:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Informatizácia a futurologické scenáre možnej budúcnosti

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD., filozof

Futurológia je niečo ako okno do budúcnosti. Predpovedať detailne udalosti, ktoré nastanú, samozrejme nevieme. Žijeme na rozhraní civilizačného zlomu v situácii, ktorú výstižne charakterizoval slávny americký futurológ A. Toffler ako šok z budúcnosti. Hlavným problémom je otvorenosť vo vzťahu k budúcnosti, schopnosť prispôsobiť sa zmenám. Musíme sa už dnes rozhodovať, ale budúce dôsledky nepoznáme, alebo poznáme vo veľmi obmedzenej miere. Tieto rozhodovacie procesy však futurológovia môžu ovplyvniť rozvinutím vejára možností od žiadúcej budúcnosti (tá najžiadúcejšia sa volá utópia) až po katastrofický scenár (možná budúcnosť, ktorú chceme odvrátiť).

Futurológovia sa zhodnú v máločom, avšak už od konca 60.tych rokov ako bod obratu, kritické obdobie premeny civilizácie, porovnateľné s pádom Rímskej ríše, označujú roky 1975 - 2025. Ak pád Ríma trval tristo rokov, toto polstoročie má rovnako prevratné, ba možno bude mať aj prevratnejšie dôsledky, čo potvrdzuje zrýchľovanie historického času alebo tzv. zhusťovanie času (termín A.Tofflera).
Nové milénium vyvoláva apokalyptické obavy rovnako ako utopické vízie. Mnohí si predstavujú, že to bude znamenať viac materiálnych statkov, aj keď odhliadneme od faktu, že to, čo si pod pojmom „viac“ myslia tí najbohatší, sa veľmi líši od očakávania ľudí v transformujúcich sa (postkomunistických) krajinách a niečo celkom iné majú na mysli tri štvrtiny svetovej populácie v krajinách tzv. „tretieho sveta“, rozhodne bude na mieste v prvom rade iná otázka: Je viac hmotných statkov práve to, čo najviac potrebujeme? Doba, v ktorej žijeme, je výsledkom industriálnej revolúcie minulých tristo rokov („druhá vlna“) a doviedla nás až k zásadnej otázke ekologickej katastrofy alebo vyčerpania životne nevyhnutných prírodných zdrojov, na ktorú zásadným spôsobom už pred tridsiatimi rokmi upozornil Rímsky klub. Ide teda o to či ľudstvo vôbec má nejakú budúcnosť, na podobnú situáciu sa možno najlepšie hodí termín apocatopia (zloženina apokalypsy a utópie – autor T. Charbeneau).

V americkom projekte Milénium pod hlavičkou Univerzity OSN 250 respondentov z celého sveta pred rokom pomerne presne identifikovalo pätnásť zásadných globálnych trendov, ktorých zvládnutie znamená pre pozemskú civilizáciu nádej do budúcnosti, a teda do tretieho tisícročia. Samozrejme, žiadna záruka na budúci raj v podobe neobmedzeného napredovania tzv. „pokroku“ - či už materiálneho, v aplikáciách vedy a techniky, alebo duchovného (úvahy o novom celosvetovom náboženstve) – ako vopred daná či predestinovaná neexistuje.

Prvým a zrejme najdôležitejším globálnym trendom je dosiahnutie trvale udržateľného vývoja. Pozitívne zmeny vo verejnej mienke v prospech ekologicky uvedomelého konania a možnosť komplexného monitorovania životného prostredia planéty prostredníctvom satelitov naznačujú, že nejde o nereálny cieľ. Dnes už niet času na diskusie, či ohrozenie životného prostredia je naozaj fatálne. Nejde o rôzne druhy kríz napríklad energetickú, životného prostredia, ekonomickú alebo krízu rozvoja. Ekologické a ekonomické systémy sú navzájom úzko späté, takže sme konfrontovaní s rôznymi aspektmi jednej a tej istej krízy, veď zhoršovanie životného prostredia priamo ohrozuje ekonomické systémy. Ľudia vykorisťujú prírodné zdroje, premieňajú ich na materiálne výrobky, spotrebúvajú ich a napokon ich vracajú prírode v podobe odpadu, čím zvyšujú mieru entropie v prírode.

Nádejou do budúcnosti podľa výsledkov výskumu Milénium je aj zvýšená miera akceptovania dlhodobých perspektív v tvorbe politiky (ako príklad sa dokonca uvádza hrozba celosvetového zlyhania počítačov a sietí naozaj od počiatku roku 2000). Vo vyspelých krajinách sa záujem o zvládnutie budúcnosti prejavuje aj šírením futurologických poznatkov tak v rámci univerzitného štúdia, ako aj v súkromných inštitúciách. Nielen vo veľkých a veľmi bohatých krajinách, ale porovnateľným vzorom pre nás by v tomto smere mohlo byť Fínsko, kde podpora prognostických programov a vzdelávania sú priamo súčasťou vládnej politiky. Podľa expertov narastá aj potenciál pre vedecké a technologické prevraty, či už ide o základné teoretické princípy vied („nová paradigma“) alebo skoky v kapacite hardvérov a softvérov, neurónové siete, nanotechnológiu, genetickú medicínu atď., ktoré môžu zlepšiť ľudský údel, ale zrejme to nezávisí len od techniky samej. Za nádej sa považuje aj premena autoritatívnych režimov na demokratické, globalizácia trhov, médií, informačných technológií spolu s ukončením studenej vojny, urbanizáciou a rozširovaním masového vzdelania.

Pretože demokracie nemajú záujem viesť medzi sebou vojny, počet nacionalistických vojen vraj bude klesať. V tomto prípade sa prognóza nepotvrdzuje, naopak, počet lokálnych konfliktov narastá a väčšinou sú gradované na etnickom základe. Takže mal pravdu slávny americký futurológ A. Toffler, že štatistiky sú neúprosné: od druhej svetovej vojny sme viedli 150 – 160 vojen, v ktorých zahynulo 7,2 milióna vojakov a pravdepodobne viac civilistov, lenže neevidovaných. Viedli sme priemerne tridsať vojen ročne a azda iba tri dni boli na svete úplne mierové (takže sme nedosiahli ani štandard antických olympiád, keď bol mier každé štyri roky – pozn. L.H.). Toffler odhaduje, že v budúcnosti by ľudia mohli viesť rádovo 50 až 60 vojnových konfliktov ročne, ale na inej kvalitatívnej úrovni než tie súčasné.
Medzi nádejné trendy patrí aj podpora šírenia kultúrnej diverzity a etických hodnôt, podpora polykultúrnych názorov a globálnej etiky. Po dosiahnutí určitej materiálnej úrovne ľudia hľadajú viac kultúrnych hodnôt čo umožňuje lepšie porozumenie. Výsledkom projektu Milénium je aj trend údajného spomaľovania rastu populácie v celosvetovom meradle. Ako je známe, od 19.júla je nás podľa amerických štatistikov už viac než 6 miliárd, aj pri miernom spomalení rastu nás v roku 2027 bude na planéte žiť 8 miliárd a so zdvojnásobením populácie sa ráta asi za 40 rokov. V každom prípade rozpracované scenáre nastolenia trvalej udržateľnosti považujú za kľúčovú otázku práve zvládnutie populačnej explózie, čo predpokladá riešenie ostatných problémov ak sa nemáme dostať do bludného kruhu nekonečnej spätnej väzby, pričom zníženie natality predpokladá určitú životnú úroveň. Ďalšie pozitívne trendy sú: obmedzovanie xenofóbie a nacionalizmu v prospech tvorby celosvetových stratégií svetového mieru a bezpečnosti, rozvíjanie alternatívnych zdrojov energie, globalizácia konvergencie medzi informačnými a komunikačnými technológiami (napr. rozširovanie aplikácií internetu), narastajúci pokrok v biotechnológiách, nové kozmické programy. Za zmienku stojí, že hospodársky pokrok sa predpokladá na základe šírenia eticky orientovanej trhovej ekonomiky, pričom určité ekologické a sociálne ciele by mali byť preferované, a napokon sa prepovedá podstatné zlepšenie a a zásadná inovácia fungovania inštitúcií na základe nových informačných technológií.

Dovolávanie sa zásadného civilizačného obratu („bod obratu“ resp. trvale udržateľný život) alebo optimistické predpoklady výskumu Milénium sa nenaplnia samy osebe, ba každý jeden z nich by sa za určitých, pomerne presne vymedzených predpokladov mohol zvrhnúť na svoj katastrofický protiklad. Máme ešte čas odvrátiť katastrofu? Podľa autorít manželov Meadowsovcov, ktorí vydali pred tridsiatimi rokmi slávnu prvú správu Rímskeho klubu a v súčasnosti na základe najnovších prepočtov globálneho modelovania ju korigovali, je odpoveď skôr záporná, hoci máme, podľa toho, do akej miery sa dokážeme prikloniť k trvalej udržateľnosti, ešte 50 až 150 rokov. Dokáže napríklad ľudstvo obmedziť spotrebu na rozumnú mieru? A čo s „prebytočnou“ populáciou, ktorá nemá nárok ani na minimálny stupeň ľudskej dôstojnosti? Existuje najbolestivejší, ale priam najefektívnejší spôsob učenia, totiž na dôsledkoch vlastných chýb. Vojna v Európe, prírodné katastrofy, klimatické anomálie, problémy s pitnou vodou, ktorá je už cennejšou strategickou surovinou než ropa atď. sú varovné signály, ktoré sa nedajú ignorovať. Nedá sa pred nimi schovať za „zlatú oponu“ ani strčiť hlavu do piesku. Tak isto nemôžeme tvrdiť, že napr. ničenie dažďových pralesov v Brazílii sa nás netýka alebo že nepocítime následky. K zmene stratégie zrejme musí ľudstvo priviesť pud sebazáchovy...

Napríklad globalizácia znamená, že sa celý svet stáva globálnou dedinou, vyvoláva ale aj nacionalizáciu a decentralizáciu, pozná viťazov i porazených, bohatých a chudobných, ale je výzvou nehybnosti, pretože ujsť sa pred ňou nedá. Nie náhodou uvažuje OSN v rámci Human Development Report 1999 o globalizácii s ľudskou tvárou, jej tvár totiž môže byť aj neľudská. Keď sa úsilie aktérov trhu dosiahnuť zisk za každú cenu vymkne spod kontroly, ohrozuje mravnosť ľudí a stráca sa rešpekt k princípom spravodlivosti a ľudským právam. Globalizácia by mala slúžiť záujmom človeka a nie iba zvyšovaniu zisku, takže by v tomto procese mala byť zohľadnená etika (rozširovanie, a nie obmedzovanie ľudských práv), spravodlivosť (znižovanie a nie zvyšovanie rozdielov v životnej úrovni), integrácia namiesto marginalizácie národov a krajín, bezpečnosť človeka t.j. viac stability v spoločnosti, udržateľnosť – menej a nie viac škôd na životnom prostredí, rozvoj v zmysle znižovania, a nie narastania biedy. Základné hodnoty – ľudský život, sloboda, spravodlivosť, rovnosť, tolerancia, vzájomný rešpekt a čestnosť – obsiahnuté vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv by sa mali stať rozhodujúcimi princípmi globalizácie s ľudskou tvárou. Osobitný problém predstavujú aktivity nadnárodných spoločností, ktoré vplývajú na život a blahobyt miliárd ľudí, ale zodpovednosť majú iba voči svojim akcionárom. Ich činnosť by mala byť globálne regulovaná, aby sa stala transparentnejšou a ich sociálna zodpovednosť by sa viac nachádzala pod kontrolou spoločnosti. Správa poukazuje aj na nevyhnutnosť vypracovať kódex správania týchto korporácií. Ide o to, aby prednosti globálnej trhovej konkurencie ostali zachované, ale aby moc globalizácie bola zameraná na pokrok ľudstva.

Infos 2000. Zborník z 30.medzinárodného informatického sympózia, ktoré sa konalo v dňoch 3.-6.apríla 2000 v Starej Lesnej. Spolok slovenských knihovníkov, Bratislava 2000. 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET