:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Podnety do Programového vyhlásenia vlády SR 2012

Ing. Michal Majtán, PhD., člen sociálnej komisie v rámci doterajšej Rady vlády SR pre menšiny a ľudské práva, člen sociálnej komisie Jednoty dôchodcov na Slovensku, čestný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku, v minulej vláde SR R. Fica - určitý čas člen jeho Zboru poradcov

Premiér Robert Fico požiadal sociálnych partnerov - zamestnávateľov, odbory, samosprávu, vedecké inštitúcie a cirkvi - o námety do tvoriaceho sa programového vyhlásenia novej vlády.

Východisko:

Každé opatrenie, úloha, sľub nech sú spracúvané cieľavedome, komplexne a z dlhodobého hľadiska, a to najmä:

1. z hľadiska sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky, súdržnosti spoločnosti, znižujúcich sa schodkov verejného sektora, postupného saturovania primeranejšieho uspokojovania potrieb školstva, zdravotníctva, kultúry, sociálnej starostlivosti, masovej telesnej kultúry a pod.

2. z hľadiska spoločnosti tak, aby sa od prvých dní zabezpečoval cieľ zlepšovania rovnovážnosti, spravodlivosti a primeranosti v rozdeľovacích procesoch hrubého domáceho produktu (HDP)

Aktuálne všeobecné problémy v SR:

1. predimenzovaný aparát verejného sektora, zbytočne komplikované systémy v predpisoch, premrštene vysoké platy a odmeny vedúcich pracovníkov ÚOŠS, NBS a ostatných štátnych bánk, členov správnych a dozorných rád, starostov a primátorov (obdobne čiastočne aj poslancov NR SR i samosprávy, ministrov, asistentov poslancov a pod.),

2. neodôvodnene poddimenzované finančné prostriedky pre oblasť čistoty a zelene, školstva, zdravotníctva, niektorých oblastí kultúry, masovej kultúry a masovej telesnej kultúry, sociálnej starostlivosti,

3. nespravodlivo a neobjektívne nastavené rozdeľovacie procesy, t. j. v oblasti miezd, cien a financií, a to v príslušných predpisoch a zákonoch.

Úloha:

Na primerané uspokojovanie potrieb obyvateľstva z poddimenzovaných odvetví treba získať zdroje tak zo zvýšených daní ako aj z masívneho úsporného programu v predimenzovaných oblastiach (bod 1). Na príslušné úspory a „presuny“ treba približne 1,7 mld. €.

Okrem toho treba znižovať nadmerné deficity verejného sektora – odhad pre rok 2013 v sume 1,2 až 1,3 mld. €.

Konkrétne podnety:

1. Znížiť podiel prevodu na dôchodkové poistenie do DSS z 9% na 3%. Tým výrazne znížiť schodkovosť štátneho rozpočtu. Kvantifikáciu uskutoční Sociálna poisťovňa a MF SR. Nejde však len o potrebných 1,3 mld. € na zníženie deficitov štátneho rozpočtu pod 3% deficitu vo vzťahu k tvorbe HDP v bežných cenách, ale aj o zdroje na zanedbávané spoločensky najúčelnejšie uhradzované potreby spoločnosti. Pozn.: podľa SME z 12. 3., str. 5 poslanec Ľ. Kaník „Možné opätovné otvorenie druhého piliera až za taký problém nepovažuje“.

2. Uplatniť na luxusné výrobky a služby zvýšenú sadzbu DPH napr. na 25%.

3. Uvážiť zvýšenie základnej sadzby DPH z 20 na 21%. Je to najmenej bolestivý kanál na získanie prostriedkov na financovania spoločenských potrieb + nemá dosah na dôchodcov, pretože ich dôchodky sa na základe rastu cien valorizujú, čiže daný vplyv sa im vyrovnáva. Ekonomicky i politicky a psychologicky výskum potvrdil preferovanie nepriamych daní pred priamymi (uplatňovalo sa to už v 90. rokoch).

4. Uplatniť z príjmov fyzických osôb nad 36 tis. € ročne (2 tis. mesačne!!!) daňovú sadzbu napr. 30% a nad 64 tis. € ročne 40% . Ide o zdaňovania tzv. prestížnych príjmov, ktoré nemajú žiadnu súvislosť s množstvom, kvalitou, výsledkami práce a spoločenským významom práce (tie sú dostatočne ohodnotené v mzdách do 2 tis. € mesačne!!!). Nejde o žiadny pohon na bohatých, ale o zmeny v rozdeľovacích procesoch upravujúcich výhody a individuálne sebecké rozhodnutia vo vlastný prospech monopolistických - privilegovaných skupín.

5. Zvýšiť základnú sadzbu dane z príjmov fyzických osôb z 19 na 20, resp. až na 21% (identicky ako návrh na zvýšenie základnej sadzby u DPH)

6. Uvážiť zvýšenie (uplatnenie) ekologických daní (napr. na plasty).

7. Uplatniť spotrebnú daň v prospech pôsobenia proti nezdravým návykom spôsobujúcich obezitu, a to najmä na sladené nealkoholické nápoje a minerálky.

8. Obnoviť dedičskú daň.

9. Zvýšiť odvody na zdravotné poistenie napr. o 1%-tuálny bod. Minimálne na 5 % (zdroje asi 300 mil. €).

10. Všetky nateraz odvodzované platy od priemernej mzdy v hospodárstve začať odvodzovať od 6. stupňa minimálnej mzdy (v roku 2012 v sume 654,40 €). Tým automaticky znížiť nadmerné a náročnosťou práce neodôvodnené doterajšie platy (od poslancov NR SR, prezidenta, ministrov, predsedu vlády SR až po starostov a primátorov).

Uviesť: Ide o priblíženie sa rozhodovateľov (decizorov) spoločnosti k ľudu!!! Ide tiež o prenášanie dôsledkov doterajších chýb v riadení spoločnosti na riadiace štruktúry. Minimálna mzda (od 1. po 6. stupeň) je totiž všeobecným „etalónom“. Naopak priemerná mzda je neobjektívna v tom, že obsahuje aj platy vysokých štátnych predstaviteľov a tak ju aj zvyšuje (v tom ide priam o konflikt záujmov).

11. U starostov a primátorov zrušiť možnosť zvyšovania základného platu až do 70% platu.

12. Znížiť platy vedúcich pracovníkov v NBS a ostatných štátnych bankách, v RTVS, a ostatných ÚOŠS a zmeniť predpisy o platoch v podnikoch so štátnou účasťou, a to maximálne na úroveň platu predsedu vlády SR (ten považovať za „normu“).

13. V pohyblivých zložkách odmeňovania využívať len inštitút prémií k platom za mimoriadne a nadplánové úlohy (vo vzťahu k objemu mzdových prostriedkov vo výške 1%). Individuálne tak, aby prémia bola maximálne vo výške jedného mesačného platu. Kategóriu bežných odmien zrušiť a usporiť tak z objemov určených na mzdy približne 9% (nateraz sa priznávajú výslovne ako súčasť platu!!!).

14. Zmeniť ustanovenia Obchodného zákonníka o províziách za sprostredkovanie, zmluvy a pod. na odmeňovanie podľa strán (napr. 30 €), alebo pri sumách nad 100 tis. € na maximálne 0,1% (oproti doterajším 2 – 10%). Odstrániť tak neodôvodnené príjmy privatizačných poradcov a iných advokátov a tým peniazovody na minulé korupčné prevody rôznym stranám a osobám.

15. Iniciovať v Ústave SR zníženie počtu poslancov NR SR napr. na 99 a v samosprávach o jednu tretinu. Na tak málo početnú republiku počet poslancov NR SR do 100 je naozaj dostatočný.

16. Obdobne iniciovať zníženie počtu poslancov parlamentu EU (o jednu tretinu). V súvislosti s tým znížiť odvody do EK.

17. Iniciovať zníženie platov europoslancov aspoň o 50% a ak sú odvodzované od nejakých platov, aby to bolo k priemernej minimálnej mzde najvyššieho stupňa za Európu.

18. Znížiť platy diplomatov na úroveň porovnateľnú v SR a nie v zahraničí. Zohľadniť maximálne len o niečo vyššiu cenovú úroveň v zahraničí.

19. Znížiť oficiálnu dĺžku týždenného pracovného času na 35 hodín (podobne ako vo VSŽ) a prejsť na štvordňový pracovný týždeň. V nadväznosti na to zvýšiť zamestnanosť – osobitne v službách na zabezpečenie pracovného otváracieho času na zvyšujúce dni. Tým riešiť aj nezamestnanosť!!!

20. V záujme fyzickej i psychickej kondície mladej generácie znovu uplatniť povinnú jednoročnú vojenskú službu. V rámci nej uplatňovať najmä výcvik v bojových športoch, speve, hudbe a iných kultúrnych aktivitách. Aj týmto opatrením znížiť nezamestnanosť mladých ľudí.

21. Vedu a výskum financovať len prostredníctvom grantov vypisovaných v zastúpení štátu jednotlivými ministerstvami a podnikmi. Tí ich budú aj kontrolovať, hodnotiť a aplikovať.

22. Reštrukturalizovať vedu a výskum tak, aby podstatná časť vedeckých ústav SAV sa zlúčila s príslušnými obdobnými ústavmi na vysokých školách. Osobitne je to aktuálne u spoločenských vied. Odstrániť tak zbytočné duplicity a vedcov priblížiť aj k pedagogickému procesu na vysokých školách.

23. Obnoviť permanentnosť v oblasti tvorby a inovácií vízií a stratégií.

24. V spolupráci s niektorou vysokou školou (napr. Ekonomickou univerzitou) kreovať Centrum pre strategické štúdie (riadenie). K tomu využiť aj skúsenosti Slovenského komitétu pre vedecké riadenie (predseda Doc. Pavol Molnár), Futurologickej spoločnosti na Slovensku (predseda Doc. Ladislav Hohoš) a Centra pre strategické štúdie pri Ekonomickej univerzite (vedúci prof. Koloman Ivanička – svojho času pracoval vo vedúcej funkcii aj na Úrade pre stratégiu...).

25. Vyššie zdaniť podniky s daňovým základom nad 30 mil. € (teda sumy nad 30 mil. €). A to vo výške 25%.

26. Zdaniť príjmy z dividend aspoň vo výške 5%.

27. Zvýšiť bankovú daň z 0,4% na 0,8%.

28. Zvýšiť spotrebné dane za tabak, alkoholické nápoje nad 30 st. alkoholu a z hazardných hier.

29. Zrušiť financovanie politických strán (minimálne zrušiť príspevky na činnosť a duplicitný príspevok s príspevkom podľa hlasov, a to za poslanecké miesta!!)

30. O 50% znížiť rozpočty SIS, VOS a ďalších tajných služieb (ich dnešný rozsah na počet obyvateľov SR je rádovo nadmerný!!!). Je nevyhnutné ich aj pozlučovať.

31. Vzhľadom na zrušenie poplatkov (vecne skutočne zbytočné zrušenie) za rozhlas a televíziu zúžiť počet verejnoprávnych rozhlasových staníc. Obdobne ponechať v jestvujúcom až smogu počtu televíznych staníc len STV 1. Úmerne znížiť dotácie RTVS. Prípadne zrušiť rozhodnutie o zrušení poplatkov za rozhlas a televíziu (potom predchádzajúci návrh netreba plne realizovať).

32. Zrušiť povinnosť nastupujúcej generácie vstúpiť do II. dôchodkového piliera. Je to absolútne nedemokratické.

33. Všetky prídavky na deti zmeniť na naturálno-vecnú podobu. A to vo forme školského stravovania, učebníc a školských pomôcok zdarma (vr. v materských školách a vysokoškolských internátoch – tu aj pre bývajúcich v danom meste). Obdobne zdarma aj jasle. Pridať prípadne aj uniformy v základných a stredných školách – taktiež zdarma.

34. Z racionálnych i administratívnych dôvodov presadiť uplatnenie minimálneho dôchodku (znížiť tak počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi). Príslušný návrh je zrejme už na MPSVR spracovaný.

35. Zachovať valorizáciu dôchodkov vo vzťahu k rastu cien i miezd (švajčiarsky model). Prechodom napr. len na vzťah k cenám by zastagnoval vývoj priemerného sólo starobného dôchodku pod úrovňou roku 1989 (v roku 2011 bol o 2% reálne nižší). Prejsť však na valorizáciu (po prepočte na 1 dôchodok) pevnými sumami, pretože nahradzovaný rast cien valorizáciou je taktiež v absolútnej sume u každého približne rovnaký.

36. V štátom kontrolovaných organizáciách a podnikoch rapídne znížiť odmeny členov správnych a dozorných rád (napr. v Sociálnej poisťovni z približne 2 tis. € na maximálne 300 € za mesiac, resp. zasadanie). Resp. prejsť na odmeny v prísnej nadväznosti na vývoj ziskovosti, prípadne objemu zisku (rast) a strát (pokles – ako napr. v NBS).

37. Pokračovať v prácach na odluke cirkví od štátu (správne by bolo uplatniť nový samostatný odvod napr. vo výške 1% z platu, distribuoval by sa cirkvám podľa počtu vyznávačov zo sčítania ľudu, domov a bytov v roku 2011 + v prospech verejnoprospešných organizácií – vr. organizácie ateistov za tých, čo nevyznávajú žiadne náboženstvo).

38. Zrušiť príspevok štátu v stavebnom sporení pre tzv. priateľských sporiteľov.

39. Odstupné vo verejnom sektore znížiť celoštátne na maximálne 2 mesiace. Z toho pri poslancoch (vr. v samosprávach), starostoch, primátoroch a členoch vlády SR a prezidenta zrušiť vôbec. Voľba je predsa pre jasné obdobie!!! (čiže na dobu určitú!!!). Rovnaký a logikou zdôvodnený názor na túto otázku má aj riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky František Palko, býv. štátny tajomník Ministerstva vnútra – Pravda 14.3.2012, str. 8.

40. Pospájať rôzne spravodajské organizácie v rámci pôsobnosti MO SR a MV SR a usporiť tak určitý podiel z nákladov na ich prevádzku.

41. Vo verejnej správe prijať princíp nákupu aut len z produkcie podnikov pôsobiacich v SR /vr. nákladných/.

42. Zrušiť vo verejnej správe a v podnikoch s väčšinovou účasťou štátu funkciu hovorcov. Hovorca vlastne duplicitne musí získavať informácie a stanoviská, ktoré by mal zodpovedne prezentovať príslušný funkcionár. O úsporu znížiť rozpočty.

43. Masívne presadzovať politiku podpory nakupovania (vo verejnej správe i občanmi) len výrobkov a služieb produkovaných podnikmi a organizáciami so sídlom v SR (okrem snáď cestovného v zahraničí).

44. Uplatňovať výber DPH aj u vstupeniek na športové a kultúrne podujatia

45. Uvážiť možnosť formálnej zmeny vo výbere a vyčísľovaní DPH podľa vzoru USA: ceny sú všade bez DPH a až v pokladni sa k cene pripočíta DPH a uvedie na paragone!!!

46. Znižovať stavy pracovníkov v štátnej správe, zjednodušovať agendy.

47. Iniciovať v medzinárodných orgánoch tlaky na príslušné štáty, aby prestali byť daňovými rajmi.

48. Zrušiť nateraz platné oslobodenie príjmov z prenájmov bytov a nebytových priestorov do sumy 500 €, resp. ponechať maximálne do 100 €. Je to neopodstatnené.

49. Pri dani z príjmov fyzických osôb živnostníkov a z prenájmov a pod. paušálne výdavky umožňovať bez dokladovania nie do výšky 40%, ale len do 30%.

50. Ďalej prehĺbiť ustanovenia o nezlučiteľnosti zastávania viacerých štátnych funkcií (poslanci, starostovia a primátori, členovia dozorných a správnych rád a pod.). Odstrániť tak pozostatky socializmu v oblasti kumulácie moci. V mnohých prípadoch totiž ide aj o konflikt záujmov!!!

51. Hľadať opatrenia ako systémovo zabezpečiť, aby príjmy občanov z prenájmov pôdy, bytov a nebytových priestorov boli všetky zdaňované (platitelia by to mali oznamovať príslušným daňovým úradom). Sú niektorí, ktorí takéto príjmy majú, ale ich nepriznávajú v daňových priznaniach.

52. Zlúčiť niektoré ministerstvá a ÚOŠS a dosiahnuť tak určité úspory v administratíve.

53. Prijať také opatrenia v oblasti zdravotných poisťovní, aby mali limitované výdavky. Pokiaľ by vykázali zisk nech sa z neho vytvárajú len rezervné fondy s príslušným režimom neskoršieho využívania v prospech zdravotníctva.

54. Problémy zdravotníctva riešiť aj prostredníctvom zvýšenia odvodov na zdravotné poistenie hradené za občanov štátom.

Podnety a pripomienky posielať na. H. Meličkovej 11, 841 05 Bratislava

V Bratislave 14.3.2012 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET