:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

V trhovej ekonomike je to dosť drsné

Je vcelku samozrejmé a pochopiteľné, že ekonomike, jej mechanizmom fungovania, málokto poriadne rozumie. Dokonca aj veda o ekonomike je historicky vlastne relatívne veľmi mladou. Ťažko pochopiteľné ekonomické vzťahy sú naviac významne ovplyvňované nielen vzťahmi vlastníctva, vyspelosťou výrobných síl (vr. techniky), ale aj pôsobením spoločenských vzťahov a vôle ľudí. Preto je aj v tlači a médiách veľa nesprávnych názorov, informácií, zpráv. Napr. aj guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) 31.1.2005 v Pravde tvrdil, že veľká časť ekonomiky SR je "pod vplyvom európskych cien". Nemalý detail je v tom, že nie z "veľkej časti", ale len "čiastočne", resp. len minimálne. Veď "vďaka" umelej administratívne zvolenej devalvácii meny zo začiatku 90.-tych rokov minulého storočia sa ekonomika SR realizuje (po prepočte kurzami západných mien) len na približne tretinovej úrovni cien v porovnaní so západným zahraničím. Reálnym obsahom (kúpnou silou na trhu v SR) a tým kurzovo napr. vo vzťahu k euro nie je kúpna sila Sk v pomere 38 - 40 Sk za euro, ale len približne 13 - 16 Sk.

V skutočnej (reálnej) kúpnej sile preto 1000 Sk predstavuje na vnútornom trhu SR nie 25 euro (pri rámcovom prepočte nominálnym kurzom 40 Sk/1 euro), ale približne trojnásobne viac, t.j. približne 75 euro. To znamená to množstvo tovarov, ktoré je možné v krajinách Európskej menovej únie (EMÚ) kúpiť za 75 euro.

To, že sa nedávny výmenný kurz vo výške 50 Sk/1 euro (a teda že za 1000 Sk bolo len 20 euro) pomerne značne zmenil (na uvedených 40 Sk/1 euro) - to nemalo takmer žiadny vplyv na cenové a mzdové hladiny v SR, resp. ani v krajinách EMÚ. Spevňovaním kurzu Sk a tým znižovaním rozdielu voči reálnemu kurzu sa čiastočne menia len tržby exportérov a platby importérov vyjadrené v Sk. Exportéri dostávajú nižšie tržby a naopak importéri nakupujú lacnejšie. Ani jedni a ani druhí dôsledky týchto zmien veľmi nepremietajú do cien a miezd v SR.

Exportéri zo znížených tržieb v Sk len čiastočne znižujú mzdy a odmeny. Majú nižšie zisky a následne i odvody z nich a nižšie dividendy z nich a zdroje na investície. Pri znižovaní ziskov k nule niektoré rátajú so znižovaním výroby a exportu.

Importérom sa tržby i zisky zvyšujú. V nadväznosti na to sa môžu zvyšovať aj dividendy a zdroje na investície. Zvyšuje sa objem odvodov. Je priestor aj pre zvyšovanie miezd a odmien. Pozoruhodné je, že ceny na domácom trhu spravidla neznižujú. Napr. pri pohonných hmotách ceny regulujú zväčša len podľa vývoja cien ropy v USD. O faktore spevňovania kurzu Sk a tým kupovania ropy v Sk za nižšie ceny pomlčievajú.

Vysoko zdevalvovaná Sk prináša obrovské zisky a výhody najmä západným vyspelým krajinám. Za to, za čo by v ich prostredí platili uvádzaných 75 euro (ekvivalent 1000 Sk) platia v SR len 25 euro, t.j. výmenou za ne získaných 1000 Sk. Výhodu majú ďalej i z toho, že v zakúpených, alebo ovládaných podnikoch v SR takto platia aj pracovníkov zo SR. Aby z prostredia zdevalvovanej meny v SR realizovali pre seba danú výhodu - tak produkciu vyrobenú v SR smerujú na "export" prevažne do vlastných krajín. Tam ju potom predávajú za tamojšie vyššie ceny. Ak by ju realizovali v SR pri daných nižších cenách danú cenovú, mzdovú a kurzovú výhodu by nemali, pretože v daných pomeroch sú znížené mzdy i ceny.

V nadväznosti na uvedené: akékoľvek ekonomické - hodnotové porovnávania SR so Západom v platoch, dôchodkoch, hrubom domácom produkte (HDP) či výdavkoch na verejné účely len po prepočítaní príslušných ukazovateľov nominálnym kurzom nie je správne. Je scestné, klamlivé. Nevyjadruje realitu reálne.

Tak to prepočítava už dlhé roky aj Eurostat (štatistický orgán EÚ). Pre reálne porovnávanie údajov treba príslušné prepočty ukazovateľov zvolenou menou (napr. v euro alebo USD) následne vynásobiť tzv. koeficientom ERDI. Je to pomer medzi množstvom tovarov tzv. spotrebiteľského koša, ktoré je možné kúpiť v Sk v SR a v euro, či USD v západných krajinách a koľko by to bolo v Sk po prepočte nominálnym kurzom Sk/1 euro, či USD. Jestvujúci pomer (koeficien) je okolo 3. Príklad: v tzv. parite kúpnej sily plat v sume 16 000 Sk po prepočte na euro (16 000: 40 = 400 euro) nie je vypočítaných 400 euro ale približne trojnásobne viac, t.j. približne 1 200 euro. Len túto vyššiu sumu platu vyjadrenú jeho paritou kúpnej sily je opodstatnené porovnávať napr. s priemerným platom v Nemecku. Ak je priemerný mesačný plat v nejakom odvetví v Nemecku napr. 3 600 euro tak je to trojnásobok výšky v SR. Ale nie je to 9 násobok ako uvádzajú mnohí problematiky neznalí porovnávatelia na ministerstvách SR, výskumných ústavoch, expertných pracoviskách (za mzdy napr. Trexima), či politici. Podobne sa nesprávne porovnávajú priemerné ročné výdavky na zdravotníctvo, školstvo, kultúru, obranu, bezpečnosť, priemerná ročná výška tvorby HDP na jedného obyvateľa a pod.

Zo zdevalvovanej (vysoko znehodnotenej) meny v SR mali výhody aj domáci exportéri. V daných súvislostiach aj s technicky zaostalou výrobou a nízkou produktivitou práce boli konkurencieschopní na zahraničných trhoch. Bol to jeden z dôvodov prijatia čierneho kurzu Sk za oficiálny kurz mien začiatkom 90.-tych rokov minulého storočia. Negatívne však bolo a je, že v danom umelom zvýhodnení exportu došlo a aj stále dochádza, že v exporte SR jestvuje veľmi vysoký podiel len surovín (vr. dreva) a polotovarov. Ako sa opodstatnene konštatovalo štruktúrou exportu sa Slovensko podobá rozvojovým krajinám Afriky, Ázie a Južnej Ameriky. V rámci toho SR realizuje aj relatívne dosť vysoký podiel tzv. reexportov v oblasti železa, ocele, ropy, plynu a iných artiklov. K niektorým sa len trochu pridá aj práce v podnikoch na Slovensku.

Dá sa opodstatnene vysloviť názor, že západní investori v SR, ktorí tu prišli aktivovať a využívať lacnú pracovnú silu budú túto svoju komparatívnu výhodu udržiavať. Je logické, že ak by mali v SR zvyšovať mzdy tak radšej pôjdu ďalej na východ za ešte lacnejšou pracovnou silou. V SR dostali k dispozícii naviac relatívne dobre vybudovanú technickú infraštruktúru, výhodnú geografickú polohu a rôzne úľavy na odvodoch, resp. aj priame "dotácie". V týchto súvislostiach očakávanie guvernéra NBS I. Šramka, "že euro zmení k lepšiemu aj pla-ty" je len zbožným a nereálnym želaním. Je podobné víziám V. Mečiara o rých-lom dosiahnutí životnej úrovne Švajčiarska, či M. Dzurindu o zdvojnásobení platov v priebehu rokov 1998 - 2002.

Pod vplyvom budúceho uplatnenia euro v SR možno očakávať určitý súbežný rast cien i platov. To znamená, že reálne mzdy by mohli rásť len minimálne. V období do roku 2009 však možno rátať so znížením koeficienta ERDI z terajších približne 3 na približne 2.

Uplatnenie eura k 1.1.2009 je podľa môjho názoru vhodné a užitočné. A to aj preto, aby sa čo najskôr odstránili obrovské rozdiely v ekonomických prúdoch peňazí vyjadrovaných v Sk a prúdoch pri trojnásobku zdevalvovanej meny, resp. potom pri prepočtoch v euro, či USD podľa nominálnych kurzov a následne zase kvôli reálnosti v parite kúpnej sily Sk. Okrem toho najmä v období tzv. duálneho systému fungovania Sk a euro a dvojakých cenoviek výrazne, jasne a názorne bude vidieť nízke ceny v euro oproti cenám v euro tých istých, či podobných výrobkov v euro napr. v susednom Rakúsku. Do vtedy budú rozdiely skryté v kurzoch Sk. Občania ich vidia len sprostredkovane, a to napr. keď:

  • občan SR vidí a cíti akoby v zahraničí bola veľká drahota (pri prepočte cien v euro na Sk nominálnym kurzom za ktorý ho v SR kúpi), resp.

  • keď občania západných krajín vidia a cítia akoby u nás bola obrovská lacnota, pretože oproti kúpnej sile napr. euro dostanú v kurzovej výmene vlastne trojnásobok kúpnej sily svojej meny.

Rozdiely vo vysokých cenách tovarov a služieb oproti cenám v SR naši občania v západných krajinách zaplatili v nadhodnotených nominálnych kurzoch (podielovo z dvoch tretín daného kurzu). Občania SR však na druhej strane a teda druhý krát sprostredkovane (v ekonomických rozdeľovacích procesoch) hradili aj výhody z kurzov, ktoré mali v SR zahraniční návštevníci (v danej lacnote výrobkov a služieb v SR).

Pokiaľ ide o vplyv menovej politiky NBS na ekonomické procesy (vr. v komerčných bankách) bolo by správne otvorenejšie - než to urobil p. Šramko - konštatovať, že v trhovej ekonomike Slovenska je jej vplyv už úplne minimálny (ak vôbec nejaký je!). Predstavitelia NBS sú skôr v postavení muchy sediacej na oji voza, ktorá si s ťahajúcimi koňmi pochvaľuje ako im to spolu ide.

NBS sa treba viac orientovať na bankový dohľad nad finančným trhom a komerčnými bankami a zabezpečovať emisie peňazí (vr. zakrátko euro), vymedzené peňažné operácie a pod. V rámci prípravy na euro by sa však mal presadiť variant nerazenia jedno a dvoj centových mincí. Aspoň tým čiastočne prispieť k neprehlbovaniu mnoho miliardovej stratovosti NBS v ostatných rokoch.

Bratislava 4.11.2005

Ing. Michal Majtán, PhD.
H. Meličkovej 11
84105 Bratislava
Tel.: 0265311090
Mobil: 0904 165262
E-mail: majtan@naex.sk

Čestný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET