:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Poznámky k filozofii predvídania

Významnou súčasťou základného "vybavenia" odborníka, ktorý sa venuje predvídaniu je, aby mu bola známou podstata a zmysel existencie ľudstva. Obdobne musí poznať súčasný stav spoločenského vývoja, možné dosahy a vplyvy daného stavu na najbližšiu budúcnosť a musí byť schopný formulovať možné trajektórie budúceho vývoja. V nadväznosti na nie je zanedbateľné, aby sa formulovali požiadavky na opatrenia v súčasnosti, aby sa ich prostredníctvom budúci - pokiaľ možno len pozitívny vývoj - aj reálne zabezpečoval. Ide teda aj o poznanie širokých súvislostí jednotlivých oblastí života ľudí a spoločenstiev ľudí. Nadobudnuté poznanie nie je jednoduché formulovať tak aby "oslovovalo" spoločnosť a príslušníkov jej decíznych orgánov (politikov). Je však spoločensky veľmi dobré a užitočné objektívne a kvalifikovane definovať poznatky o minulosti, definovať prítomnosť a formulovať možnosti budúcnosti.

Ľudstvo v každom období stojí a prechádza to väčšími to menšími križovatkami, resp. pred križovatkami s rôznymi stupňami uhlov. Začiatkom 21. storočia ide o križovatku s relatívne ostrými a viacerými cestami na nej. Výrazne je poznamenaná ohrozeniami terorizmu a nových etáp a foriem vojen. Rámcove:

  • jedna cesta vedie k technickému, kultúrnemu, spoločenskému pokroku (aj keď naďalej veľmi diferencovane podľa oblastí sveta),

  • druhá môže viesť len po krivoľakých cestách celosvetového stagnačného typu (taktiež diferencovane podľa kontinentov a krajín)

  • ďalšia cesta môže byť cestou beznádeje, neporiadkov, nestability, vojen, zrážok, teroristických útokov (aj keď s občasnými ostrovmi pozitívneho a usporiadaného života) a

  • nakoniec nie je vylúčená aj cesta, ktorá by viedla k návratom do dávnej minulosti, k strate mnohých civilizačných výdobytkov a príp. aj k takmer úplnému vyhynutiu.

Možno sa len nádejať, že ľudstvo nájde dostatok síl, aby sa v súčasnosti zabezpečil relatívne pozitívny vývoj. Budúcnosť potenciálne skýta veľké pozitívne možnosti. Sú však zmapované (aj keď možno nie všetky) veľké priepasti. Treba sa pokiaľ možno vyhnúť všetkým nebezpečným pasciam, priepastiam. V rámci vývoja samozrejme naďalej využívať možnosti dané svetom i vesmírom na stále sa zlepšujúci všeobecný pokrok.

Bratislava, september 2005

Ing. Michal Majtán, PhD.
čestný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET