:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Výsledky školstva v SR

Ing. Michal Majtán, PhD., prognostik

Čestný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku

Výsledky práce učiteľov v školstve SR sa vyjadrujú viacerými spôsobmi. Pochopiteľne čiastočne môže ísť aj o výsledky práce učiteľov v zahraničí, kde občania Slovenska mohli nadobudnúť príslušné vzdelanie.

Tak napr. sa štatisticky sleduje a potom uvádza ukazovateľ „dosiahnutej úrovne vzdelania“. A to ako percentuálny podiel ľudí vo veku 25 – 64 rokov s dokončeným minimálne stredoškolským vzdelaním na celkovom počte občanov v uvedenom veku. Takto definovanou úrovňou vzdelania je Slovensko podľa údajov z roku 2011 spomedzi 33 štátov Európy na skutočne veľmi poprednom 3. mieste s 91,3%. Na 2. mieste je Česko s 92,3% a na 1. mieste s 92,9% je Litva. Priemer za Európsku úniu /dvadsať sedmičku/ bol v roku 2011 73,4%. Najnižšia úroveň vzdelania obyvateľov v roku 2011 bola v Turecku (29,2%).

Iným objektom a rezom skúmania a vykazovania vzdelania občanov Slovenska je súbor „pracujúcich podľa dosiahnutého vzdelania“. Tu samozrejme za všetkých pracovníkov od 15 rokov veku. Preto nejde len o minimálne stredoškolské vzdelanie ale aj nižšie /vr. základného a bez školského vzdelania/. Pre zovšeobecnené vyjadrenie úrovne vzdelania sa môže použiť indexová metóda. Pri nej sa jednotlivým stupňom vzdelania priradí koeficient vyjadrujúci náročnosť a dĺžku vzdelávania pre jeho získanie a kvalitatívna úroveň vzdelania vo vzťahu k základnému vzdelaniu (s určeným koeficientom 1. Učňovskému a stredoškolskému vzdelaniu bez maturity zodpovedá koeficient 1,5. Učňovskému vzdelaniu s maturitou, ako aj všeobecnému a odbornému stredoškolskému vzdelaniu s maturitou a vyššiemu odbornému vzdelaniu sa kvantifikoval koeficient na úrovni 2,0. Vysokoškolskému vzdelaniu, a to pre celý súbor 1.-3. stupňa sa kvantifikoval koeficient na úrovni 3,4. Keby všetci pracujúci v SR mali vysokoškolské vzdelanie celkový koeficient ich vzdelanostnej úrovne by bol 3,4.

Na základe váženého aritmetického priemeru sa vypočítal celkový koeficient vzdelanostnej úrovne pracujúcich na Slovensku. V roku 2000 dosahoval úroveň 1,899, v roku 2005 bol bo výške 2,001, v roku 2010 vo výške 2,070 a v roku 2011 bol na úrovni 2,084.

Vývojove sa uvedený koeficient vzdelanostnej úrovne pracujúcich na Slovensku za obdobie 11 rokov – medzi rokmi 2000 až 2011 zvýšil o 9,7%. Ide o pozitívny trend. Je to dané tým, že v štruktúre pracujúcich v absolútnom vyjadrení klesá počet pracujúcich so základným vzdelaním a so vzdelaním bez maturity. V roku 2000 ich bolo 975 tis. a v roku 2011 ich bolo 740 tis. Pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním vzrástlo z 248 tis. v roku 2000 na 470 tis. v roku 2011.

Všeobecné rozširovanie vedomostí a poznatkov ľudstva je na Slovensku už dávno opodstatnene považované za významnú podmienku pozitívneho vývoja spoločnosti. Vzdelanostná úroveň obyvateľstva je bezpodmienečnou podmienkou efektívneho a kvalitného vývoja spoločnosti, jej ekonomiky i kultúry. Nie –pravda – podmienkou jedinou a ani nie dostatočnou. Musí byť dopĺňaná podnikavosťou, manažérskym umením, vlastníctvom kapitálu, prírodnými podmienkami, štruktúrou surovinových zdrojov a pod.

Právo na vzdelanie občanov Slovenska je zakotvené aj v Ústave SR z 1.9.1992 a v zákonoch, vyhláškach a smerniciach nadväzujúcich na ňu. Spoločenské orgány a rôzne organizácie /vr. cirkví/ sa celkovému vzdelávaniu na Slovensku venovali v rôznej miere a intenzite už od 19. storočia. Osobitne a výraznejšie však najmä v 20. a 21. storočí. Výsledky sa dostavili.

Iným vyjadrením vzdelanostnej úrovne obyvateľstva na Slovensku je sledovanie vzdelania nie len obyvateľstva 25 – 64 ročného ale aj celého obyvateľstva nad 25 rokov. Teda aj nad 65 rokov. Na to sú podklady najmä zo sčítaní obyvateľstva, domov a bytov, a to v desať ročných cykloch. Tak sa vypočítalo, že kým koeficient vzdelanostnej úrovne obyvateľstva 25 ročného a staršieho v roku 1950 bol vo výške 1,062 v roku 2001 bol už 1,891. Vzrástol o 78%. Pre rok 2011 ešte nie sú nateraz všetky podklady pre výpočet koeficienta vzdelanostnej úrovne obyvateľstva SR. Dá sa expertne odhadnúť, že dosiahne úroveň okolo 2,050.

Vývojove došlo k podstatnej zmene v štruktúre obyvateľstva podľa dosiahnutého stupňa vzdelania:

  • podiel obyvateľstva bez vzdelania, resp. s neukončeným základným vzdelaním a so základným vzdelaním sa znížil z 93,6% v roku 1950 na 26,9% v roku 2001. To počas 50 rokov išlo o zníženie o dve tretiny. V absolútnom vyjadrení išlo o zníženie z 1,7 mil. v roku 1950 na 0,9 mil. v roku 2001.
  • oproti tomu – podiel obyvateľstva so stredným vzdelaním stúpol z 5,7% v roku 1950 na 61,5% v roku 2001. To takmer 11 krát viac. V absolútnom vyjadrení to bol rast zo 106 tis. obyvateľov v roku 1950 na 1605 tis. v roku 2001 a
  • podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním stúpol z 0,7% v roku 1950 na impozantných 11,6% v roku 2001. To bol takmer sedemnásť násobok. V absolútnom vyjadrení išlo o rast z 13 tis. v roku 1950 na 402 tis. v roku 2001.

Značný rast koeficienta vzdelanostnej úrovne obyvateľstva na Slovensku bol umožnený – okrem iného – napr. aj prostredníctvom zvyšovania počtu prijímaných a študujúcich na vysokých školách na Slovensku. Kým v roku 1950 bolo novo prijímaných na vysoké školy na denné štúdium v počte 10 tis. v roku 2011 ich bolo 33 tis. + v externej forme 12 tis. V ostatných rokoch totiž bolo vo vzťahu k 18 ročnej populácii prijímaných na vysokoškolské štúdium okolo 80%. Dosiahol sa cieľ formulovaný začiatkom 90. rokov minulého storočia.

Obdobne sa vypočítava - z dostupných údajov – koeficient vzdelanostnej úrovne obyvateľstva aj za iné - vybrané štáty sveta. Z porovnania vyplynulo, že Slovensko dlhodobo patrilo a patrí vzdelanostnou úrovňou obyvateľstva medzi 15 štátov s najvyššou jej úrovňou. Napr. z porovnania za rok 1990 vyplynulo, že najvyšší koeficient vzdelanostnej úrovne obyvateľstva malo Nórsko /2,100/ a Kanada /1,994/. Slovensko s príslušným koeficientom 1,731 bolo na 13. mieste.

Metódou komplexného prognostického modelovania sa spracúvala aj prognóza vývoja vzdelanostnej úrovne obyvateľstva v SR. Vychádza z metodológie východiskovo spracovanej v tíme vedenom M. Zemanom v 70.tych rokoch minulého storočia. Konkrétne sa uplatnila aj na Ústave informácií a prognóz školstva. Z prác vyplynulo, že koeficient vzdelanostnej úrovne obyvateľstva staršieho ako 15 rokov sa zvýši do roku 2015 oproti roku 1970 o 37% / z 1,408 v roku 1970 na 1,925 v roku 2015.

Pramene: Sčítania obyvateľov, domov a bytov v rokoch 1950,1961,1970,1980,1991 a 2001, Štatistické ročenky Slovenskej republiky /najmä 2012/, Projekt Konštantín, Ministerstvo školstva a vedy SR, 1994.

Bratislava 24.4.2013

Ing. Michal Majtán, PhD.
č
estný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku
podpredseda Jednoty dôchodcov na Slovensku

H. Meličkovej, 841 05 Bratislava
Tel. č. 02 / 65311090
Mobil: 0904 165 262
E-mail: majtan@naex.sk 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET