:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Akumulácia duchovnej kultúry v umení a kultúre je predpokladom každej úspešne civilizácie

Posledný rozhovor s vedcom, publicistom a spisovateľom, prof. Kolomanom Ivaničkom

Pripravil Viktor Timura

Profesor RNDr. Koloman IVANIČKA, DrSc. sa narodil 28. mája 1929 v Tesárskych Mlyňanoch, študoval na Univerzite vo Varšave, ktorú ukončil roku 1954. Titul RNDr. a CSc. získal na Karlovej univerzite v Prahe roku 1959, o rok neskôr habilitoval na docenta na Univerzite Komenského v Bratislave a stal sa vedúcim katedry ekonomickej geografie. Roku 1972 získal titul DrSc. na SAV. V rokoch 1969-1970 bol hosťujúcim profesorom na Kentskej štátnej univerzite v USA, roku 1975 sa stal riadnym profesorom na Univerzite Komenského v Bratislave. Bol členom mnohých vedeckých komisií na UK Bratislava, SAV, ministerstve školstva i ministerstve plánovania, členom zahraničných vedeckých spoločnosti, univerzít a akadémií, prezidentom svetových geologických kongresov (New Delhi, Moskva, Tokio, Budapešť) a 20 rokov členom vedeckých komisií Medzinárodnej geografickej únie. Jeho vedecké a pedagogické aktivity a bohatá publikačnú činnosť, ktorou úspešne reprezentoval slovenskú vedu v zahraničí je uzatvorená. Prof. RNDr. Koloman Ivanička 13.8.2014 nečakane zomrel. Česť jeho pamiatke.

Tento rozhovor vznikol len dva dni (11.8.2014) pred smrťou profesora K. Ivaničku (13.8.2014). Mal byť rozhovorom k jeho 85. životnému jubileu, ktorých oslavu pripravoval na 25.9.2014. Nepredpokladali sme, že to bude jeho posledný rozhovor. Preto je ho možno považovať aj za odkaz aktívneho vedca – človeka s bohatými medzinárodnými skúsenosťami, publikačnou a pedagogickou činnosťou pre Slovensko, ktoré úspešne reprezentoval na medzinárodnom vedeckom poli a o ktorého povznesenie vo svojej vedeckej činnosti tak neúnavne usiloval.

V. Timura: Vážený pán profesor, v tomto roku si dovŕšil úctyhodný vek 85 rokov. Máš za sebou až neuveriteľne plodnú vedeckú a pedagogickú kariéru. Čo keby sme sa trochu po nej rozhliadli a priblížili našej verejnosti. Začnime od začiatku. Vyštudoval si, pokiaľ viem, geografiu vo Varšave. Prečo práve geografiu a prečo práve vo Varšave a ako na Teba zapôsobilo Varšavské prostredie a aký to malo vplyv na tvoju ďalší vedecký postup.

Koloman Ivanička: Varšava získala zaujímavé postavenie centra východoeurópskych štátov pre problém regionálneho rozvoja a geografie. Osobitné postavenie získala z obrovských premien výstavby nového štátu, získanie skúsenosti z rekonštrukcie zničeného územia, znovu výstavby miest a obcí. Stala sa strediskom významných vedeckých pracovníkov. Kľúčovou postavou bol napr. prof. Stanislaw Leszczycki, významný politik v oblasti zahraničných stykov (po vojne sa stal expertom Ministerstva zahraničných vecí pre stanovenie poľských hraníc, zúčastnil sa konferencie v Potsdame, a až do roku 1950 bol námestníkom ministra zahraničia), ďalej to boli prof. Kazimierz Dziewoński, prof. Jerzy Kondracki, ktorí pôsobili na Oxfordskej a Cambridskej univerzite a séria ďalších vedeckých osobností. Prof. St. Leszczycki sa stal prezidentom Svetovej geografickej únie a vstúpil do kľúčového postavenia rekonštrukcie Európy. Československo sa podieľalo na zahraničnom budovaní Európy a rozhodlo sa vyslať niekoľkých študentov na štúdium do Varšavy. V tomto programe som sa dostal do Varšavy a osobne som sa stal žiakom prof. St. Leszczyckeho na Varšavskej univerzite. Vedecký seminár, ktorý na univerzite viedol prof. St. Leszczycki mal program sústavného začleňovania sa do spolupráce popredných osobnosti z celého sveta. Vystupovali tu autori významných domácich a zahraničných publikácií z oblasti geografických výskumov, prekladali sa práce zahraničných autorov. Varšavské prostredie konštruktívne vplývalo na všetkých účastníkov týchto seminárov. Na seminároch sme sa zaoberali aj jeho vlastnými prácami zamerané na teóriu a históriu geografie, na úlohu poľskej ekonomickej geografie a celoštátnym výskumným programom, ako napr. Hornosliezska priemyselná oblasť, priestorový a územný rozvoj Poľska s podobným programom.

V. T.: Po návrate zo štúdii r. 1954 si mal pomerne úspešný štart za vedeckými úspechmi. Roku 1959 si na Karlovej univerzite v Prahe obhájil doktorskú a kandidátsku prácu a r. 1960 si habilitoval na docenta na UK v Bratislave a zároveň si bol ustanovený za vedúceho katedry ekonomickej geografie a menovaný mimoriadnym profesorom. Zrejme si bol publikačne dosť plodný, keď už roku 1969-1970 si dostal miesto hosťujúceho profesora na Kentskej univerzite v USA. Čím si zaujal v tom čase zahraničie a čo pre Teba bolo v tom čase osobitne dôležité. Bola to publikačná činnosť?

K. Ivanička: V Československu som pokračoval v štúdiu u takých osobnostiach, ako boli prof. J. Hromádka, prof. J. Korčák, prof. M. Blažek, prof. E. Hruška, či prof. K. Kuchář. Doktoránd, kandidatúra, habilitačná práca, výskum zameraný na Východoslovenské železiarne a rozvoj regiónu východného Slovenska, rozvoj Žitného ostrova, rozvoj regiónu Hornej Nitry, mapa využitia zeme Slovenska, účasť na výskume mapy využitia zeme Európy, tieto práce vzbudili pozornosť a dostal som pozvanie na americkú univerzitu do Kentu v štáte Ohio, ako hosťujúci profesor, kde som prednášal čo bolo v tom čase podstatné – prednášky pre doktorandský seminár tejto univerzity, na ktorý prichádzali osobnosti z mnohých univerzít, ktoré sa zameriavali na východnú a strednú Európu. Prednášal som problematiku zameranú na východnú regionálnu a geografickú problematiku.

V. T.: Po návrate z USA si to však nemal jednoduché, naopak, značné problémy. Zastihla Ťa nedôvera, ktorá tu panovala všeobecne po roku 1968, zvlášť k tým, čo mali nejaké kontakty na zahraničie, najmä na USA a možno aj závisť kolegov a ich obava z konkurencie? Čo nám môžeš o tom povedať s odstupom času.

K. Ivanička: Boli to osobnosti, ktoré chápali potrebu celostnej spolupráce, ale aj takí, ktorí sa usilovali šíriť nedôveru a namiesto získavania spoločných záujmov vedy nastoľovali program izolácie. Často tu pôsobila i závisť spolupracovníkov a obava z konkurencie. Bolo tej závisti viac než dosť. Spomínam si, že vždy som mal nepríjemnosti spojené so zahraničnými odborníkmi, ktorí navštívili naše pracovisko. Napr. musel som zaslať záznam o návšteve amerického profesora geografie z Lincolnu, alebo ako som mohol súhlasiť s návrhom na porozumenie o spolupráci s Geografickým ústavom Lodžskej univerzity a tiež Vyššej školy ekonomičnej v Poznaniu bez vedomia dekanky. Alebo nekonečný príbeh spôsobila recenzia, ktorú som napísal na knihu jedného amerického profesora, v ktorej sa vraj venoval konvergenčným tendenciám Amerika – Ázia – Európa – Sovietsky zväz. V stanovisku aktívu komunistov na inštitúcii, v ktorej som v 70-tych rokoch pracoval bolo uvedené „že súdruh Ivanička bol natoľko poplatný, že nezaujal negatívne stanovisko k nebezpečnej teórii konvergencie, keď v publikácii sa uvádzalo, že spoločenské systémy Západ – Východ sa zbližujú“. Ďalej by som mohol uviesť veľkú nespokojnosť s mojou pedagogickou prácou, kde vo vyššie spomínanom stanovisku bolo uvedené „Po príchode z Ameriky preceňoval americkú geografiu, o ktorej vieme, že je jednostranne vyvinutá a fyzická geografia je na podpriemernej úrovni .... priaznivo sa vyjadroval o výchovno-vzdelávacích metódach praktizovaných v USA, ktoré sa pre našu spoločnosť nehodia, ba sú škodlivé (napr. dať študentovi vrece informácii, nech si vyberie)“. Tento nekonečný príbeh mal niekoľko zápisníc zo zasadnutia prešetrovacej komisie ZO KSS PF UK vo veci šetrenia Kolomana Ivaničku. Môžem uviesť niekoľko výrokov z týchto zápisníc. Napr. výrok jedného pracovníka „Môj názor je však to čo on robí, nie je geografia, to je regionálne plánovanie. To všetko odpozoroval v USA, kde fakticky geografia neexistuje v našom európskom ponímaní. Túto náplň práce vyslovene prevzal z USA“. Môžem uviesť aj ďalšie perličky, ako napr. „Negatívne vplývalo na spoluprácu v redakčnej rade Acta Geographica, mimo iných negatív, v našej literatúre neobvyklé uvádzanie redaktora na titulnej strane ... Táto forma je bežná na Západe“. V ďalšej správe o činnosti prešetrovacej komisie sa o. i. uvádzal celý rad hriechov, ktoré som napáchal (napr.: spomenutá recenzia – poškodenie záujmov politiky strany a vlády; oportunistické názory – ústupky na ideologickom fronte za cenu otepľovania vzťahov so Západom; nezaujatie marxistického postoja k teórii konvergencie; pokusy o frakcionárstvo ... odmietol uznať základný princíp vnútrostraníckej demokracie, podľa ktorého sa menšina podriaďuje väčšine, jednotlivec kolektívu; nešiel príkladom iným v plnení služobných povinností; jeho rýchly postup v odborných i politických funkciách a pobyty v zahraničí, zvlášť v USA, mali na s. Ivaničku negatívny vplyv; po návrate z USA, najmä v roku 1970, prestal s. Ivanička i napriek bohatej straníckej a politickej praxi správne politicky a ideologicky myslieť a konať ...). Po takýchto zápisoch z prešetrovania má odvolali z funkcie vedúceho Katedry ekonomickej geografie. Na Prírodovedeckej fakulte UK som však potom vydržal do roku 1993. Ešte som si spomenul na jednu kuriozitu. Keď mi vyšla kniha Slovensko – Génius loci (angl. verzia 1996, slov. 2000), jeden z vtedajšie činných dekanov Prírodovedeckej fakulty napísal „Čím človeka vlastne láka významná práca nie menej významného vedca prof. RNDr. Kolomana Ivaničku, DrSc. Slovensko – Génius loci? Je to hlboký ponor do samotnej podstaty fungovania slovenskej spoločnosti, do človeka, do tvorcu hodnôt, a či do problémov stále ešte málo výkonnej ekonomiky? Alebo je to kritický, zasvätený a vysokokvalifikovaný pohľad na smerovanie Slovenska poznačené autorovým historickým optimizmom opierajúcim sa o silu slovenského ducha? Tradície i životné skúsenosti tvrdo skúšaného Slovenska by mohli pôsobiť povzbudzujúco i akcelerantne, keby ich ľudia aspoň vnímali a ich aj využívali. Občianska spoločnosť stavia človeka na vlastné nohy a núti ho konať. A o to vlastne autorovi išlo a ide. Každý, kto si túto knihu prečíta načerpá nové sily vnútorného chcenia zmeniť tok dejín nielen vlastných, teda osobných, alebo aspoň regionálnych, keď už nie národných. Už Seneca hovoril: Rozkázať sebe, to je najväčšia moc“. Možno, že týmto sa tento dekan chcel ospravedlniť i za ostatných dekanov, ktorí boli vo funkciách do roku 1995. Zásluhou niekoľkých rozhľadenejších vedúcich pracovníkov sa však predsa len podarilo udržať medzinárodnú spoluprácu na slušnej úrovni.

V. T.: Nedôvera pominula a tak si sa znova dostal k svojej vedeckej činnosti s medzinárodným rozmerom a k publikačnej činnosti vrátane druhého pobytu v USA. Po návrate z USA si ako prvý u nás začal s teóriou synergetiky a synergetickým modelom riadenia. Bolo to tvoje významné tvorivé obdobie s medzinárodným ohlasom?

K. Ivanička: Môj druhý pobyt v USA bol vo vedeckom inštitúte The Workshop in Political Theory and Policy Analysis na Indiana Univerzity v Bloomingtone, kde som pracoval v medzinárodnom tíme Elinor Ostrom, laureátky Nobelovej ceny za ekonómiu. Do USA som prišiel s novými poznatkami zo synergetiky, ktoré boli publikované v roku 1988 pod názvom Synergetika a civilizácia. Poznatky uverejnené v tejto publikácii pre mňa slúžili na konfrontáciu s výskumom, ktorý bol v tomto vedeckom inštitúte. Možno povedať, že moje názory uvedené v spomínanej publikácii, zamerané na hľadanie príčiny diferenciácie rýchlosti postupu vedecko-technickej revolúcie v rôznych častiach súčasného sveta vzbudili pozornosť a nielen u nás. Syntetizoval som v nej svoje pozorovania z rozdielnej úrovne rozvoja teórie neustále sa zvyšujúcej komplexnosti prístupu k teoretickým otázkam vývoja spoločenských procesov a odlišnú schopnosť využívania samopohybu, samoorganizácie a samotvorivosti v riadení, čo mi potvrdzovali aj výskumné výsledky daného pracoviska v USA vedeného prof. Elinor Ostromovej. Bezprostredný výskumný zámer prof. Elinor Ostromovej sa niesol v duchu úlohy verejnej voľby pri rozhodnutiach ovplyvňujúcich produkciu verejných statkov a služieb, pochopenie inštitucionálnej diverzity, riadenie a spravovanie zdrojov spoločného vlastníctva, inštitucionálna ekonomika ako nástroj trvalej udržateľnosti a ako zdôrazňovala, že správne inštitucionálne usporiadanie je výzvou pre všetky súčasné spoločenstvá a má podstatný vplyv na organizáciu a kooperáciu politických, ekonomických a sociálnych záujmov spoločnosti. To ovplyvnilo moju ďalšiu vedeckú tvorivosť. Po návrate z USA som publikoval také témy ako Synergetika a ekonomika (1993), Institutionalization and Social Order (1997), Slovensko – Génius loci (2000), Základy synergetiky (2001), Globalistika – Poznávanie a riešenie problémov súčasného sveta (2006).

V. T.: V rámci synergetického modelu si už v roku 1988 v publikácii Synergetika a civilizácia hovoril o prelome v informačných technológiách a dôsledkoch pre ekonomiku, s ktorým sa naša ekonomika vyrovnáva viac či menej úspešne až v súčasnosti. Ako boli tieto nové trendy vo vede a ekonomike zvlášť prijímané?

K. Ivanička: Po návrate z USA som pokračoval v rozvíjaní synergetiky a pripravil som niekoľko kľúčových knižných publikácií zameraných na synergické riadenie a synergický výskum. Okrem uvedenej práce Synergetika a civilizácia, veľkú pozornosť si získali práce Globalistika, Institutionalization and social order, European trends and our prospects and interests in integrating Europe a ďalšie. Záslužnú funkciu plnila práca Synergetika a ekonomika, kde som sa venoval ekonomike vo vzťahu k odvážnejšiemu uplatňovaniu informačných technológií a ako boli tieto nové trendy vo vede a ekonomike u nás prijímané, vyjadrujú jednotlivé kapitoly (a to najmä kap. 10 – Model intelektuálneho potenciálu Slovenska a jeho regiónov ako činiteľa zvyšovania konkurenčnej schopnosti slovenskej ekonomiky, kap. 11 – Model revitalizácie slovenskej ekonomiky a kap. 12 – Tvorba rozvojovej stratégie Slovenska a jej vzťah k súčasnej paradigme vedy).

V. T.: Pri nadobúdaní samostatnosti Slovenska bolo treba nový štát medzinárodne zabezpečiť. Bol si jedným z mála, ktorí sa zúčastnili na rokovaní v USA, ktoré po rozdelení Československa a získaní samostatnosti Slovenska malo rozhodujúci vplyv na naše postavenie v medzinárodných súvislostiach. Čo by si nám mohol o tom povedať. Málokto vie aké to boli rokovania a nie jednoduché.

K. Ivanička: Roku 1992 v čase vzniku Slovenskej republiky bol som menovaný za člena prvej misie Národnej rady SR na rokovanie do Washingtonu (rokovanie sa konalo na pôde Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu, v Americkom kongrese, na Ministerstve zahraničia a Ministerstve financií USA). K rokovaniu by som dodal iba to, že to boli veľmi náročné, vyčerpávajúce a zložité rokovania, pri ktorých dochádzalo k situáciám vážneho ohrozenia medzinárodného postavenia Slovenska po nadobudnutí samostatnosti. Na podrobnosti tu však nie je miesto. Táto misia pripravovala vstup Slovenska do série medzinárodných hospodárskych inštitúcií. V rokoch 1992 – 1993 následne som pôsobil ako člen expertíznej komisie Národohospodárskeho a rozpočtového výboru Národnej rady SR pre oblasť Stratégie prechodu SR do informačnej fázy rozvoja SR. Od roku 1994 bol som zástupcom Slovenska v United Nation Development Programme pre Program Democracy, Governance, Participation.

V. T.: Potom pokračovala tvoja úspešná pedagogická činnosť na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prečo si odišiel do B. Bystrice a za akých okolnosti? Nebolo to preto, že sa začal ktosi znova paprať v tvojej minulosti, bez ohľadu na to, aké na to mal dôvody?

K. Ivanička: Úspešná pedagogická a vedecko-výskumná činnosť získala nový priestor v Banskej Bystrici. Niekedy je tu otázka prečo nastal prechod do Banskej Bystrice a či prechod nemal tradičné dôvody zášti. Skutočnosťou je, že po rozdelení Československa, Európska únia poslala vláde Slovenskej republiky list, či Slovensko bude mať dosť odborníkov pre medzinárodnú spoluprácu, keďže na svojich univerzitách nemá Fakultu medzinárodných vzťahov. Uznesením Vlády SR zo dňa 13. júna 1995 č. 444 sa rozhodlo o vzniku Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Premiér slovenskej vlády má poveril nájdením odpovede na tento problém v duchu listu EÚ i záujmu Slovenska. Obrátil som sa na dve bratislavské univerzity (Komenského univerzitu a Ekonomickú univerzitu) o založenie novej fakulty, ale ani jedna z univerzít nedisponovala potrebnými priestormi a nebola schopná takúto fakultu založiť. Možno nevedeli doceniť, čo takáto nová fakulta pre univerzitu znamená. Pochopenie som našiel u prof. RNDr. Oto Tomečka, CSc., rektora Univerzity Mateja Bela. Našiel v Banskej Bystrici historickú budovu po bývalej základnej škole na Kuzmányho ulici a po náročnej prestavbe pridelený objekt sa v roku 1997 stal sídlom novej Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Nemalé finančné prostriedky na prestavbu objektu zabezpečil vtedajší premiér Vlády SR (vo výške 103 mil. korún) a Univerzita Mateja Bela pristúpila k výstavbe novej fakulty. Po tomto kroku bol som poverený pripraviť personálnu, odbornú vedecko-pedagogickú výstavbu fakulty. Na dobu približne dvoch rokov, fakulta získala provizórne priestory na UMB v Banskej Bystrici a v roku 1997 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov na UMB sa stala realitou.

V. T.: Vychoval si veľa úspešných vzdelancov aj s vedeckými a pedagogickými hodnosťami, ktorí sa uplatnili aj v diplomatických službách. Mohol by si menovať aspoň niektorých?

K. Ivanička: Ako univerzitný profesor som vychoval celú generáciu vysokoškolských vedeckých a pedagogických pracovníkov a vytvoril na Slovensku osobitnú školu sociálno-ekonomickej geografie a regionalistiky s preferovaním synergetických, prognostických a výskumných postupov v rozvojovej stratégie Slovenska. Mnohí účastníci mojich seminárov a edukačných programov pôsobia dnes ako vysokoškolskí docenti, profesori, pracovníci informačnej sféry a riadiaci pracovníci. Roku 2004 pripravil som so svojimi spolupracovníkmi na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, program Európske štúdie. Séria žiakov pôsobí dnes v diplomatickom svete, v oblasti zahraničných vzťahov. Od roku 1995 som bol členom starších poradcov pre regionálny rozvoj pri Európskej komisii v Bruseli a členom medzinárodnej rady IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) v Laxemburgu. Všetky tieto moje aktivity prispievali k rozvoju novej fakulty.

V. T.: Po skončení pedagogickej činnosti si neodišiel do zaslúženého dôchodku, ale dostal si novú funkciu – riaditeľa Národného centra európskych a globálnych štúdií SR, kde si sa zaslúžil o vydanie niekoľkých významných publikácií, ktorémapujú u nás ekonomicko-sociálne problémy Slovenska a na širokej interdisciplinárnej báze hľadajú najoptimálnejšie riešenia pre Slovensko, do čoho si zainteresoval veľmi široký intelektuálny potenciál Slovenska aj zahraničných odborníkov. Čo nám môžeš povedať k tejto etape tvojho plodného tvorivého života?

K. Ivanička: Roku 2008 vláda SR v zmysle svojho vládneho programového vyhlásenia vytvorila podmienky pre vznik Národného centra európskych a globálnych štúdií pri Ekonomickej univerzite v Bratislave. Bol som menovaný riaditeľom tohto centra. V krátkom čase v tejto inštitúcii som bol editorom šiestych monografií. Roku 2011 som sa stal členom redakčnej rady časopisu Creative and knowledge society. Roku 2012 som bol menovaný do redakčnej rady ukrajinského časopisu Economics Annals – XXI Journal.

V. T.: Nedostali sme sa bližšie a konkrétnejšie priamo k tvojej vedeckej tvorbe a publikáciám, aj keď viem, že ich bolo neúrekom, ani k mnohým uznaniam (aj zahraničným) a vyznamenaniam, ktoré si dostal. Čo si z tvorivej práce a ocenení najviac považuješ?

K. Ivanička: Ťažko to jednoznačne vyjadriť. Každú prácu, ktorú som robil, robil som ju tak, aby priniesla nejaký výsledok, či to bolo publikovanie nových myšlienok, zavádzanie do výskumu nových metodologických prístupov alebo v rámci pedagogickej činnosti výchova nových doktorandov, docentov a profesorov. Za svoju vyše päťdesiatročnú vedecko-pedagogickú činnosť v oblasti ekonomickej geografie, priestorovej orientácie a regionálneho rozvoja, synergeticky a systémovej analýzy a za komplexný pohľad prepojenia priestorovej vedy s teóriou a praxou ekonómie, pri stálej aktívnej práci, som dostal celý rad ocenení, ktorých vymenovanie by asi nebolo účelné.

Vymenujem len niektoré z mnohých uznaní ako Udelenie Membrum Honorarium Societatis Geographical Hungaricae (1971), pri príležitosti 300. výročia narodenia Mateja Bela mi bola udelená pamätná medaila za zásluhy o rozvoj geovied a geografických vied (1984), pamätná medaila a diplom udelený pri príležitosti 30. výročia založenia URBION-u (Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania v Bratislave) (1986), podpredsedníčka Vlády SR pre európsku integráciu udelila mi uznanie a medailu Milana Rastislava Štefánika za prínos v oblasti európskej integrácie (2002), bola mi udelená Osobitná medaila, rektorom univerzity (UMB) pri príležitosti 10. výročia založenia Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov (FPVaMV) UMB, ako zakladajúcemu členovi FPVaMV (2005) a ďalej Zlatá medaila za rozvoj univerzity a univerzitnej spolupráce udelená tiež rektorom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2007). Napokon v roku 2013 ocenenenie za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky ministrom školstva, vedy, výskumu a športu.

V. T.: Vyjadril si sa, že publikácia Trvalá udržateľnosť inovácií v rozvoji Slovenska (VŠEMVS, 2014), ktorú si zostavil s autorským kolektívom ako spoluautor, je vzhľadom na vek asi tvoja posledná vedecká aktivita. Čo by si odporúčal Slovensku na ceste k udržateľnej prosperite ako najaktuálnejšie alebo nevyhnutné?

K. Ivanička: Diskutovanou otázkou Slovenska je ešte stále transformačný proces, od ktorého sa očakávalo, že vytvorí domácu silnú kapitálovú vrstvu. V skutočnosti sa vytvorila vrstva podriadená zahraničnému nadnárodnému kapitálu. Neoliberálna koncepcia spoločnosti samoregulujúcej úlohy trhu sa ukázala ako omyl, posúvajúci spoločnosť do veľkej hospodárskej a spoločenskej krízy. Zmena kurzu bola možná, ale vyžadovala si rozsiahle úpravy. Slovensko potrebuje sústrediť svoje sily na kreatívne, invenčné a inovačné prístupy. Musí prekonať spomalenie investovania do výskumu a plného využívania svojich rozvojových zdrojov. Len takéto smerovanie vedie k prekonaniu zaostávania a prekročenia rozvojových bariér. Vytvoriť dnes pracovné príležitosti pre občanov Slovenska znamená vytvoriť a rozvinúť také aktivity, z ktorých výstupy sú požadované na domácom a zahraničných trhoch. Podstatná úloha pripadá informačným technológiám. Patria k budúcnosti národnej prosperity. O inovačný rozvoj sa usilujú dnes všetky štáty, ale je tu problém nástupu nových globálnych hráčov, ktorí menia svetovú štruktúru ekonomiky. USA a Európa, ktoré donedávna boli svetovými lídrami, sa dostali do novej polohy a postupne odovzdávajú svoje miesta lídrov novým priekopníkom progresu. Do popredia sa dostáva Čína, India, Brazília. Slovensko, ako malý štát, má svoje postavenie v spolupráci s európskymi hospodárskymi mocnosťami, ale ak si chce vydobyť postavenie v progresívnej a v novo-nastupujúcej skupine svetových prekliesňovateľov progresu, musí s nimi spolupracovať. A to je vlastne problém postavenia Slovenska v európskom priestore, v globálnom priestore a národnej životaschopnosti v súlade s vlastnou historickou nadväznosťou, ekonomickou a intelektuálnou silou. Každý štát sa usiluje presadiť svoje pozície na požiadavky tak, aby využil svoj priestor v národnom rámci, európskom rámci a v globálnom rámci. Veľká skupina politikov, národohospodárov a ochrancov národných záujmov štátov upozorňuje, že sa nachádzame na strategickom rázcestí, ktoré je ešte zvýraznené veľkou svetovou krízou, ktorá postihla európske i národné štruktúry.

Nejde o jednopríčinnú krízu. Je to kríza: a) modernistickej spoločnosti; b) kríza kapitalizmu; c) kríza z nástupu nových lídrov, ktorí vytláčajú zo scény „staré“ vývojom prekonané prístupy, z čoho vznikajú aj veľké konflikty, ktoré sa môžu ďalej vyhrocovať a viesť aj k veľkým vojnovým konfliktom, ktorých je už aj tak dosť.

Slovensko sa však musí oprieť predovšetkým o vlastné zdroje a domáce potreby obyvateľstva. Ponúkajú sa nasledujúce orientácie: l. Výrobky, ktoré spotrebiteľ potrebuje každý deň, t.j. výrobu výrobkov dennej spotreby. 2. Výrobky, kde sme surovinovo a zdrojovo sebestační. 3. Pitná voda a minerálne vody, na ktoré je Slovensko bohaté, a ktoré bude Európa zakrátko potrebovať. Významné možnosti poskytujú pre rozvoj miestnych štruktúr i termálne vody. 4. Cestovný ruch (liečebné, kúpele, prírodné krásy, historické pamiatky). 5. Lesy, drevo, drevársky priemysel. 6. Ovocné suroviny na nápoje. 7. Tradície obranného priemyslu. 8. Zachovať obchodné reťazce pre supermarkety a udržať naše výrobky a dodávky aj ako dodávateľské reťazce. 10. Pozemková reforma. Štát disponuje rozsiahlymi plochami ornej pôdy.

Na Slovensku sa žiaľ, intelektuálny kapitál nestal hlavným hnacím prostriedkom pre rozvoj inovácií ani požadovanou konkurenčnou silou pre nástup nových prístupov. Aj malé a stredné podniky sa nedostatočne učili od najlepších zahraničných podnikov. Kvalifikovaná pracovná sila sa nedostatočne stabilizovala a často z výskumu odchádzala. Smerovanie k rozvinutej infraštruktúre poznatkovej ekonomiky bolo pomalé a nedostatočne napojené na špičkový svetový rozvoj.

Analýza ukázala, že slovenská ekonomika je málo progresívne inovatívna a pre rozvoj inovácií nemá dostatok finančných prostriedkov. Pokusy prelomiť bariéry k novým invenciám boli málo efektívne. Nedostatočne sa uplatňovali daňové úľavy a systém zdaňovania sa ukázal ako nevyhovujúci.

Pomaly sa budovali podporné inštitúcie typu vedecko-technologických parkov, inovačných centier, centrá kompetentnosti, technologickí brokeri. Nedostatočne fungovala potencionálna spolupráca podnikov a univerzít, štátnej podpory investovania o rozvoj regionálnych inštitúcií a firiem. Slabo sa uplatňovali inovačné klastre.

Výsledky vedy, a tým i vzdelanie na univerzite podliehajú procesu zastarávania, a ak sa nedoplňuje novými poznatkami, tratí svoju vysokú hodnotu. Opäť sa nastoľuje otázka, či nie je potrebné a užitočné zakladať centrá vzdelávania vysokej úrovne s odôvodneným nevysokým počtom účastníkov, ale schopných plniť náročné požiadavky vysokej školy. To je vážna výzva. Rýchle zastarávanie poznatkov má podobný efekt, ako keď v industriálnej ére zastaral produkt, s ktorým sa chcelo preraziť na trhu.

V tomto zmysle v novom kontexte treba vnímať i také strategické prístupy, ako je podpora investičnej činnosti do infraštruktúry, bytovej výstavby, podpora exportu, podpora vysokej kvality výrobkov a služieb, a tým i zabezpečenia zdravej vyrovnanosti predaja domácich a importovaných výrobkov.

Podstatnou úlohou je i udržanie a ochrana metakapitálu štátu a národa, ktorý je komplexným výstupom zo súboru takých druhov kapitálu, akými sú kultúrny, sociálny, demografický a symbolický kapitál.
Musí existovať vzťah kultúry a umenia v nadväznosti na ekonomický a politicko-spoločenský vývoj. Niet pochybnosti o tom, že tieto vlastnosti definujú kvalitu populácie a jej potenciál úspešnosti. K udržaniu a rozvíjaniu týchto veľkých hodnôt obyvateľstva podstatným spôsobom prispieva kultúra a umenie. Každé kultúrne prostredie má svoje symboly a kódy, svoje etické hodnoty, ktoré v syntéze vytvárajú unikátnosť, bez ktorej je nemožné dané prostredie pochopiť a doň vstupovať. Táto unikátnosť je dôležitým činiteľom i tvorby slovenskej cesty transformácie.

Kultúra a umenie ovplyvňujú imagináciu, podvedomie, predstavivosť a fantáziu. Obohacujú vnútorný život ľudí, odstraňujú duchovnú prázdnotu. Chránia občanov pred ubíjajúcou konzumpčnou a deštrukčnou pseudokultúrou. Kultúra a umenie na Slovensku počas celého historického vývoja pôsobili proti entropii síl. Ideálne vzory napr. ľudového umenia prekliesňovali cestu k prosperite, vytvárali nádej, ašpirácie, posilňovali vôľu odstraňovať prekážky. Prenášali cez historické obdobia ducha národa a jeho „génia loci“.

Akumulácia duchovnej energie v umení a kultúre je významným činiteľom každej úspešnej civilizácie.

Rozhovor v skrátenej verzii vyšiel v Literárnom týždenníku č. 33 – 34 / 01.10.2014. 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET