:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Prognózy, vízie, stratégie ... 2009

Štúdie, články, texty o budúcnosti Slovenska, sveta.

Mgr. Ján Herich, ÚIPŠ (jún 2009)
Kvantitatívna prognóza vývoja ukazovateľov SŠ do r. 2025
Prognóza stredných škôl nadväzuje na prognózu vývoja základných a materských škôl, ktorá bola spracovaná v predchádzajúcom roku. Vychádza z aktuálnej demografickej prognózy a jej premietnutia do sústavy stredných škôl, tak ako ju definuje nový Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Pri riešení úlohy sa metodologicky využívali matematicko-štatistické a prognostické spôsoby modelovania sociálnych systémov s cieľom dosiahnuť požadovanú validitu. Pri tvorbe rovníc bola prípustná relatívna chyba do 5 %.

Ing. Michal Majtán, PhD., prognostik (11.2.2009)
Krátkodobá prognóza vývoja sociálnych a ekonomických ukazovateľov v SR (2009 - 2013)
Trhová ekonomika a z toho najmä tzv. neoliberálna, slobodná, voľná a takmer neregulovaná je v zásade životaschopná, väčšinou dynamická, inovatívna a motivačná a súčasne latentne "tehotná" krízou, nerovnováhou, protiprávnymi a proti etickými špekuláciami, resp. aspoň krízovými javmi...

Ing. Michal Majtán, PhD., prognostik (28.1.2009)
K ekonomickej situácii Európy a Slovenska
Vytýčila úlohy na stimulovanie dopytu, pozitívne štrukturálne zmeny, vr. podpory inovácií a znalostnej ekonomiky, energetickú bezpečnosť a úspornosť, zamestnanosť a životné prostredie. A to všetko pri minimalizácii nepriaznivých dôsledkov ekonomickej krízy na sociálnu oblasť. Na realizáciu opatrení sa majú zvýšiť rozpočtové prostriedky v sume 200 mld. €...

Ing. Michal Majtán, PhD., prognostik (24.1.2009)
Medzinárodný aspekt starobných dôchodkov
Pri medzištátnom porovnávaní priemernej mesačnej výšky tzv. sólo starobných dôchodkov treba ich do roku 2008 prepočítať z Sk na eurá, a to nie nominálnym kurzom Sk/euro, ale tzv. kurzom parity kúpnej sily /PKS/ Sk. Napr. v roku 2007 bol priemerný nominálny kurz Sk/euro v sume 33,781 Sk/euro. Ale v PKS bol len 20,661 Sk/euro...

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD., filozof (21.1.2009)
"Osová doba podľa E. Bondyho a evolučná ontológia". (niekoľko poznámok)
Evolučná ontológia ako filozofická teória bytia predpokladá rozširovanie kultúrneho bytia a zároveň ubúdanie prirodzeného bytia, príčinou súčasnej krízy je pustošenie planéty expandujúcou kultúrou, pretože kultúrny systém má svoju vlastnú protiprírodnú intencionalitu. Tento postulát má zásadný význam pre pochopenie globálnej situácie súčasnej pozemskej civilizácie.

prof. Václav Bělohradský PhD., filozof (8.1.2009)
Postkomunistický manifest (2009)
Rozdíl mezi levicí a pravicí má sice v každé demokratické společnosti jiný obsah, ale vždy tu samou funkci: zajistit konfliktem mezi nimi otevřenost celé společnosti vůči kritice sebe sama. Díky opozici kritika získává váhu ve veřejném prostoru a může se stát politickým programem. K tomuto systému není alternativa; bez konfliktu mezi levicí a pravicí by se společnost stala příliš rigidní a začala degenerovat.

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET