:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Almanach FSS 1990 - 1996

Prehľad uskutočnených seminárov Futurologickej spoločnosti na Slovensku v období od 30.10.1990 do 18.6.1996.

Rok 1990

30.10.1990
Úvahy o prognóze sociálno-ekonomického a politického vývoja v SR - ustanovujúce zasadanie Občianskej futurologickej spoločnosti Bratislava - miesto konania: Dom techniky ZSVTS, Koceľová ul.,

Rok 1991

16.12.1991
Transformácia ekonomiky a jej vplyv na sociálnu oblasť - vstupný referát: Ing. Miloš Zeman, CSc. /Občianska futurologická spoločnosť Praha / - miesto konania: kinosála Slovenskej komisie pre životné prostredie, Hlboká 2,

Rok 1992

14.-16.10.1992
Medzinárodná konferencia Medziuniverzitného programu štúdii budúcnosti - miesto konania: Dom techniky ZSVTS, Škultétyho ul.,

8.12.1992
Slovensko a možnosti vitálneho rozvoja - vstupný referát : PhDr. Ivan Bajer. CSc. - miesto konania: Dom techniky ZSVTS, Škultétyho ul.,

Rok 1993

16.2.1993
Štruktúra ekonomiky v modeloch informačnej spoločnosti - vstupný referát: Ing. Ivan Klinec - miesto konania: Prognostický ústav SAV, Šancová 56,

16.3.1993
Hazel Hendersonová: Politika v slnečnej ére - beseda ku knihe - vstupný referát: Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. - miesto konania: Prognostický ústav SAV, Šancová 56,

13.4.1993
Trvalo udržateľná budúcnosť z hľadiska ekológie - vstupný referát: RNDr. Ľuba Lacinová, CSc. - miesto konania: Prognostický ústav SAV, Šancová 56,

18.5.1993
Vývoj vedy a techniky na Slovensku - vstupný referát: Ing. Eduard Šarmir. DrSc. - miesto konania: Prognostický ústav SAV, Šancová 56,

15.6.1993
Slovensko a participatívny model - vstupný referát: PhDr. Jana Gašparíková, CSc., Participatívna demokracia a prechod k informačnej spoločnosti - vstupný referát: Ing. Ivan Klinec - miesto konania: Prognostický ústav SAV, Šancová 56,

27.7.1993
Vývoj kriminality v SR - vstupný referát: PhDr. Peter Ondrejkovič - miesto konania: Prognostický ústav SAV, Šancová 56,

21.9.1993
Nová paradigma vzdelávacej politiky - vstupný referát: Doc. PhDr. Matej Beňo, CSc, - usporiadané v spolupráci so Slovenskou asociáciou Rímskeho klubu - miesto konania: Geografický ústav SAV, Štefánikova 49,

12.10.1993
Beseda s účastníkmi XIII. Svetovej konferencie Svetovej federácie štúdii budúcnosti - vstupné referáty: PhDr. Erika Kvapilová, CSc., Ing. Ružena Spáčilová, CSc., Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc., Prof. RNDr. Koloman Ivanička, CSc. - miesto konania: Prognostický ústav SAV, Šancová 56,

16.11.1993
Smeruje Slovensko k znalostnej spoločnosti? - vstupný referát: Ing. Ivan Klinec - miesto konania: Prognostický ústav SAV, Šancová 56,

14.12.1993
Záverečné vyhodnotenie činnosti FSS v roku 1993 - miesto konania: Dom techniky ZSVTS, Škultétyho ul.,

Rok 1994

11.1.1994
Ekologické účtovníctvo - vstupný referát: Doc. Ing. Jaroslav Fidrmuc, CSc. - usporiadané v spolupráci so Slovenským centrom vedy pre všetkých pri UK Bratislava ako sprievodné podujatie výstavy Schola Ludus 5E - miesto konania: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2,

22.3.1994
Stabilita sociálnych systémov - vstupný referát: Doc. PhDr. Juraj Schenk, DrSc. - miesto konania: Filozofický ústav SAV, Klemensová 19,

19.4.1994
Ozónová diera - perspektívy a riziká - vstupný referát: Jana Piačeková - usporiadané v spolupráci s organizáciou Deti Zeme - miesto konania: Filozofický ústav SAV, Klemensová 19,

24.5.1994
James Lovelock: Gaia - nový pohľad na život na Zemi - beseda ku knihe - vstupné referáty: Ing. Ivan Klinec, Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc., Ing. Alexej Spevák, Ing. Juraj Štefanovič - miesto konania: Filozofický ústav SAV, Klemensová 19,

14.6.1994
AGENDA 21 po dvoch rokoch - vstupné referáty: RNDr. Mikuláš Huba, CSc., Ing. Jozef Vavroušek, CSc. - usporiadané v spolupráci so Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život a Slovenskou asociáciou Rímskeho klubu - miesto konania: Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy /ÚIP ŠMT/, Staré grunty 52,

21.6.1994
Koncepcia pojmu "sociálne znečistenie spoločnosti " - vstupný referát: PhDr. Ivan Bajer, CSc. - miesto konania: Filozofický ústav SAV, Klemensová 19,

22.9.1994
Školstvo, vzdelanie a budúcnosť Slovenska - vstupný referát: Ing. Michal Majtán, CSc., Talenty a budúcnosť Slovenska - vstupný referát: Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., - usporiadané v spolupráci so Slovenskou asociáciou Rímskeho klubu - miesto konania: Predsedníctvo SAV, Štefánikova 49,

25.10.1994
Paradigma chaosu a proces transformácie slovenskej spoločnosti - vstupný referát: Prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc. - miesto konania: Filozofický ústav SAV, Klemensová 19,

22.11.1994
John Naisbitt: Globálny paradox svetovej ekonomiky - beseda ku knihe - vstupný referát: Ing. Ivan Klinec - miesto konania: Filozofický ústav SAV, Klemensová 19,

20.12.1994
Biela kniha Európskych spoločenstiev o ceste do 21. storočia - beseda ku knihe - vstupný referát: Ing. Ivan Klinec - miesto konania: Filozofický ústav SAV, Klemensová 19,

Rok 1995

11.1.1995
Patológia tzv. ekonomického pragmatizmu vo vzťahu k ekológii - vstupný referát : Doc. PhDr. Ján Keller, CSc. - usporiadané v spolupráci s Klubom Ekofilozofie pri Slovenskom filozofickom združení - miesto konania: Filozofický ústav SAV, Klemensová 19,

14.2.1995
Jadrová energetika ako príklad trvalo neudržateľnej aktivity - vstupné referáty: RNDr. Mikuláš Huba, CSc., Ing. Ľuba Trubíniová - usporiadané v spolupráci so Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život - miesto konania: Ústav lekárskej chémie a biochémie Lekárskej fakulty UK, Sasinková 2,

30.3.1995
Privatizácia a smerovanie slovenskej ekonomiky - vstupný referát: Ing. Jaroslav Nemec, CSc. - miesto konania: Filozofický ústav SAV, Klemensová 19,

25.4.1995
Rupert Sheldrake: Tao prírody - beseda ku knihe - vstupné referáty: PhDr. Zlatica Plašienková, CSc., Ing. Juraj Štefanovič, Doc. Ing. PhDr. Jozef Šmajs, CSc. - usporiadané v spolupráci so Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život a Klubom Ekofilozofie pri SFZ - miesto konania: Filozofický ústav SAV, Klemensová 19,

12.9.1995
Význam učenlivosti v prostredí kvality /teórie Deminga, Crosbyho/ - vstupný referát: PhDr. Ivan Bajer, CSc. - miesto konania: Informačné a dokumentačné stredisko Rady Európy, Klariská 5,

26.9.1995
Róbert Reich: Dielo národov, príprava na kapitalizmus 21. storočia - beseda ku knihe - vstupné referáty: Ing. Ivan Klinec, Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. - miesto konania: Informačné a dokumentačné stredisko Rady Európy, Klariská 5,

17.10.1995
Prognózy vývoja školstva v SR do roku 2015 - vstupné referáty: Ing. Michal Majtán, CSc, prom. mat. Ján Herich - miesto konania: Informačné a dokumentačné stredisko Rady Európy, Klariská 5,

26.10.1995
O možnostiach spracovávania prognóz školstva na úrovni okresov - vstupné referáty: Ing. Michal Majtán, CSc., prom. mat. Ján Herich - miesto konania: Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy, Staré grunty 52,

14.11.1995
Alvin Toffler: Vojny a antivojny - beseda ku knihe - vstupný referát: Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. - miesto konania: Informačné a dokumentačné stredisko Rady Európy, Klariská 5,

5.12.1995
Trendy sociálno-ekonomického pohybu vo svete v podmienkach nastupujúcej novej technicko-ekonomickej paradigmy - vstupný referát: Ing. Eduard Šarmír, DrSc. - miesto konania: Informačné a dokumentačné stredisko Rady Európy, Klariská 5,

19.12.1995
Holistická interpretácia súčasnej ekonomiky - vstupný referát: Iná Ivan Klinec - miesto konania Slovenská pedagogická knižnica, Klariská 5,

Rok 1996

9.1.1996
Technologické prognózovanie a sociálna zmena - vstupný referát: PhDr. Jana Gašparíková, CSc. - miesto konania: Informačné a dokumentačné stredisko Rady Európy, Klariská 5,

31.1.1996
Josef Šmajs: Ohrozená kultúra - beseda ku knihe - vstupný referát: Doc. Ing. PhDr. Josef Šmajs, CSc. - usporiadané v spolupráci s Klubom Ekofilozofie pri Slovenskom filozofickom združení - miesto konania: Filozofický ústav SAV. Klemensová 19,

25.1.1996
Trvalo udržateľná budúcnosť pre Českú republiku a Slovensko - prezentácia projektu - vstupné referáty: RNDr. Pavel Nováček, CSc., RNDr. Peter Mederly - usporiadané v spolupráci so Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život - miesto konania Filozofický ústav SAV, Klemensová 19, Bratislava

6.2.1996
Postindustriálne východiská riešenia krízy štátu blahobytu - vstupný referát PhDr. Erika Kvapilová, CSc. - miesto konania: Informačné a dokumentačné stredisko Rady Európy, Klariská 5,

20.2.1996
Ralph Abrahám, Terence McKenna, Rupert Sheldrake: Trialógy na pokraji západného sveta - beseda ku knihe - vstupný referát: Ing. Klaudius Viceník, CSc. - miesto konania: Informačné a dokumentačné stredisko Rady Európy, Klariská 5,

12.3.1996
Potrebuje Slovensko víziu rozvoja spoločnosti? - vstupný referát: Ing. Ivan Klinec - miesto konania: Informačné a dokumentačné stredisko Rady Európy, Klariská 5,

26.3.1996
HPCN Slovakia / High Performance Computing and Networking / - prezentácia projektu - vstupný referát: RNDr. Peter Žitňan, CSc. - miesto konania: Slovenská pedagogická knižnica, Klariská 5,

16.4.1996
Naše globálne susedstvo - beseda ku knihe - vstupný referát: Ing. Ivan Klinec - miesto konania: Informačné a dokumentačné stredisko Rady Európy, Klariská 5,

30.4.1996
Nezamestnanosť a nové vzory práce v digitálnom veku - vstupný referát: PhDr. Erika Kvapilová, CSc. - miesto konania: Informačné a dokumentačné stredisko Rady Európy, Klariká 5,

14.5.1996
Stan Davis, Bill Davidson: Vízia roku 2020 - beseda ku knihe - vstupný referát: Ing. Ivan Klinec - miesto konania - Informačné a dokumentačné stredisko Rady Európy, Klariská 5,

11.6.1996
O celosvetovej konferencii futurológov v Nairobi - vstupný referát: RNDr. Pavel Nováček, CSc. - usporiadané v spolupráci so Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život - miesto konania: Informačné a dokumentačné stredisko Rady Európy, Klariská 5.

18.6.1996
Emil Páleš: Duchovná úloha Strednej Európy - beseda ku knihe - vstupný referát: RNDr. Emil Páleš, CSc. - miesto konania: Informačné a dokumentačné stredisko Rady Európy, Klariská 5.

Prehľad spracovali: Ivan Klinec, Michal Majtán


Názov: Civilizácia a budúcnosť. Almanach Futurologickej spoločnosti na Slovensku 1990-1996, Editori: Ivan Klinec, Michal Majtán, Autori: Kolektív, Vydanie: Prvé, júl 1996, Vydavateľ: Futurologická spoločnosť na Slovensku, Koceľová 15, 815 94 Bratislava.


Pozor! Almanach si môžete vypožičať v Ústrednej knižnici Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pod signatúrou: F16599/2 DF.

Späť na stránku Almanach FSS 1990 - 1996 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET