:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

K vývoju obyvateľstva na Slovensku

Ing. Michal Majtán, PhD.

Ing. Michal Majtán, PhD.- K vývoju obyvateľstva na Slovensku

Trendy vývoja počtu obyvateľstva v spoločnosti a v rodinách majú pozorovateľné - priam zákonitosti.

V rámci nich vo väčšine tzv. vyspelých krajín /s aspoň štandardnou životnou úrovňou/ pôrodnosť klesla a klesá. Klesá aj pod tzv. záchovnú úroveň /2,2 detí na rodinu/. Pri tom potom dochádza k  znižovaniu celkového počtu obyvateľov v danom štáte. Tak je tomu aj na Slovensku.

V mnohých štátoch Európy sa pokles počtu obyvateľov vyrovnáva /supluje/ imigráciou. Niektoré štáty /z blízkych napr. Česká republika/ majú už viac rokov proimigračnú politiku. V Českej republike v rámci nej dochádza podielovo k vysokej imigrácii zo Slovenska. Tomu slúži napr. poskytovanie vysokoškolského štúdia zdarma.

Na Slovensku počet obyvateľov /koncom jednotlivých rokov/ vzrástol počas obdobia 2005 – 2015 z 5 373 tis. na 5 426 tis. Čiže prírastok za tak dlhé obdobie bol len 53 tis. občanov. Pri tom kladné saldo z migrácie /prisťahovaní mínus odsťahovaní/ bývalo ročne 2-3 tis. Za uvedené obdobie 11-stich rokov teda prírastok občanov Slovenska z migrácie bol okolo 30 tis. Čiže zvýšenie domáceho počtu obyvateľstva Slovenska bolo len okolo 23 tis.

Podľa stredného demografického scenára – prognózy /vrátane kladného salda z migrácie/ vychádza, že počet obyvateľov počas budúcich 15 rokov, t.j. do roku 2030 stúpne na 5 558 tis. Oproti roku 2015 teda o 132 tis.

Na to však v ďalších 30 rokoch – 2031 – 2060 by počet obyvateľov Slovenska klesol na 5 345 tis. To predstavuje počas 30 rokov – v rokoch 2031 – 2060 pokles o 213 tis. osôb. To znamená, že počet obyvateľov by klesol na úroveň dosiahnutú v minulosti v roku 2005!!!

Možno však súčasne uviesť, že v štruktúre obyvateľstva na Slovensku podľa národností a etnických menšín vyplývajú z prognózy výrazné a významné zmeny.

Podľa prognózy reprodukcie rómskeho obyvateľstva do roku 2030 vyplýva, že z celkového vyššie uvedeného prírastku obyvateľov v rokoch 2016 – 2030 v počte 132 tis. by prírastok rómskeho obyvateľstva predstavoval 96 tis., t.j. z daného prírastku 73%.

Podľa jednoduchého extrapolovaného odhadu by v rokoch 2031 - 2060 počet rómskeho obyvateľstva na Slovensku vrástol o ďalších 151 tis. Z toho vyplýva, že pri celkovom poklese počtu obyvateľov o 213 tis. osôb – pokles u ostatných národov na Slovensku /vr. Slovákov/ by bol 364 tis. osôb.

Podľa tohto odhadu by potom - v dôsledku takéhoto štruktúrneho vývoja obyvateľstva - podiel rómskeho obyvateľstva na Slovensku predstavoval v roku 2060 14,4%. Poznamenávam, že v roku 2015 to bolo 8,3%.

Z hľadiska vývoja dĺžky priemerného veku obyvateľov na Slovensku sa prognózuje, že stúpne zo 40,1 v roku 2015 na 49,2 v roku 2060. Trend starnutia obyvateľstva je názorne viditeľný. To sa potom premieta aj do ukazovateľov charakterizujúcich zmeny vo vývoji rastu podielov ekonomicky závislého obyvateľstva.

Obdobne bude dochádzať aj k ďalšiemu rastu tzv. strednej dĺžky života obyvateľstva. Na to vlastne reagujú aj prijaté opatrenia na predlžovanie veku odchodu pracovníkov do dôchodku.

Pramene:

Štatistická ročenka SR 2016, Štatistický úrad SR a VEDA
Prognóza obyvateľstva SR do roku 2060,
Infostat – Výskumné demografické centrum, Bratislava, 2013,
Reprodukcia rómskeho obyvateľstva na Slovensku a prognóza jeho populačného vývoja, Branislav Šprocha,
Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied a Výskumné demografické centrum Infostatu, 2014

Bratislava 12.2.2017

Ing. Michal Majtán, PhD.
čestný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET