:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Budúce svetové civilizačné zmeny a megatrendy

Ing. Michal Majtán, PhD., prognostik

Takmer všetky reálne predpokladané civilizačné problémy, megatrendy a budúce zmeny majú a budú mať nadnárodný, európsky i celosvetový charakter. To vyžaduje spoločný postup vlád, medzinárodných organizácií, nadnárodných korporácií, vedeckých ustanovizní, vysokých škôl i mimovládnych občianskych organizácií. Najzávažnejšími svetovými, či aspoň európskymi budúcimi procesmi /megatrendami/ vedúcimi k významným civilizačným zmenám patria:

1. neustále zdôrazňovanie a všestranné presadzovanie humánneho, spoločenského, etického a sociálne a ekologicky orientovaného štýlu života, a to v podmienkach upevňovania a rozširovania demokracie a trhovej ekonomiky. Na to orientovať praktickú vedecko-výskumnú činnosť a výchovný a vzdelávací systém.

2. posilňovanie kvality a v niektorých štátoch i rozsahu vedy a výskumu a tak zabezpečovanie neustáleho toku vedeckých technologických objavov a spoločensko-vedných prúdov. A to súbežne s výrazným ich prenikaním do výchovno-vzdelávacích systémov a procesov. Posilňovanie orientácie vedy, výskumu, výchovy a vzdelávania v prospech smerov vedúcich k zlepšovaniu celkových životných podmienok ľudstva.

3. technologické a s tým súvisiace zvyšovanie vynakladaných prostriedkov na odstraňovanie poškodení životného prostredia ľudskou činnosťou a zabezpečenie tzv. udržateľného rozvoja pre celé ľudstvo.

4. razantnejší nástup komplexných a všestranných procesov na zmierňovanie v minulosti vyformovanej obrovskej priepasti medzi chudobnými a bohatými krajinami. Zrejme bude musieť dochádzať k presadzovaniu sa aj mimo trhových - mimoekonomických nástrojov a opatrení, resp. uvedomelých zásahov do mechanizmov trhového systému. A to najmä v tých oblastiach, ktoré sú v trhovom systéme vygenerované subjektívnymi - mimoekonomickými faktormi /a to napr. najmä na burzách, finančných trhoch, v cenovej oblasti a v rôznych dotačných systémoch/. V rámci toho rozširovanie a prehlbovanie všestranne použiteľných procesov vedúcich k proporcionálnemu zvyšovaniu zdrojov ľudstva zvyšujúcemu sa počtu obyvateľstva Zeme. To výrazne najmä v chudobných a rozvojových krajinách tzv. tretieho sveta. Presadzovanie opatrení a riešení tak v spravodlivejšom rozdeľovaní bohatstva, ako aj v oblasti tzv. plánovaného rodičovstva a rastu tvorby zdrojov v rozvojových krajinách.

5. moderné sťahovanie národov, miešanie a zuniverzálňovanie civilizácie v jednotlivých štátoch a nadnárodných zoskupeniach. Intenzívnejšie pokračovanie procesov rozširovania a celosvetového používania spoločného dorozumievacieho jazyka - angličtiny. To však pri zachovávaní multilingválnosti a tým teda jazykov jednotlivých národov.

6. všestrannými politickými, výchovnými, vzdelávacími i ekonomickými opatreniami v oblasti spolupráce národov sa bude znižovať rozsah bežného i organizovaného zločinu, kriminality, terorizmu, etnických konfliktov a vojen.

7. v celkove sa zlepšujúcich sociálnych, ekonomických, kultúrnych, výchovných, vzdelávacích podmienkach dôjde k postupnému a podstatne zvýšenému postaveniu a uplatňovaniu žien v spoločnosti.

8. zvyšovanie chorobnosti ľudstva, vr. alergií a s tým opodstatnene súvisiace zvyšovanie potrieb zdravotníctva a tým aj zvyšovanie odvodov na zdravotné poistenie. Súbežne sa bude zvyšovať veda a technika v oblasti zdravotníctva, riešenie prevencie a liečby nových chorôb. V nadväznosti na to impulzy na zlepšovanie stravovania ľudstva a zvyšovanie rozsahu fyzických aktivít. A to najmú prostredníctvom telesnej kultúry, folklóru a tanca.

9. pokračovanie v presadzovaní celosvetových trendov vedúcich k mieru a mierovým riešeniam územných, etnických, náboženských i ekonomických rozporov. Presadzovanie humanite ľudí spoločných hodnôt a účinnými bezpečnostnými systémami a spoluprácou znižovať a odstraňovať riziká etnických a iných konfliktov, terorizmu a použitia chemických, biologických, atómových a iných druhov hromadného ničenia. V rámci toho všestranná a celosvetová politická podpora trendom vedúcim k odstraňovaniu, alebo aspoň k postupnému otupovaniu autoritárskych, totalitných a diktátorských režimov a podpora prechodu v nich na demokratické systémy so sociálne a ekologicky orientovanými trhovými hospodárstvami. Neustále kultivovať vo všetkých svetových, kontinentálnych i regionálnych organizáciách chápanie dlhodobých globálnych a objektívnych perspektív ľudstva a politických rozhodovaní o ich pozitívnom ovplyvňovaní a využívaní na prospech celého ľudstva. V rámci toho podpora predvídavého myslenia, spracúvania dlhodobých vízií, prognóz, koncepcií, programov a stratégií. Z toho v rámci stratégií a strednodobých i krátkodobých plánov a rozhodnutí uplatňovať opatrenia v súčasnosti, a to v záujme zabezpečovania splnenia optimisticko-realistických variantov dlhodobého vývoja. Na to posilňovať zdokonaľovanie a rozširovanie využívania komunikačných technológií, výsledkov budovania vedomostnej /znalostnej/ spoločnosti a spoločnosti tzv. informatickej. Zvyšovať vzdelanostnú úroveň ľudstva a v rámci toho zlepšovať mentálne a rozhodovacie schopnosti ľudí schopných adaptácie na neustále sa meniaci život, zamestnania a pod.

10. výrazné štrukturálne zmeny sa budú odohrávať v oblasti energií a surovín. Pôjde najmä o zvyšovanie podielu energií z tzv. obnoviteľných zdrojov a zo zdrojov nateraz rádovo rozsiahlejších než boli a ešte sú zdroje fosílne /slnečná geotermálna, vodná a veterná energia + napr. vodík/. Technické riešenia sú v podstate známe už v súčasnosti. Treba ich už len zdokonaľovať aby boli aj ekonomicky efektívne a lacné. Štrukturálne zmeny sa budú týkať aj surovín, a to najmä z pohľadu vyčerpávania ropy ako suroviny pre mnohé odvetvia výroby. Výrazným nedostatkovým surovinovým zdrojom sa stáva a stane voda. Voda bude mať strategický význam. Bude vyžadovať investície na "ťažbu", dopravu /najmä potrubnú a lodnú/ ako aj na recykláciu a výrobu /napr. aj z morskej vody/.

5.03.2007

Ing. Michal Majtán, PhD.
č
estný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku
podpredseda Jednoty dôchodcov na Slovensku

H. Meličkovej, 841 05 Bratislava
Tel. č. 02 / 65311090
Mobil: 0904 165 262
E-mail: majtan@naex.sk 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET