:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Civilizačné modely.

prof. Ing. Peter Staněk, CSc., ekonóm

Sme svedkami veľmi zaujímavého vývoja v rámci globálneho sveta i globálnej ekonomiky. V prvej línii je to predovšetkým výrazné zväčšenie vzájomnej previazanosti národných ekonomík i národných spoločností. Pôvodné teritoriálne oddelenie civilizačných modelov – ázijských, európskeho, amerického, juhoamerického, arabského – bolo podporované aj obrovskou geografickou vzdialenosťou, takže v podstate svet zostával polarizovaný na takzvané vyspelé civilizačné modely – európsky, americký a ostatné takzvané zaostávajúce krajiny. Postupne sa však tento pohľad začal meniť a osobitne od 60. rokov v rámci procesov dekolonizácie došlo k formálnemu oddeleniu medzi materskými vyspelými európskymi krajinami a ostatným svetom. Zároveň však došlo k nástupu východoázijských krajín (Južnej Kórey, Singapuru, Japonska, Indonézie), ktoré sa stali novými ekonomickými lídrami. Je pritom paradoxné, že koncom 80. a v 90. rokoch sa za budúceho hlavného lídra svetovej ekonomiky považovalo Japonsko. Dokonca, koncom 90. rokov vznikol celý rad štúdií, ktoré hovorili, že 21. storočie bude storočím japonským. Postupne sa však ukázalo, že problémy, ktoré sa v Japonsku objavili v hypotekárnej kríze v roku 1989 a neskôr prerástli do 20 rokov deflačného vývoja, znamenali výrazné podtrhnutie celkovej expanzie Japonska. Zároveň však došlo aj k nástupu nových centrálnych modelov, ktoré predovšetkým z hľadiska čínskeho modelu ukázali svoju vysokú životaschopnosť, a v podstate si dokázali udržať po obdobie 30 rokov vysoké tempo ekonomického rastu. Pôvodné spochybňovanie tohto rastu, napríklad nepresnosťou čínskych štatistík, alebo zlými výpočtami sa ukázalo ako neudržateľné práve preto, že na expanzii čínskeho hospodárstva v podstate stále viac a viac začal závisieť aj ostatný svet. Zdanlivo došlo k výraznému nástupu lacnej masovej výroby. Textilný priemysel, obuvnícky priemysel, neskôr elektrotechnický priemysel produkovaný Čínou mal predstavovať iba lacnú formu výrobkov pre masovú spotrebu. Nikto nechcel pripustiť, že veľmi významným faktorom bola skutočnosť, že vďaka nízkym cenám čínskych importov sa podarilo udržať v Európskej únii i v USA rast životných nákladov pod kontrolou, v podstate bol minimálny. Zároveň sa vytvoril v spoločnosti pocit bohatstva, pretože za mzdy bolo možné kupovať pomerne rozsiahle tovary, ktoré prichádzali z ázijských krajín. To v konečnom dôsledku zakrylo problém príjmovej polarizácie, ktorý začal gradovať od 90. rokov, zároveň vo väčšine spoločnosti vytvoril domnienku, že takýto civilizačný a ekonomický model bude fungovať donekonečna. Objavili sa výhrady, napríklad vo väzbe na globálne otepľovanie, že treba tento trvale udržateľný rast podmieniť aj rastom ekologicky udržateľným. Tieto skutočnosti sa premietli neskôr do obchodovania s emisnými povolenkami, pretože prvé štyri štúdie Medzinárodného klimatického panelu tvrdili, že základom globálneho otepľovania je produkcia kysličníka uhličitého, a zároveň vplyv ľudskej spoločnosti na planétu. Vo väzbe na to sa prijal rad uznesení ako bol Kjótsky protokol, Protokol z Rio de Janeira a tak ďalej, ktoré mali smerovať k obmedzeniu emisií, pričom opätovne došlo k vzájomného stretu medzi vyspelými krajinami, ktoré dnes už vďaka technológiám produkujú podstatne menej emisií a rozvojovými krajinami, ktoré urýchľujú vlastnú industrializáciu, ale zároveň, vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov, vo veľkej miere nereflektujú na ochranu životného prostredia a ich podiel na emisiách sa výrazne zvýšil. Dnes jedným z najvýznamnejších emitentov emisií sa stáva Čína a po nej Rusko a niektoré ďalšie krajiny skupiny BRIC. Toto všetko viedlo k tvrdeniam, že predovšetkým rozvojové krajiny by mali podriadiť svoju napríklad energetickú politiku politike ekologicky udržateľného objemu emisií. Rozvinutie obchodu s emisnými povolenkami malo viesť k stimulácii a prechodu na pokročilejšie a vyspelejšie technológie. Avšak, ukázalo sa, že samotné obchodovanie s CO2 v zmysle emisných povoleniek nemá logický zmysel pre celkovú rovnováhu na planéte, pretože ak niektorá krajina ušetrila objem povolených emisií a predala ich inej krajine, z hľadiska celkovej rovnováhy a cyklu uhlíka v prírode nedošlo k zníženiu celkovej devastácie atmosféry na planéte Zem. Toto všetko sa postupne pretavovalo do ďalších a ďalších skutočností, ako bolo napríklad kupovanie dlhopisov, ktorými financovali vyspelé krajiny svoje deficitné rozpočtové hospodárenie. Takto sa postupne najväčším držiteľom amerických štátnych dlhopisov stala Čína a jej vlastníctvo dnes presahuje hodnotu 1,7 bilióna amerických dolárov. Vo väzbe na takýto vývoj a skutočnosť, že príjmová polarizácia tlačila prevažnú väčšinu populácie v európskych krajinách a v Spojených štátoch amerických do nových a nových úverov a pôžičiek pre obyvateľstvo, vyústila do stavu, ktorý sa začal rúcať v roku 2008. Ukázalo sa, že život na dlh je dlhodobo neudržateľný, zároveň sa ukázalo, že krajiny sú omnoho viac prepojené medzi sebou ako sa pôvodne predpokladalo, zároveň sa ukázalo, že aj v rokovaní ako napríklad Svetová obchodná organizácia (WTO) nebola schopná vyriešiť fundamentálne problémy a limity pre medzinárodný obchod. Nielen z hľadiska ochrany domácich trhov pred importom poľnohospodárskych výrobkov z rozvojových krajín, ale ani v oblasti eliminácie detskej práce, udržiavania ekologických noriem a tak ďalej. To v konečnom dôsledku viedlo k poklesu prestíže Svetovej obchodnej organizácie, a podobne sa prejavilo aj vo väzbe na Medzinárodný menový fond a Svetovú banku. Nezvládnutie krízy a zároveň prijímanie neustále opakovaných štandardných návrhov na riešenie, ktoré predostieral Medzinárodný menový fond vyústilo do dvoch krokov. Jednak do požiadavky zmeny váhy jednotlivých krajín v rámci rozhodovacích právomocí Medzinárodného menového fondu, a to predovšetkým nástup krajín BRIC, a po druhé k snahám o vytvorenie regionálnych, alebo nazvime to skôr samostatných medzinárodných menových fondov ako bola snaha vytvoriť ázijský medzinárodný menový fond. Svetová banka, ktorá sa viac orientovala na rozvojové projekty v oblasti agrárneho sektora sa dostala pod drobnohľad pozornosti až neskôr, keď sa zistilo, že väčšina týchto projektov z dlhodobého hľadiska neprispieva ani k riešeniu chudoby, ani k riešeniu potravinových problémov v kľúčových problémových krajinách. Zároveň sa však do tohto vývoja začali miešať aj niektoré ďalšie faktory, ktoré radikálnym spôsobom menili celkový vývoj na planéte. Po prvé to bolo predovšetkým v rámci ekologizácie postupné rozvíjanie novej generácie nielen geneticky modifikovaných potravín, ktorých hlavným problémom však je to, že ich nemožno znova ako osivo použiť na ďalší krát, ale musí sa znova kupovať nové osivo od producentov, tým celkom oprávnene rozvojové krajiny začali upozorňovať na skutočnosť absolútnej previazanosti týchto krajín na dodávkach osiva od niektorých genetických firiem ako je napríklad firma Monsanto. Na strane druhej zároveň dochádzalo stále intenzívnejšie, napriek všetkým uzneseniam, k drancovaniu prírodných zdrojov. A to bol napríklad prípad Indonézie alebo Filipín na jednej strane a príklad vyrúbavania brazílskych pralesov na strane druhej. Toto všetko viedlo zásadným spôsobom ku kumulácii a vzájomnému prepleteniu ekologických problémov a problémov hospodárskej prosperity jednotlivých krajín. K tomu sa pridala aj zásadná skutočnosť, že sa začali rozvíjať technológie na výrobu biopalív a mnohé oblasti sa začali preorientovávať nie na výrobu potravín, ale na výrobu biopalív. Excelentnou ukážkou je preorientovanie sa kukurice na výrobu bioetanolu, ktorý je exportovaný do krajín Južnej Ameriky, avšak kukurica, ktorá sa spotrebúvala pri výrobe bioetenalu zásadne chýbala ako potravina vo väčšine krajín Južnej Ameriky a osobitne v Mexiku. Tým sa ohrozila viac ako tretina z populácie z hľadiska základných potravinových zdrojov. Na strane druhej zároveň došlo k výraznému navyšovaniu spotreby mäsa. Išlo napríklad o vývoj spotreby mäsa na čínskom trhu, alebo na niektorých ďalších ázijských trhoch. Extrémne zvyšovanie spotreby mäsa zároveň viedlo k potrebe výrazného navýšenia pestovania kŕmnej kukurice a kŕmnych obilnín, čo zase zásadným spôsobom menilo celkovú spotrebu vody na planéte, a v konečnom dôsledku viedlo aj k devastácii niektorých pôvodných obilninárskych zásobární na planéte. Myslíme napríklad oblasť himalájskych predhorí, alebo oblasť Južnej Indie. Toto všetko začalo radikálnym spôsobom ohrozovať aj stravovacie možnosti zabezpečenia väčšiny populácie na planéte, až v rokoch 2007 až 2009 vyústilo do potravinovej krízy. Pritom, paradoxné na tom bolo to, že práve v tom čase v niektorých druhoch komodít, napríklad v ryži, sa dosahovali extrémne vysoké úrody, ktoré vlastne mali viesť k zníženiu cien ryže. Problém dotovania agrárneho sektora, osobitne v Európskej únii a v USA sa nepodarilo rozvojovým krajinám prelomiť ani do dnešného obdobia. V podstate, výrazné a masívne subvencovanie v rozsahu desiatok miliárd eur a amerických dolárov, a zároveň ochrana vnútorných trhov pred importom lacných potravín z rozvojových krajín viedla k výraznému zhoršeniu medzinárodného obchodu z hľadiska komunitnej štruktúry. Na strane druhej bolo až podivom, že kým na jednej strane vládnuce elity vo vyspelých krajinách využili možnosť lacného dovozu čínskeho tovaru na udržanie životných nákladov zdanlivo pod kontrolou, nepoužili tú istú metódu vo väzbe na dovoz lacných potravín, ktoré by radikálnym spôsobom mohli zmeniť štruktúry výdavkov domácností vo vyspelých krajinách. Ak si napríklad zoberieme Japonsko, kde cena ryže, ktorá sa dopestuje v Japonsku je až 8-krát vyššia ako cena dovozovej ryže napríklad z Indonézie, vzniká paradoxne otázka, prečo potom sa podobne ako u lacných tovarov neotvorí domáci trh vyspelých krajín pre dovoz lacných potravín z rozvojových krajín, a v konečnom dôsledku sa zníži aj celkový rozsah nutných výdavkov vyspelých domácností na vlastné zabezpečenie. Na druhej strane však treba upozorniť na skutočnosť, že agrárna loby je silne koncentrovaná, a podobne ako v Japonsku, aj v Spojených štátoch amerických a v Európskej únii zásadným spôsobom formuje názory politických kruhov na subvenčné mechanizmy. To v konečnom dôsledku viedlo nielen k zablokovaniu rokovania Svetovej obchodnej organizácie o odstránení colných bariér, ale zároveň viedlo aj k tomu, že v podstate si všetky vyspelé krajiny udržali ochranárske opatrenia pre ochranu vlastného agrárneho sektora. Vývoj bol natoľko absurdný, že viedol až k podpore nepestovania poľnohospodárskych plodín, čoho klasickou ukážkou je problém agrárneho sektora v EÚ. Zároveň s tým dochádzalo v iných oblastiach, vzhľadom aj na vojenské konflikty, občianske vojny a nepokoje k výrazným humanitárnym katastrofám, predovšetkým vo väzbe na nedostatok potravín. Najviac postihnuté týmto vývojom boli africké krajiny, a to osobitne krajiny v africkom rohu ako je Sudán a ďalšie. Hladomory, ktoré v týchto oblastiach prebehli predstavovali neúmerne silnú civilizačnú výzvu pre celý svet. A síce vyspelé krajiny reagovali podpornými a humanitárnymi programami, avšak v skutočnosti hlavný mechanizmus, ktorý by mohol pomôcť dostať sa týmto oblastiam z biedy expanziou vývozu potravinárskych výrobkov, keďže priemysel nemajú, nebol dodnes vyriešený. Na strane druhej aj postupné zvyšovanie intenzity atmosférických javov, narastajúci rozsah tsunami, hurikánov a tajfúnov viedol nielen k extrémnemu nárastu škôd, ktoré vyplývali z týchto atmosférických javov, ale viedol v rade prípadov – ako bolo v roku 2005 v Indonézii – aj k devastácii veľkých území, čo vyžadovalo nielen výrazné náklady na obnovu týchto území, ale v rade prípadov to ohrozovalo aj samotné potravinárske producentské oblasti (príklad Bangladéšu). A zároveň s tým dochádzalo k postupnému nárastu terorizmu a niektorých ďalších extrémistických hnutí, ktoré začali ohrozovať už nielen rozvojové krajiny, ale preniesli svoje pole pôsobnosti aj na pôdu vyspelých krajín. Všetky tieto procesy ukázali: po prvé, že krajiny sú k sebe podstatne bližšie ako si väčšina elít uvedomovala; po druhé, previazanosť jednotlivých problémov je kaskádovito potvrdená šírením problémov, ktoré sa objavia; po tretie, ukázalo sa, že mnohé problémy, ako napríklad v oblasti ekológie, už vôbec nie je možné riešiť na národnej úrovni a je nutné prijať medzinárodný konsenzus, ktorý by aspoň sčasti mohol byť riešením nahromadených problémov. To je napríklad otázka obchodovania s emisnými povolenkami alebo celkového boja proti dôsledkom globálneho otepľovania. A zároveň s tým došlo k výraznému navyšovaniu výdavkov na zbrojenie, čo bolo o to paradoxnejšie, že mierová dividenda, ktorá sa objavila po rozpade Varšavskej zmluvy v roku 1990 mala výrazným spôsobom uvoľniť finančné zdroje nielen pre potreby transformujúcich sa krajín, ale aj pre potreby celkovej transformácie globálnej svetovej ekonomiky, predovšetkým v rozvojových krajinách. Tieto skutočnosti ukázali zároveň, že jednotlivé izolované problémové javy, ktoré predtým existovali zdanlivo oddelene, a to teritoriálne, časovo i historicky sa začínajú zlievať do jedného pôsobiaceho mechanizmu, ktorý sa dostáva cez jednotlivé kontinenty ku všetkým krajinám, až po koncového užívateľa. Ak k tomu pridáme ďalšie zmeny v oblasti technologických procesov, zmeny v oblasti outsourcingu a offshoringu, zmeny ku ktorým dochádza vo väzbe na starnutie populácie a pokračujúce exponenciálne narastanie príjmovej polarizácie v rámci jednotlivých spoločností, a to bez ohľadu na civilizačné modely, je zrejmé, že súčasná planéta sa stala miestom mimoriadne silných a koncentrovaných protikladných a vnútorne deštrukčných fenoménov, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť a vymedziť hranice budúceho vývoja. Na jednom z prvých miest možno označiť celkové starnutie populácie, ktoré pravdepodobne povedie nielen v niektorých krajinách k extrémnemu navýšeniu vnútorných problémov, ale povedie pravdepodobne aj k vyhroteniu celkových demografických presunov na planéte. Ako vzorová ukážka môže poslúžiť Čína. Už v súčasnosti sa ukazuje, že približne 400 miliónov Číňanov nebude možné zabezpečiť v penzii spôsobom, ktorý doteraz platil pre čínsku spoločnosť. Zároveň, viac ako 28 miliónov mužov v Číne nikdy nenájde ženu vzhľadom na politiku jedného dieťaťa a jej dôsledky vo väzbe na populačný vývoj a prírastok mužov a žien. V konečnom dôsledku populačný prírastok aj v krajinách ako je Indonézia a Bangladéš sa stáva mimoriadne veľkou záťažou pre miestne elity, pretože zabezpečenie dostatočnej potravy je mimoriadne problematické. Ak k tomu pridáme aj skutočnosť, ktorú sme už uviedli, a to výrazný nárast spotreby mäsa a celková zmena potravinárskych zvyklostí, osobitne v Číne, je zrejmé, že potravinové zabezpečenie tohto kontinentu bude veľmi problematické. Na strane druhej, zároveň zmena atmosférických pomerov vedie aj k tomu, že v oblastiach, ktoré bývali suché sú dnes monzúnové dažde a v oblastiach, ktoré boli typické a zabezpečované monzúnovými dažďami prevládajú veľké suchá. Netýka sa to len predhorí Himalájí, ale dlhotrvajúce a deštrukčné suchá výrazným spôsobom zasahujú aj americký stredozápad a časť Kanady, ktorá bola známa ako obilnica sveta. Všetky tieto skutočnosti začali viesť k prehodnoteniu váhy pôdy, jej úrodnosti, jej zabezpečenia umelým zavlažovaním, a nemožno sa teda diviť Číne, že začala prenikať osobitne do Afriky, pričom sa snaží získavať pôdu ako hlavného producenta potravín do budúcnosti. A demografický vývoj starnutia znamená nielen výrazný problém v Číne, alebo v ďalších krajinách, ale znamená narastanie výraznej asymetrie medzi počtom novovznikajúcich pracovných miest a počtom novoprichádzajúcich záujemcov o prácu. Dnes na špici tohto nového záujmu sú predovšetkým arabské krajiny, v ktorých populačný vývoj pokračuje naďalej expanzívne, ale pre potreby ktorých bude treba v budúcich dvadsiatich rokov vytvoriť vyše 600 miliónov pracovných mies. Problémy týchto krajín, neschopnosť vytvoriť dostatočný počet pracovných miest, určitá vnútorná zaostalosť z hľadiska civilizačného modelu, ale aj problémy, ktoré súvisia s nárastom vzdelania a jeho rozsahu v týchto spoločnostiach predstavujú svojim spôsobom časovanú bombu. Zároveň sa ukázalo, že aj vo vyspelých krajinách vzdelanie prestáva byť zárukou úspešnej kariéry, úspešného a bohatého života, stáva sa dnes skôr tovarom, ktorý je prijímaný ako určitý spo-rebný druh, ale nie ako určitý štartovací kapitál pre budúcu profesijnú kariéru. Okrem toho asymetrie, ktoré sa objavili v rámci pracovných trhov zásadným spôsobom začali prehlbovať vnútorné problémy jednotlivých krajín. Zavádzanie nových foriem zamestnávania ako je agentúrna práca, práca na skrátený úväzok, alebo kontrakty s nulovou hodinovou výmerou. Zároveň, s postupným zvyšovaním miezd v krajinách ako je Čína, India, Bangladéš vytvorili ďalší výrazný mix negatívnych faktorov, ktoré začínajú pôsobiť stále viac a viac na globálnu ekonomiku. Použitie princípov outsourcingu a offshoringu viedlo na jednej strane k obrovskému nárastu investičnej príležitosti po celej planéte. Dnes sú priemyselné procesy roztrúsené vo všetkých kontinentoch a zásadným spôsobom sa otázka priestoru prestala stávať bariérou pre budúci vývoj. Na strane druhej však zároveň dochádzalo aj k výraznému zvýšeniu zraniteľnosti nových technologických procesov, ako je napríklad práca bez zásob, predovšetkým vo väzbe napríklad na vlny štrajkov. Tieto ochromovali väčšinou verejný sektor a vo väčšine prípadov ochromovali dopravné systémy. Štrajky autodopravcov, alebo štrajky na železniciach zásadným spôsobom začali prekážať pri rozvinutej štruktúre výroby, ktorá pracovala bez zásob a nemala vnútorné technické, ani zásobné rezervy. Ak k tomu pridáme skutočnosť, že zároveň s tým dochádza aj k rozvíjaniu nových technológií ako je robotika a podobne, je zrejmé, že nové formy zamestnávania, ale aj nové technológie začali radikálnym spôsobom meniť štruktúru trhu práce, vytvárajú predovšetkým neodhadnuteľné prostredie, ale čo je najvýznamnejšie, zásadným spôsobom vytvárajú predpoklad štrukturálnej nezamestnanosti, ktorú už nemožno riešiť ako zamestnanosť spojenú s adaptačnými procesmi pracovnej sily. Celkový prebytok práce na planéte, vo väzbe na nárast technologickej úrovne začína vytvárať jednu z kľúčových časovaných bômb budúceho vývoja. Pokiaľ bude pokračovať úspora ľudskej práce tak ako doteraz, znamená to teda, že každých 20 rokov sa zníži potreba práce o 20 %, je reálny predpoklad, že vo väčšine vyspelých krajín potreba práce klesne v priebehu 60 až 100 rokov na minimum. Na druhej strane sa však ukázalo, že ani rozvinutie internetových technológií nemôže vyriešiť problém takzvaného bezprostredného kontaktu užívateľa a servisného systému. Je nutné vymeniť vodovodný kohútik, je nutné opraviť splachovací záchod, je nutné riešiť obrubníky na cestách a podobne. Toto všetko nie je možné riešiť robotizovanými technológiami, je nutné predpokladať pokračovanie týchto procesov takzvanej industriálnej údržby celých systémov. Predstava, že inteligentné domy nahradia všetky tieto profesijné oblasti a vytvoria plne automatizovaný systém činnosti domácností sa však stále ukazuje ako fikcia. Z toho vyplýva ale ďalšia zásadná skutočnosť. Ak sa naháňanie za vysokými počtami absolventov univerzít ukazuje ako určitý mýtus a zároveň títo absolventi univerzít nenachádzajú uplatnenie v pracovnom procese, je veľmi reálny predpoklad, že bude dochádzať k nárastu vnútornej frustrácie a agresivity v spoločnosti. Zároveň, spoločnosť samotná podporuje vzdelávanie nie z hľadiska jeho formálnej, alebo reálnej zamestnaneckej potreby, ale predovšetkým preto, že časť mladých je takto uvoľnená z pracovného trhu a pokračuje vo vzdelávaní mnohokrát aj za cenu štátom garantovaných a dotovaných pôžičiek. Dokonca, v niektorých krajinách ako napríklad v USA sa pôžičky študentom môžu stať rovnako nebezpečným fenoménom, ako je fenomén hypotekárnych pôžičiek a boom hypotekárnych úverov. Už dnes sa objavuje celkový rozmer problémových pôžičiek študentov v USA na hladine 1,7 až 1,8 bilióna USD. Blíži sa k hladine, ktorá spôsobila hypotekárnu krízu v roku 2008 a naštartovala celý rad ďalších vnútorných problémov americkej ekonomiky. Na druhej strane, je zrejmé, že civilizačné modely a celkový duch spoločnosti zostáva rozdielny. Napríklad v Európskej únii sa odpracuje zhruba o 180 až 220 hodín ročne menej, ale predovšetkým, európske krajiny sú nastavené skôr na využívanie a hľadanie voľného času, kým Spojené štáty americké preferujú predovšetkým výšku príjmu. Tento základný psychologický aspekt alebo atribút určitého civilizačného okruhu je paradoxný aj preto, že v podstate Spojené štáty vznikli, ich osídlenie vzniklo v prevažnej miere v dôsledku emigrantov z Európy. Ale dnes samotná Európa prijíma určité iné preferencie a priority ako tie, ktoré boli platné pred 300 či 400 rokmi. Z tohto hľadiska aj vnútorné rozdiely a produktivita USA a EÚ nemôžu byť hodnotené iba mechanicky, podľa produktu na jedného pracovníka. Treba zvažovať veľmi dôsledne, že aj v Európe máme krajiny v ktorých sa ročne odpracuje 1 200, 1 300 hodín, ako je Holandsko alebo Belgicko. Zároveň v Spojených štátoch okrem oficiálneho rozsahu 1 880 hodín sa odpravuje vyše 100 hodín ďalších, dobrovoľne, v prospech zamestnávateľa, vo väzbe na udržanie pracovného miesta. Je zrejmé, že tento civilizačný model, ktorý desiatky rokov fungoval v Európe a v Európskej únii sa dnes dostáva do problémov. Ukazuje sa, že niektoré sociálne výhody a bonusy nebude možné dlhodobo udržať. Ale vzniká zásadná strategická otázka. Chce Európska únia dobehnúť a predbehnúť Čínu napríklad tým, že bude znižovať platy, aby sa dostali na čínsku úroveň? Alebo predpokladá, že čínske platy budú postupne narastať a dosiahnu európsku úroveň, čím sa cena a vplyv lacnej pracovnej sily v podstate vymaže. Je zrejmé, že pokiaľ by sme však znižovali mzdy, prípadne ich zmrazovali, bude to znamenať výrazný dopad na celkový rozsah vnútornej spotreby v Európskej únii a zároveň musíme si uvedomiť, že prevažná väčšina členských krajín Európskej únie až do roku 2008 za rozhodujúceho partnera mala iné členské krajiny Európskej únie. Bolo skvelé, ak sa vykazoval výrazný ekonomický rast, ktorý vyplýval z výrazného exportu, avšak, na strane druhej, pokiaľ tento export pochádzal z jednej krajiny Európskej únie a smeroval do iných krajín v rámci Európskej únie mohol byť chápaný ako ekonomicky pozitívny, ale pokiaľ tá druhá krajina ako príjemca tovarov nemala dostatočný dynamický priemysel a industriálny sektor, nebola schopná dlhodobo splácať pôžičky, ktoré boli potrebné na zaplatenie tých nákupov. To bol presne vzťah Nemecka a Španielska, Nemecka a Portugalska, Nemecka a Grécka. To v konečnom dôsledku odhaľuje stále výraznejšie vnútornú asymetriu v EÚ. Tá asymetria je však daná nielen delením na severné a južné krajiny, ale predovšetkým vo väzbe na skutočný výkonný potenciál jednotlivých členských krajín Európskej únie. A tu sa ukazuje, že vstup do EÚ nemal byť podmienený plnením štyroch kritérií Paktu stability a rastu, ktoré sú makroekonomickými kritériami, ale vôbec neodrážajú industriálny a produkčný potenciál jednotlivých kandidátov na členstvo v menovej únii. V takom prípade, pokiaľ by sme zvažovali napríklad produkčný potenciál Grécka, je zrejmé, že by nikdy nemohlo vstúpiť do menovej únie, vzhľadom na mimoriadne nízky a ešte štrukturálne sekvenovaný potenciál. V podstate, okrem lodiarstva a turistiky, Grécko výraznejšie industriálne odvetvia nemá. Na strane druhej sa zároveň ukázalo, že pokiaľ bude dochádzať k integrácii jednotlivých krajín len vychádzajúc z niektorých makroekonomických ukazovateľov, predovšetkým v oblasti menovej, alebo fiškálnej politiky, bude sa tým len zakrývať vnútorná rôznorodosť a nekonkurencieschopnosť jednotlivých členských krajín budúceho obchodného zoskupenia. To je aj určitým varovaním napríklad pre krajiny MERCOSUR-u, alebo pre krajiny APEC-u. Odlišnosťou však je to, že vo väčšine prípadov sa neuvažuje so skutočným produkčným potenciálom, či už v oblasti industriálnej sféry, v oblasti služieb, v oblasti IT technológií a podobne. Na strane druhej, niektoré krajiny rozvíjajúce nové moderné sektory, napríklad IT sektor vo väzbe napríklad na Pakistan alebo Indiu, by mohli získavať významné štrukturálne výhody z hľadiska vyrovnávania zahranično-obchodnej bilancie, kompenzovať nedostatky, ktoré sú v iných oblastiach industriálnej štruktúry, avšak, kľúčovou otázkou je, aký veľký podiel tieto industriálne sektory budú tvoriť na celkovej zamestnanosti v danej krajine. Z tejto zamestnanosti sa zase odvíja vnútorná spotreba tejto krajiny, a pokiaľ vnútorná spotreba bude na nízkej úrovni, je zrejmé, že táto krajina bude eminentne potrebovať zvýšenie exportnej možnosti. Tento mechanizmus, samozrejme, možno použiť nielen na krajiny Európskej únie, USA, Indiu či Čínu, ale aj na ďalšie krajiny Južnej Ameriky, alebo arabského sveta. Ukazuje sa, že špecifikom arabských krajín je predovšetkým obrovské získavanie zdrojov z predaja ropy a plynu. Samotná Saudská Arábia ročne získava viac ako 320 miliárd dolárov len z predaja ropy. Ak k tomu vezmeme aj ďalšie malé krajiny, ktoré predávajú ropu a plyn, je zrejmé, že v súčasnosti môžu získavať obrovské finančné zdroje. Môžu teda prispieť k životnej úrovne svojich obyvateľov, avšak z dlhodobého hľadiska, nielen z hľadiska vyčerpania ropných zdrojov, ale predovšetkým z dlhodobého hľadiska produkčného potenciálu danej krajiny treba začať zvažovať s jej vnútornou reštrukturalizáciou. To, že je rozvinutý ťažobný priemysel v Arabských emirátoch, je veľmi dôležité pre produkciu ropy. Avšak ostatný priemyselný potenciál je veľmi nízky, a napríklad aj boom v oblasti stavebníctva je zabezpečovaný externými firmami, nie vlastnými firmami z týchto krajín. Z tohto hľadiska sa teda ako kľúčový ukazovateľ javí nie splnenie makroekonomických fiškálnych kritérií pre oblasť integrácie, ale predovšetkým porovnanie vzájomného produkčného potenciálu jednotlivých krajín a možností vzájomného bilaterálneho, alebo skupinového obchodu. Ak by sme totiž hodnotili Európsku úniu z tohto hľadiska, je zrejmé, že tu dochádza k výraznej asymetrii medzi skupinou krajín ako je Nemecko, Holandsko, škandinávske krajiny, ktoré sú vysoko schopné produkcie a exportu a kra-jinami, ktoré majú vlastné problémy s industriálnym sektorom, ako je Írsko, Portugalsko, Španielsko atď. Príklad bol aj v oblasti Írska v tom, že ak niekto predpokladá, že si zabezpečí ekonomický rast iba znížením daní, môže získať fiškálne ukazovatele ekonomického rastu, avšak vnútorný priemyselný a industriálny potenciál zostáva stále rizikovým faktorom. Írsko v 80. rokoch profitovalo z mimoriadne nízkej sadzby korporátnej dane. Znamenalo to, že v Írsku sa priznávala cez pobočky väčšina ziskov v Európskej únii, zdaňovala sa 8 % a následne sa finančné zdroje transformovali mimo Írska. Írsko z hľadiska účtovných a finančných pohľadov predstavovalo mimoriadne dynamickú a prosperujúcu krajinu. Pobočky firiem zamestnávali ľudí a platili ich výhodným spôsobom. To umožnilo obrovský nárast hypotekárnej expanzie a zároveň ochotu ľudí poskytovať vlastné úspory pre bankový sektor. Obrovský rast príjmov a úspor v bankovom sektore viedol írske banky k výrazným rizikovým akciám a k ďalšiemu obchodovaniu s anglickými bankami. Anglické banky videli v podpore írskych bánk obrovský priestor pre vlastnú expanziu, a keďže nenachádzali dostatočne vhodný priestor v iných oblastiach, podporovali hypotekárny boom, ale aj finančnú expanziu Írska, alebo Islandu, Toto všetko súviselo aj s tým, že príjmová polarizácia na planéte začala zásadným spôsobom deformovať pohľad národný. Dnes môžeme konštatovať, že existujú dva vnútorné rozporné parametre. Po prvé, transnacionálne korporácie využívajúce systém transferpreissy významným spôsobom znížili väzbu na národné štátne rozpočty a zásadným spôsobom si uvoľnili ruky z hľadiska ich vlastnej finančnej stratégie. Po druhé, neschopnosť premietnuť tieto skutočnosti do národných makroekonomických ukazovateľov viedla k výraznému nárastu chybovosti týchto ukazovateľov, a keďže tieto ukazovatele sú základom pre hodnotenie atraktívnosti danej krajiny, vnieslo to výrazný prvok neistoty aj do systému ratingového hodnotenia jednotlivých krajín. Ak k tomu pridáme skutočnosť, že sa stále neposudzoval produkčný, už nielen industriálny, ale produkčný sektor a spôsobilosť v týchto národných ekonomikách, začala vznikať zásadná rozdielnosť medzi skutočným stavom a možnosťami národnej ekonomiky a tým, čo sa vykazovalo ako makroekonomické ukazovatele. Ak k tomu pridáme vlnu integrácie, ktorá sa rozbehla od 90. rokov a zachvátila v podstate celú planétu, pretože dnes musíme hovoriť nielen o Južnej Amerike vo väzbe na MERCOSUR, Severnej a Strednej Amerike vo väzbe na NAFTU, východoázijské krajiny vo väzbe na APEC, Európsku úniu, ale musíme hovoriť už aj o africkej zóne voľného obchodu, rozvoji ďalších obchodných zoskupení, ktoré sa postupne posúva smerom k vytváraniu nadkontinentálnych obchodných združení. Už to nie je len APEC, ktorý zahrňoval Spojené štáty americké na jednej strane a Japonsko na strane druhej, ale už aj zahrňujúci krajiny napríklad v oblasti Afriky, ktoré môžu zásadným spôsobom spolupracovať s ďalšími krajinami, napríklad na Blízkom východe. Vytvára sa teda predstava už vyššej ako kontinentálnej ekonomickej integrácie. Rozvíjanie spolupráce medzi Európskou úniou a MERCOSUR-om môže viesť k výraznému zvýšeniu nielen obchodnej vzájomnej výmeny, ale môže aj zásadným spôsobom odpovedať na otázku produkčného potenciálu. Je zrejmé, že pri hodnotení jednotlivých integračných zoskupení treba predovšetkým uvažovať, čo je hybným motívom. Je to obchod a vzájomná výmena to-varov a služieb? Je to vytvorenie a nájdenie priestoru pre vlastný produkčný potenciál a jeho expanznú, exportnú časť? Je to skôr nádej nájdenia vzájomnej obchodnej výmeny, pričom obidve strany budú túto obchodnú výmenu podporovať fiškálnymi, aj inými nástrojmi, aby sa zvýšil vzájomný export, a tým sa vlastne vykázalo aj zvýšenie ekonomickej úrovne obidvoch skupín krajín? Je paradoxné, že hoci dochádzalo v 90. rokoch k zosilneniu integračných procesov, analýzy, ktoré by sa zaoberali práve príčinami zosilnenia týchto inovačných procesov stále absentujú. Hovorí sa, že jedným z kľúčových hýbateľov týchto integračných procesov sú veľké transnacionálne korporácie, osobitne americké a európske, ktoré zásadným spôsobom tlačia na odstránenie medzištátnych a medzikontinentálnych bariér. Ak vezmeme do úvahy, že z celkového počtu zhruba 8 tisíc kľúčových transnacionálnych korporácií zhruba 6 200 sú korporácie americké, je zrejmé, že predovšetkým americká administratíva musí mať záujem na odstránení blokačných mechanizmov v iných kontinentoch a v iných zoskupeniach. Aj z tohto titulu možno vysvetľovať obnovenie amerických snáh o dokončenie projektu transatlantickej zóny voľného obchodu. Na strane druhej, Američania sa pokúšajú preniknúť aj na trhy iných krajín ako klasicky prenikali na trhy krajín Južnej Ameriky. Zároveň sa však ukazuje, že vo väčšine krajín dochádza k prehlbovaniu príjmovej polarizácie, bohatá elita sa z hľadiska počtu zužuje, jej finančné bohatstvo je stále väčšie a väčšie a musíme konštatovať, že rozhodujúca časť bohatstva vládnucej elity na planéte je dnes skoncentrovaná vo finančných rukách. Dochádza teda k veľmi zvláštnemu javu. Od začiatku 90. rokov sa svetová ekonomika z hľadiska obchodu zväčšila asi o 30 %. Ale obrovský, niekoľko stonásobne väčší rozmach zaznamenal finančný sektor. Vo finančnom sektore dnes vidíme koncentráciu niekoľkých kľúčových predpokladov. Po prvé – IT technológie umožnili operatívne riešiť a riadiť finančné toky na celej planéte v reálnom čase. Po druhé – finančný sektor začína stále viac a viac využívať namiesto úspor domáceho obyvateľstva predovšetkým finančné zdroje, ktoré sa vytvorili v oblasti fondov, v oblasti daňových rajov atď. Po tretie – finančný sektor sa sám osebe vymkol národnej kontrole, a tým, že prekračuje národné hranice, znižuje, alebo aspoň minimalizuje možnosť národných regulačných mechanizmov. Možno chápať Európsku centrálnu banku ako nielen inštitúciu, ktorá má dozerať na európsku menovú politiku v rámci eurozóny, ale inštitúciu, ktorá by mala primárne kontrolovať nadnárodné finančné zoskupenia, ktoré dávno prekonali národné hranice. V tomto kontexte mnohé aspekty integrácie jednotlivých obchodných zoskupení nadobúdajú iné dimenzie a iný rozmer. Ak z tohto hľadiska hodnotíme napríklad proces budovania bankovej únie, je to ďalšia etapa, v ktorej si vládnuce elity uvedomujú, že už dnes kontrolovať nadnárodný finančný sektor na národnej úrovni, aj keď centrálnou bankou danej krajiny, už nie je možné. Z tohto hľadiska sa musíme pozerať aj na vývoj civilizačných modelov v jednotlivých krajinách i obchodných zoskupeniach z hľadiska možnej kontroly na národnej úrovni. Je zrejmé, že v Európskej únii napríklad vytvorenie maastrichtských kritérií malo byť aktom kontroly aspoň fiškálneho okruhu na nadnárodnej úrovni. Stanovenie štyroch základných parametrov pre vstup do Európskej únie malo znamenať nielen vnútornú ekonomickú stabilitu, ale zároveň malo vytvoriť aj predpoklady pre novú kvalitatívnu stránku kontroly jednotlivých národných ekonomík. V podstate sa formálne niektoré veci v oblasti rozpočtovej politiky ponechali v rukách národných vlád, ale na strane druhej, s postupným zosilňovaním úlohy komunitárnych noriem a s postupným zosilňovaním úlohy Európskej centrálnej banky sa vytvára predpoklad pre vyššiu úroveň kontroly a regulácie ako bola národná úroveň. V tomto ohľade dokonca niektoré štúdie konštatujú, že kríza z roku 2008 je vynikajúcim predpokladom, ktorý umožnil dosiahnuť úplne novú kvalitu kontroly, podobne ako teroristické útoky v roku 2001 znamenali vytvorenie nových regulačných a kontrolných mechanizmov v rámci národných krajín vo väzbe na obyvateľstvo. Samotná kríza v roku 2008 odhalila v plnej nahote tiež niekoľko významných javov: Po prvé – bola to planetárna kríza, to znamená, aj keď niektoré krajiny ako Brazília, Čína, alebo India pokračovali v ekonomickom raste, strata absorpcieschopnosti ich exportu v krajinách, ktoré boli postihnuté krízou, významným spôsobom preniesla charakter krízy aj do krajín, ktoré zostali úspešné. Nie je náhodou, že presne s rozvojom krízy sa v krajinách ako je Čína, India, Brazília začali rozvíjať koncepcie zvýšenia domácej spotreby, pretože export narazil na svoje prirodzené hranice dané absorpčnou spôsobilosťou vyspelých krajín. Nemôžeme teda hovoriť o tom, že by Čína samotná naraz objavila potrebu zvýšenia miezd svojich pracovníkov, a tým zvýšenia domáceho trhu. Naopak, ukázalo sa, že ak doteraz vo väčšine rozvíjajúcich sa krajín úspory domáceho obyvateľstva boli používané na financovanie napríklad infraštruktúry a podobne, dnes, vzhľadom aj na výrazné problémy s exportom, sa zosilňuje snaha uvoľniť domáce finančné zdroje na financovanie a zvýšenie domácej spotreby a zníženie závislosti na exporte. Celkové prehodnotenie exportnej stratégie kľúčových exportérov akým je napríklad Čína, India, alebo niektoré ďalšie krajiny je jedným z najvýznamnejších paradigiem súčasnosti. Ukázalo sa totiž, že obrovská ekonomická expanzia Číny bola založená predovšetkým na obrovskom exporte, ktorý vychádzal z nízkych výrobných nákladov. A, samozrejme, aj z úspor, ktoré vznikali kopírovaním inovácií a know-how z iných krajín, čo znamenalo významnú mieru úspor. Tento jav sa však vyčerpal v priebehu posledných 20 rokov. Ukázalo sa, že aj keď Čína zvýšila celkový rozsah vyrábanej produkcie, výrazným spôsobom posunula kvalitu vyrábaného sortimentu a dnes vyrába viac ako 93 % celkového svetového sortimentu, nedokázala preklenúť problémy s exportom, ktoré sa objavili vo väzbe na hospodársku krízu z roku 2008. Na jednej strane bolo možné pozitívne hodnotiť obrovské zvýšenie vzájomného medzinárodného obchodu, obrovské prúdy tovarov a služieb z krajín ako je India, Indonézia, Južná Kórea, Čína do Európskej únie, či do Spojených štátov znamenali pre svetovú ekonomiku štatisticky obrovskú expanziu. Na strane druhej bola možná táto expanzia iba za podmienok, že by bohaté obyvateľstvo v týchto krajinách dokázalo kupovať tieto tovary. Avšak, príjmová polarizácia vo vyspelých krajinách, ktorá bola neporovnateľne intenzívnejšia ako v krajinách rozvojových viedla nielen k vnútornému preskupeniu kúpnej sily, ale aj k výraznému zvýšeniu zadlženosti obyvateľstva. Ako náhle zadlženosť obyvateľstva prekročila kritickú hranicu, bolo nutné siahnuť k zníženiu domácej spotreby. A vtedy došlo k výraznému vyhroteniu medzi spotrebou doma vyrábanej produkcie a importmi zo zahraničia, pričom môžeme sledovať od rokov 2010 až 2011 výrazné zostrenie konkurencie na trhoch jednotlivých krajín, napríklad Európskej únie alebo Spojených štátov, predovšetkým konkurenciu medzi domácimi producentmi a importmi z Ázie. Táto konkurencia existovala latentne aj predtým, avšak v súvislosti s obrovskou stratou spotrebného trhu sa konkurencia zásadným spôsobom vyhrotila. A v súčasnosti sa ukazuje, že kľúčovým problémom ďalšieho vývoja na planéte sa stáva schopnosť spotreby. Ale schopnosť spotreby nie na základe pôžičiek, ale schopnosť spotreby na základe reálnych kapitálotvorných základov. Tu však musíme upozorniť na niektoré aspekty a zvláštnosti jednotlivých civilizačných modelov. Spojené štáty americké boli typickou krajinou, kde väčšina spotreby sa realizovala na úver. Vzhľadom na to, že americké domácnosti obrovským spôsobom spotrebovávali tovary z celého sveta, ale ich reálne krytie bolo možné jedine ďalšími a ďalšími pôžičkami, došlo k výraznému zadlženiu nielen obyvateľstva a štátu, ale aj všetkých ekonomických subjektov. Ak k tomu pridáme skutočnosť, že v tom istom období v posledných 20 rokoch došlo k extrémnemu navýšeniu vlastných zbrojných výdavkov vo väzbe na armádu a výdavkov vo väzbe na riešenie takzvaných konfliktných situácií a sfér na planéte ako bola napríklad Juhoslávia, Irak, Afganistan a ďalšie, došlo k výraznému zostreniu rozporu medzi reálnymi disponibilnými zdrojmi týchto kľúčových krajín a potrebami, ktoré vznikli kumuláciou veľmocenských ambícií, vojenských nákladov, zbrojných programov, ale aj vnútorného prerozdeľovania bohatstva v rámci týchto spoločností. Výsledkom bolo nielen extrémne navýšenie zadlženosti v Európskej únii a v USA, ale bolo zároveň aj výrazné ohrozenie ďalšieho nárastu úverov obyvateľstvu v týchto krajinách. Pretože prevažná väčšina spotreby bola krytá úvermi, bolo treba zvažovať aj iné alternatívy financovania. Európske obyvateľstvo vďaka sociálnemu modelu, ktorý fungoval od 50. rokov bolo schopné naakumulovať za 60 rokov pomerne značné objemy bohatstva aj pre väčšinu populácie. Toto bohatstvo sa však začalo rozplývať od 90. rokov, kedy obyvateľstvo muselo stále viac a viac siahať na doteraz existujúce úspory, čo sa prejavilo nielen stagnáciou, ale aj postupným poklesom hodnoty úspor v európskom finančnom sektore, a zároveň toto ohrozenie znamenalo aj potrebu externých finančných zdrojov. Finančný sektor v Európe zareagoval celkom reálne a začal si požičiavať na medzibankovom trhu. Pokiaľ iné finančné inštitúcie, banky z Južnej Kórey, Číny, Japonska a podobne boli schopné poskytnúť zdroje, bolo možné získať na medzibankovom trhu finančné prostriedky, ktorými banky začali vykrývať zhoršujúce sa portfólio a finančné cash flow. Na strane druhej, tento proces nemohol trvať donekonečna a mohol byť chápaný skôr ako preklenovací proces. Ako náhle sa však ukázalo, že ide nie o dočasný výkyv ekonomického cyklu, ale že ide o kumuláciu negatívnych systémových faktorov, ktoré zásadným spôsobom začali formovať ďalší vývoj, ochota úverovať klesla. V takomto prípade však vidíme aj radikálnu zmenu napríklad v investičnej stratégii Číny. Čína roky bola charakteristická nielen vysokým ekonomickým rastom, ale aj ďalším faktorom, ktorý si väčšina ekonómov neuvedomovala. Čínske firmy expandovali po celej planéte a išli výraznou cestou akvizícií a investičných projektov. Tieto zdroje však nemali vlastné, ale naopak, využívali zdroje, ktoré kumulovali čínske suverénne fondy a Čínska centrálna banka. Došlo teda k prepojeniu vládnej stratégie a súkromných firiem. Firmy ako LENOVO a ďalšie, ktoré začali obrovské akvizičné stratégie po svete znamenali postupný prienik do jednotlivých oblastí, kontinentov, ale čo je dôležité, menila sa aj prioritná os tohto prieniku. V pôvodnej fáze išlo o vytvorenie určitých nástupíšť pre vývoz čínskeho lacného tovaru. Postupne ako sa však Čína presúvala k sofistikovanejším druhom výrobkov začínala stále viac a viac nadobúdať úlohu suma informácií o inovačných procesoch v európskych a amerických firmách a o ich obchodnej stratégii. Badáme veľmi jasnú expanziu čínskych investorov, ktorí vstupovali do kľúčových európskych a amerických firiem a za cenu niekoľkých percent akcionárskeho podielu postupne sa dostávali k informáciám nielen o know-how a inovačnej stratégii firmy, ale aj o jej obchodných zámeroch a smerovaniach. Toto všetko vyústilo do situácie, v ktorej Čína presmerovala pozornosť a zaujala svoju pozornosť na dvoch teritóriách. Prvý – vstup do systémovej infraštruktúry, čo vidíme napríklad investovaním Číny do prístavov, železníc, dopravných systémov a podobne a druhý – vstup na trhy obídením buď technických, ekologických certifikátov atď. To je aj príklad čínskej súčasnej expanzie na trhy Európskej únie. Treba otvorene konštatovať, že dnešným problémom na planéte sa stal stret troch zásadných faktorov, ktoré vystupujú odlišne v jednotlivých civilizačných modeloch. Prvý faktor predstavuje obnovenie globálnej spotreby. Ukazuje sa, že vybudovanie produkčných kapacít v 90. rokoch a po roku 2000 viedlo k výraznej expanzii produkčných kapacít o viac ako jednu tretinu. Dovolilo to zamestnať nových uchádzačov o prácu a znížiť nezamestnanosť v kľúčových rozvinutých oblastiach ako je Európska únia a USA. Táto nezamestnanosť klesla až na úroveň 5 – 6 %, čo mnohí chápali ako nulovú nezamestnanosť, keďže tu išlo až o hranicu takzvanej prirodzenej miery nezamestnanosti. Znamenalo to teda významný posun pri riešení sociálnych problémov a pokles nezamestnanosti bol verejnosti prezentovaný ako obrovský ekonomický úspech, ktorý bol iba z malej časti vykompenzovaný stagnáciou miezd a príjmov pre prevažnú väčšinu obyvateľov. V tomto dôsledku nedošlo k sociálnym nepokojom, a v podstate bolo možné zároveň vytvoriť obrovský exportný priestor pre export z krajín juhovýchodnej Ázie. Tieto, keďže našli svoje exportné odbytištia, či už na americkom, alebo európskom trhu mohli výrazným spôsobom zvyšovať vlastný export, zvyšovať vlastné produkčné možnosti, a keďže ich mzdy boli vždy na mimoriadne nízkej úrovni, mali pred sebou minimálne 15 až 20 rokov možnej expanzie, a to i pri súčasnom pomalom, i keď miernom zvyšovaní vlastných miezd. Zároveň sa však ukázalo, že príjmová polarizácia sa stala hlavným deštrukčným faktorom na trhoch vyspelých krajín. Presun väčšiny bohatstva k úzkej elite znamenal ohrozenie masovej spotreby. Úzka elity nepotrebovala masové produkčné kapacity fyzického rozmeru, ale potrebovala zhodnocovanie finančných a kapitálových zdrojov. A keďže vo väčšine prípadov nedochádzalo k tomu, aby zbohatlík investoval do nových produkčných kapacít, ktoré však boli pre neho rozhodujúce z hľadiska udržania bohatstva, a teda musel sa starať o ich úspešnosť, dnes prevažná väčšina vládnucich elít investovala do ďalších finančných produktov, a týmto pádom došlo k uzavretiu finančného cyklu, a vlastné zdroje, ktoré sa sústredili v rukách úzkej elity neslúžili na ďalšie úverovanie expanzie produkčných kapacít a tak ďalej, ale znamenali jedine usmernenie tokov napríklad na sanovanie deficitných štátnych rozpočtov, alebo na nákupy akcií na kapitálových trhoch a podobne. Tým sa vytvoril obrovský priestor pre virtuálne finančné operácie. Na strane druhej extrémne stúplo takzvané objektívne hodnotenie ekonomickej situácie jednotlivých subjektov a tie problémy, ktoré sa ukazovali napríklad vo väzbe na rozdielnosť národných a nadnárodných ekonomických tokov a prejavovali sa v chybovosti národných štatistík, ktorá však významným spôsobom nezasahovala do fungovania ekonomického cyklu, sa zároveň ukázala ako jedna z kľúčových vecí pre objektívne hodnotenie ekonomických procesov. Toto všetko viedlo v konečnom dôsledku k tomu, že reálne ekonomické zobrazenie sa stále viac a viac odchyľovalo od skutočných ekonomických stavov a situácií, a čo je horšie, tieto analýzy neuvažovali so skutočnými hýbateľmi, ktoré viedli k rozvoju, alebo stagnácii jednotlivých národných ekonomík. Odlišnosť v ekonomickom chápaní reality a neschopnosť vidieť skutočné hybné motívy viedli nielen k mylným rozhodnutiam na národnej úrovni, ale zásadným spôsobom mali byť riešené prekonaním tým, že by sa urýchlili procesy integrácie v rámci obchodných zoskupení. Excelentnou ukážkou je v tomto prípade Európska únia, ktorá sa nezamýšľala nad skutočným produkčným potenciálom ďalších členských krajín, ale v podstate podľahla vlastnej téze o narastajúcej významnosti a veľkosti Európskej únie samotnej. Pritom nárast obchodných zoskupení zároveň znamenal aj obrovský nárast byrokracie, regulácie v týchto obchodných zoskupeniach, snahe kontrolovať všetky kroky a toky v týchto obchodných zoskupeniach a vytvorenie obrovskej administratívnej a legislatívnej mašinérie viedlo nielen k nazvime to zviazaniu vnútorného ekonomického prostredia týchto obchodných zoskupení ale zároveň aj zásadným spôsobom začalo formovať vnútorné podnikateľské prostredie, normy, technické štandardy, kumulatívne úpravy, ďalej komunitárne normy, ktoré usmerňovali mnohé činností, a vôbec tovary a služby v rámci celého obchodného zoskupenia, bez ohľadu na vnútornú reálnu možnosť prispôsobenia na úrovni národných ekonomík viedli často k opačným a kontraproduktívnym výsledkom. Ak na jednej strane sa očakávalo, že inovácia a technický rozvoj povedú k zvýšeniu konkurencieschopnosti, zároveň boli prijaté opatrenia, ktoré cez systém regulácie zásadným spôsobom skomplikovali vôbec fungovanie a inovačné toky. A výsledkom bolo nielen to, že sa prijímali kontraproduktívne opatrenia, ale v rade prípadov sa kontraproduktívnosť kumulovala vo väzbe na vzájomné protismerné a protikladné pôsobenie. To v konečnom dôsledku vyústilo do straty ekonomickej dynamiky, a to nielen Európskej únie a Spojených štátov, ale vyústilo aj do výrazných vnútorných rozporov, ktoré sa objavili medzi jednotlivými členskými krajinami týchto obchodných zoskupení. Spojené štáty boli v odlišnej situácii. Tým, že mali v rukách kľúčový faktor – dolár ako svetovú rezervnú menu, a zároveň druhý kľúčový faktor – že drvivá väčšina operácií a obchodov s ropou a plynom sa zúčtovávala v dolároch, si mohli dovoliť pokračovať v úverovej expanzii, ktorá presahovala všetky doterajšie úrovne. Zoberme, že po roku 1974, kedy sa odstránil „zlatý štandard“ a rozbehla sa dekáda pomerne silnej inflácie sa podarilo Spojeným štátom prevažnú väčšinu dlhov vynulovať. Avšak, zhruba od obdobia, ktoré začína prezidentom Reaganom došlo znova k vnútorným nárastom a zadlženostiam. Je pravda, že za prezidenta Clintona došlo k relatívne pozitívnej situácii z hľadiska fiškálneho a rozpočtového okruhu a celkový dlh sa stabilizoval. Avšak, na strane druhej, riešenie problémov, ktoré súviseli s pokračujúcou príjmovou polarizáciou americkej spoločnosti viedlo k prijatiu rady rozhodnutí, ktoré znova začali zväčšovať federálnu i národnú dlhovú záťaž. Ak k tomu pridáme skutočnosť, že mnoho projektov technických sa ukázalo ako projekty, ktoré síce môžu posúvať technickú spôsobilosť, avšak nebudú znamenať výrazný zlom konkurencieschopnosti, hoci ich výskumné zabezpečenie stálo miliardy dolárov, tak došlo k rozporu medzi celkovou štruktúrou vynakladaných zdrojov a z toho vyplývajúcimi efektmi. Pre Spojené štáty okrem toho veľmi výrazne pôsobilo aj zvyšovanie výdavkov na obranu a na vojenské aktivity vo svete. Je pravda, že americký zbrojný rozpočet dosiahol za prezidenta Busha seniora úroveň zhruba 900 miliárd USD ročne. Je pravda, že značná časť týchto dolárov sa použila aj na financovanie výskumných operácií a aktivít napríklad agentúry DARPA a podobne. Zároveň sa predpokladalo, že rad výskumných projektov v oblasti vojenskej sféry sa veľmi rýchlo dostane do civilnej sféry a zásadným spôsobom posunie inovačnú spôsobilosť amerických firiem. Avšak, k tomu pristupovali aj obrovské zbrojné výdavky vo väzbe na riešenia, alebo americkú angažovanosť vo vojnových konfliktoch. Konflikt v Juhoslávii, konflikt v Líbyi, konflikt na Blízkom Východe, podpora a vojenská konfrontácia s Irakom, Afganistanom a s ďalšími krajinami, neustále súperenie a problémy, ktoré vyplývajú napríklad zo spolupráce s Pakistanom a podobne viedli k enormnej záťaži pre americký štátny rozpočet. Ak k tomu pridáme skutočnosť, že mierová dividenda, ktorá mala byť významným faktorom polroku 1990 sa vlastne nikdy neuskutočnila, a že naďalej pokračovalo extrémne navyšovanie zbrojných výdavkov, nie je možné sa diviť, že federálny dlh, ale aj dlhy jednotlivých štátov Spojených štátov začali extrémne narastať. Ak k tomu pridáme niektoré nie šťastné rozhodnutia v oblasti energetického sektora a niektorých ďalších sociálnych politík ako je systém Medicare a penzijná reforma bolo zrejmé, že je len otázkou času, kedy aj samotná americká ekonomika nebude schopná kompenzovať tak obrovský nárast úverov. Ak k tomu pridáme skutočnosť, že celé 90. roky a zhruba po roku 2000 prevažnú väčšinu Amerikou imitovaných štátnych dlhopisov kupovala Čínska centrálna banka, tá však zhruba od roku 2009 začala radikálnym spôsobom redukovať nákupy amerických štátnych cenných papierov a noví investori, ktorí prišli predovšetkým z arabských krajín boli mnohokrát pre Američanov neprijateľní geograficko-politicky, je zrejmé, že prefinancovávanie amerického dlhu sa dostáva do väčších a väčších problémov. Ak k tomu pridáme vnútornú rivalitu medzi demokratmi a republikánmi ohľadne úsporných programov, ktorá sa vyhrotila nebývalým spôsobom až do rizika fiškálneho útesu viac krát za sebou, či už za prezidenta Clintona, alebo za prezidenta Busha juniora, či už dnes za prezidenta Obamu, je zrejmé, že prefinancovávanie fungovania americkej spoločnosti sa dostáva stále viac a viac do vnútorných problémov. Je o to paradoxnejšie, že ratingové agentúry ako keby nezaregistrovali tieto vnútorné veľmi rozporné procesy v americkej ekonomike. Na druhej strane ratingové agentúry mimoriadne citlivo reagovali na vývojové procesy v Európskej únii. Objavenie sa takzvaných južných krajín, južného krídla, bolo okamžité hodnotenie nielen vo väzbe na národné ratingové ocenenie, ale aj vo väzbe na rating celej Európskej únie. V podstate bolo možné reagovať jediným spôsobom, a to prijatím celoeurópskych záchranných projektov, z tohto hľadiska vytvorenie dočasného a trvalého eurovalu muselo byť logickým krokom, ak sa mala získať dôveryhodnosť na finančných trhoch. Bolo zrejmé, že dosiahnutie vyrovnaného, alebo prebytkového rozpočtového hospodárenia v problémových krajinách je nereálne. Bolo to nereálne nielen v čase hospodárskej konjunktúry, ale aj v čase hospodárskej depresie. Zároveň s tým bolo zrejmé, že je nutné prefinancovávať, aspoň z časti, ich ďalšie fungovanie. A práve preto vytvorenie európskeho dočasného a trvalého eurovalu bolo pozitívnym krokom, stabilizovalo to finančnú situáciu a vytvorilo pre problémové krajiny oddychový čas. Druhou stránkou bolo to, že mali prijať významné úsporné opatrenia v oblasti verejného sektora, čo sa zasa nevyhnutne prejavilo poklesom objednávok verejného sektora. Máloktorý ekonóm si chce priznať, že objednávky verejného sektora boli po celé 90. roky i po roku 2000 významným stabilizujúcim faktorom v rozvoji národných ekonomík, a v podstate boli jedinou protiváhou obrovských tovarových a finančných tokov, ktoré stále viac a viac uskutočňovali transnacionálne korporácie. Výsledkom tohto procesu bolo nielen to, že sa verejný sektor stal kľúčovým faktorom napríklad pre oblasť regionálnej zamestnanosti, malých a stredných firiem a podobne, ale stal sa aj významným stabilizujúcim faktorom pre veľké firmy. Ale firmy, ktoré nedorástli na transnacionálnu úroveň. Musíme konštatovať, že verejný sektor sa stal vlastne určitým zabezpečovacím systémom vo väzbe na konjunkturálne výkyvy. Samozrejme, teória ekonomických cyklov konštatuje, že v čase hospodárskej expanzie treba vytvárať rezervy, z ktorých sú financované projekty verejného sektora v čase depresie. Treba konštatovať, že túto strategickú filozofiu európske krajiny neuskutočnili ani v čase výraznej hospodárskej konjunktúry v období 2001 až 2007. Dôsledkom bolo to, že ako náhle došlo ku kríze v roku 2008, pochopili vlády nutnosť využiť ďalej verejný sektor, a ešte omnoho viac ako doteraz ako stabilizujúci faktor, avšak, neboli nazhromaždené vnútorné ekonomické zdroje, ktoré by zabezpečili fungovanie tohto vyrovnávacieho procesu. Práve preto ďalšie financovanie objednávok verejného sektora muselo ísť znova na úkor ďalších rozpočtových deficitov. Ak k tomu pridáme aj obrovský rozmer finančných zdrojov, ktoré boli použité na sanovanie finančného a bankového sektora, za samotnú Európsku úniu ide o sumu viac ako 4 bilióny euro, je zrejmé, že tak dva obrovské výdavkové kroky nebolo možné udržať bez zvýšenia zadlženosti jednotlivých európskych krajín. Logickým dôsledkom takejto zadlženosti nakoniec bolo postupné zvyšovanie zadlženosti obyvateľstva, podnikov, bánk i štátov, čo sa v konečnom dôsledku začalo prejavovať zmenami ratingového ocenenia, a zároveň aj s určitými úvahami o tom, či napríklad Stratégia Európa 2020 bude riešením pre všetky kľúčové problémy, ktoré sa postupne nazhromaždili po roku 2008. Je zrejmé, že samotný mechanizmus Stratégie 2020 založený na podpore zamestnanosti, spotreby a inovácií by mohol za určitých podmienok fungovať. Zároveň by mohol byť aj určitou stratégiou, ktorá je vzorová pre iné krajiny a iné obchodné zoskupenia. Faktom však je, že všetky tri uvedené oblasti vyžadujú ďalšie rozpočtové zdroje. A ak veľkú časť finančných zdrojov zhltol bankový sektor, druhú veľkú časť zhltli objednávky verejného sektora, doteraz je veľmi problematické uvažovať o tom, že súbežne dôjde k znižovaniu deficitu štátnych rozpočtov a zároveň sa zvýšia výdavky na oblasť inovácií, vedy a výskumu, zamestnanosti, podpory malých a stredných firiem a podobne. Môžeme teda predpokladať skôr, že pri starých faktoroch a nových ekonomických podmienkach budú, bohužiaľ, staré faktory neúspešné. A teda stratégia zvýšenia konkurencieschopnosti Európskej únie pravdepodobne neuspeje. Na strane druhej, Američania pochopili, že jedným z významných nástrojov konkurencieschopnosti môže byť zníženie časti výrobných nákladov. Európa pochopila túto skutočnosť tiež, ale neskôr. Zníženie časti výrobných nákladov, vzhľadom na náklady na suroviny, energiu a prácu bolo najmenej bolestivé pre oblasť energií. Rozvinutie technológií ťažby bridlicového plynu znamenalo zásadným spôsobom nielen tvorbu pracovných miest, ale čo je omnoho významnejšie, významným spôsobom zasiahlo do konkurencieschopnosti americkej produkcie. Ale, toto zníženie, i keď napríklad ceny plynu klesli až o 40 %, sa nemohlo vyrovnať nízkym nákladom na výrobu, ktoré existujú dnes v Číne. Z toho titulu bolo nutné zvažovať, do ktorých teritórií je možné zvýšiť americký export a celkom logicky dochádza k nutnosti zvýšiť americký export predovšetkým na teritórium Európskej únie, ktorá je civilizačne aj ekonomicky najbližšia Spojeným štátom. Preto možno dnes celkom jednoznačne konštatovať, že znovuobnovenie diskusie o bezcolnej zóne voľného obchodu medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi vychádza práve z týchto skutočností. Druhý problém, ktorý sa však objavil bola skutočnosť, že zvýšenie zamestnanosti a konkurencieschopnosti americkej produkcie nebolo kompenzované zvýšením konkurencieschopnosti a exportu európskej produkcie, ktorá by smerovala na americký trh. Európa sa doteraz skôr ochranársky bránila, preto vyše 68 až 70 % ochranárskych colných opatrení je na strane Európskej únie, iba 30 % je na strane USA. Obidve zoskupenia, Spojené štáty, aj Európska únia, si však uvedomujú, že možnosť ďalšej významnej exportnej expanzie napríklad na trhy Číny, Indie, alebo Brazílie v súčasnosti nie je možná. A preto je nutné nájsť nové odbytištia vo vzájomnom transatlantickom obchode. Aj to je ďalší argument, prečo sa obchodné zoskupenie má zásadným spôsobom posunúť k ďalšej integrácii vo väzbe na euro-americkú ekonomickú štruktúru. Na strane druhej si Američania samotní nechávajú pootvorené zadné vrátka aj ďalším rozširovaním spolupráce v rámci severoamerickej NAFTY, odhliadnuc od toho, že obrovský produkčný pás amerických firiem na mexickom území pri mexicko-amerických hraniciach znamená ďalší významný faktor zníženia nákladovosti americkej produkcie, avšak, tento faktor sám osebe nestačil, pretože tento produkčný pás existuje zhruba od roku 1995. Významným spôsobom sa to však na úspešnosti amerického exportu neprejavilo a zisky, ktoré vyplývali z vybudovania tohto produkčného pásu na mexicko-amerických hraniciach boli predovšetkým využívané vo väzbe na predaj vyrobeného tovaru na trhu Spojených štátov. Strata odbytu na trhu Spojených štátov viedla k nutnosti preorientovať takto vyrábanú produkciu na iné odbytové teritóriá, a zároveň bolo nutné zvýšiť exportnú spôsobilosť tej produkcie, ktorá sa priamo v Spojených štátoch orientovala na export do iných krajín. Tieto strategické manévre vyžadovali jednak plnú americkú podporu z hľadiska vládnych investícií, preto aj tak rozsiahle investície do energetiky, infraštruktúry, biopalív a podobne, ale zároveň vyžadovalo aj posilnenie americkej proexportnej infraštruktúry a subvenčných mechanizmov. Najlepšie to vidíme na zvýšení subvencií amerického poľnohospodárstva o viac ako 75 miliárd dolárov. To všetko umožnilo, aspoň krátkodobo, zvýšiť úspešnosť amerického exportu na svetových trhoch. Ostatné zoskupenia ako napríklad APEC, alebo Európska únia tak úspešné v exporte neboli. Zatiaľ v podstate jedinou úspešnou krajinou je Nemecko v expanzii na ruský a čínsky trh. V takomto prípade možno očakávať, že Nemecko bude stále intenzívnejšie hľadať odbytové možnosti na východoázijských a východoeurópskych trhoch a pokúsia sa preniknúť aj na trhy Južnej Ameriky. Ukazuje sa stále viac a viac, že čínska stratégia preniknutia na trhy africké, vzhľadom na obsadenie surovinových zdrojov, ale aj získanie obrovského odbytového priestoru bola mimoriadne vhodnou voľbou. Z tohto hľadiska ak hodnotíme čínske investície na-príklad v Afrike, je zaujímavé, že najväčší rozsah investícií bol v Líbyi, a to predovšetkým v oblasti energosektora. Na strane druhej obrovské investície Číňanov v oblasti kontinentálnej Afriky, hlavne rovníkovej Afriky do obrábanej pôdy, zavlažovacích mechanizmov a podobne sú určitým symbolom a predzvesťou, prečo Čína investuje tak rozsiahlym spôsobom v afrických krajinách. Pritom, a tu treba konštatovať pozitívny rozmer, čínske investície neznamenajú získavanie finančných prostriedkov pre miestne elity, ale sú, naopak, priamymi investíciami do reálne reštrukturalizovaných projektov s tým, že na efektoch týchto projektov môžu potom miestne elity profitovať. To vytvára Číne nielen obrovský priestor pre zachovanie mocenského vplyvu, ale aj plnú kontrolu nad reálnym a efektívnym využitím prostriedkov, ktoré idú do takto financovaných projektov. Musíme konštatovať, že samotná Európska únia, alebo Spojené štáty, uskutočňujú tiež rad projektov, ktoré majú mať humanitárny, alebo ktoré majú mať prospoločenský charakter, avšak, prevažná väčšina týchto projektov je utápaná práve s tým, že prevažná väčšina zdrojov sa dostáva do rúk miestnych elít, ktoré síce za tieto zdroje nakupujú znova výrobky z Európskej únie, alebo Spojených štátov, avšak, pre reálne a trvalé pozdvihnutie vlastného obyvateľstva to neznamená nič, a v konečnom dôsledku zostáva zachovaná biedna štruktúra väčšiny obyvateľstva v týchto krajinách. Samozrejme, je to kontraproduktívne aj preto, že tým sa stráca možný potenciálny odbyt pre export Spojených štátov, alebo Európskej únie. A v rade prípadov, vzhľadom na výšku nákladov, skôr uspieva čínsky export, ktorý je, skutočne, mimoriadne nízkonákladový. Z tohto hľadiska teda možno konštatovať, že čínska stratégia spojenia štátneho a súkromného sektora, spojenia úspor domáceho obyvateľstva a infraštruktúrnej expanzie, spojenia princípov plánovitého riadenia trhového hospodárstva tak, ako ho realizovala Čína, znamenalo v každom prípade v posledných 20 rokoch mimoriadne úspešný civilizačno-spoločenský model. Je zrejmé, že sa Číňania rozhodli za každú cenu vyvarovať chaosu, ktorý vznikol v Rusku po Gorbačovových reformách a nástupe Jeľcina k moci. Na strane druhej, divoká privatizácia, vytvorenie skupín oligarchov, celkové rozvrstvenie spoločnosti, vytvorenie superúzkej a superbohatej elity napríklad v Rusku a v niektorých ďalších východoeurópskych krajinách bolo varovným mementom pre čínske vedenie. Z tohto hľadiska Čína pochopila omnoho dôležitejšiu trvalú mieru získavania spolupráce a obchodného priestoru ako podriadenie všetkých transformačných procesov vytvoreniu úzkej bohatej elity, ktorá získa všetko vytvorené bohatstvo, ktoré sa mení v rámci transformačného procesu. Iné civilizačné modely ako arabský model a podobne sú veľmi zaujímavé práve preto, že ich určitá filozofia, ktorá kombinuje ekonomiku a sociálno-spoločenskú štruktúru môže byť v prípade celkových vnútorných rozpadov tých istých štruktúr vo vyspelých krajinách pre niektoré časti populácie veľmi atraktívna. Ľpenie na rodine ako základu spoločnosti, nemožnosť úrokov ako úžery zakázanej Koránom, obrovské problémy, ktoré sú vo väzbe na kriminalitu v západnej Európe, ale neobjavujú sa v tak výraznej miere v arabských krajinách sa stávajú určitým zvláštnym devízovým prínosom pre tento arabský civilizačný model. Na strane druhej, stagnácia spoločnosti a určité zakonzervovanie tradičných štruktúr vo väzbe na hierarchiu posvätenú náboženskými princípmi vytvára z týchto spoločností relatívne málo flexibilný systém a v prípade významnejších nárazov z vonkajšieho prostredia hrozí neschopnosť adaptovať sa na tieto významné problémy. Musíme totiž, keď hovoríme o civilizačných modeloch, zvýrazniť ešte jednu civilizačnú stránku, a tou je miera schopnosti adaptácie na vonkajšie ohrozenia. Zatiaľ väčšina civilizačných modelov, či európskeho, či amerického sa orientovala na otázku ekonomického, alebo prípadne mocenského prežitia. Žiaden z civilizačných modelov sa neorientoval na otázku prežitia v prípade zmeny prírodných podmienok, pričom väčšina procesov, ktoré prebiehajú okolo nás na planéte ukazujú, že sa dostáva do popredia predovšetkým zmena prírodných podmienok, to znamená silné atmosférické javy, suchá, prívalové dažde, zemetrasenia, aktivácia sopečných systémov a podobne vytvárajú obrovský vonkajší tlak na jednotlivé civilizačné modely. Zároveň s tým badáme stále významnejšie zmenu prírodného prostredia vo väzbe na potravinárstvo, na vodu, na energetické zdroje a podobne. Ako keby sa človek zahľadený na vlastné vnútorné problémy, multidimenziálnosti civilizačného vývoja nezaujímal o prostredie, v ktorom funguje on sám. Pritom, a ukázalo sa to hlavne pri analýzach dôsledkov globálneho otepľovania, náklady na adaptačné procesy sú 10 – 20 násobne vyššie ako sú náklady napríklad na obmedzenie emisií CO2. To bude znamenať zásadné prehodnotenie výdavkov jednotlivých krajín, nutnosť spájania jednotlivých krajín do väčších celkov, nutnosť prehodnotenia utilitárneho podriaďovania sa kritériu zisku za každú cenu, návrat k určitému humanizmu v spoločnosti, ale aj potrebu úplne iného fungovania spoločnosti založeného na princípe, kde ekonómia je nástrojom humánne fungujúcej spoločnosti, pretože humánne fungujúca spoločnosť dáva najvyššiu profitabilitu každému členovi spoločnosti, ale aj spoločnosti ako celku ako takej. Takéto videnie nového civilizačného modelu sa stáva mimoriadne silnou výzvou. Diskusie, ktoré sa objavili začiatkom 90. rokov a ktorých predstaviteľom bol Fukuyama, ktorý vyhlásil, že ľudský vývoj a civilizácia skončili, pretože vyhral ultraliberálny ekonomický model sa ukázali ako absolútny mýtus. Dnes sám Fukuyama ako jeden z kľúčových autorov hovorí o potrebe fungujúceho štátu, o potrebe transformácie štátu na nové prírodné podmienky atď. Autori ako bol Huntington vo väzbe na zrážku civilizácií takisto posúvajú svoj pohľad a svoje zorné pole do nových rovín, už nehovoria o zrážke civilizácií typu euro-americkej a arabskej, ale hovoria o adaptačnom mechanizme vo vnútri civilizácií, ktorý je významnejším problémom ako vlastná zrážka civilizácií. Ukazuje sa totiž, že kým sa civilizácie nie sú schopné vysporiadať s vnútornými problémami, spravidla volia stratégiu vonkajšieho nepriateľa. Ale otázka reálne existujúcich vnútorných adaptačných mechanizmov umožňuje aktivovať vnútorné sily, ktoré by boli schopné reagovať na zmenu vonkajších podmienok. A tieto skutočnosti sú o to závažnejšie, že prevažná väčšina zmien vo vonkajších podmienkach je celoplanetárna, nedá sa riešiť na národnej úrovni, a vo väčšine prípadov akákoľvek snaha o riešenie problémov na národnej úrovni sa rozplynie v pôsobnosti globálnych procesov. V tomto ohľade teda jedným z významných predpokladov faktora adaptácie je schopnosť komunikácie s ostatnými krajinami a schopnosť spojenia síl voči hlavným vonkajším ohrozeniam. V tomto kontexte preto je vzor Európskej únie tak atraktívny, lebo ukazuje, že aj rozdielne krajiny môžu spolupracovať za rovnakým cieľom a môžu sa dohodnúť na určitom modus vivendi, ktorý dodržiavajú všetci členovia zoskupenia. Práve preto sa samotná Európska únia stala tak významným vzorom napríklad pre MERCOSUR, alebo africkú zónu voľného obchodu. Samozrejme, Európska únia, ktorá ukazuje, že aj krajiny, ktoré mohli stovky rokov vzájomne bojovať môžu kooperovať a spolupracovať, v tomto ohľade napríklad uzavretie zmluvy medzi Conradom Adenauerom a Charlesom De Gaullom bolo historickým precedensom vo väzbe na dve krajiny, ktoré boli odvekými rivalmi, ukázala, že spolupráca je možné. Ukázala, že spolupráca je možná nielen v spoločenskej oblasti, ale aj v ekonomickej oblasti. Projekt európskeho Airbusu je ukážkou, pri všetkých výhradách, ako je možné na spoločnom projekte zjednotiť úsilie piatich krajín. Zároveň sa ukazuje, že práve ochota a schopnosť k spolupráci bude kľúčovým predpokladom nie konkurencieschopnosti, ale prežitia v rámci meniacich sa globálnych podmienok. Z tohto hľadiska vidíme veľmi jasne otázku zmeny celkového smerovania ekonomického modelu, či európskeho, amerického, arabského, čínskeho, alebo afrického, a zároveň ukazujeme na nutnosť pochopenia tých zásadných rozporov, ktoré sa dnes ukazujú napríklad vo väzbe na spoluprácu pri riešení otázok energetiky, zásobovania pitnou vodou, infraštruktúrnych projektov a tak ďalej. Zatiaľ sa ukázali tri hlavné línie možných problémov. Prvý predstavujú zásoby pitnej vody, druhý predstavuje rozvinutie systémov infraštruktúry, ktorá by bola schopná odolávať aj zmenám prírodného prostredia. Tretím je riešenie vnútorných zdrojov spoločnosti limitovaných príjmovou polarizáciou, nadmernou koncentráciou moci, problémami v oblasti spotreby a produkčných kapacít, ale aj vnútorným sociálnym pnutím typickým pre každú krajinu. Ukazuje sa totiž, že pokiaľ aj makroekonomicky je možné dosiahnuť napríklad zvýšenie exportu, aktívnu zahranično-obchodnú bilanciu, pre vnútorné obyvateľstvo to nemusí znamenať nič a zároveň to môže znamenať aj výrazný nárast vnútornej neistoty a rozpornosti napríklad vo väzbe na sociálnu štruktúru spoločnosti. Z tohto hľadiska teda hodnotenie jednotlivých civilizačných modelov, aj proces transformácie v posledných 20 rokoch je mimoriadne závažný. Ukazuje sa, že tradičné prístupy, ktoré vychádzajú z makroekonomických, a to osobitne finančných, alebo rozpočtových ukazovateľov neodrážajú adaptačnú silu jednotlivých národných ekonomík. Zároveň ako určitý kriteriálny katalyzátor sa ukázala kríza v roku 2008, ktorá ukázala nielen na možnosti spoločného prístupu k riešeniu problémov – bankový sektor – ale aj odlišnú úroveň spôsobilosti reagovať na vonkajšie problémy, kde sa ukázalo rozdelenie krajín na severné a južné krídlo Európskej únie. Otázka, ktorá znie dnes – ako sa bude vyvíjať schopnosť krajín adaptovať sa na meniace sa podmienky, pokiaľ by kríza pokračovala v latentnej podobe ďalej. Dnes možno pochopiť politické elity, ktoré vyhlasujú, že kríza už za každú cenu musí ustúpiť, že musí dôjsť k oživeniu. Je zrejmé, že pokiaľ by politické elity priznali fakt, že neriešili príčiny krízy, ale iba následky krízy, a vo väzbe na tieto skutočnosti kríza bude pokračovať ako latentný fenomén ďalej, obyvateľstvo už by bolo unavené z neustálych úsporných opatrenia a uťahovania opaskov. Na strane druhej je tento systém charakteristický aj obrovskou mierou korupcie, šedých zón, rozkrádania, kriminality a podobne dlhodobo neudržateľný. To znamená, ak sa dnes rozvinula korupcia do tak obrovských rozmerov, daňové úniky do tak obrovských rozmerov aké dnes existujú v Spojených štátoch, alebo v Európskej únii je zrejmé, že súčasná kríza je výzvou napraviť veci k podstate problému a vrátiť sa k tomu, akým spôsobom eliminovať pôsobenie týchto obrovských šedých zón, ktoré deštruujú celkové fungovanie národných ekonomík, ale, bohužiaľ, aj vo väzbe na integráciu prerástli do nadnárodnej úrovne. Preto dnes možno hovoriť o obrovskej korupcii aj na úrovni Európskej únie, či Spojených štátov, Číny, alebo Ruska. Zároveň sa ukázalo, že v jednotlivých civilizačných modeloch problém korupcie, šedých zón a tak ďalej existuje ako univerzálny fenomén. Nejde teda len o fenomén, ktorý sa vytvoril v rámci transformácie napríklad východoeurópskych krajín, či v rámci transformácie čínskej spoločnosti a podobne. Korupcia, rozkrádanie, vnútropodniková kriminalita, daňové úniky a podobne fungujú ako obecný civilizačný fenomén, a teda súčasný vývoj nastoľuje otázku, či je kľúčovou otázkou rozdieľnosť civilizačných modelov, alebo či je kľúčovou otázkou nutnosť riešiť šedé zóny v každom civilizačnom modeli, ktoré nielen poväzujú adaptačné možnosti tohto civilizačného modelu na vonkajšie zmeny, ale zásadným spôsobom nazvime to znefunkčňujú vnútorné možnosti nápravy a opatrení, ktoré by vyústili do pozitívneho vývoja. Táto skutočnosť sa dnes javí stále významnejšie práve preto, že sústredenie pozornosti len na obnovenie makroukazovateľov ako je ekonomický rast, limitovaná inflácia a podobne sa ukáže ako chybné. Problém je totiž v tom, že tieto šedé zóny znamenajú úplnú deštrukciu nielen podnikateľského prostredia, ale celej atmosféry civilizačného modelu a celej atmosféry spoločnosti. Akceptovanie korupcie v jej obrovských rozmeroch, devastácia systému fungovania verejného sektora, jeho obrovské predražovanie práve vo väzbe na šedé zóny znamená spätne znova prehlbovanie deficitu štátnych rozpočtov, znamená významné oslabenie revitalizačného pôsobenia verejného sektora vo väzbe na ekonomický proces a zároveň znamená aj výrazné zvýšenie tlaku na obyvateľov, napríklad cez zvýšenie daní a podobne. V tomto kontexte pochopenie úlohy jednotlivých subsystémov šedej zóny a všeobecne vo všetkých civilizačných modeloch, je mimoriadne dôležité. A práve preto aj celkový pohľad na jednotlivé civilizačné modely možno dnes rozdeliť nielen vo väzbe na model čínsky, alebo ázijský, európsky, americký, juhoamerický a podobne, ale predovšetkým vo väzbe na dve hlavné línie – vnútorné adaptačné schopnosti danej spoločnosti reagovať na vonkajšie zmeny, a po druhé – schopnosť tejto spoločnosti obmedziť šedé zóny v ekonomike a spoločnosti, ktoré radikálnym spôsobom znižujú akcieschopnosť spoločnosti v krízovej situácii. Zdanlivo to vyzerá, ako keby hlavným problémom dneška bolo len zastavenie krízového vývoja, stabilizácia národných rozpočtov, zníženie nezamestnanosti, a pokiaľ sa podarí zvládnuť tieto fenomény, kríza je zažehnaná a začína znova dlhodobý udržateľný, ekologicky prijateľný ekonomický rast. Táto filozofia je však, bohužiaľ, najväčším mýtom, ktorý existuje v súčasnosti. Pokiaľ totiž bude pokračovať tak obrovská polarizácia bohatstva a chudoby, pokiaľ bude pokračovať tak obrovský tok financií, tovarov a služieb v šedých zónach ekonomiky a pokiaľ bude pokračovať naďalej obrovská rozdieľnosť alebo dualita ekonomík, ekonomiky oficiálne vykazovanej a ekonomiky skutočnej, nie je možné zastaviť ani krízové procesy, ani zvýšiť adaptáciu národných ekonomík na riešení týchto krízových procesov. V tomto kontexte výzva dneska nestojí v tom, porovnávať plusy a mínusy jednotlivých civilizačných modelov, či prípadne transformačné procesy v jednotlivých civilizačných okruhoch. Problémom je stanoviť mieru reálnej adaptačnej spôsobilosti jednotlivých civilizácií, jednotlivých obchodných zoskupení, jednotlivých krajín na zmenu vonkajších podmienok. Či chceme, alebo nie, planéta a jej ekonomika sa stala planetárnou. Dnes ekonomické procesy fungujú na celej planéte naraz. Všetky krajiny sú vzájomne prepletené do vzájomne prepojeného vnútorne previazaného ekonomického, ale aj spoločenského systému a ilúzia, že môžem riešiť problém jednej krajiny odstrihnutím od problémov ostatných krajín sa ukazuje ako jeden z najväčších omylov. Koniec koncov, že to ani vládnuce elity neberú vážne vidíme v tom, ako rýchle zareagovali vo väzbe na vytvorenie záchranných opatrení. V tomto kontexte teda súčasnosť možno charakterizovať nie ako súboj civilizačných modelov, nie ako sto foriem kapitalizmu, ktoré spolu súťažia, ale ako schopnosť a možnosť nájsť adaptačné sily v rámci jednotlivých civilizačných modeloch tak, aby smerovali k jednému spoločnému cieľu – k relatívne humánnej ekonomike a spoločnosti, a zároveň, aby tento cieľ dosahovali v rovnakom čase a priestore pri rozdielnych nástrojoch a metódach. Na strane druhej sa však jasne ukazuje, že veľká časť problémov je riešiteľná iba vzájomnou spoluprácou a prepojením, a preto schopnosť a pripravenosť k tejto spolupráci je druhým významným charakteristickým znakom súčasného stretu civilizačných modelov. Takéto videnie sveta potom vytvára úplne iné východiská nielen pre činnosť na národnej úrovni, ale aj činnosť nadnárodných organizácií a zoskupení. Či jednotlivé vlády a či jednotlivé obchodné a politické zoskupenia budú na úrovni takejto filozofie ukáže relatívne rýchla budúcnosť. Práve zmena prírodných podmienok je tým katalyzátorom, ktorý by mal prispieť k nájdeniu vzájomnej spolupráce. Pokiaľ sa tak nestane, je zrejmé, že tak ekonomika ako aj spoločnosť stojí na prahu omnoho závažnejších a ešte rozsiahlejších zmien a kríz, než ako bola kríza v roku 2008.

Bratislava 2. januára 2014 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET