:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Recenzia knihy

Slovensko na ceste do neznáma, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, september 2003

Vydaná kniha je dielom redaktora (M. Ač), viacerých editorov (F.Gál, P. Gonda, M. Kollár, G. Mesežnikov, M. Timoracký a P. Zajac) a autorov podkladových štúdií ako aj (zrejme) konzultujúcich spolupracovníkov. Okrem úvodu pozostáva z 23 kapitol a záveru.

Na úvod možno uviesť, že vydaná kniha predstavuje takmer identický text s víziou Slovenska spracovanou autormi pre Úrad Vlády SR, resp. neskôr aj v knižnej podobe.
Vydaná "vízia Slovenska" (tu pod novým názvom) je víziou za Slovensko, a to popri iných, aj keď nespomínaných čiastkových víziách (vr. z býv.Úradu pre stratégiu a vedecko-technický rozvoj SR) ako aj celostnej z Futurologickej spoločnosti na Slovensku.

V úvode sa správne hovorí (podľa Konfucia) o potrebe perspektívneho uvažovania. V texte úvodu sa však na to skôr rezignuje (vr. odkazu na K. Poppera, a to na jeho skepticizmus, že dnes nevieme, čo budeme vedieť zajtra). Nereálne sa prognostikom prisudzuje rola "usmerňovať diskusiu ... o spoločenských problémoch a cestách ich riešenia" a "strážiť schopnosť ... myslieť na dôsledky ...dnešných činov". Je to na jednej strane precenenie možností a postavenia prognostikov a na druhej strane ich výrazné degradovanie na spracúvanie len dôsledkov dnešných opatrení. Oboje je pre iných. Úlohou prognostikov je spracúvať varianty možných budúcností a k nim podnety pre politikov na opatrenia, aby sa možný, pozitívny a tým žiadúci variant mohol zabezpečiť.

Len okrajovo sa uviedlo, že budúcnosť treba predjímať a že spoločnosť má vedieť kam kráča. Rezignáciou na vízie a prognózy však je, že prvoradé je zachovať ... priestor príležitostí na kvalitný život" a že za úspech práce sa považuje verejná diskusia.

Každá kapitola má dve časti: analytickú a hodnotiacu (za minulý vývoj a stav začiatkom 21. storočia) a časť s názvom: "Od problémov k prognózam". Tematicky ide v celej práci o problematiky:

- národná identita, kultúra a záujmy,
- ústavný a právny systém,
- politický systém,
- regionálny vývoj,
- charakter štátu, verejnej správy a decentralizácie,
- fungovania trhu a regulačného pôsobenia vlády,
- ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti,
- trhu práce a zamestnanosti,
- životného prostredia,
- ľudských práv,
- občianskej spoločnosti,
- národnostných menšín,
- demografického vývoja, problémov rodiny a migrácie,
- religiozity,
- hľadania hodnôt pre 21. storočie,
- zdravia a zdravotníctva,
- kvality života,
- médií,
- informačných a komunikačných technológií,
- vzdelania,
- globálnych výziev,
- vonkajších bezpečnostných rizík a
- kriminality.

Kniha má celkove 236 strán textu.

Analytické časti sú väčšinou spracované kvalitne a výstižne. Len niekde dosť rozvláčne, a to priestorovo potom vlastne aj na úkor pojednaní o cestách do budúcnosti (to, že v nadpise je uvedené, že do neznáma, je však vlastne kontra-produktívne častiam o prognózach)

V 1. kap. o národnej identite, kultúre a záujmoch je daná problematika uvedená výstižne a stručne, a to z hľadiska politického, etnického, jazykového, kultúrneho i občianskeho. Nejde však súhlasiť s predpokladom, že Slovensko bude mať v EÚ a NATO slabo ukotvenú národnú a kultúrnu identitu (str. 20). Možno to chápať len ako varovný variant vízie. V tom prípade však je v silách spoločnosti zabrániť, aby sa naplnil.

V kap. o ústavnom a právnom systéme (kap. 2) sa uvádzajú scenáre možného vývoja v danej oblasti (skeptický, optimistický i žiadúci). Uvádza sa tu aj nadväznosť na európske právo. V kap. o politickom systéme sa predpokladá pokračovanie nezastupiteľnej úlohy politických strán (kap.3). Uvádzajú sa tu však väčšinou technické otázky politického systému a jeho aktérov.

Problematika regionálna (kap.4) zdôrazňuje potrebu riešenia života Rómov, dopravnej infraštruktúry, bývania i decentralizácie financovania. Vyslovi-li sa tu však viaceré akoby tradične neriešiteľné otázky (ukotvenie obyvateľstva v mieste bydliska). Ide o nie veľmi odôvodnený skepticizmus.

Na to vlastne nadväzuje aj kap.5 o charaktere štátu, verejnej správe a decentralizácii. Prognózuje sa dvojkomorová NR SR a decentralizovaný štát.

V 6. kap. o fungovaní trhu a regulačnom pôsobení vlády sa podporujú tendencie k zúženiu verejného sektora a tým rozšírenia pôsobnosti trhových mechanizmov. K tomu sa uvádza aj vhodnosť zrušenia tripartity (str. 61). Na str. 59 sa však nesprávne uvádza, že príspevky na sociálne zabezpečenie predstavujú 50,8% z vymeriavacieho základu (rok 2002). Sú podstatne nižšie. Opodstatnenou je kritika nadmerných dotácií v SR. Horuje sa za trend k "trhovejšej" ekonomike. K tomu sa odporúča pôsobiť "proreformne" aj v EÚ, a to v koordinácii s reformnejšie naladenými členskými krajinami. Bude vraj treba presvedčovať predstaviteľov krajín so "zakorenenejšími pseudotradíciami sociálneho štátu". Ide o variant smerovania k preexponovanému individualizmu a vlády prevažne len trhových vzťahov (dopytu a ponuky, zisku, monopolov, udržiavania koristníckych vzťahov k málo vyspelým krajinám, ako aj vlastným občanom štátu).

Na danú problematiku nadväzuje kap. 7, ktorá pojednáva o súhrnnej ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti. Správne sa konštatujú viaceré zdedené (zo socializmu) ako aj pretrvávajúce problémy zaostávania výkonnosti Slovenska za vyspelými štátmi, nízkej miery pridanej hodnoty, vysoká závislosť od dovozu surovín a materiálov, vysoký podiel surovín a materiálov vo vývoze (vr. reexportu) a pod. Volá sa po riešení problémov nástrojmi trhovej ekonomiky. Treba si však uvedomiť, že práve z titulu pôsobnosti nástrojov trhovej ekonomiky (najmä z pohľadu záujmov zahraničných podnikateľov, ktorí zanedlho budú rozhodovať o celej ekonomike SR) sa vyššie uvedené problémy razantnejšie riešiť nebudú (vr. využívania pokračujúceho trendu relatívne lacnej pracovnej sily v SR. Pochybujem, že zlepšeniu napomôže vytvorenie trhovo štandardných podmienok na prístup ku vzdelaniu a poznatkom a k miere ich využitia. Očakáva sa, že rast HDP v SR bude medziročne 2 - 4,5% a bude vyšší než v EÚ (terajšia: "15") o 1,5 boda. V nadväznosti na to pomer priemernej výšky HDP na 1 obyvateľa vo vzťahu k EÚ (15) by vzrástol zo 48% v r. 2002 na približne 64% v r. 2020, resp. pri zhodnocovaní reálneho kurzu Sk na približne 75%.

Trhom práce, zamestnanosťou a zamestnateľnosťou sa zaoberá 8. kap. Kapitola je ladená veľmi skepticky. Pri tendovaní po zachovávaní a posilňovaní trhových mechanizmov to má aj opodstatnenie. S charakterom človeka ako tvorom spoločenským sa v týchto okolnostiach veľmi neuvažuje. Preto sa aj logicky predvída, že nezamestnanosť dlhodobo neklesne pod 11-12%. Tripartita má stratiť zastaranú podobu. Kolektívne vyjednávania majú byť len na podnikovej úrovni. Majú sa redukovať odvody zamestnancov i zamestnávateľov a rozdeľovacie procesy vôbec.

Relatívne tradične sa pojednáva v kap. 9 o životnom prostredí. Rozoberá sa úloha spoločenských subjektov. Očakáva sa zlepšovanie situácie v tejto oblasti. Obdobne je spracovaná oblasť ľudských práv a očakávaní v nej (kap.10).

Na to organicky nadväzuje kap. 11 o občianskej spoločnosti. Autori považujú občiansku spoločnosť ako tretí sektor, a to popri štáte a trhu. Neživotne sa tu presadzuje myšlienka, že všetko malé je len dobré. To je vytrhávanie jednej problematiky z celospoločenského pestrého konceptu. V určitom zmysle daný koncept je proti trendom postupujúcej spoločenskej deľby práce, špecializácie ako aj proti opodstatneným trendom v ďalšom rozširovaní trhu (najmä v oblasti služieb pre domácnosti).

V kap. 12 (národnostné menšiny) sa konštatuje menej známa skutočnosť, že Slovensko je najviac etnicky rôznorodou krajinou strednej Európy. Legislatívne je daná oblasť zabezpečená moderne a demokraticky. V tom rómska problematika zostane na riešenie pre viacero generácií. Škoda, že sa neuviedol nový fenomén: problémy so sťahovaním národov (vplyv imigrácie z východu).

Demografický vývoj sa v kap. 13 rozoberá aj v súvislostiach celosvetových. Tu sa opodstatnene spomína problematika integrácie cudzincov a podobne vlastne aj Rómov. Odporúča sa, aby sa vzhľadom na dlhodobo nízku pôrodnosť na Slovensku, podpora zvýšenia pôrodnosti stala jednou z najvyšších priorít.

Kap. 14 rozoberá religiozitu na Slovensku. Slovensko je silne kresťanskou krajinou. V rámci toho však nie bezvýhradne katolíckou. Podiel nenáboženských ľudí, resp. nábožensky ľahostajných je na Slovensku približne 25%. Očakáva sa, že podiel deklaratívne veriacich bude relatívne stabilný. Za žiadúce sa považuje dosiahnuť okolo r. 2020 odluku štátu od cirkvi. S tým možno súhlasiť aj všeobecnejšie.

Zaujímavá je kap. 15 (problematika hľadania hodnôt pre 21. storočie). Pôjde o hodnoty formované v rámci EÚ. Predpokladá sa rozširovanie ostrovov post-materialistickej orientácie, riešenie konfliktov umiernene, posilňovanie otvore-nosti spoločnosti, pozitívneho myslenia, idealizmu i dobrovoľníctva. Pokračovať v podpore rozvojových možností, a to najmä vzdelávania. K tomu možno prira-diť aj kap. 17 (kvalita života). Pojednáva o životnom štýle, hodnotových orien-táciách a indexe ľudského rozvoja (Slovensko patrí medzi 53 krajín s najvyšším jeho stupňom - zo 173 bolo v r. 2001 na 36. mieste. S podstatnejším zlepšova-ním situácie v tejto oblasti sa veľmi neráta. K zlepšovaniu dôjde len u stredne a vysoko príjmových skupín obyvateľstva.

V oblasti zdravia a zdravotníctva (kap.16) sa konštatujú viaceré nedostatky. Pre budúcnosť sa skepticky neočakáva významnejšia zmena medicínskej kvality. Varuje sa však aj pred možnosťou poklesu kvality medicínskej starostlivosti. Zlepšenie, a to napr. na úroveň krajín OECD, sa podmieňuje zlepšením ekonomickej výkonnosti SR.

Kritický je postoj k vývoju v oblasti médií (kap. 18). Budú sa presadzovať nové médiá. Väčšinou už v podmienkach trhu. Tradičné médiá (vr. printových) budú mať problémy prežiť. Môže sa otvoriť otázka nevyhnutnosti a ekonomickej udržateľnosti verejnoprávnych médií. Podľa môjho názoru je to aj otázka politická. Z toho dôvodu sú opodstatnené stanoviská o dôležitosti, a to aspoň v užšom rozsahu - verejnoprávnych médií. Odôvodnenosť vyplýva z potrieb spoločenských, ktoré trh nemá záujem riešiť a zabezpečovať (napr. folklór, tradície a pod.).

Optimisticky sa ráta s pozitívnym a dynamickým vývojom v oblasti informačných a komunikačných technológií (kap.19). Najmodernejšie technológie preniknú do všetkých oblastí života. To bude pozitívne ovplyvňovať aj sféru tolerancie, xenofóbie a zápecníctva, vzdelávania, e-demokracie a pod.

Významnou je kap. 20 (vzdelanie). Vzdelávanie na Slovensku je zabezpečované na veľmi nízkej úrovni. Pritom je na Slovensku neprimerane veľa univerzít. Spoločensky sa naliehavosť zlepšenia zatiaľ vníma veľmi slabo. Trend môže viesť k zhoršovaniu kvality vzdelávania. Riešenie obratu je v oblasti politickej.

Vývoj kriminality je obsahom kap. 23, hoci mohla byť súčasťou niektorej inej kapitoly (napr. kap.17 o kvalite života). Konštatuje sa zhoršenie štruktúry kriminality oproti r. 1989. Pritom stav kriminality je okolo dva krát vyšší ako v roku 1989 (6 - 8 tis. registrovaných trestných činov na 100 tis. obyv.). Hodnotia sa varianty tak varovného (zhoršujúceho sa) typu, ako aj mierne optimistického. Očakáva sa zmena štruktúry kriminality a pripravenosť čeliť jej.

V kap. 21 a 22 sa uvádzajú otázky globálnych výziev a vonkajších bezpeč-nostných rizík. Vychádza sa z toho, že svet je "sieťou vzájomných závislostí a vplyvov". A že významnú úlohu v globálnom vývoji zohráva "euroatlantická židovsko-kresťanská civilizácia". Slovensko bolo donedávna na periférii globalizácie. Teraz sa snaží do nej integrovať. Globalizácia vyvolala aj antiglobalizmus (nový nacionalizmus a izolacionalizmus). V globalizačných procesoch rastie sila a vplyv silných globálnych (dodávam - najmä ekonomických) hráčov a úloha štátov slabne.

Hlavným trendom má byť široko chápaná "modernizácia". Budú utlmované konflikty medzi štátmi. Pocit bezpečia bude sprevádzaný širším priestorom pre profesionálne i kultúrne záujmy. Miestna a regionálna identita sa bude posilňovať. Posilnia sa podmienky pre zlepšovanie kvality života, osobnú dôstojnosť i pocit slobody. Treba však rátať aj s neblahými tendenciami v podobe úniku mozgov, ciest za prácou do zahraničia, pokles kvality vzdelávania na Slovensku a po. Upozorňuje sa aj na možnosť nezvládania procesov medzinárodného terorizmu, šírenia nebezpečných chorôb, sťahovania národov, ohrození životného prostredia. Optimistickou víziou je prechod Slovenska medzi vyspelé krajiny, krajiny s vysokou úrovňou výkonov i kvality života a harmonického vývoja spoločnosti. Vyžaduje sa tvorivá spolupráca najmä v rámci EÚ a kvalitné výkony elít.

Pre bezpečnostný systém bude ešte dlhodobo ovplyvňovaný postavením USA a rastúcou úlohou niektorých medzinárodných organizácií (najmä NATO). Nové formy nebezpečí vyžadujú primerané zmeny v ozbrojených silách SR. Vyslovila sa nádej, že vývoj bude evolučne pokračovať v trendoch konca 20. storočia. V záveroch sa správne konštatuje, že Slovensko a životný štýl jeho obyvateľov masívne ovplyvňujú procesy globalizácie. Ľudia výdobytky modernizácie akceptujú. Varovne sa však upozorňuje, že xenofóbie a predsudky voči inakosti nebudú ubúdať (pozn.: tak treba v tejto oblasti predvídavo konať už dnes!).

Najpravdepodobnejší scenár celkového budúceho vývoja je naformulovaný relatívne dosť skepticky (str. 244 a 245). Nie je veľmi v súlade s čiastkovými kapitolami. Je spracovaný akoby samostatne bez ohľadu na ostatné časti. Uvádza sa, že rovnosť šancí bude veľmi diferencovaná, že EÚ nie je to čo sa od nej očakáva, bude únik inteligencie, nesplnia sa ciele EÚ. Bude odpor voči Ústave EÚ, zvýši sa daňové zaťaženie, odstránia sa výhody SR poskytované nateraz investorom zo zahraničia. "Hrozí" vraj menová a fiskálna únia a federalizovaný superštát a že to bude brzdiť ekonomickú výkonnosť členov únie (vr. SR). Podľa môjho názoru nejde o "najpravdepodobnejší" scenár. To sa autori textu snáď až v dikcii pomýlili.

Žiadúci scenár je reálnejší. Je aj optimistickejší a povzbudivejší. Podľa neho si občania Slovenska osvoja zmysel moderných civilizačných trendov (osobná zodpovednosť, súkromné vlastníctvo, konkurencia i kultúra vzťahov ľudí i inštitúcií). Možno poznamenať, že formulácia je poplatná jednostrannému trhovému systému. Preto neuvádza sociálny a ekologický aspekt vývoja spojený s charakterom človeka ako tvorom aj spoločenským. Politický vývoj bude ovplyvňovaný občanmi prostredníctvom slobodných volieb, participáciou na verejnom živote a bežnými životnými aktivitami. Slovensko sa bude podieľať na rozhodovaní o vývoji Európy v rámci EÚ a ďalších organizácií. Správne sa uvádza potreba schopnosti presadiť sa vlastnou vyspelosťou a kultúrou v konkurencii s ostatnými štátmi sveta, resp. najmä EÚ. Zdôrazňuje sa význam udržania nenarušiteľnosti euroatlantického spoločenstva ako záruky bezpečnosti Slovenska. Bude "priestorom proti potenciálnym bezpečnostným ohrozeniam" (vr. organizovaného zločinu a medzinárodného terorizmu).

Celkove má práca viac všeobecnejší než úderný a konkrétny charakter. Napriek deklarovaniu prísľubu uvádzania riešení jestvujúcich súčasných i predpovedaných problémov - tak tých je minimálne. Podkladom do verejnej diskusie však je. To sa má podľa úvodu považovať za úspech.

20.1.2004

Ing. Michal Majtán PhD., H. Meličkovej 11, 841 O5 Bratislava

(Pre Ekonomický časopis) 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET