:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Sylabus

Futurológia a vízia novej civilizácie.

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.
Kód: A-Fi00-550 (pre oFi)
A-boFi-901 (pre všetkých okrem oFi).

Podmienky k získaniu kreditov: 100% priebežne. Participácia v rozsahu stanovenom študijnými predpismi a aktívna účasť na záverečnom kolokviu Civilizácia a kríza. Alternatívy budúcnosti konzumnej civilizácie. Podmienka účasti na kolokviu sa dá splniť prezentáciou témy v power point na konci semestra alebo odovzdaním seminárnej práce (minimálny rozsah 5 strán) v skúšobnom období.

Tematické okruhy:

  • Predmet futurológie: futuristika, prognostika, plánovanie.Filozofia, politika a pedagogika budúcnosti. Hrozba celosvetovej katastrofy.
  • Tvorba futurologických scenárov. Exploratívne a normatívne prognózy. Varovný scenár a alternatívy žiadúcej budúcnosti – „vejár možností“.
  • Správy Rímskeho klubu a ich osudy, problém „hraníc rastu“, rezolutika. Stratégia trvale udržateľného života, pojem trvalej udržateľnosti /sustainable development/ a jeho variantné interpretácie. Holizmus a ekologický bod obratu /F.Capra/. Projekt OSN Milénum 2000 a jeho pokračovanie.
  • Svet vstupuje do éry informatizácie. Prechod od industriálnej k informatizovanej spoločnosti, teórie transformácie spoločnosti – model A.Tofflera, megatrendy, inovatívno-znalostná spoločnosť. Vízie a vizionárstvo.
  • Kooperatívna interpretácia evolúcie. Kvalitatívne zmeny pozemskej civilizácie vrátane ľudského druhu. Transhumanizmus.
  • Kríza a systémová zmena. Alternatívne scenáre globalizácie.

A. Základná literatúra pre individuálne štúdium:

R. Watson: Budúcnosť. 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať. Slovart Bratislava 2014.
V. Cílek (ed): Tři svíce za budoucnost. Návody a nápady, jak přežít konec světa. Praha, Novela bohemica 2012.
F. Petrášek: Futurologická studia. Oeconomica, vyd. VŠE Praha 2009.
M. Potůček /ed/: Manuál prognostických metod. Studijní texty. Praha 2006.
L. Hohoš: Postkapitalizmus a prehlbovanie globálnej nerovnosti. In: M.Hrubec a kol.: Sociální kritika v éře globalizace. Filosofia Praha 2008, s. 349-364.
L. Hohoš: Globalizácia ako problém transformácie kapitalizmu. In: P.Dinuš a kol.: Marx a spoločenské zmeny po roku 1989.* Veda Bratislava 2010, s. 46-56.
L. Hohoš: Alternatíva ekonomickej demokracie ako antikapitalistická alternatíva. In:c P.Dinuš-L-Hohoš (eds): Svet v bode obratu.* Systémové alternatívy kapitalizmu. Veda Bratislava 2011, s. 21-41.
L. Hohoš: Revolúcia ako záchranná brzda? Pokus o výhľad do budúcnosti kapitalizmu.* In: P.Dinuš, L.Hohoš, M.Hrubec (eds): Revolúcia alebo transformácia? Veda Bratislava – Filosofia Praha 2014.

B. Fakultatívna literatúra (minimálne jeden titul):

R. Abraham, T. McKenna, R. Sheldrake: Trialogy na hranicích Západu. Praha DharmaGaia 2008.
J. P. Arnason: Civilizační analýza. Evropa a Asie opět na rozcestí. Filosofia v. FÚ AV ČR Praha 2009.
M. Bárta, M. Kovář a kol.: Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Academia Praha 2011.
U. Beck: Čo je globalizácia? Omyly globalizmu. Odpovede na globalizáciu. Vyd. Spolku slov.spis. 2004.
W. Behringer: Kulturní dějiny klimatu. Paseka 2010.
F. Capra: Bod obratu. Praha 2002.
F. Capra: Skryté súvislosti. Vyd. Spolku slov. spisovateľov 2010.
Civilizácia a budúcnosť. Almanach Futurologickej spoločnosti na Slovensku. Bratislava 1996.*
J. Diamond: Kolaps. Proč společnosti zanikají a přežívají. Academia Praha 2008.
M. Fisher: Kapitalistický realismus. Praha 2010.
P. Frič, A. Veselý (ed): Riziková budoucnost: devět scénářů vývoje české společnosti. Vyd. Matfyzpress, Praha 2010. **
A. Gore: Země na misce vah. Ekologie a lidský duch. Praha 1994.
J. Gleick: Chaos. Vznik nové vědy. Praha 1996.
F. Gál: Možnosť a skutočnosť. Bratislava 1990.
H. Henderson: Za horizontem globalizace. Praha 2001.
A. Hykisch: Nebojme sa sveta. Sprievodca globálnym myslením. Bratislava 2001.
A. King – B. Schneider: První globální revoluce. Bratislava 1991.
J. Keller, F. Gál, P. Frič: Hodnoty pro budoucnost. Praha 1996.
B. McKibbben: Zeemě. Jak přežít na naší nové nehostinné planete. Paseka Praha 2013.
I. Klinec: Na prahu civilizácie Tretej vlny. Bratislava 2003.
J. Lovelock: Gaia vrací úder. Proč se Země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvo. Praha 2009.
D. Meadowsová, D. Meadows, J. Randers: Překročení mezí. Praha 1995.
V. Mezřický (ed): Perspektivy globalizace. Praha Portál 2011.
J. Naisbitt – P. Aburdene: Megatrendy 2000. Bratislava 1992.
Naše globální sousedství. Zpráva Komise pro globální řízení. Praha 1995.
P. Nováček: Křižovatky budoucnosti. Směřování k udržitelnému rozvoji a globálnímu řízení. Praha 1999.
P. Nováček – T. Schauer (eds.): Learning form the Futures. Olomouc 2010.*
I. Preigogine – I. Stengersová: Řád z chaosu. Nový dialog člověka s přírodou. Předmluva A.Toffler. Praha 2001.
R. Reich: Dílo národů. Praha 1995.
W. I. Robinson: Teorie globálního kapitalismu. Transnacionální ekonomika a společnost v krizi. FÚ AV ČR Praha 2009.
D. Rougemont: Budoucnost je naše věc. Praha 1996.
R. Sheldrake: Tao přírody. Bratislava 1994.
Šok z prosperity I, II, III. Čítanka z globálnej problematiky. Olomouc 1995-1996.*
J. A. Tainter: Kolapsy složitých společností. Praha 2009.
A. Toffler: Šok z budoucnosti. Praha 1993.
A. Toffler: Utváranie novej civilizácie. Bratislava 1996.
P. Virilio: Informatická bomba. Pavel Mervart 2004.
I. Wallerstein: Utopistika. Historické rozhodování ve 21.století. Praha 2006.

Ponuka literatúry: (*seminárna knižnica KFDF, SB 504; **dostupné na webe www.martinpotucek.cz) 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET