:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Možné stratégie na zabezpečenie optimálneho sociálneho a ekonomického vývoja v SR a v ČR

Ing. Michal Majtán, PhD., prognostik

Čestný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku

Súčasný stav ekonomiky a sociálnej oblasti v SR i v ČR sú na dobrej štandardnej úrovni. Východiskovo - vo všeobecnom a súhrnnom vyjadrení sú lepšie ako kedykoľvek inokedy v histórii.

Je tomu tak najmä v hodnotení podľa trajektórie vývoja SR a ČR. Napriek niektorým výkyvom išlo o dlhodobo zlepšujúci sa vývoj.

Čiastočne je to pomerne dobré aj relatívne v porovnaní s ostatnými štátmi sveta.

V tomto ohľade však už treba situáciu hodnotiť kritickejšie. Vývoj v SR a v ČR nebol tak úspešný aby nedochádzalo k zhoršovaniu ich postavenia vo svetovom rebríčku. Kým pred 2. svetovou vojnou sme boli v prvej dvadsiatke, teraz už je to ku koncu druhej dvadsiatky.

Kvalitou života patríme medzi vyspelé štáty (v poradí zo 169 krajín v Human Develompment Index bola v roku 2010 ČR na 28. /v roku 2011 na 27/ a SR na 31. mieste /v roku 2011 na 35. !!!/).

Index slobody tlače pre rok 2013 bol lepší ako v minulosti. Slovensko bolo na 23. mieste zo 179 krajín /ČR na 16. mieste/. Pre porovnanie v roku 2009 bolo Slovensko na 44. mieste a ČR na 24. mieste.

Podobne aj ekonomikou sme členským štátom OECD /spoločenstvo vyspelých krajín/ i EU oprávnene.

Relatívne dobrá je základňa priemyslu, technická a informačná úroveň, vysoká vzdelanostná úroveň, demokratický politický systém a zameranie ekonomického systém je sociálne a ekologické s využívaním trhového mechanizmu.

Obdobne je v SR a v ČR relatívne dobrá, či primeraná situácia v oblasti podielu obyvateľstva ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. V ČR bol za rok 2010 15,3% /v rámci EU na 3. mieste/ a SR bola s 20,6% na 13. mieste.

Formálnym vyjadrením postavenia SR a ČR vo svete je ich účasť na práci OSN, OECD, NATO, EU, WTO, SB, UNESCO a ďalších svetových organizácií. Slovensko oproti ČR navyše už je členom aj eurozóny ako jednej z bežných podmienok členstva v EU. To Slovensku zabezpečuje 25 – 30% prírastkov HDP, ktoré bez € by jednoducho neboli.

Neobyčajne podčiarkujem členstvo v EU, pretože jej základným cieľom a zmyslom bolo a je zabezpečovať v Európe mier. To je veľmi významná súčasť východísk budúceho vývoja. Obdobne je pozitívom nadštandardná, priateľská – priam vzorná spolupráca SR a ČR, a to vo všetkých oblastiach.

V sociálnom systéme nie sme síce jeho štruktúrou a úrovňou rozdeľovacích procesov na stupni dosahovanom v škandinávskych krajinách, ale sme im veľmi blízky. Máme relatívne ďaleko od preexponovaných a nespoločenských predstáv o liberálnom a neoliberálnom hayekovskom type ekonomiky a sociálnej sféry. Okrajové sú názory a praktické kroky k plnému spusteniu z reťaze slepej ruky trhu, aby teda len voľné sily trhu sprostredkovali procesy uspokojovania potrieb ľudí vo všetkých fázach života a zdravotnej situácie.

Na Slovensku sa problematike vízií, prognóz, stratégií, programov i plánov v podstate vždy venovala určitá pozornosť. Preto aj v 70.-tych a 80.-tych rokoch minulého storočia sa v Bratislave spracúvali prognostické modely systémovej dynamiky s významným podielom práce Miloša Zemana a programátorov a matematikov z ČR. Boli za oblasť práce, životnej úrovne a za územie Slovenska za nevýrobnú sféru a školstvo. Vlády SR objednali spracovanie vízie Slovenska okolo roku 2002 a okolo roku 2006. Futurologická spoločnosť na Slovensku taktiež spracovala víziu Slovenska do r. 2050, a to v roku 2002. V nadväznosti na vízie bola spracovaná aj stratégia. Dlhodobo sa spracúvajú štátne rozpočty vždy s výhľadom na ďalšie 2 roky.

Významné sú pravidelne spracúvané prognózy /projekcie/ demografického vývoja /v SR sú nateraz do r. 2025, 2050 i 2080/.

Spracované vízie i stratégia mali a majú nateraz pomerne všeobecný charakter. Predpokladá sa v nich vývoj do roku 2020, 2030 i 2050 v podstate dosť optimistický a lineárny. Východisková situácia a jej zhodnotenie aj zo svetového hľadiska viedli k relatívne optimistickému výhľadu. Mohlo by v SR dôjsť k zvýšeniu pomeru HDP na 1 obyvateľa v parite kúpnej silnej vo vzťahu k priemeru za EU zo 73% v roku 2011 na 80 – 90% v roku 2030 (v ČR to bolo 80% už v roku 2011). V rámci toho sa však ráta so zachovaním zaostávania pomeru v mzdovej oblasti. Zahraniční vlastníci podnikov si zachovajú „komparatívnu výhodu“ v nízkych mzdách v SR i ČR!!!! Produkovaný zisk /súčasť HDP/ sa pochopiteľne vo vzťahu k vlastníckym pomerom vo vysokej miere každoročne už dlhodobo presúva do zahraničia. V dôsledku toho napr. v SR v období 1990 – 2012 vzrástol HDP takmer dvojnásobne, ale reálne mzdy len okolo 15%!!!! Sólo reálne starobné dôchodky v roku 2012 boli v SR stále pod úrovňou roku 1989. Vzhľadom na znižovanie valorizácie, predpokladaný pokles reálnych dôchodkov v budúcnosti - táto situácia zastagnuje /valorizovať sa má len podľa rastu cien/.

Rátalo sa však objektívne aj s možnosťou vplyvu kríz v oblasti ekonomickej, ekologickej, otepľovania i vojenských konfliktov vo svete. Preto sa rátalo s nižšími tempami rastu. ČR sa dúfam čoskoro dostane z etapy – ako niektorí hovoria – „potácajúcej sa stagnácie“.

Problémy a cieľavedomé úvahy o zásahoch do spoločenských mechanizmov sú nastoľované a operacionalizované v záujme zabezpečenia kontinuálne vyváženého a proporcionálneho vývoja.

Relatívne primerane tvorbe HDP sa zabezpečujú potreby obyvateľstva v školstve, zdravotníctve, kultúre, sociálnej starostlivosti, zdravotníctve, bezpečnosti a obrane, verejnej správe i v oblasti invalidity a dôchodcov.
Lepšiemu uspokojovaniu potrieb v týchto oblastiach však napomôže okrem iného najmä zvýšenie podielu celospoločensky sústredených zdrojov. Dá sa to zabezpečiť vyššími daňami, odvodmi. V nich najmenej bolestivým je diferencované zvyšovanie dane z pridanej hodnoty /DPH/. Aktuálne však je aj výrazné znižovanie výdavkov na verejnú správu, najmä na neprimerané platy, odmeny, odstupné, zlaté padáky a pod. Znižovať aj počty poslancov /vr. počtu europoslancov a s tým súvisiacimi odvodmi do EU/.

Zefektívňovanie systému rozdeľovacích procesov je stále akútne. Popri spomínaných mzdách vo verejnej správe ide aj o vylaďovanie poistných systémov a financií vôbec. U cien /ako súčasti rozdeľovacích procesov/ sa v predpokladanom pôsobení systému trhovej ekonomiky neráta s nejakými strategickými zmenami. Sú ponechané prevažne na pôsobenie zákonitostí trhu, dopytu a ponuky. Len malá oblasť cien zostane v „právomoci“ štátu.

Rozdeľovacie procesy poistného charakteru bude treba ďalej zlepšovať najmä za oblasť zdravotníctva, dôchodkového a úrazového poistenia ako aj poistenia nezamestnanosti. Z charakteru poistných systémov vyplýva, že sa v nich uplatňuje prevažne princíp solidarity a menej zásluhovosti. V rôznych oblastiach rôznym podielom. Treba vychádzať z jednej z vlastností ľudí, že sú tvormi spoločenskými a mnohé ich potreby je účelnejšie uspokojovať zo spoločensky sústredených zdrojov /vr. vo forme poistení/.

Z toho aj dôchodkové poistenie je obsahovo „poistením“ a nie „zabezpečením“. Systém dôchodkového poistenia bismarckovského typu /tzv. priebežný/ je podľa mojich skúseností nosný a osvedčený. Dokáže fungovať aj v podmienkach rastu podielu obyvateľstva nad 65 rokov. Je možné ho dynamicky prispôsobovať demografickým podmienkam.

Uplatnenie tzv. 2. sporiaceho piliera v SR po r. 2004 bolo privatizáciou polovice dovtedajších zdrojov pre dôchodky. Spôsobilo to vznik duplicitného aparátu v dôchodkových správcovských spoločnostiach /DSS/, nové poplatky pre ne a ich zisk. Minimálne o to je menej zdrojov na starobné dôchodky. Menej ich je aj z titulu uplatnenia princípu o výplate „úspor“ pri úmrtí dedičom. Okrem toho výpadok zdrojov Sociálnej poisťovne treba nahradzovať dotáciou zo štátneho rozpočtu, rastom schodkov štátneho rozpočtu /vr. z titulu platených úrokov za čerpané úvery na financovanie schodkov štátneho rozpočtu/.

Nesplnil sa ani cieľ zhodnocovania takto vzniknutých úspor tak, aby úspory rástli. Keďže sa v ňom nepočíta so žiadnou valorizáciou reálna úroveň úspor klesá. Konkrétne za roky 2005-2011 vo fonde konzervatívnom o 3%, vyváženom o 10% a rastovom o 12%!!!!

Problémom aj je, že z 1425 tis. prihlásených do 2. piliera aktívnych /s platením/ je len 1081 tis. Tiež je preukázané, že takéto sporenie je nevýhodné ak občania majú nižší príjem ako je priemerná mzda (v roku 2012 bola v sume 805€). Je to z aktívnych do 664 € platu 625 tis. (58% sporiteľov). Pre nich - spolu s neplatiacimi - (spolu okolo 1 mil. osôb) by bolo výhodné, aby z 2. piliera vystúpili. Možnosť mali do konca januára 2013. Keďže však o situácii veľmi nevedia tak v 2. pilieri prevažne zostávajú.

V roku 2012 Vláda SR upravila podmienky pre 2. pilier. Medzi iným aj v tom, že namiesto 9% zo mzdy sa odvádza teraz len 4%. Uľahčí sa aj štátnemu rozpočtu.

V ČR uplatnenie 2. sporiaceho piliera sa uskutočnilo serióznejšie. Odvod len 3%, odporúčané len do veku 45 rokov a aby sa hlásili len vyššie príjmové skupiny.

V SR i v ČR je účelné podporovať sporenie obyvateľstva na starobu prostredníctvom aj tretieho a štvrtého piliera /doplnkové dôchodkové pripoistenia a poistenia v komerčných poisťovniach/.

Celkove však dlhodobo bude veľmi pomalý rast sólo starobných dôchodkov. Premietne sa v nich totiž zvyšovaný podiel živnostníkov, ktorí si platia dôchodkové poistenie len z minimálnych základov.

Nezamestnanosť je v SR väčším problémom než v ČR. Mohla by sa ráznejšie riešiť uplatnením napr. vojenskej služby a skrátením pracovného času. Na to zatiaľ nikto nepomýšľa. Čiastočne sa bude riešiť aj nie veľmi vítaným únikom mozgov do zahraničia (zo SR najmä do ČR, čo pre ČR je pozitívom). Bude pokračovať aj bežná migrácia a vysťahovávanie sa do vyspelejších štátov. Na druhej strane bude však aj migrácia do SR i ČR, a to najmä z východu, vr. ďalekého.

V školstve je akútne zvýšiť najmä platy. Bolo by účelné, aby boli aspoň o 20% vyššie ako je priemer za celé hospodárstvo. To je podmienka zvyšovania úrovne školstva i vzdelávania. Je nevyhnutné pokračovať v zabezpečovaní vzdelanostnej úrovne obyvateľstva v SR i v ČR tak, aby naďalej patrila medzi prvých 10 štátov sveta. V roku 2011 bola ČR v Európe na 2. a SR na 3. mieste (92,3 a 91,3% ľudí minimálne s maturitou z obyvateľstva 25 – 64 ročného).

Vplyv spoločenských orgánov na ekonomiku bude naďalej nízky. Je to jednak preto, že v nej budú trvale pôsobiť trhové vzťahy a jednak aj preto, že väčšina výrobného potenciálu i sféry služieb /vr. bánk a poisťovní/ je v rukách zahraničných vlastníkov. Výpredaj majetku bude pokračovať /vr. bytov, pôdy a lesov/. V miernom raste HDP sa bude zvyšovať podiel nehmotného typu – rozvojom služieb a zvyšovaním podielu „stovarovním“ rôznych doterajších prác a výrob v domácnostiach.

V SR zrejme naďalej môže pokračovať trend zachovania si vyššej produktivity práce než sa dosahuje v ČR (v r. 2011 80,2 v SR k 73,4 v ČR - HDP v parite kúpnej sily na pracovníka).

Vedome a asertívne podporovať európske integračné procesy. Pre ČR je úlohou naplniť aj tú podmienku členstva v EU, ktorá sa týka spoločnej meny.

Je účelné ďalej obmedzovať výdavky na SIS a BIS, na obranu, na verejnú správu, na vrcholový profesionálny šport i štátnu televíziu /je mnoho súkromných televízií/. Čo do formy - platy politikov /vr. v samospráve/ logickejšie odvodzovať nie od priemerných miezd, ale od najvyššieho stupňa minimálnych miezd /v roku 2013 v SR v sume 675,4 €/.

Naopak výrazne zvyšovať dotácie na krúžky vzdelávania, kultúry a tvorivosti ako aj na oddiely tzv. základnej a rekreačnej telesnej kultúry.

Nebolo by neefektívne zrušiť priame peňažné prídavky na deti. Nahradiť ich poskytovaním zdarma: školského stravovania, pobytov v internátoch, jaslí a materských škôl, školských pomôcok a kníh, školských družín, jednotných školských uniforiem na základných i stredných školách (niekde sa už v právomoci škôl uplatňujú).

Očakáva sa v SR i ČR stagnácia, niekedy i pokles alebo len pomalý rast pôvodného obyvateľstva. Je to európsky trend. Treba preto s pochopením brať na vedomie, že podiel pôvodného obyvateľstva bude klesať. Ide predsa o spolupatričnosť obyvateľstva bez ohľadu na rasu!!! V rámci toho čaká na riešenie problém bezdomovcov a neprispôsobivých občanov /najmä z oblasti národnostnej menšiny Rómov/.

Bude pokračovať presun na zvyšovanie podielu v energiách na elektrinu (elektromobily/. Energetická situácia sa bude zabezpečovať od jadra a plynu až po alternatívne zdroje z repky, slnka, vetra, vodíka, vody a pod. Závislosť od ropy a uhlia sa bude znižovať. Bude však plne nahradzovaná inými nosičmi. V tom je vízia a prognóza veľmi optimistická.

Na kozmickom výskume a letoch sa budeme podieľať len minimálne.

Veda a výskum nemajú veľkú šancu na zmysluplnú konkurenciu. Pôjde zväčša o kooperáciu. Aj doterajšie výsledky boli nepatrné. Nejaké výraznejšie dotovanie tejto oblasti nemá veľký význam. Výraznejšie by sa mali dotovať spoločenské vedy (akútne najmä v SR).

Aspoň vo verejnej správe (s vlastnou právomocou SR i ČR voči nej) je účelné „preorať“ svojvoľne a stochasticky vzniknuté neopodstatnené diferencie v odmeňovaní. Ako kritérium /etalón/ by sa mal vziať napr. plat predsedu vlády. Nateraz je plno funkcií v štáte s vyšším a dokonca aj rádovo vyšším platovým ohodnotením ako u predsedu vlády, hoci objem a kvalita ich práce je rádovo nižšia.

Tvrdo povedané: aj pre budúcnosť sa v ekonomickej oblasti neráta so zmenou postavenia SR a ČR vo vlastníckej štruktúre podnikov /vr. bánk a komerčných poisťovní/. Je to dlhodobo poloha kolónie.

Od ekonomiky a s vlastníctvom súvisiacich rozdeľovacích procesov /mzdy, zisky/ závisí uspokojovanie potrieb ľudí. O týchto procesoch sa už rozhoduje mimo SR a ČR.

Celkove je opodstatnené očakávanie, že doterajšie – v podstate dobre fungujúce spoločenské prostredie sa nielen udrží, ale aj zlepší /vr. v životnom prostredí, čistote, zeleni/.

Preto má tiež význam študovať prognózy USA, jej CIA, EU, Číny, Svetovej banky. Podobne študovať aj každoročné celosvetové projekty americkej rady univerzity OSN /Jerome C. Glenn a kol. : Projekt Milénium – Budúcnosť sveta/. Zaujímavé sú tiež práce v rámci Rímskeho klubu. Pozoruhodná je prognóza George Friedmana v knihe: Nasledujúce desaťročie /formulované do r. 2020/.

Na záver trochu:

1. skepsy: hovorí sa, že Boh sa najviac smeje, keď človek plánuje a spracúva si vízie a stratégie a
2. pozitívneho očakávania: nenaplní sa obraz vraj prognostického typu vyjadreného na obraze Františkom Ringom Čechom s názvom „Oslobodenie Prahy čínskou ľudovou armádou 21. augusta v roku 2040“

Základné pramene:

Štatistické ročenky SR /najmä 2011 a 2012/,
Spracované vízie a stratégie v SR /vr. Futurologickej spoločnosti na Slovensku, 2002/,
Dinuš P., Hohoš L.: Svet v bode obratu, VEDA, vydav. SAV, Bratislava, 2011,
Friedman G.: Nasledujúce desaťročie, Ikar, Bratislava, 2011,
Správy o sociálnej situácii obyvateľstva SR /najmä za rok 2011/,
Human Development, Report 2010, United Nations, Development Programme, New York, USA, 2010

Prednáška bola prednesená v cykle Rozpravy OFS dňa 14.1.2013 na VŠE v Prahe.

Pozvánka: Rozpravy OFS - Michalem Majtánem na téma Možné strategie zabezpečení optimálního sociálního a ekonomického vývoje SR

Stiahnite si - PDF - verziu článku!

Bratislava, 14.1.2013

Ing. Michal Majtán, PhD.
č
estný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku
podpredseda Jednoty dôchodcov na Slovensku

H. Meličkovej, 841 05 Bratislava
Tel. č. 02 / 65311090
Mobil: 0904 165 262
E-mail: majtan@naex.sk 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET