:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  Futurologická spoločnosť na Slovensku
Sekcia Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS
 

Zaujíma Vás budúci vývoj ekonomiky, spoločnosti a civilizácie? Máte na to názor, s ktorým sa chcete podeliť? Staňte sa členom FSS!

 
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Organizačný poriadok Futurologic

Organizačný poriadok Futurologickej spoločnosti na Slovensku

Organizačný poriadok FSS

I. Úvodné ustanovenie

Názov: Futurologická spoločnosť na Slovensku (skratka FSS)
Sídlom FSS je Bratislava a pôsobí na celom území SR.

II. Právne postavenie FSS

1. FSS je sekciou „futurológia“ Slovenského komitétu pre vedecké riadenie (ďalej SKVR), ktorý je organizačnou zložkou Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností.
2. FSS sa v plnom rozsahu riadi Stanovami SKVR.
3. FSS používa adresu SKVR, Koceľova 15, 81594 Bratislava. IČO 22665366. Číslo účtu vo VÚB 115734-012/0200, VS: 555. Pri každej operácii v rámci účtu treba uviesť variabilný symbol FSS.

III. Poslanie, ciele a činnosť FSS

1. FSS napĺňa poslanie SKVR prostredníctvom organizovania odborných činností. Zaoberá sa koncipovaním a riešením problémov budúcnosti v najširšom zmysle. Hlavnou úlohou FSS je futurologická osveta, t.j. šírenie anticipatívneho myslenia vo verejnosti. Túto úlohu napĺňa vo vzťahu k odbornej verejnosti organizovaním odborných seminárov resp. konferencií, vo vzťahu k širšej verejnosti podujatiami s účasťou laickej verejnosti a prispievaním do masových médií, vystupovaním v rozhlase a televízii.
2. Osobitné postavenie má webová stránka futurologia.sk, ktorej časť priamo spravuje FSS a k obsahu stránky prispievajú odborní garanti z radov členov FSS. Medzi správcom wstránky (OZ veda.sk) a FSS je zmluvný pomer, za ktorý zodpovedá výbor FSS.
3. Z rozhodnutia členskej základne alebo výboru môže FSS podľa svojich možností vykonávať aj ďalšie činnosti, ako je vydávanie Almanachu FSS, výskumno-aplikačné projekty, podiel na pedagogickej činnosti a poradenské služby v oblasti štúdií budúcnosti.
4. Na rôzne druhy aktivít si môže FSS vytvárať odborné pracovné skupiny, ktoré podliehajú výboru FSS. Tieto skupiny môžu disponovať vlastným štatútom, ktorý bol schválený výborom FSS.
5. Na aktivitách FSS môžu participovať aj nečlenovia FSS, pokiaľ budú konať v súlade so Stanovami SKVR a týmto Organizačným poriadkom FSS.
6. Na podporu svojich činností FSS usiluje o získanie sponzorov.
7. FSS usiluje o spoluprácu s inými organizáciami s podobným zameraním, v prvom rade s Občianskou futurologickou spoločnosťou v Prahe, ktorej bola do roku 1993 súčasťou.

IV. Členstvo

1.Členom FSS sa môže stať každý občan alebo cudzinec s trvalým pobytom na území SR starší 15 rokov, ktorý má záujem o štúdium budúcnosti a vôľu sa podieľať na niektorej z činností FSS.
2. Podľa Stanov SKVR je vstup do FSS súčasne vstupom do SKVR.
3. Členom SKVR a jeho sekcie-FSS sa záujemca stáva po vyplnení prihlášky a jej zaregistrovaní výborom FSS.
4. V nadväznosti na Stanovy SKVR výbor FSS rozhoduje o platení členských príspevkov. Zaregistrovaný záujemca sa stáva sa členom po zaplatení stanoveného členského na príslušný rok.
5. Člen FSS môže byť členom iných organizácií s podobným poslaním, ktoré vykonávajú činnosť na území SR alebo iných medzinárodných futurologických organizácií. Členstvo v uvedených organizáciách je člen (záujemca o členstvo) povinný oznámiť predsedovi FSS.
6. Členstvo zaniká neplnením členských povinností v zmysle hrubého porušenia Stanov SKVR a tohto Organizačného poriadku FSS alebo na vlastnú žiadosť, členstvo sa pozastavuje pri nezaplatení členského na príslušný rok. O ukončení členstva rozhoduje výbor FSS, ak by išlo o člena výboru (kontrolóra) rozhoduje členská schôdza.
7. Okrem riadnych členov eviduje FSS aj sympatizantov. Sympatizant môže z vlastnej vôle zaplatiť prípadný sponzorský príspevok na daný rok vo výške stanoveného členského.
8. Dokladom o členstve vo FSS/SKVR je členský preukaz, podpísaný predsedami FSS a SKVR.
9.Výbor FSS môže za významné a trvalé zásluhy udeliť čestné členstvo vo FSS.
10. Čestným predsedom FSS je jej prvý predseda Ing. Michal Majtán, PhD.

V: Orgány FSS

1. Orgány FSS sú členská schôdza, výbor, kontrolór, odborné pracovné skupiny.
2. Členská schôdza je zhromaždením členov FSS, ktoré zvoláva výbor FSS najmenej raz za tri roky. O zvolanie členskej schôdze môže iniciatívne rozhodnúť v zmysle Stanov SKVR najmenej jedna tretina členov. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov, rozhodnutia prijíma jednoduchou väčšinou prítomných členov.
3. Členská schôdza rozhoduje o zmenách Organizačného poriadku FSS, schvaľuje výročnú správu FSS, rozpočet, volí predsedu, členov výboru FSS a kontrolóra FSS.
4. Funkčné obdobie výboru FSS je v zmysle Stanov SKVR tri roky. Výbor FSS zvoláva predseda najmenej dvakrát za rok.
5. Minimálny počet členov výboru je päť, počet členov výboru je podmienený počtom členov FSS. Výbor FSS na návrh predsedu volí podpredsedu a tajomníka (hospodára), prípadne ďalšie funkcie. V prípade rovnosti hlasov vo výbore alebo na členskej schôdzi rozhoduje hlas predsedu.
6. Plán činnosti FSS musí byť prerokovaný vo výbore FSS.
7. Do funkcie predsedu, člena výboru alebo kontrolóra môže byť zvolený každý člen FSS s prihliadnutím na článok 8. O spôsobe volieb rozhoduje volebná členská schôdza. V prípade, že nie je viac kandidátov na jednu funkciu, je voľba verejná. Ak sa rozhoduje z viacerých kandidátov, je voľba tajná.
8. Do funkcií vo FSS nemôže kandidovať ani byť zvolený funkcionár inej organizácie s podobným zameraním, ktorá vykonáva činnosť na území SR, z dôvodu možného konfliktu záujmov. Toto ustanovenie nebude platiť, ak dôjde k zmluvnej dohode o spolupráci medzi FSS a inou podobnou organizáciou v rámci SR.

VI. Záverečné ustanovenie

O zániku FSS alebo jej zlúčení s inou organizáciou rozhoduje členská schôdza kvalifikovanou t.j. dvojtretinovou väčšinou prítomných členov a toto rozhodnutie oznámi predsedovi SKVR. O vysporiadaní záväzkov a majetku rozhodne výbor FSS a toto rozhodnutie potvrdí členská schôdza jednoduchou väčšinou. Prípadné záväzky FSS prechádzajú na právny subjekt, t.j. na SKVR.

Organizačný poriadok FSS bol schválený členskou schôdzou dňa 15.2.2011.

Ladislav Hohoš, v. r.
predseda FSS

Michal Majtán v. r.
kontrolór FSS 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Stiahnite si knihu do PC!

...alebo do mobilu, tabletu!

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET