:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Chudobná sociálna spravodlivosť v SR. Prognóza vývoja starobných dôchodkov.

Ing. Michal Majtán, PhD., prognostik

Rast spotrebiteľských cien a rast priemerných miezd sa solidárne premieta do tzv. valorizácie starobných a iných dôchodkov. A to na základe rastu cien a miezd za príslušný minulý rok. Potom však ale až v nasledujúcom - teda ďalšom roku. V ostatných rokoch tomu tak bolo v nadväznosti napr. na rast cien v januári bežného roka až po 1,5 roku - to znamená až k 1.7. ďalšieho roka.

Viacročné snahy Jednoty dôchodcov na Slovensku /JDS/ sa dočkali odozvy a došlo k posunu termínu valorizácie po bežnom roku už k 1.1. nasledujúceho roka /po prvý krát od 1.1.2009/.

Valorizácia dôchodkov bola pritom ale v ostatných 20 rokoch nedostatočná. A to najmä v dôsledku dvoch /skutočností:

Po prvé - v prvých rokoch po revolúcii z roku 1989 - t.j. v rokoch 1990 - 1993 došlo z rôznych dôvodov k enormne vysokému rastu spotrebiteľských cien /v roku 1993 boli spotrebiteľské ceny a tým životné náklady za domácnosti dôchodcov oproti roku 1989 vyššie o 133%, boli teda oproti roku 1989 2,33 x vyššie/. Priemerné mesačné sólo starobné dôchodky v roku 1994 v sume 3 049 Sk /kedy už mal byť vplyv rastu cien za roky 1990 až 1993 v dôchodkoch premietnutý/ boli vyššie oproti roku 1989 /jeho výška bola vtedy 1544 Sk/ len o 97,5%, teda približne len 1,98 x vyššie. Rozdiel v "meškaní" valorizácie teda bol vo výške 35 percentuálnych bodov. To je naozaj vysoký rozdiel. V dôsledku toho reálna úroveň priemerných mesačných sólo starobných dôchodkov klesla v roku 1993 oproti roku 1989 na 70% a potom v roku 1994 sa mierne zvýšila na 76%. Uvedený negatívny vplyv má dôsledky aj na celý ďalší vývoj v SR. V ďalších rokoch síce dochádzalo k zvyšovaniu pomeru reálnej úrovne dôchodkov vo vzťahu k roku 1989, ale reálna úroveň dôchodkov z roku 1989 sa nedosiahla ani do dnešných dní. V roku 2007 predstavovala len 88,3% z reálnej ich úrovne v roku 1989 /zaostávanie teda stále bolo o 11,7%/. V roku 2008 došlo k zlepšeniu o 1,3 percentuálneho bodu, a to na 89,7% /zaostávanie o 10,3%/. V roku 2009 došlo k zlepšeniu daného pomeru na 96,3% oproti roku 1989. Rozdiel stále zostáva takmer 4%.

Po druhé je významný nedostatok, že valorizácia dôchodkov sa odvodzovala od percenta celkového rastu spotrebiteľských cien za celú spoločnosť a nie od ich rastu len v domácnostiach dôchodcov. Takýto neprofesionálny metodický prístup /vr. v zákone tzv. "reformných odborníkov" č. 461/2003 o sociálnom poistení/ pretrváva aj začiatkom roka 2010. A pritom indexy spotrebiteľských cien /životných nákladov/ v domácnostiach dôchodcov sa dlhodobo a pravidelne mesačne zisťujú a uverejňujú v príslušných publikáciách Štatistického úradu SR. JDS na tento významný a nekvalifikovaný prístup a nedostatok už 2 roky upozorňuje. Požaduje príslušnú prax zmeniť, pretože koniec koncov dikcia zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení zmenu a spresnenie nevylučuje. Že nejde o maličkosť to dokazuje aj prípad valorizácie k 1.7.2008. Ak by sa pre výpočet valorizácie uplatnil index rastu spotrebiteľských cien v domácnostiach dôchodcov valorizácia by nebola 5%, ale 5,4%. Obdobne k 1.1.2009 by nebola vo výške 6,95% ale 7%. Indexy rastu spotrebiteľských cien v domácnostiach dôchodcov sú totiž spravidla vyššie ako napr. v domácnostiach zamestnancov.

Výnimočne za celý rok 2009 bol index spotrebiteľských cien v domácnostiach dôchodcov (1,3%) celoročne nižší ako celkový priemer (1,6%). Valorizácia sa však odvodí od indexov za 1. polrok 2009.

Prognóza vývoja vyrovnávania sa reálnej úrovne sólo starobných dôchodkov v SR na úroveň dosahovanú v SR v roku 1989

Ukazovateľ 1989 2007 2008 2009 2010 2011
Priem. mes. sólo starobný dôchodok /€/ 51,2 294,9 313 339,7 356,1 375,1
Priemerná mes. nominálna btto mzda v hosp. SR /€/ 104,3 668,7 723 744,5 789,9 841,3
Rast priemerných miezd /%/ - 7,2 8,1 3 5,1 6,5
Priemerná miera inflácie v dom. dôchodcov /index spotr. cien/ 0,9 2,8 4,6 1,3 4 3,5
Percento zvýšenia dôchodkov * - 6,25 5 3,05 2,20 4,50
Percento tzv. náhrady mzdy v dôchodku 49,1          
Indexy spotr. cien v dom. dôch. /1989=100/ 100 651 681 689 717 742
Priem. reálna výška star. dôch. v cenách r. 1989 /€/ 51,2 45,3 46 49,3 49,7 50,6
Reálna výška dôchodku /vo vzťahu k r. 1989-%/ 100 88,3 89,7 96,3 97,1 98,8

* Percento zvýšenia dôchodkov do r. 2008 . Od 1.7. podľa predchádzajúceho roka a od r. 2009 od 1.1. podľa 1. polroka predchádzajúceho roka.

Podľa expertných prognostických prepočtov - odstránenie zaostávania v reálnej úrovni priemerných starobných dôchodkov oproti roku 1989 spôsobeného jeho:

  • neriešením v rokoch 1990 - 1993,
  • pomalým vyrovnávaním v rokoch 1994 - 1998 /zo 70,3% v r. 1993 na 85,7% v roku 1998/,
  • zbrzdením a dokonca prehĺbením zaostávania v rokoch 1999 - 2004 voči roku 1998 /z 85,7% v roku 1998 na 79,1% v roku 2003 a potom zlepšením len na 79,4% v roku 2004/,
  • ako aj konečne určitým zlepšovaním v rokoch 2005 - 2009 /zlepšenie v roku 2005 na 84,5% oproti 79,4% v roku 2004, t.j. o 5,1 percentuálneho bodu a v roku 2006 o 0,2 percentuálneho bodu, resp. potom v roku 2007 o 3,6 percentuálneho bodu, v roku 2008 o 1,4 percentuálneho bodu a v roku 2009 o 6,6 percentuálnych bodov/ sa ale nedosiahne ani do roku 2011!!!. Aj v roku 2011 by zaostávanie predstavovalo stále ešte 1 percentuálny bod.

Okrem toho z tabuľky vyplýva, že sa neplní ani úloha z Programového vyhlásenia Vlády SR, schváleného v NR SR 4.8.2006 - časť 3.3. Sociálne zabezpečenie: "Vláda vynaloží maximálne úsilie na stabilizovanie miery náhrady mzdy a naštartuje jej zvýšenie" /podčiarkol M.M./. Zlepšenie pomeru v roku 2009 je v podstate len "vďaka" kríze a pomalému rastu miezd. Nie je to nijako dobrá správa. A to najmä vo vzťahu k tomu, že sa dá očakávať, že hrubý domáci produkt /HDP/ bude v reálnom vyjadrení v roku 2011 približne o 65 % vyšší ako v roku 1989!!!!!

Možno poznamenať, že aspoň pracovníci v hospodárstve SR mali ich reálnu výšku priemerných miezd po 20 rokoch od roku 1989 o 11% vyššiu ako v roku 1989. Je to však rádovo nižší rast ako bol rast výkonov, produkcie, HDP.

Čiastočne sa odstraňovaniu zaostávania reálnej úrovne dôchodkov napomáha prostredníctvom vianočných príspevkov, ktoré uplatnila Vláda SR v rokoch 2006 - 2009. A to aj s prísľubom ich zachovania aj v roku 2010.

Len pri započítaní vianočných príspevkov /v priemere na 1 mesiac/ by reálna úroveň starobných sólo dôchodkov v roku 2011 už dosahovala ich úroveň z roku 1989 . Aby vianočné príspevky prispeli k odstráneniu časti nespravodlivého a neobjektívneho zaostávania reálnej úrovne dôchodkov v porovnaní s rokom 1989 a s podstatne vyšším rastom HDP bolo by ich potrebné zvýšiť aspoň na štvornásobok, a to diferencovane ako doteraz a len dôchodcom s nižšími dôchodkami. Dosiahnuť tak, aby sa vianočné príspevky stali fakticky 13. dôchodkom - príspevkom pre nízko príjmových dôchodcov /bez použitia pojmu "dôchodok", ktorý by viedol k jeho poskytovaniu všetkým dôchodcom, teda aj nad približne 400 €/.

Ďalšie riešenie je v priznaní vyšších dôchodkov dôchodcom z rokov 1988 - 2003, ktorých úroveň je neodôvodnene a nespravodlivo podstatne nižšia ako u dôchodkov priznaných po 31.12.2003. A pritom v podstate rovnako a rovnakým spôsobom prispievali do príslušných fondov Sociálnej poisťovne. Táto skutočnosť dáva možno opodstatnenie "napadnúť" systém prijatý v zákone č. 461/2003 aj na Ústavnom súde SR. Nie je ničím odôvodnené dostávať z rovnako tvorených fondov rôzne dôchodky. Diferenciácia sa zväčšila. Koncom roka 2009 dôchodcov s podpriemerným sólo dôchodkom bolo takmer 62,5 % a s príjmom nad netto priemernú mzdu bolo 1,5% /10 460/, hoci v minulosti sa takmer nevyskytovali.

Prichádza tiež do úvahy odstrániť neobjektívne zaostávanie reálnej úrovne starobných dôchodkov v SR mimoriadnou valorizáciou dôchodkov. Obdobne ako bolo avizované zvýšenie dôchodkov v roku 2009 v Rusku o 34%.

Bratislava 5.3.2010

Ing. Michal Majtán, PhD.
čestný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku
podpredseda Jednoty dôchodcov na Slovensku

H. Meličkovej, 841 05 Bratislava
Tel. č. 02 / 65311090
Mobil: 0904 165 262
E-mail: majtan@naex.sk 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET