:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Príjmy a životné podmienky obyvateľstva SR

Ing. Michal Majtán, PhD., prognostik

Čestný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku

Podľa štatistického zisťovania - tzv. EU SILC - v roku 2011, a to s údajmi za rok 2010 bola hranicou rizika chudoby suma 315 € na osobu a mesiac. Metodicky to predstavuje 60% z mediánu priemerného ekvivalentného disponibilného príjmu na osobu a mesiac /za rok 2010 to bolo v sume 526 €/.

Zo štatistikmi zistených údajov vyplýva. že v roku 2010 bolo obyvateľov SR s príjmom do 315 € celkovo 700 tis. To je 13% z obyvateľstva. Ide o skupinu obyvateľov ohrozených rizikom chudoby.

Pokiaľ sa k riziku chudoby prirátajú aj faktory tzv. materiálnej deprivácie /nemožnosť si uspokojovať určité potreby/ a nižšej zamestnanosti vychádza, že obyvateľov v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia bolo v roku 2010 vyše milióna ľudí / 1112 tis./. To bolo z počtu obyvateľov 20,6%.

V európskom porovnaní z 30 krajín bolo Slovensko v roku 2010 s 20,6% obyvateľov v ohrození chudobou a sociálnym vylúčením na pozoruhodne dosť vysokom mieste, a to na 13. mieste (celkovo išlo o 1 112 200 ľudí).

Na prvom mieste bol Island /13,7%/ a na poslednom Bulharsko /49,1%/. Na vysokom – 3. mieste bola Česká republika /15,3%/.

Na podporu občanom v chudobe sa v roku 2010 poskytlo 22 mil. € v podobe vecných dávok /napr. ubytovanie a na rehabilitáciu alkoholikov a narkomanov/ a 283 mil. € /v roku 2011 to bolo 273 mil. €/ v podobe peňažných dávok. Spolu teda v roku 2010 - 305 mil. €.

Riziko chudoby sa intenzívne týka najmä rodín s deťmi. Z hľadiska typu domácností a veku ľudí rizikom chudoby boli najohrozenejšie deti vo vek 0 _ 17 rokov, domácnosti s vyšším počtom detí /3 a viac/ a domácnosti neúplné.

Pri celkovom priemere 13% podielu obyvateľov SR v roku 2010 ohrozených rizikom chudoby u obyvateľov 65 ročných a starších /vr. v kategórii čisto dôchodcov/ to bolo len 6,3%.

Z okruhu chudobných nie všetci majú nárok na dávku v hmotnej núdzi. Týka sa to len ľudí s príjmami pod životné minimum /v roku 2013 v sume približne 195 €/. V nadväznosti na uvedené priemerný počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi bolo v roku 2011 niečo viac než 187 tisíc /v roku 2010 ich bolo takmer 190 tisíc/. Spolu s rodinnými príslušníkmi išlo v roku 2011 o podporu pre 367 tis. občanov a v roku 2010 pre 373 tis. občanov.

Pramene: Štatistický úrad SR a Správy o sociálnej situácii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny + Eurostat

Bratislava 20.3.2013

Ing. Michal Majtán, PhD.
č
estný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku
podpredseda Jednoty dôchodcov na Slovensku

H. Meličkovej, 841 05 Bratislava
Tel. č. 02 / 65311090
Mobil: 0904 165 262
E-mail: majtan@naex.sk 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET