:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

K ekonomickej situácii Európy a Slovenska

Ing. Michal Majtán, PhD., prognostik

Európska rada reagovala na ekonomické problémy sveta 11. a 12.12.2008.

Vytýčila úlohy na stimulovanie dopytu, pozitívne štrukturálne zmeny, vr. podpory inovácií a znalostnej ekonomiky, energetickú bezpečnosť a úspornosť, zamestnanosť a životné prostredie. A to všetko pri minimalizácii nepriaznivých dôsledkov ekonomickej krízy na sociálnu oblasť. Na realizáciu opatrení sa majú zvýšiť rozpočtové prostriedky v sume 200 mld. €.

Vláda SR nečakala len na plány Európskej rady a Európskej komisie. Už začiatkom novembra 2008 rokovala o 38 opatreniach.

K zamestnanosti, podnikaniu, infraštruktúre, energetickej efektívnosti, výskumu, inováciám, vzdelaniu i čistým technológiám a internetu ide zväčša o staré, skôr prijaté a známe len všeobecné "akoby" dnes mobilizačné heslá. Konkrétnejšie je len zvýšenie základného imania Eximbanky a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a uplatnenie rekreačných poukážok.

Obdobne však nie sú novinkou "apely" na čerpanie fondov EÚ, výstavbu diaľnic, trh práce, podnikateľské prostredie, využívanie všetkých štrukturálnych fondov EÚ, energiu z obnoviteľných zdrojov, podporu exportu, mzdy, ceny i rozpočet. Opatrení by okrem toho vlastne 38 ani nebolo keby sa odstránili duplicity.

Koncom januára 2009 - žiaľ - možno už opodstatnene pracovať skôr s varovnou krátkodobou i strednodobou prognózou. Pochopiteľne jej zmyslom je /tak ako je hlavný jej zmysel/, aby sa nenaplnila. Nie je nijako nereálne usudzovať, že v roku 2009 dôjde k poklesu v tvorbe HDP aj do 10% a k rastu nezamestnanosti aj o 100 tis. občanov a so všetkými dôsledkami na rozpočet.

Aby sa takáto varovná prognóza v praktickom živote SR nezrealizovala, resp. aby sa utvárali aj zdroje pre radikálne nezvyšovanie schodku štátneho rozpočtu nad 3% je potrebné urýchlene aplikovať radikálnejšie preventívne liečebné procedúry:

1. Vo verejnom sektore uplatniť pokyn na kupovanie tovarov a služieb len z produkcie podnikov zo Slovenska /s nejakými malými výnimkami - ak tovar a služby naozaj nikto zo Slovenska neponúka/. Tak podporiť tvorbu HDP, zdroje štátneho rozpočtu, zamestnanosť, zníženie salda zahraničnej obchodnej bilancie i úsporu výdavkov na nezamestnanosť.

2. Obrovskú a neodôvodnenú diferenciáciu v príjmoch obyvateľstva

"zmierniť" v oblasti - k nej nelogicky - v podstate "rovnej" daňovej sústave. A to najmä v oblasti DPH. U DPH urýchlene uplatniť napr. 25% sadzbu na luxusné tovary a služby /autá nad 1200 ccm, motocykle nad 100 ccm, luxusnú bielizeň a odevy, delikatesy - najmä z dovozu, parfumy, luxusné hodinky, zlato, striebro, alkohol, cigarety a iné/ Vo vzťahu k tomu naopak sadzbu DPH znížiť napr. na 10 - 15% u dopravy, domáceho cestovného ruchu, bežných potravín a pod. U dani z príjmov fyzických osôb dočasne uplatniť "antikrízovú prirážku" k vypočítanej dani, a to vo výške 25% /V Nemecku viac rokov bola o 7%-tuálnych bodov zvýšená daň v záujme vyrovnávania rozdielov s NDR/.

3. Podstatne znížiť objem a podiel prostriedkov na odmeny v štátnej správe, samospráve, bezpečnosti a pod., a to maximálne na 5% k objemu na základné platy. V rámci toho zmeniť zásady pre odvodzovanie platov a odmien v samosprávach, a to vo vzťahu k minimálnej mzde. Napr. na:

- 3 násobok v obciach do 2 tis. obyvateľov
- 4 " od 2001 do 4000 "
- 5 " od 4001 do 20000 " a
- 6 " nad 20 tis. obyvateľov.

4. Pokračovať v znižovaní počtu poslancov v samosprávach a uplatniť ich zníženie aj v NR SR napr. na 100.

5. Znížiť niektoré nadmerné platy v štátnej správe /napr. aj u asistentov poslancov NR SR - maximálne na 3 násobok minimálnej mzdy/. Systém odmien jednoznačne poskytovať v podobe cieľových vopred vypísaných odmien na osobitné /nie bežné/ úlohy.

6. Prostredníctvom zástupcov štátu v podnikoch s účasťou štátu presadzovať systémy odmien len v závislosti od vytvoreného zisku, jeho rastu, resp. zníženia straty /NBS/. Základné platy stlmiť a obmedziť primerane k platom členov Vlády SR /NBS, Eximbanka, Slovenská záručná a rozvojová banka, poisťovne, telekomunikácie a pod./

7. Znížiť až o 50% výdavky na SIS a aj výdavky na obranu.

8. Popri podpore výstavby diaľnic a celkove infraštruktúry podporiť podstatné zvýšenie výstavby komunitných a štátnych bytov s nájomným bez dosahovania zisku. Tým podporiť stavebníctvo, tvorbu HDP i zdroje štátneho rozpočtu, zamestnanosť atď.

9. Prostriedky na vedu a výskum dať do právomoci štátnych orgánov a Vlády SR a rozdeľovať len po výberovom a grantovom systéme vo forme štátnych objednávok. Dnes veda vlastne nemá objednávateľov. Odstraňovať jestvujúci vysoký podiel len vedy pre vedu, jednoduché analýzy stavov a pod.. Pristúpiť konečne k prevodu odborných ústavov SAV k vysokým školám.

10. V rámci opodstatnenej jednotnosti a rovnosti občanov odstrániť rôzne naturálne a cenové výhody poslancov NR SR, prezidenta, členov Vlády SR, poslancov samospráv /napr. v doprave, rekreácii, bufetoch a pod./

11. Proexportnú politiku výraznejšie zamerať na Čínu a Rusko, Japonsko, Južnú Kóreu /väčšinou je s nimi vysoké záporné saldo/.

12. Znížiť výdavky na profesionálov s vlastnými obrovskými príjmami v telovýchove.

13. V STV a v Slovenskom rozhlase rozpočty znížiť a zrušiť napr. STV 3 a aspoň 2 okruhy rozhlasu. Prácu koncentrovať na užšie okruhy a mediálny priestor ponechať jestvujúcemu súkromnému sektoru.

14. Zintenzívniť informovanie občanov o perspektíve nízkych dôchodkov ak zostanú v II. pilieri a tým posilniť Sociálnu poisťovňu a jej zdroje a znížiť tlaky na štátny rozpočet.

15. Zrealizovať odluku cirkví od štátu /majetky už aj s výnosmi dostali/ a nech si vyberajú "cirkevnú daň", alebo iné priame príspevky od príslušníkov. Významne by sa uľahčilo štátnemu rozpočtu.

16. Znížiť príspevky politickým stranám aspoň o 40% /sú to v danom volebnom systéme i nastupujúcej praxi politických strán pracovať len pred voľbami a pri pochopiteľnom nezáujme občanov o voľby - zbytočné výdavky /.

17. Uplatniť systém jednokolových jednoduchých väčšinových volieb a usporiť na 2. kolách volieb.

18. Znížiť rozsah rôznych výhod pre diplomatov /vr. na bývanie/ pretože majú preexponovane vysoké platy a odmeny.

19. Prídavky na deti zmeniť na naturálno-vecné požitky: školské stravovanie, vr. na vysokých školách, učebnice a školské pomôcky, ubytovanie v internátoch a domovoch mládeže, príp. i uniformy na základných a stredných školách. Malo by to aj významný zdravotný efekt.

20. Domácu spotrebu podporiť odstránením aspoň zaostávania starobných dôchodkov za vývojom cien. V roku 2008 reálna úroveň sólo starobných dôchodkov bola oproti roku 1989 stále ešte o 10% nižšia. Riešiť to príplatkom k dôchodkom vymeraným do r. 2003 napr. v sume 33 - 40 € mesačne. Zvýši sa spotreba a z nej aj HDP a príjmy štátneho rozpočtu z DPH /návrat okolo 20%/

21. Uplatniť systém vratných fliaš z PVC /tak ako je tomu bez problémov v Nemecku/.

22. Motivovať vysoké školy na zvyšovaní platov prostredníctvom znižovania rozsahu vyučovacích hodín /niekde až na 15 hod. týždenne/ a študijných smerov, a to prechodom na samoštúdium /v zahraničí dávno bežná prax/. V SR je pomer učiteľov k počtu poslucháčov zbytočne vysoký.

23. Uplatniť v niektorých prípadoch znova clá /dovážané autá, vr,. opotrebovaných a pod./. Podporiť tak zníženie záporného salda obchodnej a platobnej bilancie.

24. Z úspor na doteraz až tunelárskych platoch v samosprávach nadmernými platmi a odmenami vytvárať pracovné miesta na verejnú zeleň, čistotu, životné prostredie.

25. Skrátiť oficiálny pracovný čas na 36 hod. týždenne s odporúčaním práce na 4 dni v týždni a zvýšenie zamestnanosti

26. Sfunkčniť finančnú políciu na odhaľovanie čiernej práce, nezdaňovaných odmien, alkoholu a vína a pod.

27. Širšie uplatňovať kategóriu spotrebnej dane - napr. aj na PVC /obaly, sáčky, fľaše/ a znížiť tak tlak na spotrebu strategických a vyčerpateľných zdrojov.

28. Zo získaných zdrojov zvýšiť platy v školstve a tak podporiť civilizačné a kultúrne procesy v spoločnosti a defeminizáciu v školstve.

29. Zrušiť kategóriu tzv. priateľských sporiteľov s prémiami v stavebnom sporení. Stačí im stimulácia vyššími úrokmi.

Zrejme sa dá prijať aj viacero ďalších opatrení.

28.1.2009

Ing. Michal Majtán, PhD.
č
estný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku
podpredseda Jednoty dôchodcov na Slovensku

H. Meličkovej, 841 05 Bratislava
Tel. č. 02 / 65311090
Mobil: 0904 165 262
E-mail: majtan@naex.sk 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET