:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Prognózy, vízie, stratégie ... 2008

Štúdie, články, texty o budúcnosti Slovenska, sveta.

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD., filozof (11.9.2008)
Medzi etikou a ekonomikou: Sú reálne etické trhy?
V projekte Univerzity OSN „Milénium 2000“ bolo na základe širokého celosvetového výskumu identifikovaných pätnásť základných civilizačných trendov do roku 2020, ktoré sú nádejou a zároveň hrozbou, pričom závisí „len“ od toho, ako sa s nimi ľudstvo dokáže vyrovnať. Futurológovia síce varujú, ale zámerom je nepriaznivú budúcnosť odvrátiť, aby sa nenaplnila, čo predpokladá presadiť stratégiu trvale udržateľného života pre všetkých a zastaviť aktuálny kolaps podsystémov spoločnosti.

Ing. Michal Majtán, PhD., prognostik (7.9.2008)
Terajší variant vízie Slovenska - nie je to to pravé orechové
Do diskusie nateraz - začiatkom septembra 2008 - predložená vízia Slovenska je zatiaľ - všeobecne povedané - žiaľ: nič moc. Spracoval ju prevažne tím pracovníkov SAV a niektorých vysokých škôl. Takmer nikto "samozrejme" nemá odvahu otvorene a nahlas povedať vyššie uvedené všeobecné kritické stanovisko. A že teda kráľ je vlastne nahý. A najmä keď daný variant vízie Slovenska má byť oproti variantu z polovice roka 2007 a z apríla 2008 vylepšený, a to na základe oponentúr a diskusií na seminároch...

Mgr. Ján Herich, ÚIPŠ (jún 2008)
Kvantitatívna prognóza vývoja ukazovateľov MŠ a ZŠ do r. 2025
Úlohou prognózy je kvantifikovať očakávaný vývoj materských a základných škôl v časovom rozpätí rokov 2008 až 2025. Východiskom je retrospektívna analýza vývoja školských ukazovateľov, aktualizovaná demografická prognóza a konzekvencie nového školského zákona. Predmetom prognózy sú ukazovatele počtu žiakov/detí, tried, učiteľov, učební a škôl. Cieľom je získať validnú prognózu kvantitatívneho vývoja subsystémov, ktorá bude napomáhať v rozhodovacích procesoch decíznej sféry a umožní včas signalizovať prípadnú nutnosť strategických opatrení v sieti škôl.

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD., filozof (12.3.2008)
Globálna nerovnosť: Spravodlivosť a právo v podmienkach globalizácie
Právo ako také má zásadné poslanie nastoliť a udržiavať poriadok v rámci ľudského spolužitia: ide o to, že právo riadi spolužitie ľudí, ktorí vždy patria k určitej skupine: postavenie človeka v skupine, oblasti činnosti a spôsoby kooperácie, formy konania skupiny vrátane presadenia právneho poriadku. Právo nemôže riadiť jednotlivé prípady (kazuistiky), ale princípy a pravidlá, preto je abstraktné a neosobné. Každý právny poriadok tematizuje organizáciu skupiny a jej vedenia, garantuje pokoj a poriadok namiesto násilia a bezprávia, neporušiteľnosť práva a vylúčenie svojvôle, aj zákonodarca musí rešpektovať zákon, napokon ľudia okrem istoty resp. bezpečnosti očakávajú aj naplnenie mravných hodnôt, predovšetkým spravodlivosti.

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD., filozof (1.2.2008)
Vybrané scenáre globalizácie ako alternatívy politickej negociácie
Najmä po prevratoch z konca 90-tych rokov, kedy sa odstránili posledné bariéry, je evidentné, že globalizácia reprezentuje hlavný megatrend svetovej civilizácie na počiatku druhého milénia: zdá sa, akoby absentovali akékoľvek zábrany vo vzťahu k nastoleniu globálneho kapitalizmu v horizonte najbližšieho štvrťstoročia, uvedené sa však netýka protirečení, ktoré sú imanentné samému procesu jeho rozširovania. Globalizácia, ktorej zásadným prejavom je rozširovanie svetového trhu, je spätá s jednotlivými fázami priemyselnej revolúcie, ale aj politickými peripetiami od polovice 19.storočia (chronologicky a tematicky zodpovedá Marxovmu a Engelsovmu Manifestu).

PhDr. Ľuboš Blaha, PhD., politológ (30.1.2008)
Náčrt vývoja politického ideového smerovania na Slovensku do roku 2030
V predkladanej štúdii sa sústreďujem na analýzu slovenskej politickej scény v podobe aplikácie modelu dvojdimenzionálneho politického spektra. Vychádzajúc z uvedeného modelu sa snažím načrtnúť možný vývoj slovenskej politickej scény do roku 2013, zohľadňujúc ideové smerovanie jednotlivých relevantných politických strán na Slovensku. Zároveň sa pokúšam načrtnúť niekoľko politických problémov, o ktorých možno dôvodne predpokladať, že budú ťažiskovými do roku 2030. Okrem využitie metódy extrapolácie sa zameriavam na analýzu doterajších trendov či už v západnej Európe alebo na Slovensku.

Ing. Michal Majtán, PhD., prognostik (5.1.2008)
Prognóza vývoja obyvateľstva v SR do r. 2025
Štatistický úrad SR publikoval koncom roka 2007 aktualizovanú prognózu vývoja obyvateľstva v SR do roku 2025. Spracovaná bola na základe prognózy vývoja pôrodnosti, úmrtnosti a medzištátnej migrácie. V rámci daného horizontu do roku 2015 sa predpokladá rast ročných prírastkov obyvateľstva od 6 do 10 tis. osôb. /v tom prirodzený prírastok sa kvantifikoval na počty 3 - 4 tis. osôb a migračného salda na 3 - 5 tis. osôb/...

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET