť, resp. ako zabrániť naplneniu sa varovných vízií a prognóz.

Aj na Slovensku bolo a je viacero futurológov, prognostikov. Organizačne boli pôvodne členmi československej Občianskej futurologickej spoločnosti /OFS/ so sídlom v Prahe. Jej založenie inicioval Ing. Miloš Zeman. Keďže v 70.-tych rokoch spolupracoval s viacerými prognostikmi na vtedajších československých výskumných ústavoch so sídlom v Bratislave bolo pochopiteľné, že niektorí z nich sa stali členmi OFS. Z praktických a organizačných dôvodov bolo účelné ustanoviť pobočku OFS aj v Bratislave. Ustanovila sa 30. októbra 1990.

Stalo sa tak po seminári k problematike prognózy sociálno-ekonomického a politického vývoja v SR v Dome techniky /DT/ ZSVTS na Koceľovej ul. v Bratislave.

Spomedzi aktivít možno osobitne spomenúť usporiadanie prvej futurologickej konferencie na Slovensku v dňoch 14.-16. októbra 1992, a to v Dome techniky ZSVTS na Škultétyho ul. V Bratislave. Konala sa v spolupráci s OFS z Prahy, a to v rámci Medziuniverzitného programu štúdií budúcnosti. Vystúpenia na konferencii boli publikované v zborníku.

V ďalšom období – po rozdelení Československa a vzniku samostatnej Slovenskej republiky – členovia pobočky OFS v Bratislave konštituovali novú organizáciu futurológov na Slovensku s názvom Futurologická spoločnosť na Slovensku /FSS/. Ustanovujúca schôdza sa uskutočnila 16. februára 1993. FSS sa organizačne prihlásila do systému organizácie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie /SKVR/, a to ako jeho sekcia futurológie. Samotný SKVR je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností /ZSVTS/.

Ambíciou FSS bolo a je napomáhať pestovaniu predvídavého myslenia, a to najmä na Slovensku. V rámci toho podporovať a iniciovať vedecké i pedagogické a realizačné aktivity v oblasti prognostiky, vízií, stratégií, programov, dlhodobých plánov a pod. FSS od začiatku organizovala rôzne semináre, prevažne poldňové. Viacerí členovia priebežne publikovali výsledky svojej práce v tlači, v zborníkoch, v rozhlase i televízii ako aj na internete.

V decembri 1992 vtedajšia ešte pobočka OFS začala s usporadúvaním tzv. „futurologických utorkov“. Prevažne raz mesačne. Mali podobu popoludňajších seminárov. Organizovali sa ako otvorené podujatia. Zúčastňovať sa na nich mohli nielen členovia OFS a neskôr FSS, ale aj ďalší záujemcovia z verejnosti, a to najmä vedeckej a študentskej. Preto konanie jednotlivých futurologických utorkov sa oznamovalo vopred aj prostredníctvom médií /tlač, rozhlas/. Na futurologikých utorkových seminároch sa diskutovalo o budúcom vývoji a očakávaných zmenách v oblasti civilizácie, vedy, myslenia, filozofie, sociológie, transformácie ekonomiky a spoločnosti, futurológie, prognostiky, hospodárskej politiky, synergetiky, kybernetiky, celostnosti, chaotiky, informatizácie a informatiky, riadenia, globalizácie a globálnych problémov, vzdelávania, trvalo udržateľnej budúcnosti a pod. Diskutovalo sa k prácam H. Hendersonovej, A. Tofflera, J. Naisbita, P. Druckera, S. Davisa, B. Davidsona, R. Sheldraka, R. Reicha, J. Lovelocka, R. Abrahama, T. McKennu, E. Páleša, J. Šmajsa ako aj o Bielej knihe EÚ o ceste do 21. storočia a o knihe Naše globálne susedstvo.

Uskutočnili sa aj besedy o výsledkoch XIII. a XIV. svetovej konferencie Svetovej federácie štúdií budúcnosti /konali sa v Turku a v Nairobi/ a medzinárodnej konferencie: Nezamestnanosť a nové vzory práce v digitálnom veku /konala sa vo Veľkej Británii/.

Súhrnne možno konštatovať, že semináre boli venované štyrom okruhom:

  • ekológii,
  • ekonomike,
  • civilizácii a
  • diskusiám k vybraným publikáciám.

V období od decembra 1992 do konca júna 1996 bolo usporiadaných 43 futurologických utorkov. Na seminároch sa zúčastňovalo väčšinou 15 – 25 záujemcov.

Otvorená a slobodná výmena názorov a skúseností v diskusiách na seminároch FSS prispievala k rozširovaniu poznatkov jednotlivých účastníkov. Veľakrát aj zo špeciálnych a špecifických vedeckých disciplín. Viaceré vstupné referáty a prípadne aj diskusné príspevky autori publikovali napr. vo futurologickej revue Dialogy s budoucností /OFS Praha/, v Literárnom týždenníku, Hospodárskych novinách, Slovenskom profite, Alternatíve, Novom slove a pod.

Členovia FSS sa väčšinou aktívne zúčastňovali na rôznych seminároch, konferenciách a ďalších podujatiach:

  • 2. a 3. medzinárodného kolokvia: Koncipovanie budúcnosti v Európe organizovaných OFS v Prahe v rokoch 1993 a 1995,
  • Medzinárodnej konferencie: Kultúra a moc /Praha, 1995/,
  • semináre a konferencie: Šok z prosperity /Olomouc/ a Mozaika budúcnosti /Brno/,
  • XIII. svetová konferencia Svetovej federácie štúdií budúcnosti /Turk, 1993/

Vystúpenia členov FSS na podujatiach boli potom prípadne publikované aj v zborníkoch.

FSS vo svojej práci tvorivo spolupracovala s OFS v Prahe, redakciou futurologickej revue Dialogy s budoucností i Strediskom medziuniverzitného programu štúdií budúcnosti pri Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Obdobne bola účelná a vzájomne výhodná spolupráca pri niektorých aktivitách s Ústavom informácií a prognóz školstva, Prognostickým ústavom SAV, Filozofickým ústavom SAV, Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život, Slovenskou asociáciou Rímskeho klubu, Domom techniky ZSVTS, Vzdelávacou nadáciou Jána Husa, Informačnou kanceláriou Rady Európy, Klubom ekofilozofie pri Slovenskom filozofickom združení, Deťmi zeme a v neposlednom rade s SKVR. V rámci toho osobitne sa oceňuje finančná podpora Vzdelávacej nadácie Jána Husa pri vydaní almanachu FSS 1990 – 1996: Civilizácia a budúcnosť /Bratislava, júl 1996, 256 strán/.

FSS v hodnotenom období spolupracovala aj s medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa otázkami budúcnosti: Svetovou federáciou štúdií budúcnosti a Svetová futurologická federácia. 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Stiahnite si knihu do PC!

...alebo do mobilu, tabletu!

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET