:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  Futurologická spoločnosť na Slovensku
Sekcia Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS
 

Zaujíma Vás budúci vývoj ekonomiky, spoločnosti a civilizácie? Máte na to názor, s ktorým sa chcete podeliť? Staňte sa členom FSS!

 
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Futurologická spoločnosť na Slovensku - Sekcia Slovenského komitétu pre vedecké riadenie

Nekrológ

S úctou k prežitému tvorivému, aktívnemu a bohatému životu ekonóma doc. Ing. Jaroslava Fidrmuca, CSc. oznamujeme, že sa vo veku 83 rokov jeho život uzavrel 13. 8. 2015.

Docent Fidrmuc mal dôstojný podiel na ekonomickej vede Slovenska ako aj na pedagogickej vysokoškolskej práci. Hodne publikoval. Jeho teoretické, analytické i hodnotiace publikácie budú aj naďalej podkladom a metodickým podnetom pre ďalšie práce. Aktívnym bol aj vo viacerých spoločenských organizáciách a ich orgánoch. Okrem iného sa funkcionárky podieľal aj na práci Futurologickej spoločnosti na Slovensku (FSS). V ostatných rokoch bol čestným členom FSS.

Za FSS: Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Ing. Michal Majtán, PhD.

Posledná rozlúčka bola v bratislavskom Krematóriu dňa 21. augusta o 10:00 hod.


Významné výročie ZSVTS a ocenenie FSS

Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 25. výročia vzniku Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností /ZSVTS/ sa konalo 17.3.2015 v hoteli Saffron v Bratislave pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Pozvanie prijali zástupcovia štátnych orgánov, partnerských organizácií, členských odborných spoločnosti a osobnosti verejného života. V rámci hodnotenia aktivít ZSVTS bola vyzdvihnutá aj Futurologická spoločnosť na Slovensku /FSS/. Čestný predseda FSS Ing. Michal Majtán, PhD. bol za celoživotné zásluhy ocenený najvyšším vyznamenaním - Zlatou medailou ZSVTS a príslušným diplomom. Za päťročný výkon funkcie predsedu FSS vedenie ZSVTS doc. PhDr. Ladislavovi Hohošovi, CSc. udelilo Čestné uznanie ZSVTS. V reprezentačnej publikácii k 25. výročiu ZSVTS sa uvádza, že "v rámci aktivít ZSVTS FSS ako zložka Slovenského komitétu pre vedecké riadenie patrí medzi najaktívnejšie odborné subjekty" (str.51). Pozrite fotoprílohu z akcie!

(mm+lh)


Nekrológ - RNDr. Koloman Ivanička DrSc.

Dozvedeli sme sa smutnú správu. Dňa 13. 8. 2014 nás vo veku 85 rokov opustil profesor RNDr. Koloman Ivanička DrSc., výrazná vedecká osobnosť a vysokoškolský pedagóg, ktorý svoje celoživotné odborné aktivity vždy spájal s presadzovaním nových smerov v myslení a bádaní. Bol zakladajúcim aktívnym členom Futurologickej spoločnosti na Slovensku (FSS), mal naplánovanú prednášku na mesiac september o unikátnosti Slovenska (genius loci) ako základu vízie rozvoja.

K. Ivanička vyštudoval na univerzite vo Varšave (1954), titul DrSc. získal v rámci SAV v roku 1972, riadnym profesorom ekonomickej geografie bol ustanovený v roku 1975 na Univerzite Komenského. V prvej polovici osemdesiatych rokov sa stal predsedom Prognostickej sekcie Česko-slovenskej geografickej spoločnosti pri ČSAV, v druhej polovici osemdesiatych rokov predsedom Sekcie synergetiky a prognostiky Slovenskej ekonomickej spoločnosti pri SAV. V roku 1994 jeho hlavným pracoviskom bolo "Centrum strategických štúdií SR". V roku 1995 sa aktívne podieľal na založení Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici. Vtedy bol menovaný do funkcie podpredsedu Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR, ktorý fungoval jedno volebné obdobie. V roku 2009 sa stal riaditeľom Národného centra európskych a globálnych štúdií SR pri Ekonomickej univerzite v Bratislave. Úlohou centra mal byť transfer invencie a kreativity do praxe v rámci kľúčových ekonomických aktivít. V roku 2006 prijal ponuku Vysokej školy ekonomiky a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Publikoval množstvo odborných prác, má zakladateľský podiel na formovaní odborov ako synergetika, prognostika, globalistika. Spomenieme iba možno nedocenenú a v súčasnosti prepotrebnú monografiu "Slovakia - Genius -Loci", ktorá poskytuje inšpiráciu pre víziu budúcnosti Slovenska.

Česť jeho pamiatke!

Ladislav Hohoš
predseda FSS


K 20. výročiu založenia OFS

Vážení kolegovia,

gratulujem všetkým členom OFS v ČR a osobitne jej funkcionárom k už dvadsať ročnému pôsobeniu. Podľa Vojtecha Zamarovského /Dejiny písané Rímom, Perfekt, Bratislava, 2002, str. 26/ však „V politike i živote treba viac ako na minulosť myslieť na budúcnosť“.

Preto všetkým v OFS prajem veľa tvorivých síl, chuť a vôľu naďalej:

  • pestovať v ČR predvídavé myslenie,
  • napomáhať jeho zmysluplnému uplatňovaniu v procesoch kvalitného formovania budúcnosti,
  • ako aj veľa úspechov pri formulovaní návrhov decíznych rozhodnutí pre komplexné zabezpečovanie pozitívneho vývoja ČR v praktickom živote,
  • spolupracovať v práci s futurologickými organizáciami v iných štátoch.

S pozdravom

Ing. Michal Majtán, PhD., čestný člen OFS a čestný predseda
Futurologickej spoločnosti na Slovensku a člen jej kontrolného orgánu

Bratislava, december 2010


Zdravica k dvadsiatemu výročiu založenia Občianskej futurologickej spoločnosti

Vážení priatelia,

Futurológia je niečo ako okno do budúcnosti. Vo vyspelých krajinách sa záujem o zvládnutie budúcnosti prejavuje aj šírením futurologických poznatkov tak v rámci univerzitného štúdia, ako aj v súkromných inštitúciách. Nielen vo veľkých a veľmi bohatých krajinách, ale porovnateľným vzorom pre nás by v tomto smere mohlo byť Fínsko, kde podpora prognostických programov a vzdelávania sú priamo súčasťou vládnej politiky. Naše zaostávanie v transformácii na úroveň Tretej vlny sa okrem iného prejavuje aj nezáujmom o futurologické poznatky. Pokiaľ ide o globalizáciu a ekologickú krízu, k zmene stratégie zrejme musí ľudstvo priviesť pud sebazáchovy. Nie som teda optimistom, o to viac si vážim vytrvalé a nedocenené úsilie, ktoré členovia OFS vynakladali a vynakladajú ohľadom presadenia zodpovednosti za budúcnosť v konaní politikov a v oblasti verejnej mienky. S ohľadom na našu spoločnú minulosť v jednej organizácii potvrdzujem spoločnú inšpiráciu a maximálnu ochotu k spolupráci zo strany Futurologickej spoločnosti na Slovensku, ktorá má od 28.9.2010 nové vedenie.

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.
predseda FSS-sekcie SKVR

Bratislava, 20. novembra 2010


A máme svoje logo a nový vizuál webovej stránky! Ako sa Vám páči, priatelia?


Súčasní futurológovia sú vystavení nástrahám nedbalosti, alibizmu a sebauspokojovania. Prejavujú sa tak, že futurológovia usilujú skôr o opis budúcnosti než o uvažovanie o budúcnosti. Tento stav je do značnej miery podmienený dopytom zo strany ekonómov. Predmetný postoj predstavuje skôr futurografiu než futurológiu. Futurológovia, čiže ľudia zaoberajúci sa budúcnosťou, sa správajú ako krátkozrakí, pokiaľ nezačnú pristupovať k futurológii predovšetkým ako k futurosofii, t.j. k premýšľaniu o budúcnosti. Lenže premýšľanie o budúcnosti vyžaduje dostatok odvahy a silnú motiváciu, to však nie je možné bez skalopevnej nádeje. K súčasnej futurografii treba nevyhnutne pridať futurosofiu, obsahujúcu prorocké hľadisko. Výsledkom futurosofie má byť čosi viac než púhy súbor scenárov. Ide o to, že futurosofia nám musí pomáhať objavovať zmysel a cieľ našich životov, naších aktivít a sklonov, mala by nám poskytnúť náhľad definitívneho ukončenia ľudskej histórie na planéte Zem. Požiadavka na poznanie zmyslu a účelu dejín je zásadným nárokom rozumu, ktorý premýšľa globálnym spôsobom.

Prof. Msgre. ThDr. Karel Skalický
(Citované podľa: Pavel Nováček: Third Transition. Olomouc 2001, s. 5.
) 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Stiahnite si knihu do PC!

...alebo do mobilu, tabletu!

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET