:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

VÍZIA ROZVOJA SLOVENSKA

Obsah:
Úvod
Hypotetická vízia o budúcnosti Slovenska
Politická oblasť
Oblasť sociálnej sféry
Oblasť spravodlivosti
Oblasť bezpečnosti
Oblasť dopravy
Hypotéza o vízii zahranično-ekonomických vzťahov SR do roku 2020 až 2050
Hypotéza vízie budúcnosti SR za makroekonomiku
Školstvo - výchova a vzdelávanie
Obrana
Hypotéza vízie budúceho environmentálneho vývoja
Vízia vývoja kultúry
Vízia vývoja zdravia a zdravotníctva
K jednogeneračnej vízii budúcnosti Slovenska (približne do r. 2025)

Úvod

Na Slovensku je spracovaných viacero súhrnných i čiastkových programov, koncepcií i prognóz (vrátane programového vyhlásenia Vlády SR). Opodstatnene sa však požaduje, aby jestvovala aktuálna a permanentne sa spresňujúca a doplňujúca dlhodobá vízia (predstava o budúcnosti), prognóza i stratégia vývoja spoločnosti, vývoja života a práce ľudí na Slovensku v budúcnosti. Ich zmyslom je, aby boli impulzami a inšpiráciami pre prijímanie takých opatrení v súčasnosti, ktoré by už dnes zakladali smerovanie spoločnosti k pokiaľ možno optimálnemu a pozitívne formulovanému obrazu budúcnosti. Resp. naopak, aby sa prijímali opatrenia, ktoré budú zamedzovať a odstraňovať tie - v doterajšom vývoji založené smerovania sociálno-ekonomického a ekologického vývoja, ktoré by priviedli spoločnosť k negatívnemu (pesimistickému) variantu vývoja.

Mnohí ľudia i predstavitelia mnohých štátov a tým aj celé štáty (vrátane SR) nemajú vždy komplexnú predstavu a ideu o im prijateľnej, želanej a ideálnej dlhodobej ceste, smerovaní i organizovaní života jednotlivcov a spoločnosti. Často prevláda spontánny, živelný i chaotický vývoj s diagnostikovanými vážnymi poruchami v spoločnosti, v ekonomickom, sociálnom i ekologickom živote a priestore.

Cieľom a úlohou spracovania vízie, prognózy ako i stratégie v praxi je získať predstavu o tom, kam sa možno optimálne v budúcnosti uberať, ako by mal alebo mohol vyzerať život ľudí v budúcnosti. V súčasnej etape prác sa spracovala predbežná hypotéza o vízii budúcnosti Slovenska. Tá je obsahom a predmetom spracovaného náčrtu hypotetickej vízie o dlhodobejšej budúcnosti Slovenska.

Rámcová hypotetická vízia o budúcnosti Slovenska

Víziu o budúcnosti Slovenska je v agregovanej podobe v súčasnosti účelné spracovať jednak ako dlhodobú - viacgeneračnú a jednak ako jednogeneračnú (nateraz približne do r. 2025).
Na viacgeneračné budúce obdobie (približne do roku 2050) sa predpokladá ďalej uvedená hypotéza celkového vývoja Slovenska:

Slovensko bude demokratickým a stabilizovaným štátom - garantovaným systémom legislatívy.

Slovensko bude členským štátom Európskej únie, európskeho i transatlantického bezpečnostného systému so zabezpečenými a garantovanými mierovými podmienkami života.

Na Slovensku bude fungovať sociálne a ekologicky orientovaný trhový systém ekonomiky a ekonomických vzťahov s voľným pohybom kapitálu, tovarov, pracovníkov i obyvateľstva v rámci Európy a čiastočne i ostatného sveta.

Demografický vývoj obyvateľstva bude v podstate stacionárny (vr. zohľadnenia zvyšujúceho sa vplyvu na stav obyvateľstva v podobe čiastočnej migrácie).

V predpokladanom mierovom a evolučnom vývoji ekonomiky sa v polovici 21.storočia bude realizovať a zabezpečovať, a to priamymi i nepriamymi nástrojmi mierny rast komplexne chápaného národného bohatstva a každoročne produkovaného hrubého domáceho produktu /HDP/. Ich objemové úrovne v prepočte na jedného obyvateľa by mali dosahovať priemernú úroveň stredne vyspelých krajín (to pri súčasnom odstupe je veľmi náročný cieľ - vízia).

Spoločenský systém a celkový reprodukčný proces bude charakterizovaný ako poznatkovo orientovaná (znalostná) a informatická spoločnosť - to znamená že takou bude celá jej ekonomika, sociálna sféra, ekológia ako aj všeobecne chápaná kultúra a kvalita života,

Predpokladá sa zabezpečenie vyspelého a pružného odvetvia vedy a výskumu s opodstatnenou preferenciou aplikovaného výskumu.

Väčšina veľkých podnikov bude určitou súčasťou veľkých nadnárodných spoločností, čo umožní efektívne prepojenie so svetovými trhmi, svetovo vyspelou technikou a pod.

Spoločensky účelne uhradzované potreby budú naďalej zabezpečované jednak štátom a samosprávami (bezpečnosť, obrana, školstvo, sociálna starostlivosť, časť kultúry, vedy a výskumu, životného prostredia a pod.) a jednak špecializovanými fondmi (sociálneho zabezpečenia, vedy, zamestnanosti, kultúry, telesnej kultúry, zdravia, detí a mládeže, poľnohospodárstva a pod.). Ich podiel na HDP sa môže zvyšovať, a to aj do 50 %. Zabezpečené budú aj príslušnými príjmami štátneho rozpočtu, účelovými odvodmi a ďalšími zdrojmi.

Užšie chápaná štátna správa (bez samospráv a administratívy fondov) by mala byť racionálna a hospodárna a rozsahom o niečo menšia ako koncom 20. storočia. Avšak s výrazne vyššou kvalitou, racionálnou štruktúrou, vysoko profesionálnymi pracovníkmi a technickou a informačnou zabezpečenosťou na úrovni vyspelej informatickej spoločnosti.

Na Slovensku pôjde v budúcnosti o spoločnosť s výrazne zmenenou štruktúrou celoživotných aktivít ľudí:
 práca veľkej časti ľudí na skrátené pracovné úväzky,
kombinácia štúdia na vysokých školách s prácou,
predĺženie času prípravy na prácu a život,
zväčšenie rozsahu ďalšieho vzdelávania (vr. rekvalifikácie, univerzít 3. veku a pod.),
výrazné zmenšenie rozsahu času venovaného práci - výkonu povolaní (týždenne približne 30 hodín, resp. celoročne na približne 1 500 hodín, a to skrátením týždenného pracovného času a predĺžením platených dovoleniek).
pri predpokladanom predĺžení strednej dĺžky života a výraznom nezlepšovaní podmienok a zdrojov pre dôchodkové zabezpečenie (poistenie) bude potrebné rátať s predĺžením rokov pre odchod do dôchodku a tým aj so zvýšením počtu a podielu zapojených do pracovného pomeru. Na to bude vplývať aj zvýšený podiel drobných a stredných podnikateľov s neskorším odchodom z pracovného procesu.

Politická oblasť

V súčasnosti ani náboženstvá, ani materializmus, ani iné filozofie nemajú v spoločnosti jednoznačne prevažujúcu a dominujúcu spoločenskú úlohu a vplyv. Len nepriamo - spolu s ďalšími vplyvmi - pôsobia na politikov, voličov a politiku. Prevláda a zrejme aj v budúcnosti bude prevládať vo filozofii spoločnosti veľká názorová pluralita, slobodná výmena názorov.

Viaceré veľké politické prúdy založené na diktatúre niektorých strán, tried, či národov (fašizmus, komunizmus) výrazne zasiahli do dejín ľudstva. Boli však nedemokratické a heroickým úsilím ľudstva zväčša odstránené. Je z nich draho vykúpená skúsenosť o scestnosti ísť do budúcna týmito cestami.
V politickej oblasti sa preto vyslovuje vízia, že Slovensko bude koncom obdobia života ďalších 2 - 4 generácií demokratickou - pluralitnou spoločnosťou zabezpečenou legislatívou, medzinárodnými zmluvami a vzťahmi, a to v rámci (súčasť) EÚ a západoatlantickej aliancie NATO ako aj príslušnými orgánmi a inštitúciami.

Politický systém v SR bude v nadväznosti na spoločné princípy legislatívy a vnútorného trhu EÚ spoluvytvárať podmienky pre dosiahnutie cieľov: "vyrovnaného udržateľného rastu (so súčasným ohľadom na životné prostredie), vysokú zamestnanosť a sociálnu starostlivosť, vyššiu životnú úroveň a kvalitu života ako aj ekonomickú a sociálnu súdržnosť (Biela kniha Komisie európskeho spoločenstva - Príprava asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu únie, Brusel 3.5.1995, časť 2, str. 8).

Oblasť sociálnej sféry

Orientácia sociálnej politiky bude mať - vzhľadom na tradície, východiskovú pozíciu obyvateľstva na začiatku tretieho tisícročia - naďalej bližšie k sociálnej politike tzv. švédskeho modelu s minimálnou úlohou štátu ako k reziduálnemu modelu.

Sociálna sféra na Slovensku bude ovplyvňovaná vývojom európskej sociálnej politiky, bude prebiehať proces permanentnej harmonizácie vnútroštátneho zákonodarstva s medzinárodnými dohovormi a právom Európskej únie.

Sociálna politika i rozvoj celej sociálnej sféry sa bude realizovať v ekonomickom prostredí, ktoré bude charakterizované predovšetkým rastom pracovných príjmov ako základného faktora zabezpečujúceho rast životnej úrovne. Kúpna sila hodinovej mzdy sa priblíži úrovni priemerne vyspelých štátov Európy.

Sociálny rozvoj sa bude väčšmi orientovať na podporu celkového rozvoja spoločnosti, a nie len ako sociálna politika smerovaná k sociálne ohrozeným vrstvám obyvateľstva:

vecné, finančné i inštitucionálne zabezpečenie sociálnej sféry bude dobudované,
podiel sociálnych príjmov na celkových príjmoch obyvateľstva sa ako dôsledok rýchleho rastu  pracovných peňažných príjmov mierne zníži,
u sociálnych príjmov bude garantovaný ich reálny rast systémom permanentnej valorizácie,
nezamestnanosť bude stabilizovaná na úrovni 5-6 %, čo výrazne zlepší sociálnu situáciu rodín, zníži zároveň nároky na transfery obyvateľstvu zo štátneho rozpočtu, resp. fondu zamestnanosti,
sociálna sféra bude výrazne ovplyvnená zmenou demografického vývoja na Slovensku, keď podobne ako v ostatných vyspelých štátoch dôjde k znižovaniu počtu narodených detí a k starnutiu populácie,
efektívnym spôsobom bude riešená sociálna pomoc občanom potrebujúcich osobitnú pomoc, a to kombináciou naturálnej a peňažnej podpory,
rodina zostane v sociálnej politike aj naďalej hlavným adresátom dávok,
rast reálnych príjmov umožní rast súkromnej spotreby na úroveň približujúcu sa priemeru stredne vyspelých krajín Európskej únie,
posilní sa systém kolektívneho vyjednávania a tripartizmu,
zmení sa sociálne zloženie spoločnosti, popri pomerne úzkej skupine občanov s veľmi vysokými príjmami, v dlhšom časovom horizonte sa bude rozširovať dobre situovaná stredná vrstva zamestnancov a drobných podnikateľov, podiel sociálne odkázaných domácností sa stabilizuje na úrovni približujúcej sa k 5 - 6 %.

Oblasť spravodlivosti

Ako jedno z odvetví zabezpečujúcich právny chod štátu sa bude vzhľadom na doterajšiu poddimenzovanosť dynamicky rozvíjať, a to v dvoch smeroch:

ukončí sa zosúladenie platného vnútroštátneho právneho stavu s medzinárodným právom a medzinárodnými dohovormi,
zvýši sa zamestnanosť v rezorte tak, aby úroveň jeho služieb bola porovnateľná s krajinami Európskej únie.
Garantom rozvoja odvetvia bude štát. Svojou prácou sa bude podieľať na vysokom právnom vedomí obyvateľstva.

Oblasť bezpečnosti

Rezort vnútra - podobne ako spravodlivosti - ako jedno z odvetví verejnej spotreby štátu, bude plne v kompetencii štátu - t.j. bude aj naďalej závislý najmä od zdrojov zo štátneho rozpočtu.

Ukončí sa proces harmonizácie legislatívneho prostredia fungovania polície a iných úsekov v rezorte vnútra (vrátane oblasti civilnej obrany).

Dobuduje sa materiálno-technické vybavenie polície.

Personálne sa dobuduje a stabilizuje policajný zbor na vysokej profesionálnej úrovni. Polícia bude disponovať dôverou i spoluprácou občanov.

Zvýši sa úroveň starostlivosti o bezpečnosť občana a medzinárodná spolupráca v oblasti boja proti kriminalite, organizovanému zločinu, terorizmu, distribúcii drog a pod.

Oblasť dopravy

Osobná doprava bude prevádzkovaná prevažne na komercionalizovanej báze.

V nadväznosti na rast príjmov obyvateľstva, a tým aj možnosti pokrývať náklady na dopravu obyvateľstva sa bude systém zliav realizovať formou sociálnej pomoci prípadne príspevkami zamestnávateľov a pod. a nie dotáciami do odvetvia (výnimkou bude MHD, kde bude princíp dotácií v modifikovanej podobe zachovaný).

Odvetvie dopravy bude sprivatizované a osobná doprava bude úrovňou aj svojim prepojením integrálnou súčasťou európskej dopravnej siete.

Veľké investičné projekty sa budú realizovať na báze spojenia verejných a súkromných investícií.
Oblasť zahranično-ekonomických vzťahov SR.

Z hľadiska integračných procesov a sformovania nového profilu medzinárodnej deľby práce sa sústreďuje problém vývoja zahranično-obchodných vzťahov SR predovšetkým na najväčšie hospodársky vyspelé európske integračné zoskupenie - EÚ. Bude pokračovať účasť zahraničného kapitálu na rozvoji ekonomiky SR.

Slabiny ekonomiky SR treba prekonávať spoluprácou a aktívnou prácou SR v európskych a svetových ekonomických štruktúrach (Európska dohoda, OECD, CEFTA, WTO, MMF, SB a pod.).

Doterajšia priemyselná štruktúra, ktorá je jednostranne rozvinutá s vysokým podielom ťažkého priemyslu a problémom konverzie, sa musí v budúcnosti transformovať predovšetkým smerom na zvýšenie podielu malých a stredných podnikov, ktoré sú oveľa adaptabilnejšie a pružnejšie. Musí sa odstrániť nízka konkurenčná schopnosť priemyslu SR.

Pri korektúre nepriaznivého stavu sa treba orientovať na urýchlené rozpracovanie štruktúrnej politiky, na adaptáciu životaschopných podnikov a proexportnú politiku.

Počíta sa s využívaním konjunktúrnych prognóz.

Globálne chápanie problému vedie logicky k formulovaniu hlavnej strategickej vízie a úlohy Slovenska v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov - prekonať nevýhody malého ekonomického priestoru, dosiahnuť v čo najkratšom čase relatívnu vonkajšiu ekonomickú rovnováhu a využiť krátkodobé i dlhodobé komparatívne výhody ekonomiky SR. Veľmi dôležitá je aj dynamická proexportná politika využívajúca skúsenosti exportne skúsených krajín. Táto má rozhodujúcu úlohu pri dosiahnutí vonkajšej ekonomickej rovnováhy. Ďalším predpokladom úspešných zahranično-ekonomických vzťahov je vyrovnaná platobná bilancia.

Súčasťou zahranično-obchodnej stratégie SR by mali byť opatrenia stimulujúce dovoz špičkovej technológie do životaschopných podnikov. Bez toho nemožno dosiahnuť efektívnu technologickú adaptáciu podnikovej sféry. Tento aspekt by mal byť v popredí aj pri stimulovaní prílevu zahraničného kapitálu.

Medzi zložité problémy svetovej ekonomiky patrí aj otázka protekcionalizmu. Tieto opatrenia nemožno úplne vylúčiť z arzenálu zahranično-ekonomickej politiky, nemali by však nikdy byť trvalým riešením, ale len súčasťou podporných systémových strategických riešení.

Zásadný význam pre úspech ekonomiky SR má zabezpečovanie ekonomicky správneho i dlhodobo stabilného kurzu slovenskej koruny.

Pre ďalšie obdobie rokov 2020 až 2050 možno usudzovať, že ekonomika SR sa vyrovná s jej terajšími problémami. K ďalšiemu rastu prispeje aj rozšírenie obchodných stykov s východnými krajinami, najmä s Ukrajinou a Ruskom.

Už aj v najbližšej perspektíve bude užitočné a potrebné obnoviť vývoznú pozíciu v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách Ázie (Hongkong, Singapúr, Južná Kórea, Thajsko Tchaj-wan) - najmä oceliarske výrobky a výrobky strojárskeho priemyslu. U týchto štátov možno oprávnene očakávať snahu udržať si naďalej prijateľnú bilanciu vzájomného obchodu.

Na juhoamerickom teritóriu treba v budúcnosti zamerať vývoznú expanziu najmä v hutníckych a strojárskych výrobkoch na báze konkurenčných cien v súťaži s exportérmi z USA a Kanady. Treba prekonať málo diverzifikovanú ponuku na potenciálny dovoz z týchto štátov, ktorá vytvára vážnu prekážku výraznejšieho zvýšenia vzájomného obchodu.

Obdobne je účelné počítať s recipročným zvýšením dovozu čínskych výrobkov spracovateľského priemyslu do SR.

Hypotéza vízie budúcnosti SR za makroekonomiku

Rozdiely medzi krajinami v súčasnosti viac ako ideológia určujú technológia a objem národného dôchodku (HDP) na jedného obyvateľa. Práve v týchto ukazovateľoch by mala SR dosiahnuť obrat k lepšiemu, aby dosiahla aspoň úroveň priemerne vyspelých krajín EÚ.

Pozitívny vývoj makroekonomických ukazovateľov SR v ostatných troch rokoch možno hodnotiť ako veľmi krehký. O tejto krehkosti svedčí v prvom rade rozdiel medzi reálnym a nominálnym rastom HDP a pretrvávajúca inflácia, ktorej miera síce klesá, je však ešte stále relatívne dosť vysoká. Odstránenie príčin tejto disproporcie musí byť teda jednou z úloh hospodárskej politiky SR. Relatívne vysoký pozitívny vývoj základných makroekonomických ukazovateľov nebude pravdepodobne možné udržať dlhodobo na súčasnej úrovni (odhad maximálne 4 až 5 rokov), ale aj po tomto časovom úseku bude ho pri rozumnej hospodárskej politike možné ešte určitý čas udržať na vyššej úrovni ako je bežné v priemyselne vyspelých krajinách.

Na rast ekonomiky, meraný hrubým domácim produktom, majú vplyv zmeny v konečnej spotrebe domácností, investíciách, spotrebe štátnej správy a netto exporte. V rokoch 1995 - 1997 relatívne vysoký rast nominálneho HDP bol založený na vysokom raste exportu. Komoditné založenie exportu však malo a aj v súčasnosti má zlú štruktúru. Prevažuje podiel komodít s nízkym podielom pridanej hodnoty - ľudskej práce (trend tohto vývoja nasvedčuje, že tento podiel je čoraz nižší). Preto podstatným problémom, ktorý bude musieť SR riešiť nielen v blízkej budúcnosti, ale aj v dlhodobom časovom horizonte, je orientácia priemyselnej výroby na rozvoj odvetví nenáročných na suroviny a energetické zdroje, ako aj na rozvoj služieb. Preto by sa už dnes mali stavať základy dlhodobej orientácie na prípravu kvalifikovaných pracovníkov a na tvorbu prostriedkov a technológií s najväčším podielom techniky a kvalifikovanej ľudskej práce. Zlepšenie situácie môže nastať len podporou progresívnych investičných aktivít. Oblasť investovania patrí v celom doterajšom procese transformácie k najslabším stránkam. Bez oživenia investovania nemožno vytvoriť stabilné podmienky rozvoja, vytvoriť nové hospodárske štruktúry, a to tak na mikroúrovni, ako aj na makroúrovni, úspešne riešiť problematiku nezamestnanosti a stabilizovať aj podmienky pre trvalý rast otvorenosti ekonomiky voči svetu. Rozvoj investičných procesov prinesie so sebou multiplikatívne pôsobenie v oblasti stavebnej a priemyselnej produkcie, ako aj rast zamestnanosti.

Na rast HDP už v blízkej budúcnosti musia mať prvoradý vplyv rast osobnej a verejnej spotreby, čo je bezprostredne spojené s rastom životnej úrovne obyvateľstva v obidvoch týchto zložkách. Už v blízkej budúcnosti bude potrebné zamerať sa na vytvorenie silnej strednej príjmovej vrstvy obyvateľstva, pretože súčasné stále sa rozširujúce nožnice medzi vrstvou obyvateľstva s relatívne vysokými príjmami a veľkou skupinou obyvateľstva s nízkymi príjmami by mohli viesť k nepredvídateľným spoločenským problémom.

S filozofiou rastu osobnej a verejnej spotreby úzko súvisia aj úvahy o znižovaní úrokových mier, a to ich primeraným znížením voči zníženým úrokovým mieram diskontu určovaného NBS (zatiaľ reagujú komerčné banky len veľmi opatrne a oneskorene), ako aj nutnosťou znížiť v komerčných bankách časť úrokových marží, ktoré sú v porovnaní s priemyselne vyspelými krajinami neprimerane vysoké. Toto všeobecné zníženie úrokových mier a s nimi spojených marží môže byť aj dôležitým protiinflačným opatrením, ktoré vyvolá všeobecné zníženie finančných nákladov celej podnikateľskej sféry (tak prevádzkových, ako aj investičných).

Po prekonaní transformačnej etapy by sa mal znižovať podiel zasahovania vládnych inštitúcií do trhových procesov, čo je v období reštrukturalizácie a revitalizácie ekonomiky SR nevyhnutné. Takto možno počítať so znižovaním výdavkov štátneho rozpočtu (napr. do terciárnej sféry), pričom sa budú znižovať aj príjmy štátneho rozpočtu (odbúranie rôznych odvodov, možné zníženie daní a pod.). Objem daní (vrátane odvodov do fondov) by pritom nemal predstavovať viac ako 1/2 z HDP.
Ekonomika SR bude výrazne ovplyvňovaná ekonomickým vývojom vo svete a najmä v Európe. V rámci Európy je významným cieľom Slovenska byť členom EÚ a tým súčasťou "vnútorného trhu" Európy (s jednotnou menou euro - v niektorých krajinách od roku 2002). V nadväznosti na to po pričlenení Slovenska k EÚ a po vstupe do Európskej menovej únie (EMÚ) bude menou na Slovensku taktiež euro.

Školstvo - výchova a vzdelávanie. 

Dá sa vysloviť hypotetická vízia, že v podstate všetci žiaci od 10 rokov ich veku budú získavať tzv. 3. - počítačovú - gramotnosť zabezpečovanú počítačmi, notebookmi a pod. s napojením na informačné siete celého sveta (internet a pod.) prostredníctvom rôznych médií.

Nevyhnutným predpokladom zabezpečovania vzdelávania počítačovej gramotnosti bude, že bude samozrejmé, že ju budú ovládať všetci učitelia i ďalší zamestnanci školstva.

V podstate všetci občania budú aspoň za svoju oblasť práce špecializácie a záujmu ovládať jazyk anglický a príp. aj ďalší svetový jazyk, resp. iný cudzí jazyk. V záujme toho sa bude zabezpečovať na všetkých stupňoch školského vzdelávania výučba cudzích jazykov, bilingválne školy a pod. Na stredných a vysokých školách bude výučba niektorých odborných predmetov priamo len v jazyku anglickom, resp. v inom cudzom jazyku.

V oblasti výchovy a vzdelávania sa v záujme splnenia optimistického a realistického variantu budúceho vývoja predpokladá podstatné zlepšenie finančných, materiálno-technických a personálnych podmienok, a to ako predpokladov zabezpečenia:

pokračujúceho rastu vzdelanostnej úrovne obyvateľstva, a to najmä zvyšovaním podielu obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním,
skvalitnenia učiteľských zborov a ich štruktúry vysokokvalifikovanými a primerane odmeňovanými odborníkmi a zvýšeným podielom mužov, a to v záujme odstránenia deformácií vzniklých v tejto oblasti v 20. storočí.

Púhou prolongáciou vývoja zabezpečenia školstva z 1. polovice 90.rokov 20. storočia, resp. príp. aj jeho ďalším zhoršovaním by sa v budúcnosti, v budúcom vývoji uplatnil vlastne pesimistický (katastrofický a teda varovný) variant vývoja. Minimálne by sa podstatne znížila kvalitatívna stránka výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho výsledkov (výchova k tvorivosti, suma poznatkov pre prácu a život, výchova princípov demokracie, spolužitia, otvorenosti, mravnosti, rodinnému životu, etike a estetike, pozitívnemu vzťahu k životnému i pracovnému prostrediu a pod.)

Vzdelanie bude základom informatickej spoločnosti. Občania bez primeraného vzdelania by nemohli byť plnohodnotne kvalitnou súčasťou budúcej informatickej spoločnosti. V nej bude ešte výraznejšie platiť, že kto nebude ovládať informácie nebude mať možnosť kvalitne riadiť svoj vlastný okolitý svet a život a využívať aj vzdialené oblasti sveta a jeho výsledky vo svoj prospech. Obyvatelia Slovenska so zabezpečeným prístupom k svetovým poznatkom a informáciám budú prirodzenou a dôstojnou súčasťou ľudstva. V nadväznosti na stále komplexnejšie poznávanie sveta a dejov na ňom (zdanlivo niekedy aj chaotickými) nebude "vláčené" udalosťami. Bude cieľavedome, systémovo a komplexne ovplyvňovať procesy využívania zeme bez toho, aby sa narušili podmienky celkového biologického života. Pôjde o procesy celosvetovo koordinované, a to aj za účasti predstaviteľov zo Slovenska. Ponechanie procesov len na základe pôsobenia zákonov liberálnej, monetárnej a individualistickej ekonomiky by viac menej zákonite viedlo k celosvetovej biologickej a následne zrejme aj politickej katastrofe (zničenie dažďových pralesov, narušenie golfského prúdu, monzúnových dažďov, oteplenie ovzdušia a zeme, záplavy a pod.). Výchovný, vzdelávací a poznávací proces sú podmienkou pozitívneho celkového civilizačného, ekologického, sociálneho i ekonomického procesu. Preto treba cieľavedome a prioritne zabezpečovať z celospoločensky sústredených zdrojov vzdelávanie a výchovu. Vyššia vzdelanostná úroveň zabezpečuje vyšší stupeň poznania a tým zväčša aj zodpovednosti za vývoj. Výskumom je preukázané, že ľudia s vysokoškolským vzdelaním sú celkove liberálnejší, otvorenejší, demokratickejší a dokonca aj zdravší a pod.

Preto je úlohou celospoločenských orgánov i jednotlivcov na rôznych stupňoch spoločenskej hierarchie, aby výrazne podporili všetky procesy, ktoré povedú Slovensko čo najrýchlejšie k znalostnej - poznatkovo orientovanej - informatickej spoločnosti. Jej základom nemôžu byť ani hmotársky individualizmus a liberalizmus, ani kolektivistický fanatizmus (prevážne východného typu). Na Slovensku bude účelné aplikovať "tretiu cestu" - cestu harmonického spojenia celosvetovo (kolektívne) a cieľavedome zabezpečenej ochrany biologických procesov a všetkých prírodných procesov so sférou ekonomického života - s jeho individuálnymi a liberálnymi záujmami. Pôjde o celosvetovo systémové uplatnenie výsledkov spoločenských vied a výskumu. V ňom by mali prevažovať tvorivé poznatky a systémové myslenie (vr. predvídavého) nad individuálnymi a individualistickými (aj keď racionálnymi) tendenciami. Poznatky, rozum, komplexné myslenie a vedomie majú byť systémovejšie, cieľavedomejšie a efektívnejšie ako individuálne "inštinkty".

Oblasť obrany

Je reálne uvažovateľné predpokladať, že dôjde k vývoju, že armáda SR bude v polovici 21. storočia plne profesionalizovaná. 

Počtom by armáda SR mala byť postupne znížená, a to približne na 12 -14 tis. Z toho koncom prvých dvoch desaťročí budúceho storočia by mal počet vojakov v SR klesnúť na približne 25 tis., čo je úmerné pripravovanému stavu vo Francúzsku v blízkom horizonte (cca 4500 vojakov na mil. obyvateľov),
Obranyschopnosť sa okrem toho bude zabezpečovať tzv. civilnými zložkami, zálohami, občasnými cvičeniami a pod.

Predpokladá sa zabezpečiť armádu vysoko vyspelou, spoľahlivou a modernou technikou (od zbraňových systémov až po letectvo, riečnu flotilu a pod.)

Armáda bude zabezpečená modernou, spoľahlivou a vyspelou spojovou a výpočtovou technikou, a to s viacnásobnými zabezpečeniami.

Armáda SR bude integrálnou súčasťou európskeho obranného systému a s príslušnými nadväznosťami a spoluprácou so svetovými organizáciami vojenského charakteru (vr. NATO).

Hypotéza vízie budúceho environmentálneho vývoja

Principiálne riešenie ekologických problémov sa opodstatnene spája s predpokladanou orientáciou na aplikáciu flexibilnej štíhlej výroby (lean production). Avšak v nadväznosti na nateraz ešte slabé vnútorné stimuly k zoštíhľovaniu výroby sa predvída, že Slovensko nebude môcť do polovice 21. storočia vyriešiť všetky ekologické problémy (vr. odstránenia ekologického dlhu z minulosti).

Vychádzajúc z vízie, že do polovice 21. storočia sa zásadne nezmenší vysoká energetická a surovinová náročnosť priemyslu v SR dá sa očakávať množstvo len kompromisných a čiastkových riešení v oblasti životného prostredia (vychádzajúc z vnútroštátnych stimulov, tlakov a impulzov).

Vývoj enviromentálnej situácie budú okrem toho ovplyvňovať vonkajšie - zahraničné stimuly k zmenám. A to napr. prehlbovanie globálnej ekologickej krízy, ekologický rozmer konkurencieschopnosti, progresívne zmeny v technológiách, ekonomike, sociálnej organizácii spoločností (vr. EÚ).

Z vnútorných stimulov zmien to bude najmä spojenie environmentálnej zadĺženosti s rastom zdravotníckych nákladov i nebezpečia zhoršovania zdravotnej situácie obyvateľstva. Enviromentálna zadĺženosť sa v priebehu 10 - 15 rokov môže spojiť so značne pravdepodobným rastom chorobnosti všetkých vrstiev obyvateľstva. Tým sa vytvorí tlak na odstraňovanie malej efektívnosti energeticky a surovinovo náročného priemyslu SR.

Riešenie environmentálnej zadĺženosti si vyžaduje intenzívnu účasť štátu. Okrem jej vyčíslenia pôjde najmä o komplexné legislatívne, ekonomické i technické riešenie problému. Súčasná legislatíva v tejto oblasti nie je uspokojujúco a účinne doriešená. To je jedna z významných bariér pozitívneho environmentálneho vývoja v SR.

Je potrebné relatívne podstatné zníženie tak bežného poškodzovania životného prostredia ako aj zlepšenie stavu v životnom prostredí.

Pesimistickou víziou by bolo, že stav životného prostredia sa postupujúcou eróziou zo sústavného negatívneho pôsobenia na životné prostredie natoľko zhorší, že obyvateľstvo Slovenska výraznejšie zažije dôsledky narušenia biologickej rovnováhy v prírode, úrovne toxického znečistenia a prípadného globálneho oteplenia zemegule.

Vízia vývoja kultúry

Idea samostatnosti a nezávislosti Slovenska sa bude všestranne prepájať s ideou európskeho a svetového občianstva a príslušnosti. Pesimistický variant vyplýva z možného viacnásobného zlyhania tohto prepájania a z vyústenia do obranného nacionalizmu.

Optimistický variant kultúry budúcich desaťročí bude svojráznym umením paradoxov. Rozvoj národnej kultúry sa bude spájať s internacionalizáciou životných štýlov, rozvoj individuality bude dopĺňaný podporou komunitarizmu. Rozvoj konkurencie bude spájaný s podporou kolektivizmu. Rozvoj jednotlivca bude zároveň celospoločenským procesom a rozvoj spoločnosti bude zároveň harmonizáciou prírody.
Kultúra umenia zjednotenia paradoxov bude predovšetkým záležitosťou tvorivosti, čo v sociálno-psychologickom zmysle znamená jej počiatočné obmedzenie iba na malú časť obyvateľstva, pre ktorú je tvorivosť životným štýlom. Bude to ťažký prechod z dôvodu tradicionalistického pretrvávania hodnotových názorov na to, že bohatstvo tvoria robotníci. Ďalšou podobnou otázkou bude polemika o tom, nakoľko tvoria bohatstvo národa bankári. Pokiaľ v týchto diskusiách nadobudne prevahu idea o celonárodnej tvorivosti, možno očakávať napätie a sociálno-psychologické konfrontácie.

Idea pracovitosti slovenského národa by mala byť nahradená ideou učenlivosti a prispôsobivosti Slovákov, ako aj všetkých občanov Slovenska. Občania Slovenska by bežne mali ovládať jeden až dva svetové jazyky.

Viaceré kultúrne korene Slovenska siahajú do neskorého stredoveku. Tieto korene sú unikátnym kultúrnym dedičstvom, podobne ako aj unikátna príroda v SR. Mali by sme sa snažiť preniesť ich v minimálne modifikovanej podobe aj do budúceho storočia.

Vízia vývoja zdravia a zdravotníctva

Budúcnosť rozvoja zdravia a zdravotníctva je v dlhodobej perspektíve jednoznačne spojená s procesom vitalizácie obyvateľstva. Efektívnosť zabezpečenia vitalizácie bude znamenať zmenu proporcie medzi investovaním do liečenia chorôb a investíciami do prevencie a podpory zdravia v prospech čo najširšej prevencie. Kvalitatívny posun v tomto smere bude podmieňovaný predovšetkým ekonomickými požiadavkami, no zároveň pôjde aj o zmenu politiky a filozofie prístupu k zdraviu a zdravotníctvu. Zložitosť týchto zmien nebude bezbolestným procesom, ale ich nedostatočné a polovičaté riešenia budú ešte bolestnejšie. Zodpovednosť za zdravie a vitalitu sa začne presúvať z rezortu zdravotníctva viac na celoštátnu úroveň. Súčasne sa ale bude koncentrovať aj na jednotlivca a rodiny.
Varianty vývoja zdravia v dlhodobej vízii sú odvodené od rôznych scenárov rozsahu a intenzity aktivizácie jednotlivých oblastí podpory zdravia.

Pesimistická vízia je založená na predpoklade, že prostriedky na podporu zdravia budú smerované iba do odvetvia zdravotníctva, najmä na liečenie chorých (ich veľkú časť však pohltia náklady na prevádzku a reprodukciu zdravotníckych zariadení), ale nie do ostatných oblastí, v ktorých sa realizuje podpora zdravia. To znamená zhoršovanie zdravotného stavu obyvateľstva, ďalšie zvyšovanie počtu kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, ako aj počtu zdravotne, telesne a mentálne poškodených.

Realistická vízia predpokladá prispôsobenie štruktúry existujúcich zdravotníckych zariadení potrebám obyvateľstva podľa analýzy dlhodobého vývoja možných ohrození zdravia pri zachovaní aspoň existujúcej úrovne základnej zdravotnej starostlivosti. Časť prostriedkov by bola orientovaná na rozvoj oblastí podpory zdravia, na realizáciu Národného programu podpory zdravia (najmä prostredníctvom programov Zdravá škola, Zdravé mesto, Zdravé pracovisko, CINDY a pod.). Takýto postup znamená zvýšenie účinnosti vynaložených prostriedkov, čo sa prejaví v časovom odstupe 10-15 rokov znížením počtu ochorení na tzv. civilizačné choroby a znížením niektorých chorobných charakteristík populácie.

Optimistická vízia vychádza z predpokladu rešpektovania a aktivizácie všetkých oblastí, v ktorých sa realizuje podpora zdravia. To znamená že otázka zdravia sa stane strategickým predmetom politického a ekonomického záujmu rozvoja spoločnosti. Bude sa rešpektovať fakt, že zdravotníctvo síce plní a bude plniť dôležitú funkciu pri zlepšovaní zdravia populácie, ale v dlhom vývoji bude zdravie stále viac určované faktormi, ktoré zdravotníctvo samo nemôže zmeniť. To si vyžaduje participáciu ďalších spoločenských aktérov. Veľká pozornosť sa bude venovať aj podpore mentálneho a emociálneho zdravia.

K jednogeneračnej vízii budúcnosti Slovenska (približne do r. 2025)

Vízia o budúcnosti Slovenska na obdobie približne 20 rokov, t.j do r. 2025 má tvoriť integrálnu súčasť viacgeneračnej vízie (nateraz približne k roku 2050).Jednogeneračná vízia má v podstate rovnaký cieľ, úlohu a funkcie. Vzhľadom však na skorší (bližší) horizont má niektoré špecifiká:

Prvá časť (etapa) daného jednogeneračného obdobia - ku koncu ktorého sa formuje predstava - vízia o sociálno-ekonomickej a ekologickej situácii sa vyznačuje procesmi ukončovania sociálnej a ekonomickej transformácie spoločnosti prechodom od sociálneho spoločenského zriadenia ku kapitalistickému spoločenskému zriadeniu (približne do r. 2004).

V nadväznosti na túto etapu vývoja sa bude formovať a pôsobiť etapa s fungujúcou a pokiaľ možno efektívnou a stabilnou trhovou - sociálne a ekologicky orientovanou ekonomikou (vr. verejného sektora) ako aj sociálnou sférou. Pôjde o etapu v období rokov 2004 - 2010. Toto obdobie by sa malo vyznačovať relatívne stabilnou dynamikou rastu HDP, resp. i komplexnejšie chápaného výsledku spoločenského reprodukčného procesu, t.j. vr. zohľadnenia sprievodných dôsledkov (najmä na životné prostredie).
Dá sa predpokladať, že v tomto období už končí činnosť Fond národného majetku.

Inflačný vývoj bude relatívne nízky. Bude nákladového typu vyvolaného ekonomizáciou produkcie v odvetviach výroby elektriny, plynu a vody ako aj železničnej, cestnej, vodnej, leteckej i potrubnej dopravy (t.j. osobnej i nákladnej) ako aj poštových a telekomunikačných služieb.

V rokoch transformácie ako aj následnej harmonizácie pomerov a rozvoja v období 2011 -2025 je želanou víziou, aby sa darilo nepreexponovať parciálne - skupinové, odvetvové a rezortné záujmy na úkor komplexného riešenia problémov vývoja a vytypovaných nosných priorít. Najmä nesmie ísť vývoj na úkor životného prostredia, zdravia ľudí a celej biosféry.

Michal Majtán - čestný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku a kolektív (I. Bajer, I. Brezina, M. Klimeková, I. Ohajský, J. Sládeková, M. Weisová +), December 2003 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET