:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Predvídanie a formovanie budúcnosti

Ing. Michal Majtán, PhD., prognostik

Čestný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku

Vedou, ktorá sa vedecky zaoberá predvídaním budúcnosti je futurológia. Do jej obsahu patria vízie, prognózy, stratégie, programy i plány. Spracúvajú ich futurológovia, prognostici i praktici štátnych inštitúcií, regiónov, samospráv a väčších podnikov. Okrem toho aj rôzne združenia a spoločnosti /na Slovensku napr. Futurologická spoločnosť na Slovensku, v Čechách Občianska futurologická spoločnosť, v USA – Americká rada pri Univerzite Organizácie spojených národov – OSN, CIA a podobne inde/.

Americká rada pri Univerzite OSN (AC/UNU) spolu s ďaľšími organizáciami riadi práce na projekte Millenium. Každoročne – od roku 1999 - vydáva publikáciu s názvom „Stav budúcnosti“. V tíme tvorcov (od 200 až po 1600) sporadicky boli zastúpení svojou prácou aj výskumníci zo Slovenska a z Čiech. Najvýznamnejším výsledkom prác na projekte Millenium sú pojednania o najzávažnejších globálnych výzvach pre svet, o ich možnom budúcom vývoji a o možnostiach ich riešenia /problémov/ a o zabezpečovani pozitívnych trendov opatreniami v súčasnosti a v najbližších rokoch. Pozitívne je, že problematika sa diferencovane uvádza za Afriku, Áziu a Oceániu, Európu, Latinskú Ameriku a Severnú Ameriku.

Vytypované okruhy – tzv. výzvy sú:

 1. udržateľný rozvoj,
 2. voda,
 3. populácia a dostupné zdroje,
 4. demokratizácia,
 5. politické rozhodovanie o globálnych dlhodobých perspektívach,
 6. informačné technológie,
 7. priepasť medzi bohatými a chudobnými,
 8. choroby,
 9. rozhodovania v situácii zmien v povahe práce a inštitúcií,
 10. mier a vojenské konflikty
 11. postavenie žien,
 12. kriminalita na nadnárodnej úrovni,
 13. energie,
 14. veda a technika,
 15. etické hľadiská.

Pozoruhodná je aj stať o indexe stavu budúcnosti. Predstavuje kvantitatívne vyjadrenie desať ročného výhľadu /prognózy/ do budúcnosti. Vychádza z 20 ukazovateľov. Index vyjadruje očakávané zmeny za všetky zvolené ukazovatele, ich smer a intenzitu a ide aj o identifikáciu ich príčin. Matematickým aparátom- použitým pri práci na indexe budúcnosti - možno analyzovať aj vzájomné vzťahy medzi prvkami systému a kvantifikovať vplyv viacerých zvolených variantov vývoja určitej premennej na celý index. Potom sa dajú posudzovať odozvy systému na rôzne varianty zmien jednotlivých premenných /pozitívne alebo aj negatívne/. Indexy budúcnosti sa dajú spracovať podľa regiónov i jednotlivých štátov. V prognózach za jednotlivé faktory vývoja sa vychádzalo pri siedmych z ich o zlepšovaní stavu (hrubý domáci produkt, dostupnosť potravín, stredná dĺžka života, vzdelanie, detská úmrtnosť, dostupnosť nezávadnej vody, zdravotnícka starostlivosť a dochádzka do škôl). U siedmych sa predpovedá zhoršovanie (ovzdušie, nezamestnanosť, lesy, chudoba, AIDS, teroristické útoky, dlh rozvojových krajín)

Na Slovensku sú spracované z oblasti vízií tri dokumenty:

 • vízie rozvoja Slovenska do roku 2025 a 2050 - z roku 2000 – Futurologická spoločnosť na Slovensku. Ide o relatívne komplexnú sociálno-ekonomickú víziu.
 • vízia Slovenska - v gescii Inštitútu verejných otázok – je zúžená – len politologická
 • dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti z roku 2008 – v gescii Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied /EÚ SAV/. Je komplexná a systémová.

Okrem toho v gescii EÚ SAV bola spracovaná aj „Stratégia“ rozvoja slovenskej spoločnosti.

Zo spracovaných prognóz možno spomenúť prognózy vývoja školstva v rámci Centra vedecko-technických informácií (pred tým v rámci Ústavu informácií a prognóz školstva) a prognózy vývoja obyvateľstva SR do roku 2025 (z roka 2007) ako aj do roku 2060 z novembra 2012 (Infostat – Výskumné demografické centrum - VDC) a prognózy vývoja rodín a domácností z roku 2014 (VDC + Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavy + Prognostický ústav SAV). Podľa stredného variantu prognózy by na Slovensku (aj vrátane migrácie) mal počet obyvateľstva z 5,4 mil. v roku 2015 klesnúť v roku 2060 na 5,3 mil. Priemerný vek by stúpol zo 40 rokov na 49 rokov. Stredná dĺžka života by sa predĺžila zo 75,5 rokov na 84. Jestvuje aj Populačná prognóza OSN do roku 2100. Podľa nej by počet obyvateľov postsocialistických krajín klesol o polovicu. Napr. v SR z 5,4 mil. na 3,9 mil. a v Bulharsku z približne 7 mil. na 4,5 mil.

Slovensko je pozitívne organickou súčasťou hlavného prúdu približne 50 vyspelých krajín svetovej civilizácie. Nepatrí však a ani v budúcnosti nebude patriť medzi určujúce a dominantné krajiny. Tých je zhruba 10. Slovensko bude naďalej samostatnou, ale ekonomicky závislou krajinou. V určitých - tvrdo povedaných parametroch – ekonomicky je a aj naďalej bude v polohe „kolónie“ a aj „banánovej republiky“. Aj veda a výskum – ich výsledky pre aplikáciu - budú prevažne dovážané zo zahraničia. Zahraniční vlastníci väčšiny podnikov na Slovensku sa nebudú spoliehať na vedu a výskum v SR. Budúci vývoj Slovenska bude pod silným vplyvom rozhodnutí hlavných svetových , čiže globálnych – nadnárodných korporácií. Je ich okolo roku 2015 približne v počte 140. Obdobne možno - z hľadiska rozhodujúcich subjektov - uviesť, že je to súčasne okolo 140 super bohatých rodín.

Podľa dostupných informácií (vrátane z webu) najvplyvnejší ľudia planéty majú svoj „klub“. Možno povedať „klub vyvolených“. Aj keď pravda nie vo voľbách - občanmi, ale silou svojho bohatstva, kapitálu - teda silou ekonomickou a často následne aj silou politickou. Jej prostredníctvom sa v praxi realizujú záujmy členov klubu. Jeden z nich je pod menom „Bilderberský“. Názov je odvodený od mena hotela De Bilderberg v holandskom mestečku Oosterbeek, kde bolo prvé stretnutie klubu v roku 1954. Niektorí uvedený Bilderberský klub označujú za „tieňovú vládu“ sveta. Sú v ňom najväčší podnikatelia, významní politici, predstavitelia bánk a médií. Z USA zrejme aj predstavitelia z CIA. Na stretnutiach ich býva 120 – 150. Schádzajú sa v rôznych častiach sveta raz ročne a hovoria o budúcnosti sveta. Rokovania klubu sú tajné a za prísnych bezpečnostných opatrení. Niekedy - okrem bežnej polície sú tam aj agenti CIA, Mossadu, či MI6. Cieľom klubu je presadzovať západné hodnoty z myšlienkového tábora konzervatívcov a liberálov. Noví členovia sú pozývaní na základe odporúčania niektorého stáleho člena. O nováčikov zväčša ide z krajín, kde sa niečo významné mení alebo ide o možných budúcich prezidentov, predsedov vlád a pod. Tak tam bol pred kandidatúrou za prezidenta B. Clinton, či T. Blair pred vymenovaním za predsedu vlády. Je názor, že Bilderberský klub sa výrazne podieľal na vzniku eura. Tomu by nasvedčovala i účasťministra financií za Dzurindovej vlády I. Miklóša na jednom z rokovaní klubu. Z ČR bol na klube K. Schwarzenberg. Z významných a známych politikov, podnikateľov a vedcov na rokovaniach klubu boli aj Barroso, Brzezinsky, Erhard, Gates, Kissinger, Merkelová, Pompidou, Rotschild, Rockefeller, Riceová, Rusk, Solana, Thatcherová, Vance, princ Charles, princ Philip, Juan Carlos I. a iní. Vraj sa na rokovaniach rozhoduje aj o krokoch na ovplyvňovanie vývoja cien ropy, menových kurzov, o vojenských konfliktoch, o ekonomických krízach, o kandidátoch na vedúce pozície vo svetovom bankovníctve i v politike. Alec Douglas Home – jeden zo stálych členov klubu uviedol, že niekedy po zasadaní klubu radili národným vládam – čo majú robiť. Prenikol z klubu aj ojedinelý - extrémny názor, že prostredníctvom biologickej zbrane inplantovanej do vody a potravín má dôjsť k zníženiu počtu obyvateľov zeme len na 0,5 mld. Boli by ovládaní celoplanetárnym systémom moci regrutovanej z Bilderberského klubu. O tom takto píšu antiglobalisti. Extrém však neprešiel.

K budúcnosti a možnostiam jej ovlyvňovania sa veľakrát vyjadrujú aj bohatí predstavitelia bánk a podnikateľskej sféry. Ich „výhodou“ je, že mnohé myšlienky môžu presadzovať aj pomocou svojich peňazí. Medzi významných tak patrí napr. aj G. Soros. Veľmi tak pôsobí rodina Rotschildovcov. Svojho času vlastne umožnili pôžičkami vybudovať „ríšu“ Rockellerov v USA. Napr. David Rockefeller /narodený v roku 1915/ pracuje a bojuje v prospech ideí ekologického sveta. Čo do realizácie však má predstavu, že sa to má dosiahnúuť napr. aj obmedzením slobody ľudí. Čiže ide mu o polohu „osvieteného“ monarchu - s len osobnými právomocami uskutočňovať svoje zámery /hoci aj pozitívne v prospech zemegule a ľudí na nej/. Ide o ich pôsobenie aj prostredníctvom elitných spolkov. Medzi zakladajúcich členov vyššie uvádzaného Bilderberského klubu patrí David Rockefeller. V roku 1968 sa skupina významných vedcov formovala do tzv. Rímskeho klubu. Zišla sa prvý krát u Rockefellora. Medzi čestnými členmi boli alebo aj ešte sú: Clinton, Blair, Havel, Gorbačov, Gates a iní. Slovenská asociácia Rímskeho klubu pôsobí aj v SR /na čele s p. B. Riečanom/. Rockefellerovci presadzujú vznik celosvetovej vlády s integrovanými globálnymi politickými štruktúrami. Je pozoruhodné, že svojho času financovali výkup pozemkov a výstavbu budovy OSN v New Yourku. Rímsky klub to nepriamo podporil v jednom z vyhlásení: „volení zástupcovia často nedokážu včas prijať potrebné kompetentné rozhodnutia“. A na inom mieste, že „demokracia už nestačí na riešenie úloh, ktoré sú pred nami“. David Rockefeller inicioval aj vznik Trilaterálnej komisie na podporu spolupráce USA, Európy a Japonska /jej podpredsedom je z ČR Vladimír Dlouhý, bývalý minister českej vlády a terajší predseda Hospodárskej komory ČR/. Pozoruhodné sú aj niektoré vízie s horizontom o 1000, 10 000 i 100 tisíc rokov. Opodstatnene mnohé z nich možno nazvať realistickými. Konkrétne napr. za oblasť vývoja ľudí. Realistickými sú aj preto, že vedecky nadväzujú na poznatky vedy o minulom dlhodobom vývoji ľudí. Špeciálne aj za oblasť genetiky a konkrétne na poznatky od 14. storočia. Vychádza sa z poznania nezadržiteľnosti evolučného vývoja (Charles Darwin).

Podľa Olivera Curryho z London School of Economics o tisíc rokov /teda okolo roku 3000/ by ľudia mali byť vyššími – medzi 183 – 214 cm. Stredná dĺžka života má dosiahnúť 120 rokov. Muži majú mať súmernejšiu tvár, hlbší hlas i väčší penis. Ženy by mali mať jemnú pokožku, menej chlpov, väčšie oči i prsia, lesklejšie vlasy. Rasové rozdiely budú výrazne menšie. Blonďákov by malo byť podstatne menej. Ľudstvo by malo byť homogénnejšie s hnedšou kožou /asi ako dnešní miešanci/.

O ďalších 10 tisíc rokov /teda okolo roku 13 000/ sa zrejme prejavia aj dôsledky cielenejšieho výberu partnerov. Vyšší, zdravší, štíhlejší, vyspelší, bohatší i krajší a atraktívnejší budú väčšmi vyberať partnerov seberovných. V pohlavnom výbere tak dôjde k diferenciácii. Vyspelší a krajší sa tak budú geneticky rozširovať a generovať. Je tu však nebezpečie degenerácie v užšom kruhu ľudí. Zvyšok – menej pekných, menej inteligentných, nižších, obéznych sa bude dedične obnovovať na danej nižšej úrovni. Nebezpečie je aj vo vývoji imuntného systému ľudí, ktorý sa môže oslabiť. A to aj v dôsledku minimálneho života v prírode a pri fyzickej námahe. Ľudstvo bude pokračovať v spoliehaní sa na tabletkové vitamíny, zdravotné a výživové doplnky a lekárov.

Z úvah vedcov Nikolaja Lamma a Alana Kwanga z Washingtonskej univerzity o podobe ľudstva o 100 tisíc rokov /čiže okolo roku 100015/ vyplynulo, že ľudia majú mať veľké oči /v dôsledku ciest do vesmíru/, viacej vlasov /kvôli tepelným stratám/ a kvôli absolvovaniam života v umelých atmosférach - pri častejších zmenách v tlakoch a gravitácii – by mali ľudia väčšie nosné dierky. Môžeme si len želať, aby ľudstvo vôbec okolo roku 100 tisíc jestvovalo. A to v podmienkach hojnosti. A pokiaľ ide o prácu – tak v podstate len v oblasti starostlivosti o vzdelanie, kultúru, zdravie, bezpečnosť, správu vecí verejných, dopravu, spoje, telekomunkácie a sociálne služby. Výroba bude záležitosťou len malej skupiny odborníkov so sústavou automatizovanej výroby.

Použité pramene a literatúra:

Jan Zelenka: Ľudia za 100 000 rokov, Enigma, 2014
Jakub D. Kočí: Mocní Rockefellerovia, Enigma, august 2014
Vladimír Hudák: Klub vyvolených, Plus 7 dní č. 33 z 15.8.2013
Prognóza obyvateľstva do roku 2060, Infostat, VDC, november 2012
Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti – zhrnutie, EÚ SAV, Bratislava, 2008
Náčrt hypotetickej vízie budúcnosti Slovenska, FSS, Bratislava, 2000
Stav budúcnosti, vybrané kapitoly z rokov 1999-2001, Univerzita Karlova, Praha, 2002, odborný redaktor P. Nováček
Stav budúcnosti, vybrané kapitoly z rokov 1997-2007, Olomouc, 2007, editor P. Nováček

Ing. Michal Majtán, PhD.

čestný predseda Futurologickej
spoločnosti na Slovensku

Bratislava 21.1.2015

Kontakt na autora:

H. Meličkovej, 841 05 Bratislava
Tel. č. 02 / 65311090
Mobil: 0904 165 262
E-mail: majtan@naex.sk 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET