:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Latinská Amerika – okno do budúcnosti?

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD., filozof

Súčasná civilizačná kríza poskytuje silné argumenty na zdôvodnenie potreby hľadania alternatívnej nekapitalistickej cesty spoločenského vývoja, keďže ideológia neoliberalizmu prestala fungovať ako jediná nespochybniteľná univerzálna normativna koncepcia. Ak hľadáme alternatívu, existuje v súčasnosti niečo ako okno do budúcnosti, odohráva sa niekde sociálny experiment, ktorého výsledok ovplyvní globálnu budúcnosť ľudstva? Kríza a transformácia v Latinskej Amerike je súčasťou hlbokej krízy globálneho kapitalizmu, ktorá tak či onak ovplyvní formovanie budúcnosti v celosvetovom meradle.

O tom píše William I. Robinsom vo svojej najnovšej knihe „Latin America and Global Capitalism“, venovaná kritickej perspektíve globalizácie. Autor, profesor politickej sociológie na Kalifornskej univerzite (Santa Barbara), je známy aj u nás, nedávno vyšla v českom preklade jeho Teória globálneho kapitalizmu. Odbornú recenziu čestného predsedu Futurologickej spoločnosti na Slovensku Michala Majtána „Globalizácia s ľudskou tvárou?“ uverejnilo Slovo v čísle 7/2010.

Kritická perspektíva globalizácie
Pozemskú civilizáciu ohrozujú ekologické hrozby rovnako ako extrémna globálna nerovnosť. Väčšina politických ekonómov dospela k poznaniu, že hospodársky krach je nielen možný, ale aj pravdepodobný. Globálne elity sa pod tlakom nadmernej akumulácie kapitálu a nadnárodnej spoločenskej kontroly uchyľujú k autoritárstvu, militarizácii a vojne, len aby udržali systém. Proti logike trhu a nadnárodného kapitálu stavia Robinson alternatívnu sociálnu logiku väčšín, ktoré sa zapájajú do celosvetových zápasov o formovanie alternatívy spoločenských vzťahov.

Kapitalizmus je expanzívny systém v dvojakom zmysle – extenzívne a intenzívne. Extenzívne rozširovanie kapitalizmu znamená vťahovanie nových území do trhových vzťahov, či už prostredníctvom politickej a vojenskej nadvlády alebo hospodárskym nátlakom trhu. Kapitalizmus sa šíri intenzívne tým, že tovarová výroba nahradzuje nekapitalistické formy výroby a tovarové vzťahy zaťahujú spoločenský život do logiky tvorby zisku. Robinson definuje globalizáciu ako vyvrcholenie päťstoročného procesu rozširovania kapitalistického systému po celom svete tak extenzívne ako aj intenzívne.

Extenzívne rozširovanie kapitalizmu dospelo do konečného štádia v deväťdesiatych rokoch po rozpade „sovietskeho bloku“, takže v súčasnosti neexistujú významnejšie oblasti planéty, ktoré by boli mimo systému. Kapitalistické vzťahy sa prehlbujú tým, že zvecňujú do podoby tovaru inštitúcie sociálneho a kultúrneho života. Na sklonku dvadsiateho storočia stámilióny ľudí, roľníkov, remeselníkov, obchodníkov, podnikateľov a iných príslušníkov strednej triedy, bolo pozbavených výrobných prostriedkov, boli proletarizovaní a vystavení globálnemu trhu práce. Tak ako neexistujú teritóriá, ktoré by neboli zahrnuté do pôvodnej akumulácie, neexistuje ani nezávislá akumulácia mimo sféry globálneho kapitálu.

Súmrak neoliberalizmu
Globálny kapitalizmus čelí kríze v troch navzájom prepojených oblastiach. Ide o krízu sociálnej polarizácie, lebo systém nedokáže uspokojiť potreby väčšiny ľudstva ani zabezpečiť minimálnu sociálnu reprodukciu. Štrukturálna kríza nadmernej akumulácie sa prejavuje tým, že systém sa nemôže ďalej rozširovať, pretože vylučuje podstatnú časť populácie z priameho podielu na výrobe, tlak na znižovanie miezd a masovú spotrebu obmedzuje schopnosť svetového trhu absorbovať výsledný produkt. To vedie k zvyšovaniu vojenských výdavkov a narastaniu vojensko-priemyselného komplexu, globálny poriadok sa premieňa na vojnový stav. Ďalej nastáva kríza štátnej legitimity a politickej autority, ktoré spochybňujú miliardy ľudí vystupujúce proti hegemónii. Ďalšou dimenziou krízy je „ekologický holocaust“ čiže kríza udržateľnosti, tým sa však Robinson vo svojej knihe nezaoberá.

Tým, že kapitalizmus produkuje nesmierne množstvo bohatstva, polarizácia a kríza nie sú výsledkom chybnej politiky, ale sú zabudované do podstaty systému. (Uvedené dokázal v polovici 19.storočia K. Marx v Kapitáli). Investori môžu dosiahnuť zisk výlučne tým, že predávajú tovary a služby na trhu. Lenže pracujúci si z definície nemôžu kúpiť úplné množstvo tovarov a služieb, ktoré vyrobili, lebo mzdy musia byť nižšie ako je hodnota zmienených tovarov a služieb. V opačnom prípade by sa nevytvoril zisk a kapitalistická výroba by sa zastavila. Proces akumulácie kapitálu môže pokračovať, pokiaľ sú k dispozícii nové trhy a zdroje výnosného financovania sú otvorené. Lenže od určitého bodu sa niektorí kapitalisti ocitnú v situácii, kedy síce majú nadbytok, ale nedokážu ho vynaložiť, bohatstvo nemôže byť umiestnené na trhu alebo znovu investované a teda neprináša ďalší zisk. Vtedy v dôsledku ekonomickej recesie nastupujú nové spôsoby na trvalú akumuláciu, ako sú úver a finančné špekulácie.

Nadmerná akumulácia nútila v ostatných rokoch globálnych investorov, aby sa zapojili do bezprecedentnej vlny špekulatívneho investovania, známej ako „globálne kasíno“. Táto „finančná bublina“ zapríčinila vlny stagnácie a recesie od osemdesiatych rokov až po hlbokú štrukturálnu krízu globálnej ekonomiky na prelome storočí. Podľa jedného z ideologických mýtov o globálnom kapitalistickom systéme problém chudoby a nerovnosti spočíva v nedostatku zdrojov či nedostatočnom raste. V skutočnosti nejde o deficit rastu, ale o to, ako sú zdroje alokované a distribuované, teda o to, akým spôsobom triedy a sociálne skupiny vykonávajú nad nimi kontrolu.

Ekonomika globálnej vojny
Na konci dvadsiateho storočia dokázal neoliberalizmus mierovou cestou, presnejšie metódou hospodárskeho nátlaku, otvoriť nové teritóriá pre globálny kapitál. Lenže priestor pre „mierovú“ extenzívu a intenzívnu expanziu je limitovaný. Neoliberálny program sa presadzuje prostredníctvom vojenskej intervencie, agresie a násilných sankcií. „Vojna proti terorizmu“ umožnila nekonečný odbyt pre nadbytočný kapitál a vytvorila obrovnský deficit, čim sa ospravedlňuje obmedzovanie štátu blahobytu a formuje sa policajný štát, potláčajúci disent v mene bezpečnosti. Aj napriek tomu je globálny kapitalizmus stále nestabilný a vystavený krízam.

Od útoku v septembri roku 2001 dochádza ku konsolidácii projektu kapitalistickej globalizácie v novej a hrozivo násilnej dimenzii. Možno sme svedkami napredovania globálneho fašizmu, nového vojnového poriadku, ktorý sa zakladá na vojenských výdavkoch a vojnách. K výzve novému svetovému poriadku dochádza od podriadených skupín v rámci nadnárodnej občianskej spoločnosti alebo od niektorých špecifických národných státov. USA prostredníctvom vojny a kalamitného kapitalizmu mobilizujú zdroje, aby vytvorili nový odbyt pre nadbytok a trvalú globálnu akumuláciu.

Latinská Amerika ostáva v dvadsiatom prvom storočí najnerovnejšou oblasťou sveta, aplikácia neoliberálneho modelu prehĺbila väčšinovú chudobu. Stagnácia v tejto časti sveta je vyvolaná sociálnou polarizáciou a nadmernou akumuláciou v rámci globálnej ekonomiky. Už dlho je známe, že riešením by bol prechod od špekulatívnych k produktívnym investíciám, redistribúcia príjmu a bohatstva, aby narastal dopyt u väčšiny populácie. Nový vojnový poriadok sa uplatňuje v Latinskej Amerike ako militarizácia regiónu, prudký nárast politicko-vojenského zasahovania zo strany USA pod zámienkou vojny proti terorizmu a drogám, vrátane bezprecedentnej militarizácie hranice medzi USA a Mexikom. Vláda USA v roku 2003 začala uplatňovať novú doktrínu „efektívnej suverenity“, podľa ktorej bezpečnosť v Latinskej Amerike je ohrozená v dôsledku neschopnosti miestnych vlád kontrolovať rozsiahle „neovládateľné územia“ patriace do ich hraníc, čím sa zdôvodňuje dlhodobá vojenská prítomnosť USA. Nadnárodné dominantné elity, ktoré čelia kríze legitimity a zrúteniu politickej autority neoliberálnych režimov, sa vo zvýšenej miere spoliehajú na násilie. Latinská Amerika bola zatiahnutá do globálneho vojnového poriadku.

Nová etapa odporu
Zlyhanie Washingtonského konsenzu sa bezprostredne neprejavilo na odpore pracujúcich tried, ktoré globalizácia rozložila, zatiaľ čo nadnárodné elity sa stmelili. Až ekonomický úpadok Latinskej Ameriky v rokoch 1999-2002 vyvolal nové obdobie ľudového zápasu a zmeny. Hoci sa dominantným skupinám podarilo upevniť kontrolu nad politickou spoločnosťou, nepodarilo sa im udržať nadvládu nad občianskou spoločnosťou. Na program dňa sa dostali viaceré alternatívy vo vzťahu k prevládajúcemu modelu globálneho kapitalizmu. K ľudovej transformácii zdola na základe skúseností z Venezuely došlo napríklad v Ekvádore, Bolívii a inde. V rokoch 1999-2007 sa na základe volebného víťazstva dostali k moci vlády, ktoré začali formovať regionálny anti-neoliberálny blok. Odpor vo vzťahu k neoliberálnemu modelu však ešte nemusí znamenať odpor vo vzťahu ku globálnemu kapitalizmu. Kvázi ružový obrat doľava umožnil súťaž sociálnych a triednych síl, ideológií, programov a politík, niečo ako prebiehajúce nové osvietenstvo, ktorého výsledok je neistý a teda otvorený. Latinská Amerika nie je na rázcestí medzi reformou a revolúciou, ale skôr ide o to, ktoré sociálne a politické sily nastolia v zápase nadvládu nad neoliberalizmom a nahradia ortodoxné programy, ktoré sa uplatňovali od osemdesiatych rokov.

Bolívarská revolúcia zachvátila Latinskú Ameriku, odkedy nastúpil vo Venezuele k moci charizmatický a nesmierne populárny socialistický prezident Hugo Chavez. Pod jeho vedením došlo k posunu smerom k radikálnej antikapitalistickej alternative, ktorá ide nad rámec miernej reformy statu quo. Programom Bolívarskej revolúcie je socializmus pre 21.storočie v situácii, kedy hnutia za globálnu spravodlivosť nedokážu prekonať negatívny rámec antikapitalizmu a socializmus 20.storočia skončil diskreditáciou.

Revolúcia vo Venezuele je unikátna v troch smeroch. Po prvé, revolúcia nezvrhla starý buržoázny štát. Naopak, po víťazstve vo voľbách v rámci zavedeného polyarchického systému kapitalistického štátu Hugo Chavez zaujal najvyšší post v hierarchii štátnej byrokracie, ktorá odporuje a podrýva Bolívarský projekt. Polyarchia (R. Dahl) znamená vládu malej skupiny s obmedzenou participáciou a bez demokratickej kontroly. (Termín je odvodený od Aristotelovej politeii, ústavného kompromisu medzi cnosťou a rovnosťou, aristokraciou a demokraciou.) Ide o revolučný proces chudobnej väčšiny so svojím prezidentom proti štátu v zmysle starého poriadku.

Po druhé, revolúcia vo Venezuele získala buržoázno-demokratickú legitimitu. Prezidentské voľby v roku 1998 vyhral Chavez veľkou väčšinou 56%, odvtedy sa podrobil ôsmim voľbám, v roku 2006 získal 63%. Po tretie, chudobná väčšina sa organizuje v mestských slumoch, pričom ľudová základňa revolúcie nie je podriadená štátu ani žiadnej strane, ako tomu bolo v revolúciách dvadsiateho storočia. Vo Venezuele sa rozpútal silný triedny boj, tak ako sa mobilizovali ľudové triedy občianskej spoločnosti, aktivizovali sa aj kontrarevolučné pravicové sily: možno Venezuela je stále v predrevolučnom štádiu. Za prvých osem rokov revolúcie došlo k reforme politického systému a k prijatiu novej ústavy ktorá predstavuje právny základ novej spoločnosti. Táto ústava skoncovala sa s americkou nadvládou, zaviedla prinavrátenie výnosov z ropy, začala proces transformácie vlastníckych vzťahov a nový ekonomický model.

Zásadnou otázkou je, ako možno uskutočniť ľudovú revolúciu bez revolučného štátu? Toto je problém spoločenskej zmeny v ére globalizácie: ako môžu sily, ktoré sa dostali k moci prostredníctvom volieb, konať nad rámec polyarchie a nadnárodných kapitalistických štátov? Vo Venezuele bola nadvláda nadnárodnej elity nahradená rozšírenou ľudovou nadvládou tak na úrovni politiky – štátu, ako aj v občianskej spoločnosti. Boj o hegemóniu v Latinskej Amerike bude pokračovať jednak v pozičnej vojne v rámci občianskej spoločnosti, jednak v zápase o kontrolu štátov. Príkladom objektívnych obmedzení projektu ľudovej transformácie na úrovni národného štátu je Kuba. Napriek problémom je spoločnosť na Kube najviac rovnostárska a patrí medzi najrozvinutejšie z hľadiska kvality života.

Na záver Robinson načrtol tri alternatívy. Prvou je globálny reformizmus založený na keynesiánstve, lenže absentuje globálna politická autorita, ktorá by si reformu dokázala vynútiť. Za druhý variant považuje globálny fašizmus založený na novom vojnovom poriadku ako úpadok smerom k barbarstvu. A napokon tretí - demokratický socialistický projekt ako globálna antikapitalistická alternatíva. Jedinú alternatívu voči zániku v podobe kolektívnej samovraždy, teda k scenáru zrútenia globálnej civilizácie a novej doby temna poskytuje demokratický socializmus založený na ľudovej demokracii.

Článok bol uverejnený v týždenníku SLOVO č. 26/2010. 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET