:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Spory o globálnu budúcnosť – transformácia alebo revolúcia?

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD., filozof

Autor je predsedom Futurologickej spoločnosti na Slovensku.

Východiskovým predpokladom je, že svet bude multipolárny, alternatíva unipolarity bola prekonaná, ide však o podobu predpokladanej multipolarity. A končí éra hegemónie Západu, hoci to nemusí znamenať úpadok Abendlandu. Podľa Imanuela Wallersteina: „Boj mezi evropským univerzalizmem a univerzálním univerzalizmem je ústředním ideologickým zápasem současného světa a jeho výsledek do značné míry určí, jak bude strukturován budoucí světosystém, do něhož vstoupíme v příštích pětadvaceti až padesáti letech.“(1) Namiesto „univerzalizmu mocných“ požaduje Wallerstein vyhlásiť a inštitucionalizovať nový univerzálny univerzalizmus.

Podľa môjho názoru kapitalizmus nezanikne na základe organizovanej revolúcie podľa marxistickej tézy, ale prostredníctvom transformácie, ktorú si vynútila kríza. Hovorí sa o krachu komunistickej utópie, rovnako však zlyhala neoliberálna utópia konca dejín. Všetky iné varianty svetového poriadku okrem multipolarity vedú k vojne, ktorú nemôže nikto efektívne vyhrať a viedla by k návratu do barbarstva. V globálnom meradle treba riešiť dve otázky: pravidlá fungovania svetového trhu a zvládnutie ekologickej katastrofy. Na jednej strane ide o svetový poriadok, ako čeliť civilizačným hrozbám, na druhej strane kríza reprezentatívnej demokracie niekedy stotožňovaná s depolitizáciou, priamo ohrozuje aj formálne deklarované ľudské práva, nehovoriac o ich reálnom pozitívnom obsahu.

Predkladáme možné scenáre globalizácie (vejár možností má 5 alternatív):

  • varovný scenár predpokladá deštrukciu, napr. atómovú vojnu alebo totálny kolaps životného prostredia, alternatívou úplného zničenia ľudstva je v tom „lepšom“ prípade zničenie dosiahnutej úrovne civilizácie ako návrat k barbarstvu;
  • čiastočne optimistický scenár (politici majú sklon neriešiť, ale posúvať problémy v čase); môže dôjsť k úspechu dočasnej konsolidácie, takže transnacionálna globalizácia by pokračovala po nejaký čas na báze normatívneho liberalizmu, pokým by neriešenie potreby kvalitatívnych zmien nevyvolalo ďalšiu krízu;
  • nepriaznivý zvrat by mohol vyvolať nástup nejakej formy protofašizmu(obnovy autority na báze algokracie a pravicového extrémizmu), teda diktatúry prípadne s možným ekologicko-ideologickým krytím, nakoľko nové technológie umožňujú totálnu kontrolu nad jednotlivcom, vyriešil by sa tým problém ovládania prebytočnej populácie na globálnej úrovni;
  • exploratívny čiže optimistický scenár: došlo by k určitým reguláciám ekonomiky a najmä finančných trhov, vytvorenie nových inštitúcií tvorby bohatstva – ak však majú mať nádej na úspech, tak len na transnacionálnej úrovni;
  • scenár vzdialený v čase: cieľová (normatívna) prognóza dosiahnutia nového kvalitatívneho stavu spoločnosti a civilizácie a to tak na úrovni ľudskej spoločnosti (vyššia úroveň socializácie), ako aj na úrovni ľudského druhu (problém transhumanizmu).(2)

Vzťah medzi vývojom technológie a formami uplatňovania disciplinárnej moci v podobe spoločenskej kontroly prostredníctvom štátu vyjadruje pojem biopolitickej produkcie. Termín pochádza od M.Foucaulta, ktorý chápal výrobu širšie než len ako materiálnu výrobu, do výroby patrí aj produkciu vedomostí v školách, produkcia zdravia v nemocniciach a pod. Foucalt preskúmal spojitosť nových ekonomických procesov s disciplinárnou mocou a zaviedol termín „nová ekonómia mocenských vzťahov“.(3) Biopolitika reguluje populácie prostredníctvom " biomoci " - biomoc tematizuje život v biologickom zmysle, prezentuje sa ako ochrana života, ako regulácia všetkých fyzických aktivít v mene kvality života. V skutočnosti ide o aplikáciu a vplyv bio-politickej moci na všetky aspekty ľudského života. Disciplinárna moc na rozdiel od násilnej feudálnej moci sa bezprostredne zapája do oblasti výroby vrátane efektívnosti a zisku, jej poslaním je vyťažiť z tela výrobcu maximum produktívnych síl. Nová ekonómia mocenských vzťahov predpokladá nový spôsob skúmania, ktorého východiskom sú rôzne formy odporu voči rôznym druhom moci, mocenské vzťahy sú analyzované prostredníctvom antagonizmu stratégií.(4) Príklad: Stanislav Holubec poukázal na biopolitiku v meste Baťovcov Zlíne: biomoc a biopolitika znamenali cielenú reguláciu ľudských tiel, ktorá je potrebná aj na ich podriadenie veľkým projektom, ide o projekt modernizácie podľa vzoru talianskeho fašizmu. Podľa Foucalta výkon biomoci čiže biopolitika prislúcha štátu, avšak dá sa aplikovať na priemyselné podniky a iné organizácie, nielen na Baťov Botostroj.(5)

Biopolitická produkcia je produkciou foriem ľudskej subjektivity (životných foriem): ide o idey, kódy, predstavy, sklony a spoločenské vzťahy.(6) V zásade máme dve alternatívy napredovania biopolitiky, na jednej strane totálna technologická kontrola nad formami života, na druhej strane biopolitika ako oslobodenie vytvárania životných foriem od ekonomickej nevyhnutnosti. a V tejto súvislosti treba opodstatnene varovať pred biogenetikou a rozširovaním intelektuálneho vlastníctva (Slavoj Žižek), resp. pred zneužívaném biomedicínskeho a genetického inžinierstva (D.Harvey); aj futurológovia by sa mali zaoberať tým, čo sa môže stať, ak bude patent na život súkromným vlastníctvom alebo si bude možné kúpiť nesmrteľnosť.

Hardt a Negri ako alternatívu do budúcnosti uvažujú rozširovanie pospolitého vlastníctva („the common“ čiže statky, ktoré môže používať každý člen spoločenstva), ktoré historicky pretrváva od feudalizmu, ale bolo v rámci industrializmu potláčené oboma dominantnými formami vlastníctva . Výroba na lokálnej i globálnej úrovni funguje v rámci pospolnosti: pracovná sila je pospolitá, život je v zajatí práce, kapitalistické napredovanie prostredníctvom financializácie centralizuje vykorisťovanie pospolnosti. Rozvoj kapitalizmu je vystavený neriešiteľnej ekonomickej, sociálnej a politickej kríze, ktorá sa dá čiastočne interpretovať tak, že výrobné sily sa stávajú pospolitými, zatiaľčo výrobné a vlastnícke vzťahy sú stále určované prostredníctvom individualistických a privatistických pravidiel a noriem, ktoré neodrážajú novú realitu výroby a sú úplne oddelené od nových pospolitých zdrojov hodnoty.(7)

Hardt a Negri vychádzajú zo súčasnej reality revolučnej situácie, podmienenej všeobecnou krízou globálneho kapitalizmu. Problém prechodu musí mať pozitívne nedialektické riešenie, vedúce k demokracii prostredníctvom demokratických prostriedkov. Tento proces by sa nemal zamieňať s archaickými reformnými ilúziami ktoré trvajú na postupnej zmene a revolúciu odsúvajú do neurčitej budúcnosti. Rozchod zo súčasnou spoločnosťou a jej vládnúcou mocou musí byť radikálny: tak ako je vzbura vtiahnutá do procesu prechodu, musí proces prechodu permanentne obnovovať silu vzbury.(8) Výsledkom nového ústavného procesu by malo byť etablovanie spravodlivej, rovnej a udržateľnej spoločnosti, ktorá umožňuje každému prístup a podiel na pospolnosti, ale podmienky na realizáciu v súčasnosti neexistujú. Vzbury dávajú do pohybu nielen odmietnutie, ale aj tvorivý proces. Odhaľujú priestor pre reálnu mocenskú základňu sociálnej a politickej aktivity.

Hardt a Negri rozlišujú štyri spôsoby marginalizácie: zadĺžení, medializovaní, dozorovaní a reprezentovaní.

  1. V rámci zadlžovania sa vytvárajú sociálne väzby, v ktorých niet veriteľa.
  2. Nové pravdy sa formujú v interakcii mediálne manipulovaných.
  3. Skutočnú bezpečnosť dosiahnu tí, čo prestanú byť spätí so strachom.
  4. A tí, čo odmietnu nechať sa reprezentovať, objavia moc demokratickej politickej participácie.

Uvedené štyri subjektívne atribúty, každý z nich predstavuje novú moc vzbury, definujú obyčajného občana („the commoner“). Teda „obyčajným občanom“ sa stáva ten, kto aktívne prejavuje svoje právo na vzburu.(9) Nemožno pochybovať o tom, že trieda globálnych kapitalistov sa sformovala na triedu pre seba (W.Robinson), neexistuje však jej rovnako homogénny antipód – alterglobalisti nie sú homogénnym subjektom a ani v budúcnosti zrejme nebudú. To však nevylučuje budúce stretnutia kontrarevolúcie s revolúciou. Za archaické však treba považovať všetky koncepty avantgardy, ktorá dopredu disponuje revolučným poznaním a má ho vnášať do neuvedomelých más, či už by išlo o avantgardu strany (Lenin) alebo avantgardu intelektuálov (Althusser). Požiadavka más, ktorá má v súčasnosti revolučný charakter vo vzťahu k establishmentu, je požiadavka bezprostrednej politickej participácie.

Niet konečného slova dejín, tak ako nič nie je večné a nemenné, konečným slovom dejín nie je ani liberálna demokracia, ani voľný trh, ani svetová vláda, ani nový zlatý vek ľudstva, ktorý nenastane. A rovnako nedisponujeme ani systémovou alternatívou, ktorá by bola pozitívne vedecká a stačilo by ju iba ako nejaký dokonalý projekt uskutočniť, čo sa nezaobíde bez dočasných „chýb“ a „nedostatkov“. Nejde len o argumenty nemožnosti existencie dokonalého projektu (Laplaceov démon), ale aj nemožnosti dokonale uvedomelého anticipujúceh opoznávajúceho subjektu, či už triedy pre seba alebo nejakej „revolučnej“ avantgardy. Na rozdiel od názorov, populárnych v teórii transnacionálnej kapitalistickej triedy (TCC) si nemyslím, že sa bude formovať jej antipód v zmysle Marxovho modelu.(10) Vzhľadom na nekoherentnosť súčasných spoločností a extrémne globálne nerovnosti bude realita zložitejšia, napríklad extrémny individualizmus sa dá veľmi ľahko totalizovať (Tea Party Movement). S určitou úrovňou vzdelania a šírenia masových informácií v globálnom meradle to, čo sa vyžaduje, je podiel na politickom rozhodovaní ako reakcia na krízu, spojený s presvedčením, že vládnúce elity stratili legitimitu. Toto je spoločný prvok náhlych politických zvratov v rôznych častiach sveta bez ohľadu na odlišné podmienky. Pred ľudstvom sa otvoril vejár možností, pretože naša pozemská civilizácia sa tak či onak zásadným spôsobom mení priamo pred našimi očami, pričom podmienky tranformácie dozrievajú síce nenápadne a postupne, ale sama zmena je emergentným skokom a prebieha náhle až prekotne. Okrem pozitívneho scenára (vyšší stupeň udržateľnej komplexnosti) je rovnako reálnou alternatívou návrat do nejakej formy barbarstva, potom by rovnováha bola nastolená regresom, komplexnosť by sa znížila a návrat k sofistikovanej civilizácii by mohol trvať veľmi dlho. Ak by som nejakým heslom mať vyjadriť nárok jednotlivcov vo vzťahu k spoločenskej realite (t.j. potencie resp. trajektórie meniacej sa na aktualitu), bolo by to heslo Participujme! Chcem sa podieľať! Všetci sme politici!(11) Všetci chceme reprezentovať! Samozrejme, uvedené sa vzťahuje aj na extrémistov, predovšetkým z radov krajnej pravice, ktorá presadzuje totálnu spoločenskú kontrolu.(12)

Svetoobčianske zriadenie, o ktorom uvažoval Kant, predpokladá ustanovenie kozmopolitných foriem práva, teda zásadnú zmenu celého právneho systému. Kozmopolitizmus je sociálnou formou práva, označuje vznik nových právnych foriem v oblasti vzťahov medzi spoločenstvami.(13) Patrí sem medzinárodné právo, medzinárodné organizácie typu OSN, medzinárodné súdne tribunály, globálne formy vlády, idea ľudských práv vrátane príslušných deklarácií a zmlúv, ako aj mechanizmy na zabezpečenie mieru medzi národmi. Nepochybne rámec globálnej teórie spravodlivosti je kozmopolitný. Aj tu však v multipolárnom svete treba dostatočne zohľadňovať uznanie kultúrnych rozdielov, kozmopolitný celosvetový štát ako inkarnácia dominancie Západu by sa dal nastoliť iba prostredníctvom dobyvačnej vojny; realistickejším scenárom je strategický scenár USA z Global Trends 2030 o kondomíniu USA a Číny. Navyše zmena právneho systému je dôležitou a nevyhnutnou, ale nie exkluzívnou podmienkou na vytvorenie inštitucionálneho rámca pre globálnu spravodlivosť, ktorá by sa mala primárne odvodzovať od globálnej etiky.

Lenže v súčasnosti sa nachádzame v prechodnom období, kedy systémová kríza nastoľuje potrebu zásadnej zmeny podoby pozemskej civilizácie. Futurológ A.Toffler písal o „tretej vlne“, ktorá sa tak či tak presadí na úkor súčasnej industriálnej civilizácie druhej vlny. Otázne je len, za akú cenu, čiže ide o spôsob riešenia globálnych konfliktov. Civilizácia tretej vlny sa už presadzuje, popri nepredvídateľných prírodných katastrofách, ekonomických a politických krízových zvratoch sme svedkami zásadných zmien aj v pôsobení masových médií. Otázne je, či sa vôbec dá hovoriť o klasickom vymedzení a uplatňovaní autority a dominancie v rámci nových informačno-komunikačných technológií. Internet okrem toho, že technicky integruje ostatné médiá, zásadne interaktívne mení interakciu autora a percipienta, percipient môže byť tvorcom a naopak, vytvárajú sa neformálne skupiny, spoločenské sieťové prepojenie.(14) Napriek tomu, že internet je súčasťou kultúrneho priemyslu, tomuto rámcu sa zároveň vymyká. Fenomény ako WikiLeaks a o niečo skôr Facebook vyvolávajú nepredvídateľné politické zmeny, narúšajú štandardné uplatňovanie autority prostriedkami druhej vlny.

Práve emergentnosť týchto procesov si bez ohľadu na odpor vynucuje zásadné zmeny spôsobu vládnutia v globálnom meradle. Tretia vlna sa bude presadzovať tým viac, čím menej je civilizácia druhej vlny funkčná čiže prestáva byť udržateľnou. Prostriedky, ktoré používala priemyselná civilizácia, jednoducho zlyhávajú. Manifestáciou uvedeného sú politické udalosti, ktoré sa javia ako emergentné, pripomínajú čierne labute (rozpad ZSSR bol implóziou, ktorá sa dala predvídať, ale pristátie na Červenom námestí alebo výbuch v Černobyli boli nepredvídateľné), podobne ako masové hnutia odmietania politickej triedy v arabských i niektorých západných krajinách vrátane hnutia „Occupy“. Ak etablované médiá vo vyspelých krajinách v podstate udržiavajú status quo, vznikajú a budú vznikať nové médiá, ktoré túto kultúrnu hegemóniu spochybňujú a narúšajú, pretože udržiavanie stability zameranej proti zásadným systémovým zmenám je trvale neudržateľné. Komunikácia prostredníctvom nových alebo modifikovaných digitálnych médií, ktoré sa vymykajú totalitnej kontrole, povedie k vzniku nových aktivistických politických subjektov, ktoré sa budú emancipovaťna úroveň subjektov historických. Snaha o obranu tradičnej autority a kontroly nad väčšinou populácie je primárne tendenciou fašistickou, nové subjekty autority sa budú domáhať svojho práva participácie v rámci deliberatívnej demokracie nielen vo formálnej rovine prostredníctvom volebného aktu raz za niekoľko rokov, ale v rámci permanentného politického procesu.

Futurologické scenáre dnes prezentuje každý, sú populárne v masmédiách, vlastne akýkoľvek výpočet (pseudo)alternatív sa vydáva za alternatívne scenáre. Riziko manipulácie je značné, nehovoriac už o kampaniach typu mayského kalendára. Na druhej strane aj seriózni futurológovia by mali prekonať možnú domýšľavosť, keďže vysoko nepravdepodobné udalosti majú oveľa zásadnejšie dôsledky, než ako by sa javilo z hľadiska veľmi nízkej pravdepodobnosti ich výskytu. N.N.Taleb hovorí o prognostickom škandále a neurčitosti poblúznených: ľudia si robia starosti s princípom neurčitosti a správaním subatomárnych častíc, ale zabúdajú, že nedokážu predvídať zajtrajšie krízy. Nerozlišujeme medzi determinizmom a šťastnými náhodami, čo vedie k rôznym poverám; retrospektívne skreslenie znamená skúmanie prebehnutých udalostí bez toho, aby sme zohľadňovali, že čas beží dopredu a tak sa vytvára ilúzia ich spätnej predvídateľnosti. Spochybnil tiež Gaussovu krivku pokiaľ ide o pravdepodobnosť výskytu rôznych variantov. Naša vrodená neschopnosť brať do úvahy vlastnosti budúcnosti sa podobá autizmu; podceňujeme úlohu čiernych labutí s tým, že príležitostne preceníme jednu špecifickú.(15) Teleologický je aj sám vedecký výskum: tým, ako je konštruovaný a financovaný, aj tým, ako mieri k presne definovaným výsledkom namiesto toho, aby sa snažil o vyhľadať čo najviac rozvetvujúcich sa ciest.(16) Blížime sa k stavu absencie poriadku, je možné, že nás čaká viac období kľudu a stability, pričom väčšina problémov sa skoncentruje do malého počtu „čiernych labutí“. Globalizácia síce vyvoláva dojem stability, vytvára však všadeprítomnú krehkosť. Generuje ničivé čierne labute: hrozbe globálneho kolapsu sme v minulosti nečelili. Vo finančnom prostredí sa na riadenie rizík používa gaussovská štatistika. Všetky banky sú navzájom prepojené, keď padne jedna, padnú všetky. Zdá sa, že koncentrované bankovníctvo znižuje pravdepodobnosť krízy, ale v prípade, že kríza predsa len nastane, má o to tvrdší a globálnejší dopad.(17)

Radovan Baroš vo vynikajúcom doslove(18) pripomína pojem Pravdy-Udalosti (A. Badiou). Udalosť v pravom slova zmysle (umenie, láska, politika a veda) sa na rozdiel od bežnej pseudoudalosti vyznačuje tým, že do známej situácie vnáša radikálne novú konfiguráciu prvkov a predovšetkým, že sa na scéne musí objaviť niekto, kto si túto novú konfiguráciu všimne a stane sa tak nositeľom Pravdy novej udalosti. A pri politických udalostiach pridáva podmienku, že konfigurácia musí viesť k nastoleniu egalitárskych pomerov, znamená posun k egalitárskemu usporiadania. Baroš argumentuje, že podľa týchto kritérií rozpustenie tzv. socialistického tábora síce bolo radikálne novou konfiguráciou prvkov a disponovalo aktívnymi nositeľmi svojej pravdy, ale reštaurácia kapitalizmu znamenala ústup od egalitárskeho ideálu spravodlivej spoločnosti; išlo teda o konzervatívnu pseudoudalosť. Z konceptu Pravdy-Udalosti vyplývajú dva závery pre ľavicovú politiku. Nemožno sa odvolávať na nejakú pravdu dejín, ktorá ospravedlňuje naše skutky alebo predpokladať, že dejiny sú na našej strane. (Jedinou zbraňou proletariátu v revolúcii mala byť železná disciplína, ktorá vyústila do vlády byrokratickej štátostrany.) Ďalej došlo k určitej diskvalifikácii ideyrevolučnej avantgardy, ktorá sa mala stať subjektom transformácie na beztriednu spoločnosť a nekriticky verila na svoju pravdu dejín. K dosiahnutiu radikálnej transformácie chýba rozhodujúci spúšťací mechanizmus, s ktorým nemožno dopredu počítať, pretože je nepredvídateľným produktom súbehu naprosto náhodných udalostí. Opäť sa stretávame s „čiernou labuťou“, v prognostickej metodológii známou aj ako tzv. „divoká karta“. Uvedené, ako Baroš správne poznamenáva, nemusí nevyhnutne diskreditovať ľavicové pokusy o vybudovanie egalizátorského zriadenia. Bytostná nepredvídateľnosť politickej udalosti vedie revolučný subjekt k tomu, aby sa nestal obeťou sebeklamu, ktorý v mene svetlej budúcnosti ospravedlňuje drakonické opatrenia. Tak isto sa z ľavicovej politiky vytráca postava vševedúceho vodcu, ktorý pozná harmonogram historického pokroku. A predovšetkým: stráca sa problém, ktorý trápil kritických marxistov už od tridsiatych rokov minulého storočia, problém s neustálym hľadaním revolučného subjektu, ktorý by sa mohol stať privilegovaným nositeľom revolučnej transformácie spoločnosti. Takýto subjekt z perspektívy nepredvídateľnej politickej udalosti vlastne neexistuje, rodí sa spontánne v samotnom procese emancipácie. Takto možno čeliť liberálnej kritike, ktorá obviňuje každý pokus o transformáciu z totalitarizmu, utopizmu, eschatologickej sebaistoty, kultu osobnosti vodcu a márneho hľadania revolučného proletariátu. Radikálna ľavicová politika teda musí niesť morálnu zodpovednosť za voľbu prostriedkov; Max Weber mal zrejme pravdu, že politici musia niesť zodpovednosť za etické dôsledky svojich činov.

Na druhej strane neoliberalizmus v podstate demontuje svoju hlavnú devízu, na ktorú sa odvoláva, totiž napredovanie slobody, ktoré nikdy nebolo jeho cieľom, iba prostriedkom na presadenie určitej ekonomickej racionality. Ak sa má vytvoriť nejaké alternatívne usporiadanie spoločnosti, musí byť založené na vyššej miere slobody, než akú poskytovali doterajšie spoločenské formácie, musíme teda vylúčiť všetky formy autoritárstva, nielen fašistickú, ktorá je najpravdepodobnejším scenárom v strednedobom horizonte, ale aj formu revolučno-avantgardistickú Ide v najširšom slova zmysle o pozitívnu slobodu čiže oslobodenie od heteronómie resp. akejkoľvek vonkajšej nevyhnutnosti, ako to vyjadril K. Marx: Ale čo iné je v skutočnosti bohatstvo, keď ho zbavíme obmedzenej buržoáznej formy, než univerzálnosť potrieb, schopností, užívania produktívnych síl atď. indivíduí, utvorená v rámci univerzálnej výmeny? Čo iné než naplno rozvinutá nadvláda človeka nad silami prírody, nad silami takzvanej prírody, tak isto ako nad svojou vlastnou prirodzenosťou? Čo iné než absolútne zdokonaľovanie jeho tvorivých vlôh bez akýchkoľvek iných predpokladov okrem predchádzajúcého historického vývoja, ktorý z tejto totality, vývoja, t.j. z vývoja všetkých ľudských síl ako takých, robí samoúčel a pritom ho nemeria nejakým vopred daným meradlom? (Grundrisse 1.zv.)(18) Ak cieľom civilizácie má byť autonómny a neobmedzený rozvoj ľudských bytostných síl v zmysle Hegelovho napredovania ducha slobody, tak potom treba nastoliť nový typ ekonomickej racionality, ktorá bude udržateľná namiesto súčasnej neudržateľnej, čo si vyžaduje novú politickú ekonómiu na základe dekomodifikácie. Otázne je, či táto úloha má riešenie, druhou alternatívou je svetový chaos, ktorý nemusí byť práve kreatívnou deštrukciou (za akú cenu?) ale narastaním entropie („zlý chaos“) až po zánik civilizácie v jej súčasnej podobe. V rámci súčasnej sociálnej filozofie ako kritickej teórie sa intenzívne rozpracúva kategória uznania: o uznaní treba uvažovať aj na globálnej úrovni, a to jednak uznanie medzi štátmi a to nielen právne (záväznosť medzinárodného práva), ale aj kultúrne (islám sa nedá stotožniť s terorizmom), jednak globálne uznanie ako univerzálne recipročné uznanie medzi všetkými obyvateľmi planéty (v tomto prípade má hodnota rovnosti prednosť pred slobodou, resp. sloboda predstavuje inštitucionalizáciu uznania). Disciplíny ako prognostika a futurológia dokazujú, že scenár najlepšej budúcnosti je utópiou – nie systémovou alternatívou - a môže teda plniť len určité obmedzené funkcie (ako mobilizácia ľudí v rámci vízie).

Poznámky:

(1.) Wallerstein: Evropský univerzalizmus. Rétorika moci. SLON Praha 2008, s. 10.
(2.) Pozri L. Hohoš: Globalizácia ako problém transformácie kapitalizmu. In: P. Dinuš a kol.: Marx a spoločenské zmeny po roku 1989, Bratislava 2010, s. 49.
(3.) Foucault, M.: Myšlení vnějšku. Subjekt a moc. Herrmann & synové Praha 1996, s. 197.
(4.) Foucault, M.: Myšlení vnějšku. l.c., s. 199.
(5.) S. Holubec: Silní milují život. http://sok.bz/web/media/video/KudejHolubec.pdf
(6.) Niekto by mohol trvať na tom, že ekonomická produkcia predstavuje angažovanosť subjektu vo vzťahu k prírode, tranformáciu objektu prostredníctvom práce, ale práve „prírodou“, ktorú biopolitická práca transformuje, je samotná subjektivita. Tento druh ekonomického procesu, rozhodujúci pre biopolitickú produkciu, je ontologickým procesom, v rámci ktorého sa transformuje a vytvára subjektivitu. M. Hardt – A. Negri: Commonwealth. Belknap Press Cambridge, Mass. 2011, p. 172-173.
(7.) M. Hardt, - A. Negri,: Declaration. Distributed by Argo Navis Author Services. http://www.sok.bz/media.video/Declaration.pdf
(8.) M. Hardt- A. Negri: Commonwealth. l.c., p. 363.
(9.) M. Hardt – A. Negri: Declaration. l.c.
(10.) Ako vhodnejší sa zdá byť Toynbeeho model striedania civilizácií. Arnold Toynbee na rozdiel od Marxa vylučoval determinizmus a bol stúpencom teórie slobodnej vôle. Kreatívne menšiny vytvoria novú civilizáciu stanú sa vládnúcimi menšinami spolu s „vnútorným proletariátom“ (ktorý potrebuje „vyššie náboženstvo“), zatiaľčo „externý proletariát“ sa separuje od vládnúcej menšiny a vytvára „bandy barbarov“. Keď univerzálny štát kolabuje, externý proletariát zaútočí akonvertuje na „vyššie náboženstvo“, tak sa zrodí nová civilizácia (v dejinách ich bolo 21).
(11.) Ide o pôvodný zmysel termínu „politika“ ako ho odhalil Jan Patočka: v rámci kritiky západnej racionality pripomína Sokrata, ktorý „obec, vlastné miesto dejín, označuje tiež za miesto starostlivosti o dušu“.
J. Patočka: Kacířské eseje o filosofii dějin. Oikoymenh Praha 2007, s. 90.
(12.) S pravicovým terorizmom prichádza do Európy nový druh politiky, ktorý sme doteraz nepoznali. Pozri M.Hauser: Na smrt norských soudruhů. Deník Referendum 29.7.2011.
(13.) R. Fine: Kosmopolitismus. Základní ideje globálního uspořádaní. FÚ AV ČR Praha 2011. s. 19.
(14.) Pozri L. Hohoš: Médiá a legitimita moci v rámci globálneho kapitalizmu. In: S.Magál, D.Petranová, M.Solík, (eds): K problémom masmediálnej komunikácie I. Trnava 2010, s. 154.
(15.) N. N. Taleb: Černá labuť. Výsledky vysoce nepravděpodobných událostí. Paseja Praha 2011, s. 219-220.
(16.) l.c., s. 235
(17.) l.c., s. 241
(18.) S. Žižek: Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška aneb proč musela utopie liberalismu zemřít dvakrát. Praha 2011, s. 220-223.
(19.) Citované podľa K. Marx – F. Engels: Vybrané spisy v piatich zväzkoch, zv. 2., Bratislava 1977, s. 404.

Prednáška bola prednesená v cykle Rozpravy OFS dňa 23.4.2013 na VŠE v Prahe.

Pozvánka: Rozpravy OFS - S Ladislavem Hohošem na téma: Spory o globálnu budúcnosť – transformácia alebo revolúcia?

Stiahnite si - PDF - verziu článku! 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET