:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Terajší variant vízie Slovenska - nie je to to pravé orechové

Ing. Michal Majtán, PhD., prognostik

Do diskusie nateraz - začiatkom septembra 2008 - predložená vízia Slovenska je zatiaľ - všeobecne povedané - žiaľ: nič moc. Spracoval ju prevažne tím pracovníkov SAV a niektorých vysokých škôl. Takmer nikto "samozrejme" nemá odvahu otvorene a nahlas povedať vyššie uvedené všeobecné kritické stanovisko. A že teda kráľ je vlastne nahý. A najmä keď daný variant vízie Slovenska má byť oproti variantu z polovice roka 2007 a z apríla 2008 vylepšený, a to na základe oponentúr a diskusií na seminároch.

V čom to konkrétne väzí, že výsledok nie je podľa môjho názoru uspokojujúci.

Predovšetkým spracovaná vízia Slovenska neplní základný cieľ vízie, aby totiž dala komplexnú, širokú predstavu o optimálnom a pokiaľ možno pozitívnom vývoji Slovenska k zvolenému horizontu vízie.

Zvolil sa preň rok 2030.

Uplatnené dikcie sa navyše nijako nemôžu stať mobilizujúce a aby sa za ne mohlo obyvateľstvo nadchnúť, precítiť a potom podľa nich aj konať a ísť.

Okrem relatívne veľmi dobre spracovanej ekonomickej časti - ostatné časti sú príliš všeobecne formulované. Sú často aj pre odborníkov neuchopiteľné a vágne. Čo potom s nimi majú robiť politici, pracovníci centrálnych štátnych orgánov, orgány organizácií tretieho sektora, pracovníci médií, či široká občianska verejnosť.

Už prvé odozvy, reakcie a komentáre médií dosť pochopiteľne a výstižne zareagovali informáciami len za ekonomickú oblasť /rast HDP a reálnych miezd + kvantifikácia možného približovania sa Slovenska v daných ukazovateľoch priemeru pôvodnej európskej pätnástky - EÚ 15 prognózovanej pre rok 2030/.

Formulácie - ako napr.:

 • "politická elita, ktorá dokáže definovať štátny /národno-štátny/ záujem" /ako základ úspešnej zahraničnej politiky/,

 • " ... je v popredí vhodná deľba kompetencií medzi štátnou správou a územnou samosprávou",

 • " .... s vývojom znalostnej ekonomiky budú narastať aj neistota a riziká."

 • " Kvalita života obyvateľov SR sa bude formovať v konkrétnom priestorovom prostredí Slovenska."

sú takými formuláciami, ktoré skutočne treba považovať za tak všeobecné, až sú buď samozrejmými banalitami alebo samozrejmosťami, ktoré netreba ani uvádzať.
Treba uvádzať predstavy o možnom vývoji a možnom dosiahnutí stavu určitej skutočnosti v horizonte vízie.

Pre to, aby vízia plnila úlohu a funkciu impulzu pre centrálne, politické i regionálne štátne i samosprávne orgány príliš všeobecné formulácie sú neuchopiteľné, konštatačné a príliš teoretické.

Nejde o to, aby bola vízia až úplne ukazovateľ konkrétna. Musí však obsahovať formulácie o predstavách budúceho možného vývoja a možného dosiahnutia určitého jasného cieľového stavu. Aj za cenu možných omylov, čo však možno postupne eliminovať v procesoch predpokladaného permanentného spracúvania vízie /v určitých - napr. 3 - 5 ročných cykloch/. Ide o formulovanie cieľového stavu aspoň v podobe konkrétnych a realistických hypotéz predstavy o budúcom stave objektu.

Ďalším problémom je, že vízia takmer vôbec neuvádza a zrejme autori ani nepracujú - popri načrtnutej optimisticko-realistickej vízii, jej variantu - aj s variantom varovným a upozorneniami o nebezpečenstvách vývoja. Niektoré varovné varianty sú odborníkmi už dávnejšie sformulované, a to napr. o:

 • dôsledkoch rozporu medzi vývojom tvorby HDP v SR a jeho rozdeľovaním a potom nižšom použití v SR /vzťah na zahraničie a príp. až na emigráciu občanov SR do zahraničia/,

 • zmene národnostnej a konfesionálnej štruktúry obyvateľstva SR

 • zámene socialistickej politickej totality totalitou zisku, peňazí a preexponovane konzumnej spoločnosti,

 • preexponovane rozšírenej byrokracie štátnych i samosprávnych orgánov, sprevádzanej "tunelovaním" rozpočtov na mzdy a odmeny a s tým súvisiaceho nezabezpečovania primeraných potrieb v oblasti školstva, zdravotníctva, kultúry, telesnej kultúry, čistoty, zelene, bezpečnosti a pod.

Charakteristika tzv. vonkajšieho prostredia SR je obdobne veľmi všeobecná. Navyše však pracuje už so zastaralými a vývojom teoretického myslenia a bádania prekonanými pojmami o tzv. megatrendoch. Možno s nimi síce okrajovo pracovať a uvádzať, ale nie bez súvislostí s viacerými ďalšími svetovými tendenciami a prúdmi. V podstate sa nepracuje s geopolitickými doktrínami a víziami, pôsobnosťou a vplyvom vývoja rôznych medzištátnych zoskupení /vr. predstavy o možnom vzniku nových/. A potom o možných ich vplyvoch na Slovensko a EÚ /ktorej Slovensko je súčasťou/.

Pracuje sa len so šiestimi všeobecnými okruhmi objektu vízie:

 • súdržná a dobre spravovaná spoločnosť,

 • politický a právny systém,

 • hospodárstvo /ekonomika/,

 • znalostná spoločnosť,

 • udržateľný a bezpečný rozvoj a

 • priestorový rozvoj.

To je neobyčajne málo. Minimálne chýba významná oblasť akou je sociálny rozvoj. Okrem toho časť o spoločnosti by mala tvoriť s časťou o politickom a právnom systéme spoločnú kapitolu. Navyše sa niektoré časti neorganicky prelínajú i opakujú. To svedčí o nezvládnutí komplexu problematiky a nedostatočnom zvládnutí koordinátormi zostaviť súhrnný synoptický model objektu problematiky a jej kvalitatívnych i kvantitatívnych aspektoch, ktoré umožňujú komplexne uchopiť objekt vízie. A to aspoň na úrovni známych svetových vízií a známych vízií vybraných štátov sveta /napr. ČR, USA, Číny, Japonska a pod./ Preto terajší variant vízie okrem spomínanej problematiky možného, príp. nemožného vývoja sociálneho štátu v SR /aj podľa Ústavy SR/ vízia SR spracovanej SAV a spolupracujúcimi inštitúciami a odborníkmi neobsahuje napr. také významné okruhy spoločnosti ako je: kultúra, obrana, bezpečnosť, spravodlivosť a pod.

Možno uviesť aj jednu z príčin neuspokojivých výsledkov vyše dvoj ročnej práce riešiteľov projektu. Neplatia totiž vyhlásenia a výroky, že boli do práce zapojení všetci najlepší a najschopnejší odborníci na problematiku prognóz a vízií.

Vôbec sa nespolupracovalo s dlhoročnými a skúsenými odborníkmi z Futurologickej spoločnosti na Slovensku /I.K., L.H., J.F., J.H., M.M. a ďalší/, Nezávislých ekonómov Slovenska /NEZES/, Inštitútu verejnej mienky - IVO ako aj ďalších. A to ani v podobe aktívnej riešiteľskej spolupráce, ani v podobe oponentov /čiastkových prác a práce súhrnnej. Zo zatiaľ neznámych dôvodov jeden skúsený prognostik bol z práce v júli 2007 dokonca odvolaný.

7.9.2008

Ing. Michal Majtán, PhD.
č
estný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku
podpredseda Jednoty dôchodcov na Slovensku

H. Meličkovej, 841 05 Bratislava
Tel. č. 02 / 65311090
Mobil: 0904 165 262
E-mail: majtan@naex.sk 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET