:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Perspektívy

Riziková budoucnost: Devět scénářů vývoje české společnosti

Editoři: Pavol Frič, Arnošt Veselý
Autoři:
Miloš Balabán, Vladimír Benáček, Pavol Frič, Jitka Kloudová, Martin Nekola, Markéta Nekolová, František Ochrana, Martin Potůček, Antonín Rašek, Arnošt Veselý.

Resumé

Publikace navazuje na předchozí práce a analýzy Centra pro sociální a ekonomické strategie a představuje variantní podobu možných budoucností České republice, a to prostřednictvím metody scénářů budoucnosti. První kapitola vymezuje metodologický postup psaní scénářů, a to jak obecně v literatuře přijímaný, tak také konkrétní postup autorského týmu. Nejdříve je krátce vymezena metoda psaní scénářů, zejména její historie a účel. Je zdůrazněno, že cílem psaní scénářů budoucnosti není přesná predikce budoucího vývoje (tedy přesné stanovení toho, „co se stane“), ale uspořádání mnoha různých tvrzení o budoucnosti do fiktivních, ale vnitřně koherentních příběhů, které mohou za určitých podmínek skutečně nastat. Dále je formulována typologie různých scénářů budoucnosti. Poté je nastíněn obecný proces tvorby psaní scénářů, inspirovaný zejména prací Petera Schwarze. Konečně na závěr první kapitoly je popsán postup autorského týmu, aplikovaný v této publikaci. V další části knihy jsou již prezentovány konkrétní scénáře budoucnosti.

První scénář, nazvaný „Elity tváří tvář vleklé krizi“, vychází z předpokladu, že díky přetrvávání některých důsledků světové ekonomické krize dojde k dlouhodobému útlumu světového obchodu, dezintegraci globalizovaných finančních trhů, omezení migrace pracovníků a opuštění imitačního (nadnárodního) charakteru spotřeb. Popisuje zhroucení ideového sepjetí rozvoje ekonomiky a liberalismu a nástup „kontrarevoluce“ globalizace. České elity se vnějším destabilizačním ekonomickým a politickým tlakům snaží čelit uzavíráním se do ulity národního patriotismu a provincialismu. Tato strategie obrany za účelem přežití má v české společnosti svou tradici, i když je zřejmé, že kromě krátkodobých přínosů má také svá rizika a náklady. Ty se projeví v destabilizaci demokratického vývoje a přimknutí politiky k otevřenému klientelismu a extremismu.

Druhý scénář s názvem „Stát na houpačce“ vychází z teze nevýkonné státní správy a jejího selhávání i ve zcela základních funkcích, jako je zajišťování elementární osobní bezpečnosti, sociální ochrany a rovnosti před zákonem. Postupující chátrání státu vede v roce 2016 k vítězství politické strany ÚSVIT pod vedením René Slavíčka. Tomu se podaří realizovat vládní program, v němž pozornost fungující a kompetentní veřejné správě doplnil důraz na její otevřenost občanskému sektoru a občanům samotným a na vytvoření transparentního prostředí pro podnikání. Jsou prolomeny oportunní symbiózy místních a regionálních podnikatelských a správních klientel. Po volbách v roce 2026 se ovšem karta obrátila a antiglobalisticky orientovaný politický vítěz voleb uvolnil prostor pro jejich opětovný nástup.

Třetí scénář, „Kreativní ekonomika“, analyzuje globalizační trend kreativní ekonomiky založené na aplikaci tvořivých poznatků. Scénář fabuluje možný vývoj v příštích dvaceti letech v souvislosti se vznikajícím trendem kreativní ekonomiky. Upozorňuje na negativní dopady pro Českou republiku v případě nezachycení tohoto trendu. Česká společnost stojí před volbou, zda se vydat cestou vytváření nové ekonomiky založené na znalostních technologiích a produkci služeb, na vytváření tzv. sektoru kreativní ekonomiky, nebo zda setrvá na klasické produkci statků a služeb.

Čtvrtý scénář s názvem „Dobré vzdělání jen pro někoho“ se zabývá zejména vývojem vzdělanostních nerovností a vývojem přístupu ke vzdělání. Upozorňuje na negativní jevy spojené s přílišnou diferenciací vzdělávací soustavy a zvyšujícím se zapojením soukromých zdrojů, na úkor zdrojů veřejných. Hybnými silami scénáře je především nezvládnutá reakce na prohlubující se ekonomickou krizi, doplněná nepromyšleným a alibistickým způsobem řízení vzdělávací politiky a nacionalismem.

Pátý scénář „Reforma trhu práce: hledání rovnováhy v době krize“ vychází ze současné situace českého trhu práce a popisuje jeho možný vývoj ve třech etapách. V první etapě do roku 2013 akcentuje především problém segmentace trhu práce a reakci levicové vlády na příchod globální finanční a posléze ekonomické krize do České republiky. V druhé etapě (2014–2017) sleduje snahy nové vlády o provázání vzdělávacího a sociálního systému s trhem práce a podporou podnikání a investic (tzv. flexicurity). V poslední fázi (2018–2025) se scénář věnuje efektům zavedených opatření na trhu práce a prohlubování započatých reforem souvisejících politik.

Šestý scénář pojmenovaný „Společnost se štěpí“ předpokládá řešení pokračující krize ordinováním neoliberálních receptů. Na začátku třetí dekády 21. století drží Českou republiku pohromadě už jen setrvačnost podvyživených institucí sociálního státu, síla zvyku a nutnost zachovat formální reprezentaci ve vztahu k Evropské unii. Všeobecná nespokojenost vede v roce 2022 k nástupu autoritativní levicové vlády, která původně radikální koncept masivního  zestátňování postupně reviduje do podoby přiměřenější reálnému vlivu relevantních kapitálových skupin; nicméně se jí podaří resuscitovat veřejné služby a „vrátit stát zpět“ na jeho místo.

Sedmý scénář s názvem „Extremismus nastupuje“ popisuje vývoj jedné z nejnebezpečnějších bezpečnostních hrozeb vnitřního charakteru s vnějším vlivem, jakým je nacionální extremismus. Objektem extrémního násilí je romské etnikum a migranti, aktéry násilí neonacisté. Základní příčinou je neschopnost státu romskou problematiku řešit. Proto konflikty přerůstá v násilí, které pod hrozbou sankcí Evropské unie musejí řešit ozbrojené složky.

Osmý scénář s názvem „Mění se klima, mění se společnost“ předpokládá, že se Evropa i Česká republika chopí příležitosti a využijí „špatných zpráv“, jakými jsou probíhající ekonomická krize a narůstající emise oxidu uhličitého v atmosféře a přistoupí k razantním změnám, které povedou k obnovení hospodářského růstu postaveného na nových nízkoemisních technologiích. Změna klimatu a konec konců i ekonomická krize jsou však problémy globální povahy a nelze je úspěšně řešit v rámci jedné země či kontinentu. Pokud selže mezinárodní spolupráce, ostrůvek pokojného a ekologicky uvědomělého blahobytu se dlouho nad vodou neudrží.

Konečně devátý scénář s názvem „Energetický kolaps“ začíná prohloubením komplikací se zajišťováním energetické bezpečnosti Evropy a delším výpadkem v dodávkách plynu do Evropy z Ruska V širším pojetí bezpečnosti představuje nezajištěná energetická bezpečnost jednu z nejvážnějších bezpečnostních hrozeb. Tato hrozba se počátkem druhé dekády 21. století začíná v Evropě postupně naplňovat. Kombinace nepříznivých faktorů vede i v České republice v roce 2018 ke vzniku blackoutu, tj. výpadku energetické energie. Z krize se Česká republika dostává teprve za pomoci Evropské unie, zejména sousedních zemí.

Celý text nájdete na stránke: http://www.martinpotucek.cz/index.php?option=com_rubberdoc&view=category&id=38%3Aknihy&Itemid=64&lang=cs 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET