:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

K varovnej vízii a prognóze dlhodobého vývoja Slovenska

Objektívne odôvodnenie vzniku a jestvovania vízií, prognóz, či dlhodobých plánov, programov a stratégií vyplýva z jednej z vlastností ľudí, že sú cieľavedomými a po druhé spoločenskými.

Víziou sa v najvšeobecnejšom slova zmysle rozumie predstava o možnej dlhodobej budúcnosti. A to na obdobie od 15 - 25 rokov po 40 - 60 rokov, celé storočie alebo aj viac storočí, tisícročie, ba dokonca aj viac tisícročí.

Vízie si spracúvajú prevažne väčšie vyspelé štáty a v podnikateľskej sfére najmä veľké nadnárodné spoločnosti, orgány obrany a bezpečnosti a pod. Praktickým objektívnym zmyslom vízií (ako aj prognóz a dlhodobých plánov, programov, či stratégií) je, aby boli impulzom pre prijímanie takých opatrení v súčasnosti, ktoré zabezpečia, aby sa želateľný, pozitívny a pokiaľ možno aj optimálny vývoj mohol v budúcnosti zrealizovať.

SR sa v podstate iba vezie na svetovom vývoji. Preto mnohí politici i vedci v podstate rezignovali na oblasť vízií, prognóz a plánov. Najmä ekonomickú základňu už väčšinou riadia podnikatelia zo zahraničia. Z toho vyplýva, že aktívny vplyv na túto oblasť zo strany štátu a podnikateľov zo Slovenska sa stále obmedzuje a zužuje.
Pri spracúvaní vízií je vhodné pracovať aspoň s tromi typmi variantov:

- ružovo optimistickými a idealistickými - zväčša však s ohľadom na vývoj predpokladov ich naplnenia - nerealistickými (Chruščovové vízie o dostihnutí USA v ekonomickej oblasti Sovietskym zväzom v priebehu 10 - 15 rokov, predstavy V. Mečiara a HZDS o rýchlom dosiahnutí výkonnosti ekonomiky Slovenska na úroveň Švajčiarska, Rakúska, či priemeru EÚ a pod.),
- realisticky - optimistickými (za SR napr. vízia odborníkov z Futurologickej spoločnosti na Slovensku zo začiatku 3. tisícročia) a
- varovnými.

V nadväznosti na jestvujúce vízie a prognózy budúceho vývoja Slovenska je účelné mať aj varovné ich varianty. V nadväznosti na ne je potom účelné a potrebné formulovať aj návrhy opatrení pre súčasnosť, pre súčasné rôzne druhy spoločenských politík. Vzhľadom na ich účel - pochopiteľne takých opatrení, ktoré budú brániť, aby sa varovné vízie (a prognózy) naozaj aj nebodaj uskutočnili.

Varovné a teda neželané vízie a prognózy vývoja Slovenska majú prípadné podhubie tak vo vnútroštátnych podmienkach, ako aj v okolitom celosvetovom - globálnom rámci a jeho problémoch.

V ďalšom uvádzam možné varovné dlhodobé trendy vývoja v SR:

Dlhodobo (15 - 30 rokov) budú sociálne, ekologicky i politicky nepriaznivo pôsobiť dôsledky relatívne radikálneho odskoku od sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky začiatkom 21. storočia, a to smerom k tvrdo a preexponovane - až jednostranne individualistickému charakteru spoločenského systému.

Po roku 2005 v podstate skončí "peňazovod" zo zahraničia za rozpredávaný - donedávna spoločný majetok (a to za trojnásobne zdevalvovanú menu - oproti "reálu" a tak pre zahraničných záujemcov za výpredajové - bazárové ceny). V dôsledku toho (aj) nebude čím kryť schodky platobnej bilancie (vr. ich prehlbovania z titulu odvodov ziskov do zahraničia a úhrady úrokov za zahraničné zadĺženie. Zahraničné zadĺženie (brutto) predstavuje v súčasnosti (rok 2003) okolo 15 mld USD (podstatne vyššie ako pri vzniku SR - keď dosahovalo výšku 3 mld USD - k 1.1.1993).

Obrovské problémy budú pri financovaní verejného sektora. Ďalej sa budú odburávať, či aspoň zužovať, alebo aj reálne znižovať výdavky na uspokojovanie potrieb verejného sektora (spoločnosti).

Ďalej budú ešte viac rokov rásť ceny, a to rýchlejšie ako mzdy a dôchodky. V nadväznosti na to bude ďalej klesať kúpna sila Sk (v roku 2003 klesla oproti
roku 1992 na 0,36 hal, resp. oproti r. 1989 na 0.19 hal). Neskôr zrejme klesne aj kurz Sk.

Frustrácia obyvateľstva z až trojnásobne zdevalvovanej meny bude po vstupe do Európskej menovej únie podstatne vyššia než dnes. Bude totiž priamejšie viditeľná v peňaženkách občanov, na platoch, dôchodkoch i cenách (nízke mzdy a dôchodky a aj ceny prepočítané na euro). Pri raste miezd budú rásť aj ceny a tak životná úroveň bude v podstate dlho stagnovať na úrovni zo začiatku 21. storočia.

Dosiahnutie priemeru EÚ v tvorbe HDP na 1 obyvateľa bude možné až po r. 2050. V jednej z kvalifikovanejších expertných prognóz do r. 2020 sa napočítalo, že pomer priemernej výšky HDP na 1 obyvateľa k priemeru EÚ (15) by sa zvýšil na 64%, resp. pri zohľadnení vplyvu zhodnocovania reálneho kurzu Sk až na 75% (P. Gonda). K vyrovnaniu sa na priemer EÚ do r. 2050 by zrejme došlo len vďaka jeho zníženiu po vstupe nových 10 krajín do EÚ pretože majú nižšiu úroveň tvorby HDP na 1 obyvateľa. V SR v roku 2003 dosahol približne 49 % priemeru európskej 15-stky. V ostatných rokoch (začiatok 21. storočia) zvyšovanie uvedeného pomeru vo vzťahu k EÚ 15 stagnovalo a boli aj 2 roky kedy klesol (1999 a 2000).

Naďalej bude rásť objem verejného dlhu SR, ako aj čistej zahraničnej zadĺženosti (aj keď v roku 2003 sa krátkodobo zmenila na veriteľstvo). Pre ilustráciu - v roku 2001 dosiahli spolu približne 120 tis. Sk na každého občana. Pritom ročný čistý príjem na l občana predstavoval len 80 tis. Sk. A ďalej: platené úroky štátom za verejný dlh dosahovali v roku 2001 sumu 20 mld Sk (t.j. takmer 4 tis. Sk na každého občana).

Budú stúpať ročné objemy prevodov platených miezd, ziskov a iných výnosov do zahraničia z majetku získaného do vlastníctva v SR. V roku 2001 to predstavovalo 30 mld Sk, t.j. takmer 6 tis. na každého občana SR. V roku 2002 to už bolo o ďalších 20% viac, t.j. 36 mld Sk. Súvisí to s fenoménom rozpredaja majetku SR vlastníkom do zahraničia.

Orgány SR budú môcť politicky pôsobiť len v úzkom priestore - v podstate len komunálnej a regionálnej politiky, pretože už začiatkom 21. storočia väčšina majetku (národného bohatstva) patrí zahraničným vlastníkom, alebo aspoň rozhodovateľom. A kto vlastní, alebo má aspoň rozhodovaciu právomoc - ten vládne aj v celej krajine.

Úroveň vzdelávania, zdravotníctva, kultúry, telesnej kultúry, sociálnej starostlivosti, bezpečnosti, obrany a pod. bude dlhodobo stagnovať. Len vyhlásenia politikov budú optimistické. Výrazné pozitívne posuny a skutky nemusia byť.

Viac ako 10 % občanov SR sa bude dlhodobo nachádzať v pásme chudoby - hmotnej núdze (aj v dôsledku prehlbovania rozdielov v mzdách a podieloch na dosahovaných výsledkoch ekonomiky).

Nádej na zmenu sa dá očakávať až po politickom vytriezvení a odskúšaní si na vlastnej koži dôsledkov práce, reforiem politikov úzko a jednorozmerne zameraných na drsný (rugged) kapitalizmus, sploštený liberalizmus, individualizmus a konzervativizmus - ignorujúcich medzitým dávnejšie známe posuny k spoločenskému charakteru a dôležitosti sociálnej a spoločenskej stránky života ľudstva a ekológie.

Čo robiť v súčasnosti pre zamedzenie vývoja varovných a neoptimálnych trendov?

Humanitná spoločnosť má rešpektovať a v politike i bežnom živote presadzovať sociálny a ekologický aspekt vývoja (vr. v ekonomike). K tomu trhovú ekonomiku chápať a využívať len ako prostriedok na dosahovanie cieľov v oblasti celkovej kvality života.

Štát - jeho predstavitelia a predstavitelia príslušných orgánov - nech prestáva byť sluhom pre podnikateľov (tí si vystačia na trhu sami!) a nech je službou občanom.

Výraznou prioritou nech je vzdelávanie a výchova (školstvo) a kultúra.

Významné a správne je podporovať (aj peňažne) mimovládne dobrovoľné organizácie (NGO). A to najmä tie ktoré pracujú s mládežou (tzv. masová telesná kultúra - vr. športu, kultúra - najmä amatérska a pod.)

Zabezpečovať podmienky pre čo najvyššiu zamestnanosť a drobné a stredné podnikanie. Požiadavka naplnenia obsahovej náplne pojmu "plná zamestnanosť" (pri jestvovaní napr. 5 - 7 %-tnej priebežnej nezamestnanosti) má racionálne spoločenské odôvodnenie. K tomu patrí aj solidárna problematika skrátenia pracovného času - postupne až na 35 hodín a trojdňový pracovný týždeň a viacsmenný pracovný režim.

Bratislava, marec 2004

Ing. Michal Majtán, PhD., prognostik

Futurologická spoločnosť na Slovensku
H. Meličkovej 2, 841 05, Bratislava
E-mail: majtan@naex.sk
Tel č. 02/65311090
Mobil č. 0904 165 262 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET