:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Krátkodobá prognóza vývoja sociálnych a ekonomických ukazovateľov v SR (2009 - 2013)

Ing. Michal Majtán, PhD., prognostik

Trhová ekonomika a z toho najmä tzv. neoliberálna, slobodná, voľná a takmer neregulovaná je:

 • v zásade životaschopná, väčšinou dynamická, inovatívna a motivačná a súčasne

 • latentne "tehotná" krízou, nerovnováhou, protiprávnymi a proti etickými špekuláciami, resp. aspoň krízovými javmi.

Pôsobí v nej množstvo stochastických /náhodných a nepredvídateľných/ faktorov, a to tak pozitívne priaznivých ako aj protikladných, rušiacich a brzdiacich. Svojou podstatou je neoliberálna trhová ekonomika akoby "prírodným, stochastickým, subjektívne a spoločensky neriadeným celospoločenským procesom" s príslušnou nateraz už neobyčajne zložitou spoločenskou deľbou práce a väzbami. V dlhodobom vývoji priniesla spoločenský i technický pokrok, rozširovanie produkcie tovarov a služieb, zvyšovanie životnej úrovne a zlepšovanie kvality a spôsobu života. Tempá rozvoja však boli a sú rôzne. Navyše dochádzalo aj k stagnáciám vo vývoji rozsahu výkonov a produkcie a dokonca aj k poklesom v porovnaní s úrovňou dosiahnutou vo zvolenom roku.

Nepravidelný a cyklický vývoj bol tak pri obzvlášť výrazne neregulovanom vývoji ako aj pri rôznom stupni regulovaného vývoja. Preto boli hlboké celosvetové krízy a prepady v 30. a 40. rokoch 20. storočia, rôzne ropné i finančné krízy v 2. polovici 20. storočia, v súčasnosti od roka 2008 a špecificky lokálne v SR v rokoch 1990 - 1992 (pokles v tvorbe HDP až o 25%), oddlžovanie bánk koncom 20. storočia v sume nad 100 mld. Sk a iné.

Niektorí odborníci už v r. 2007 predpovedali vznik celosvetovej finančnej, ekonomickej a sociálnej krízy, a to na základe symptónov a prvých kritických príznakov z oblasti financií.

V produkcii a výkonoch sa v SR navonok začali prejavovať už od septembra 2008. Výraznejšie najmä od decembra 2008:

 • priemyselná výroba a tržby priemyslu boli v decembri 2008 o 17% nižšie ako v decembri 2007, z toho dopravných prostriedkov o 36%. V januári 2009 bol pokles oproti januáru 2007 približne o štvrtinu!!!,

 • tržby niektorých obchodov, hotelov a reštaurácií boli v decembri 2008 nižšie o 10 - 20%,

 • rast miezd i dôchodkov bude stagnovať,

 • najmä od októbra 2008 stúpa počet nezamestnaných /žiadateľov o dávky v nezamestnanosti bolo v októbri 2008 13461 a v januári 2009 až 18631/.

Viacerí odborníci predpovedajú pokles nákupov obyvateľstva v roku 2009 oproti roku 2008 až o 10%. V Nemecku a vo Veľkej Británii bol pokles tržieb už aj v roku 2008. Priemysel ČR mal v IV. kvartáli 2008 pokles o 14%. Nemecko ide výkonmi na úrovni 90%.

SR je vo vysokom stupni závislá na exporte. Pritom ale záporné saldá zahraničného obchodu v rokoch 2004 - 2007 boli medzi 21 - 81 mld. Sk. Záporné saldá bilancie výnosov boli v roku 2006 - 62 mld. Sk a v roku 2007 v sume 79 mld. Sk. Vyplýva to z prevodov ziskov zahraničným vlastníkom /priamych zahraničných investícií v SR mali v roku 2007 v sume 782 mld. Sk/. Aktívna bola len bilancia služieb /v roku 2006 - 22 mld. Sk a v roku 2007 - 13 mld. Sk/. NBS vykázala za rok 2007 stratu 122 mld. Sk /najstratovejší "podnik" v SR?/.

Vzhľadom na uvedené vonkajšie i vnútorné podmienky je skutočne veľa predpokladov a indícií vedúcich k vysloveniu variantu tzv. varovnej prognózy, že:

 • tvorba HDP v roku 2009 bude v SR oproti roku 2008 nižšia o 9 - 10%,

 • v roku 2010 nebude ďalší pokles, ale ani rast /čiže stagnácia/,

 • k obnove dynamiky - rastu HDP dôjde od roku 2011 /č - 5%/ a

 • k dosiahnutiu pôvodnej úrovne tvorby HDP dôjde až od roku 2013.

Zmyslom varovného variantu prognózy nie je vyvolávať paniku. Naopak jeho zmyslom je motivovať a mobilizovať tak politikov vo Vláde SR, v NR SR i v regionálnych orgánoch samosprávy ako aj predstaviteľov podnikov i spoločenských organizácií na prijímanie takých opatrení už v súčasnosti, aby sa vo svojich záporných /červených/ číslach v skutočnom živote nenaplnil.

V súčasnosti v SR by išlo aj o ďalšie opatrenia nad rámec opatrení Vlády SR a NR SR z konca roka 2008 a začiatku roka 2009. Mali by mať charakter zabezpečovací, ochranný, mobilizačný a aj zálohový /rezervný/. Aby teda pokiaľ možno v rokoch 2009 a 2010 nedošlo k prepadu v tvorbe HDP, ale naopak aby sa dosiahol aspoň určitý aj keď nízky rast tvorby HDP.

Ide teda o také opatrenia, ktoré by v predstihu a akoby zálohovo napomohli zabezpečiť optimistický variant vývoja tvorby HDP v podobe jeho každoročného rastu. Konkrétne nad rámec prijatých opatrení v SR v období september 2008 - február 2009:

 • tolerovať a príp. aj podporovať nákupy tovarov a služieb poskytovaných podnikmi zo Slovenska,

 • sadzbu DPH zvýšiť z 19 na 20% s apelovaním na jej pokrytie zo ziskov podnikov a väčšmi zdiferencovať sadzby DPH /u luxusných výrobkov a služieb ju zvýšiť na 23 - 25% a u niektorých potravín znížiť na 10%/,

 • predchádzať nezamestnanosti skrátením týždenného rozsahu pracovného času na 36 hodín s podporou prechodu na 4- dňový pracovný týždeň,

 • podstatne znížiť rozpočty SIS /aj o 50%/, NBS, NBÚ, niektoré štátne orgány integrovať, znižovať počty sekcií, odborov a oddelení a pod.,

 • znížiť rozpočet NR SR o jednu tretinu v súvislosti so znížením počtu jej poslancov na 100,

 • pokračovať v znižovaní počtu poslancov v regionálnych orgánoch samosprávy /obdoba prístupu v Bratislave znížením o 50%/, úspory venovať na zamestnanosť na verejno-prospešné práce v oblasti čistoty obcí a životného prostredia,

 • väčšinu ústavov SAV konečne previesť k vysokým školám,

 • prídavky na deti zmeniť na naturálno-vecnú formu a tým podporiť domácu produkciu potravín i textilného priemyslu /uniformy na základné školy/,

 • domácu spotrebu z domácej produkcie podporiť odstránením nespravodlivej disproporcie v dôchodkoch tzv. starodôchodcov /je to úloha aj z Programového vyhlásenia Vlády SR z augusta 2006/, minimálne v podobe zvýšenia vianočných príspevkov,

 • intenzívnejšie bojovať proti šedej ekonomike a čiernej práci a tak zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu, rozpočtov samospráv a Sociálnej poisťovne,

 • zjednodušiť systém dane z príjmov fyzických osôb, vr. napr. zúžením troch "nezdaniteľných miním" pri príjmoch z prenájmu a pod.

11.2.2009

Ing. Michal Majtán, PhD.
č
estný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku
podpredseda Jednoty dôchodcov na Slovensku

H. Meličkovej, 841 05 Bratislava
Tel. č. 02 / 65311090
Mobil: 0904 165 262
E-mail: majtan@naex.sk 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET