:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Hrozba tretej svetovej vojny?! Dvadsiate storočie ešte neskončilo: 1914-2014

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD., filozof

Autor je predsedom Futurologickej spoločnosti na Slovensku.

Citát z novinového článku „Čo čaká Európu.“ Píše sa rok 1887: Koniec koncov pre Prusko-Nemecko nie je už možná žiadna iná vojna než svetová, a to svetová vojna dosiaľ nebývalého rozsahu a prudkosti. Osem až desať miliónov vojakov sa bude navzájom hrdúsiť a vyžerú pritom Európu horšie ako by to dokázalo mračno kobyliek. Spustošenie spôsobené tridsaťročnou vojnou vtesnané do troch až štyroch rokov a rozšírené na celý kontinent; hlad, epidémie, hroznou biedou vyvolaný všeobecný úpadok do barbarstva tak vojsk ako aj ľudových más; beznádejný chaos nášho umelého zhonu v rámci obchodovania, priemyslu a úverovania, ktorý skončí všeobecným bankrotom; zrútenie starých štátov a ich tradičnej štátnej múdrosti takým spôsobom, že sa koruny budú budú po tuctoch váľať na dlažbe a že sa nenájde nikto aby ich pozdvihol; úplná nemožnosť predvídať, ako to všetko skončí a kto sa v boji stane víťazom. Jeden výsledok je však istý: všeobecná vyčerpanosť a vytvorenie podmienok pre konečné víťazstvo robotníckej triedy. - Taký je výhľad do budúcnosti, pokiaľ do krajnosti vybičovaný systém vzájomných pretekov vo vojnovom zbrojení prinesie nakoniec svoje nevyhnutné plody. Páni kniežatá a štátnici, do takejto situácie ste svojou múdrosťou priviedli starú Európu. A ak Vám neostáva nič iného ako začať posledný veľký vojnový tanec, nám to môže prísť vhod. Vojna nás možno dočasne zatlačí do pozadia, snáď nám vyrve niektoré už dobyté pozície. Lenže ak ste rozpútali sily, ktoré potom už nedokážete zvládnuť, tak nech sa stane čo sa má stať: na konci tragédie vy budete zničení a víťazstvo proletariátu bude buď vybojované alebo aspoň nevyhnutné. Vizionárom – autorom článku bol Fridrich Engels.

Prvá svetová vojna

Vo skvelej viktoriánskej dobe storočného mieru Veľká Británia uplatňovala zásadu slobodného obchodu, pokiaľ produkty ostatných krajín vzhľadom na jej technologickú prevahu neboli schopné konkurencie. Zlom nastal v sedemdesiatych rokoch devätnásteho storočia, kedy sa do popredia svetového hospodárstva usilovali dostať zjednotené Nemecko a USA. Anglicko stratilo svetové prvenstvo a začalo uplatňovať protekcionizmus tým, že na dovážaný tovar vyrubilo clo. Burzové špekulácie boli na vzostupe, hoci v priemysle a obchode sa prejavovali príznaky svetovej hospodárskej krízy (1873-1879). Katastrofa nastala krachom na viedenskej burze 9.mája 1873 a mala následky v Nemecku, stovky podnikov zbankrotovali. Svet po Viedenskom kongrese (1815) bol multipolárny, hegemónmi bolo päť európskych mocností – okrem Británie Francúzsko, Nemecko, Rakúsko-Uhorsko a Rusko. päť veľmocí prostredníctvom vzájomného intrigovania udržiavalo kvázirovnováhu („európsky koncert“): Rusko a Veľkej Británia chceli zabrániť zjednoteniu Nemecka, situáciu komplikoval resentiment Francúzska snahou o ovládnutie kontinentu. Podľa kancelára Bismarcka vždy bolo lepšie byť na strane troch než na strane dvoch. Kvázirovnováha bola narušená na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia. Nemecko bolo na vzostupe, Podunajská monarchia a cárske Rusko vo fáze úpadku. Británia ako imperiálna mocnosť vo viktoriánskej ére robila politiku „splendid isolation“. Po demisii kancelára Bismarcka v roku 1890 Nemecko neobnovilo Zaisťovaciu zmluvu s Ruskom, čo viedlo k následnému rusko-francúzskemu spojenectvu. Británia bola pod tlakom Nemecka a preto uzavrela spojeneckú dohodu „Entente cordiale“ s Francúzskom v roku 1904 a dohodu s Ruskom o rozdelení sfér vplyvu v strednej Ázii v roku 1907 (Petrohradská konvencia). Vzostup srbského nacionalizmu po zavraždení kráľovskej dynastie v roku 1903 stimulovalo sarajevský atentát 28.júna 1914, ale rozhodujúce boli mocenské zájmy veľmocí.

Historik Christopher Clark, špecialista na dejiny Pruska, v závere svojho monumentálneho diela o príčinách prvej svetovej vojny napísal: „Protagonisti roku 1914 sa chovali ako námesačníci, boli síce v strehu, ale nevidiaci, ženúci sa za snami, ale slepí ohľadom skutočných hrôz, ktoré sa chystali vypustiť do sveta.“ Po prvý raz v dejinách sa vojna viedla priemyselnými metódami, nezvyčajne krutým spôsobom boli použité chemické zbrane. Tragédia prvej svetovej vojny spôsobila pád štyroch impérií a nezmyselnú smrť 10 miliónov vojakov plus 7 miliónov civilistov, pričom trvalé následky malo ďalších 20 miliónov ľudí; v dôsledku toho skončila dominancia európskej civilizácie. J. Patočka pochopil, že prvá svetová vojna bola rozhodujúcou udalosťou v dejinách tohto storočia, preto pomenoval dvadsiate storočie doba noci, války a smrti. (Kacířské eseje) Americko-nemecký historik Fritz Stern popísal prvú svetovú vojnu ako prvú pohromu dvadsiateho storočia, tú pohromu, od ktorej pochádzajú všetky ďalšie pohromy, pod čím sa rozumie Ruská revolúcia a druhá svetová vojna. François Furet napísal, že prvá svetová vojna prinavrátila do centra európskej politiky ideu revolúcie. (Minulosť jednej ilúzie)

Na rozdiel od E.Hobsbawma síce súhlasím, že dvadsiate storočie začalo v roku 1914, ale nesúhlasím, že bolo krátke, rok 1989 bol len jedným extrémom z mnohých. Devätnáste storočie bolo triumfom západného osvietenstva, jeho symbolmi boli viktoriánska éra a Britské impérium. Dvadsiate storočie je naozaj vekom extrémov, lenže nebolo krátke, naopak ešte nekončí. Skončí buď nastolením „nového osvietenstva“, ktoré nebude západocentrické, alebo upadnutím do barbarstva v horizonte nasledujúcich desaťročí. V optimistickom scenári sa jeho symbolom stane multipolárny svet, pesimistický scenár by mal katastrofický charakter až po Hobbesovo Bellum omnium in omnes (vojna všetkých proti všetkým). Nástup dvadsiateho storočia sa prejavuje od roku 1873, kedy sa začali formovať jeho aktéri (finačný kapitál, revolučné hnutia atď.), a bol naozaj impozantný v podobe prvej svetovej vojny. Futurológovia už v sedemdesiatych rokoch dosiahli zhodu v tom, že obdobím zmeny sú roky 1975-2025, pričom ide o orientačný medzník, kedy by mohlo symbolicky dvadsiate storočie skončiť. Hobsbawm dospel k záveru, že sme dospeli k bodu historickej krízy, náš svet riskuje implóziu i explóziu, takže budoucnost nemůže být pokračováním minulosti. (Věk extrémů) Dvadsiate storočie mohlo skončiť rozpadom ZSSR, keby sa naplnili nádeje na pozitívnu zmenu svetového poriadku namiesto „pokračovania minulosti“. Tento postulát znamená potrebu nového východiska, ktoré sa črtá v podobe prekonania tradičnej geopolitiky v zmysle projekcie mocenského záujmu štátu resp. ríše do geografického priestoru.

Geopolitika a nová studená vojna

Geopolitika sa viaže na parciálnu hegemóniu a imperializmus vyúsťujúci do úsilia o svetovládu. Takto zlyhal „európsky koncert veľmocí“ pred prvou svetovou vojnou. Prekonanie geopolitiky je možné etablovaním univerzalizmu, ktorý by dokázal nastoliť stabilitu prostredníctvom pravidiel. Európsky univerzalizmus predstavuje morálne dvojznačnú doktrínu, obsahuje nielen ľudské práva, ale aj právo silnejšieho - tzv. nositeľov hodnôt na intervenciu proti barbarom. I.Wallerstein požaduje univerzálny univerzalizmus, etablovanie globálnych univerzálnych hodnôt, ich formovanie predstavuje veľký morálny podnik ľudstva. (Evropský univerzalismus) Ide teda o multipolaritu s celosvetovými nadštátnymi organizáciami, prvé pokusy o ich vytvorenie sa začali nie náhodou práve po prvej svetovej vojne. Europoslanec Boris Zala stavia proti geopolitike definovanej geograficky europolitiku, definovanú prostredníctvom kodifikácie hodnotových kritérií: Europolitika sa musí stať „korekčným“ nástrojom voči obnovovaným pokusom veľmocí o uplatnenie vplyvu, či voči vytváraniu osobitných vzťahov, predovšetkým zo strany USA a Ruska. (Europeanizmus)

Podľa Zbigniewa Brzezinského Amerika po roku 1991 premárnila unikátnu globálnu príležitosť formovať v Euroázii novú medzinárodnú architektúru. Súčasné podmienky sú pre uvedený zámer nepriaznivé, lebo dnešný svet je oveľa menej náchylný akceptovať dominanciu jednej mocnosti, hoci aj tak vojensky silnej a politicky vplyvnej ako USA. (Strategic vision) Redaktor The Economist Edward Lucas v komentári „Bude tretia svetová?“ vyzýva na odpor voči Putinovmu Rusku ako „gaunerskému štátu na prahu Európy“ a vidí úsvit desivého nového sveta, v ktorom medzinárodné pravidlá neplatia a silnejší dominuje slabšiemu. Samozrejme, vinníkom je bezohľadné a chamtivé Rusko, ktoré chce obnoviť impérium. Lucasova „nová studená vojna“ nie je o ideológii, ale o čírej moci, nie je o ideách, ale o peniazoch; je to vojna krutého a nespravodlivého kapitalizmu. (The New Cold War) Lucas správne stanovil diagnózu, ale prestal byť objektívny ohľadom hľadania vinníka. Pokiaľ ide o jeho útoky na Rusko, z formálne právneho stanoviska naozaj anexiou Krymu porušilo medzinárodné právo. Na druhej strane by sa dalo argumentovať tým, že referendum na Kryme má väčšiu legitimitu než súčasná dočasná revolučná vláda v Kyjeve, ktorá sa ujala moci porušením dohody z 21.2.2014 a na základe nerešpektovania platnej ústavy. Táto klika sa opiera o ukrajinský ultranacionalizmus a extrémizmus s prvkami fašizmu. Na východe Ukrajiny by sa mohli odohrávať pri obsadzovaní budov do ktorých sa uchýlili tzv. „separatisti“ podobné krvavé scény ako obsadzovaní ruského parlamentu v októbri 1993, pričom výsledok je nepredvídateľný. Ide o to, že politické elity na Ukrajine sú rovnako nezmieriteľne rozdelené až znepriatelené ako vtedy v Rusku. Kríza v Rusku vyústila do prijatia novej ústavy v referende 12.decembra 1993, poloprezidentský systém odvtedy zaručuje stabilitu. Ukrajina pozostáva zo siedmich regiónov, extrémnu rozpoltenosť by mohla vyriešiť federalizácia krajiny na základe ústavných zmien. K chaosu na Ukrajine prispela aj Európska únia. Summit vo Vilniuse 29.11.2013 o Východnom partnerstve nebol dobre pripravený. Predseda Európskej komisie M.Barroso striktne odmietol žiadosť prezidenta Janukovyča, aby rokovania o obchodných vzťahoch boli trojstranné za účasti Ruska napriek tomu, že si musel byť vedomý, že EU nemôže oprávnené ekonomické záujmy Ruska jednoducho ignorovať.

Ak sa vrátime do nedávnej minulosti, nedodržiavanie a tým aj spochybňovanie medzinárodného práva od deväťdesiatych rokov nezačalo Rusko, či už išlo o obsadenie Iraku a Lýbie alebo v Európe bombardovanie Srbska bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN v roku 1999 a následné vyhlásenie nezávislosti Kosova vo februári 2008. Srbsko s podporou Ruska trvá na tom, že odtrhnutie provincie bolo v rozpore s medzinárodným právom, predovšetkým s Rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1244. Medzinárodný súdny dvor v Haagu v roku 2010 v rozsudku uviedol, že „medzinárodné právo neobsahuje žiadny zákaz vyhlásenia nezávislosti“. Tento precedens nie je právne záväzný, ale spochybňuje princíp nemeniteľnosti hraníc v Európe po druhej svetovej vojne, ktorý je zakotvený v Záverečnom akte Helsinskej konferencie z augusta 1975. Hrozba novej studenej vojny „nie o ideách, ale o peniazoch“ (Lucas) spočíva v tom, že násilne vynútený unipolárny svetový poriadok už funguje len čiastočne a zo zotrvačnosti, resp. že prestáva fungovať. Prezident Putin na stretnutí Valdajského klubu v septembri 2013 nedeklaroval impérium, ale ruskú národnú a kultúrnu identitu. Argumentoval tým, že časy, keď sa nasadzovali iným hotové modely, sú už dávno za nami a varoval pred pokusmi oživiť jednopolárny unifikovaný model sveta a rozpustiť inštitút medzinárodného práva a národnej suverenity. Má si na čo sťažovať, napríklad na nedodržanie sľubov o nerozširovaní NATO na východ, na vypovedanie zmluvy o systémoch protiraketovej obrany alebo na zasahovanie EU a USA do vnútorných záležitostí Ukrajiny. Na nevydarenej „farebnej revolúcii“ v rokoch 2004-2005 sa aktívne podieľali vplyvové agentúry ako German Marshall Fund of the USA s centrálou v Bratislave. Prezident Juščenko, ktorý v opakovanom treťom kole volieb získal iba 52% hlasov, čo poukazuje na polarizáciu krajiny, v roku 2010 rehabilitoval tzv. Ukrajinskú povstaleckú armádu, smutne známu ako Banderovci. Nedávno USA prostredníctvom Victorie Noland priznali, že do udalostí na Ukrajine investovali 5 miliárd dolárov.

Multipolárny svetový poriadok

Západ netreba odpisovať, ale jeho päťsto rokov trvajúca globálna nadradenosť skončila, čo predstavuje výzvu pre Ameriku (Brzezinski). Medzinárodná situácia pripomína nestabilitu konfigurácie pred prvou svetovou vojnou. Špeciálne v Európe sú hranice rovnako nestabilné ako boli na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia. Ak sa má zabezpečiť primát medzinárodného práva pred právom silnejšieho, vyžaduje si to celosvetovú medzinárodnú organizáciu, ktorá by dokázala aj silou garantovať nový multipolárny svetový poriadok. Túto úlohu nedokáže naplniť Organizácia spojených národov vo svojej dnešnej podobe, predpokladá zásadnú inštitucionálnu reformu predovšetkým z toho dôvodu, že jej fungovanie je založené na výsledkoch druhej svetovej vojny a nezohľadňuje reality súčasného globálne prepojeného sveta a jeho aktérov. Historické poučenie spočíva v tom, že multipolárny svet nebude môcť fungovať ako v 19.storočí bez takejto transnacionálnej autority. V podstate to bude závisieť od rozhodnutie USA, či by v najbližšej budúcnosti boli ochotné akceptovať stratu časti svojej dnes imperiálnej (pretože výlučnej) suverenity.

Vízia nahradenia geopolitiky etablovaním globálnych univerzálnych hodnôt je príťažlivá a ponúka východisko zo súčasnej neutešenej situácie, lenže naráža na objektívne prekážky. Znovuoživenie geopolitiky vyvoláva boj o deficitné prírodné zdroje, suroviny (ropa a plyn) a najmä zásoby pitnej vody. Kombinácia politickej nestability a nedostatku zdrojov predstavuje hrozivú geopolitickú konšteláciu. (Brzezinski) Ako je známe, Irak v decembri 2000 začal predávať ropu len za euro, líbyjský vodca Kaddáfi chcel zaviesť zlatý denár, Irán mal zámer predávať ropu za zlato. Rusko, Irán, Angola, Sudán a Venezuela sa údajne dohodli, že za dodávky ropy budú platiť jüanom. Na internete sa vyskytujú názory, že Rusko a Čína sa pripravujú na znovuzavedenie zlatého štandardu. Nasledovala alebo bude nasledovať reakcia zo strany USA, lenže pokiaľ ide o Irán a Sýriu, agresia je neprijateľná pre Čínu a Rusko. Časy neobmedzenej emisie petrodolárov pre Federálnu rezervnú banku sa krátia. To znamená ohrozenie nadvlády USA nad svetovým finančným systémom v horizonte najbližších desať rokov, čo súvisí s ropou, takže boj o prírodné zdroje je zároveň bojom o hegemóniu na finančných trhoch.

V geopolitike ide o dominanciu buď námornú alebo o dominanciu kontinentálnu. Kontrola nad oceánmi umožňuje kontrolu nad svetom, tak fungovalo Britské impérium. Námornú dominanciu v súčasnosti majú USA, Briti odstúpili námorné základne na západnej pologuli v roku 1940 výmenou za vojnové dodávky. Britský geograf Halford J.Mackinder v roku 1904 sformulovaj hypotézu, podľa ktorej platí, že kto ovláda východnú Európu (európska časť Ruska), ovláda „Heartland“ - srdce Eurázie, a kto ovláda jej srdce, ovláda Eurázie a tým celý svet. Námorná imperiálna mocnosť, ktorá chce udržať svoju hegemóniu, podľa geopolitickej doktríny musí zabrániť akejkoľvek forme spojenectva medzi Nemeckom a Ruskom. V rámci studenej vojny bolo cieľom USA zničiť a ovládnuť európske Rusko. Pád Sovietskeho zväzu potom znamenal povýšenie USA na úroveň jedinej globálnej superveľmoci. Podľa stratégie Heartlandu, geopolitickým problémom je samotná existencia zjednoteného a nezávislého Ruska. Inými slovami, Rusko esse delendam (musí byť zničené) ako kedysi Kartágo jednoducho preto, že z hľadiska hegemóna nemá miesto pod Slnkom, takže bez ohľadu na to, akú politiku by prípadne uplatňovalo. Analytik Stratfor G.Friedman sa teší na pád Ruska ako na „skvelý výsledok“ - krátko po roku 2020 sa ruská vojenská moc zrúti a napokon sa Rusko ako veľmoc rozpadne. Friedman predpokladá opakovanie druhej svetovej vojny v polovici 21.storočia: slabšie štáty, ktoré sa pokúšajú znovuvymedziť rovnováhu síl vo svete, sa budú domnievať, že treba spustiť náhle preventívne vojny ešte skôr, ako bude druhá strana pripravená. Kontrola vesmíru znamená to, čo doteraz kontrola oceánov, tretia svetová vojna preto bude vesmírnou vojnou, ktorú podľa prognózy v polovici 21.storočia vyhrajú USA. Friedman netají, že z historického hľadiska sú USA bojachtivý štát, mladé impérium ktoré má ďaleko od úpadku a vlastne až teraz začína so svojím vzostupom. (Nasledujúcich 100 rokov)

Osudové rozhodnutia do značnej miery závisí od USA, akým spôsobom sa rozhodnú uplatňovať globálnu moc viazaného impéria (ponechajme stranou hodnotenie, či ide o moc čiastočne otrasenú alebo naopak na vzostupe). Politická elita USA je rozštiepená, prezident Obama ponechal militantných neokonzervatívcov vo významných funkciách a zdá sa, že udávajú tón. Immanuel Wallertein ironicky kritizuje amerických „jastrabov“ prostredníctvom obľúbeného Napoleonovho citátu „Odvahu, viac odvahy, vždy len odvahu!“ (autorom výroku je Danton vo vzťahu k Francúzskej revolúcii), pointa spočíva v tom, že Napoleon mal iba dočasný úspech. Výsledkom éry prezidenta G.W.Busha bolo, že USA sú osamelá superveľmoc, ktorá postráda skutočnú moc, svetový vodca, ktorého nikto nenasleduje a málokto má v úcte, krajina nebezpečne unášaná prúdom uprostred globálneho chaosu, ktorý nedokáže mať pod kontrolou. (Úpadek americké moci) Na rozdiel od Friedmana Brzezinski zastáva názor, že vojna v Iraku nebola potrebná a dalo sa jej vyhnúť. Predpokladá, že postimperialistické Rusko bude zohrávať dôležitú úlohu vo svete a načrtol geopolitickú víziu rozširovania politických inštitúcií Západu, podľa ktorej Rusko (aj Ukrajina) a Turecko by sa mohli začleniť do EU a NATO. V horizonte do roku 2025 sa úpadok americkej hegemónie bude odohrávať podľa troch alternatívnych scenárov. Prvý scenár „arogancie“ je varovný s extrémne negatívnymi dôsledkami: mohutné finančné krízy spolu s eskaláciou vojenskej angažovanosti v zahraničí budú viesť k drastickému kolapsu. Druhý a tretí scenár sú moderatné, predpokladajú pomalý pokles. V druhom scenári domáca stagnácia bude viesť k strate dôvery v zahraničí, tretí scenár znamená zotavenie doma a zlyhanie v zahraničí v dôsledku deštruktívnej vojenskej angažovanosti proti nepriateľom. (Strategic Vision)

Ozývajú sa viaceré varovné hlasy. Redaktor Wall Street Journal Paul Craig Roberts tvrdí, že USA majú plán na destabilizáciu Ruska, čo predpokladá degradovať jeho odstrašujúci arzenál. Navyše Washington zmenil svoju jadrovú doktrínu tak, aby umožňovala prvý úder. Možno si predstaviť Rusko obkľúčené základňami a protiraketové štíty, ktoré by jeho obrannú silu neutralizovali, čiže by sa stalo čiastočne alebo úplne bezbranným. Riziko vojny v tomto scenári je v časovej nadväznosti krokov. Ak sa Rusko bude chcieť brániť, bude tak musieť urobiť skôr, ako táto pasca sklapne. Čo pripomína situáciu, ktorú charakterizoval Clark, že politici sa správali ako námesačníci, síce v strehu, ale nevidiaci, t.j. nedokážu domyslieť efektívny cieľ, ale chcú získať prospech. Publicista Giulietto Chiesa, bývalý člen Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, píše o tom, ako sa dnes manipuluje vedomím, súčasné štátne prevraty sa organizujú prostredníctvom manipulácie s vedomím občanov. Poukazuje na nárast rusofóbie v európskom parlamente a varuje pred začiatkom Tretej svetovej vojny, ktorá vypukne v dôsledku nedostatku zdrojov.

Propaganda a fašistický populizmus

Vládnúce kruhy by dokázali nechať padnúť rozhodnutie náhle a popliesť národy, aby hneď nepoznali, kto je útočník a kto je napadnutý, majstrovsky by uviedli vlastenecké davy do extázy a zabránili protestnému prípadne revolučnému hnutiu. Vládnúce elity dnes postupujú podobne ako pred prvou svetovou vojnou, samozrejme na sofistikovanejšej úrovni a s využitím stále efektívnejších represívnych technológií. Malou ukážkou schopností propagandy bolo vystúpenie ministra zahraničných vecí USA Colina Powella na Valnom zhromaždení OSN 5.2.2003 s tvrdením, že Irak disponuje zbraňami hromadného ničenia. Vtedy nevedel, že je to lož, s odstupom času však priznal, že o vojne už bolo rozhodnuté skôr pred jeho vystúpením. V súčasnosti platí realistický predpoklad, že v krátkodobom horizonte sa pravicový fašistický populizmus presadí skôr ako sofistikovaná snaha novej ľavice o získavanie podpory pre hľadanie udržateľnej alternatívy. Kryptofašizmus disponujúci sofistikovanými technológiami kontroly predstavuje osvedčený spôsob, ktorým dokáže ochlokracia udržať pod kontrolou a decimovať prebytočnú populáciu, za optimálny počet obyvateľov planéty sa považuje pol až jedna miliarda. Ak nedôjde k nastoleniu udržateľnej spoločnosti, a to ani fašistickými metódami, kríza sa bude prehlbovať až k bodu, kedy sa udržiavanie statu quo jednoducho zrúti a možnosť pozitívneho obratu vzhľadom na ireverzibilné okolnosti bude nereálna vzhľadom na premeškanie času „bodu obratu“. Rovnováha by bola nastolená prostredníctvom regresu, komplexnosť by sa znížila a návrat k sofistikovanej civilizácii by mohol trvať veľmi dlho.

Vzhľadom na to, že klasické schémy bezpečnosti uplatňované v minulých dvoch storočiach už neplatia, nemožno očakávať storočný mier, iba prímerie. Pritom Brzezinski nie bezdôvodne upozorňuje, že USA ako globálnu superveľmoc nemá kto nahradiť, Čína nepripadá do úvahy. Dá sa predpokladať, že vojne zabráni vzájomná ekonomická závislosť, potreba kooperácie je aj bezpečnostným faktorom. Prímerie by mohlo byť udržateľné, pokiaľ dôjde k dohode o novom svetovom poriadku v podobe multipolárnej stability. Toto prímerie by malo obsahovať dohodu o demilitarizácii kozmu aspoň na geostacionárnej dráhe. Druhou možnosťou, ako symbolicky ukončiť dvadsiate storočie, je vojna, lenže riziká vzhľadom na súčasnú úroveň zbraní hromadného ničenia, nielen jadrových, ale robotických, biologických, genetických, nanotechnologických, kozmických atď. sú neúnosné a nepredvídateľné. Podľa viacerých súčasných politických analytikov by vojna mohla vypuknúť už skôr, napríklad v intervale sedem rokov. Títo analytici zrejme vychádzajú z reality, že nároky viazaného hegemóna vyvolávajú hrozbu vojny. V súčasnosti teda balansujeme na pokraji vojny, ktorá sa ľahko môže stať svetovou.

Písané pre SLOVO: http://www.noveslovo.sk/c/Hrozba_tretej_svetovej_vojny


Dva komentáre o hrozbe svetovej vojny

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD., filozof

Autor je predsedom Futurologickej spoločnosti na Slovensku.

Spoločným posolstvom oboch komentárov od N. Roubiniho a G. Friedmana sú reminiscencie na okolnosti pred vypuknutím prvej svetovej vojny. Z histórie vyplýva, že ak sa objavila nová veľmoc, musela tak či onak čeliť impériu, čo viedlo k vojne. Neschopnosť vyrovnať sa so vzostupom Nemecka zapríčinila dve svetové vojny, podobne konfrontácia Japonska s tichomorskou veľmocou USA. Na historickú nevyhnutnosť alebo opakovanie minulosti však nie sme odkázaní, navyše dúfam, že na „železnú nevyhnutnosť“ už neveria ani stúpenci (neo)marxizmu. Rovnako vzbudzuje pochybnosti termín „geopolitická nevyhnutnosť“. Opäť ide o petrifikované schémy, ktoré vychádzajú z opakovania minulosti. Budúcnosť je otvorená viacerým alternatívam. Možno si predstaviť globálne vládnutie na základe medzinárodného práva, vychádzajúce z reality multipolárneho sveta. Aj interkultúrny dialóg ako prostriedok na formovanie kozmopolitnej pozemskej „Civilizácie“ v singulári namiesto vojny o hegemóniu. Takže Kartágo nemusí byť nevyhnutne zničené, dá sa s ním obchodovať a rokovať. La Belle Époque skončila za týždeň od 28.júla do 4.augusta 1914. Po skončení prvej studenej vojny pred štvrťstoročím nemusí nevyhnutne nasledovať druhá studená vojna s rizikom, že prerastie do vojny horúcej. Kniha Christophera Clarka - Náměsičníci sa práve dostáva do predaja. Historik dospel k záveru, že: „Protagonisti roku 1914 sa chovali ako námesačníci, boli síce v strehu, ale nevidiaci, ženúci sa za snami, ale slepí ohľadom skutočných hrôz, ktoré sa chystali vypustiť do sveta.“ Zmienené riziko možného zlyhania elít vzhľadom na nestabilitu a neistotu ohľadom pravidiel svetového poriadku v roku 2014 naozaj pripomína situáciu pred sto rokmi.

NOURIEL ROUBINI

Ekonóm a politický analytik Nouriel Roubini, známy tým, že predpovedal vypuknutie krízy v roku 2007, uvažuje o globálnom riziku v Ázii. Je naliehavejšia ako konflikt medzi Izraelom a Iránom ohľadom šírenia jadrových zbraní alebo hrozba novej studenej vojny kvôli Ukrajine. Poukazuje na to, že japonskí a čínski predstavitelia prirovnávajú bilaterálne vzťahy k vzťahom medzi Britániou a Nemeckom pred prvou svetovou vojnou. Čína ako ekonomická veľmoc bude čím ďalej tým viac závislá od námorných trás a musí vybudovať vlastné námorné sily, aby nebola ohrozovaná námornou blokádou. Lenže to, čo Čína považuje za obranný imperatív, môžu USA a ich ázijskí spojenci pokladať za výbojnú rozpínavosť. Ide o to, že obchod, investície a diplomacia môžu narastajúce napätie zmierniť. Európske veľmoci sa „napokon vzájomným vyvražďovaním unavili“ a vytvorili hospodársku, menovú a bankovú úniu, ktorá možno prejde do fiskálnej a polltickej únie. V Ázii sa dlhodobé historické krivdy medzi Čínou, Japonskom, Kóreou a ďalšími krajinami nezahojili a podobné regionálne inštitúcie neexistujú. Navyše si ázijské mocnosti zvolili do čela nacionalistickejších vodcov, než boli ich predchodcovia. Čína testuje vierohodnosť amerických garancií, čím narastá pravdepodobnosť, že by Japonsko bolo nútené viac sa angažovať ohľadom vlastnej bezpečnosti. Roubini hovorí o „smrtonosnej kombinácii faktorov“, ktorá hrozí, že v Ázii – kľúčovom regióne globálnej ekonomiky – vypukne vojenský stret. Podľa jeho názoru bude potrebná mimoriadna múdrosť ázijských lídrov aj USA, aby nad motiváciami smerom k vojne a konfliku prevážila túžba po mieri a prosperite.

GEORGE FRIEDMAN

George Friedman, autor strategických vízií, je predsedom Stratfor, organizácie ktorá sa zaoberá globálnym spravodajstvom. Chystá sa navštíviť krajiny na frontovej línii medzi Ruskom a Európou – Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko a Azerbajdžan. Na Slovensku bude vystupovať v rámci konferencie „Globsec 2014“. Vo svojom článku „Hraničné štáty – nová strategická mapa“ tvrdí, že udalosti na Ukrajine možno pochopiť prostredníctvom európskej geopolitiky od roku 1914 - začiatku prvej svetovej vojny. Vojna bola geopolitickou nevyhnutnosťou od okamihu zjednotenia Nemecka v roku 1871. A geopolitická nevyhnutnosť poskytuje rámec pre pochopenie toho, čo sa doteraz stalo na Ukrajine a čo sa pravdepodobne stane.

Zjednotenie Nemecka vytvorilo mimoriadne dynamický národný štát. Nemecko sa na prelome 19. a 20.storočia ekonomicky vyrovnalo Británii, ktorá ale disponovala impériom. Vojna bola výsledkom ekonomických a strategických realít. Nemecko zaútočilo na Francúzsko, nedokázalo ho poraziť a tak sa ocitlo vo vojne na dvoch frontoch, ale vydržalo. Druhú príležitosť malo počas zimy roku 1917, keď abdikoval ruský cár a Nemecko dalo do pohybu revolúciu tým, že repatriovalo Lenina v zaplombovanom vlaku. Nemecké víťazstvo sa javilo ako pravdepodobné, keď ruská revolúcia odstúpila od vojny. V apríli 1917 USA vyhlásili vojnu Nemecku z viacerých dôvodov. Nemecké ponorky by mohli uzavrieť Atlantický oceán, hrozbou bola porážka spojencov v dôsledku udalostí v Rusku. Záujmom USA bolo, aby euroázijský kontinent nebol pod kontrolou jedného národného štátu. Nemecko bolo porazené v dôsledku americkej intervencie, Rusko znovu získalo Ukrajinu, ktorú stratilo v dôsledku brestlitovského mieru. Americkou stratégiou počas celého storočia bolo udržiavať rovnováhu síl. V druhej svetovej vojne boli USA spočiatku neutrálne, po vstupe do vojny bojovali v periférnych operáciách až do rozhodujúcej intervencie v júni 1944. V rámci studenej vojny ZSSR vytvoril obranné nárazníkové pásma, prvú líniu predstavovalo Pobaltie, Bielorusko a Ukrajina, druhú líniu Poľsko, Československo, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Americká odpoveď bola v podobe vojenskej aliancie s tým, že v prípade nevyhnutnosti by USA použili jadrové zbrane.

Vo všetkých troch vojnách USA sledovali pevnú stratégiu, ktorá vylučuje neprimeranú angažovanosť, obmedzovali svoju prítomnosť na nevyhnutné minimum. V roku 1989 Rusko stratilo nárazníkové pozície získané po druhe svetovej vojne a jeho strategická situácia sa zásadne zhoršila, je dokonca horšia, ako bola od 17.storočia. Ak by sa krajiny vnútorného nárazníkového pásma (Pobaltie, Bielorusko a Ukrajina) stali nepriateľskými, hrozba pre Rusko by bola zdrvujúca. Dôvodom pre uspokojenie alebo útechu Ruska nie je ani slabosť a roztrieštenosť NATO; zabrániť začleneniu Ukrajiny do západného obranného systému znamená pre Rusko kritický stav. Americká stratégia v Európe je rovnaká ako v roku 1914: ponechať rovnováhu síl, aby sa sama formovala. Bez ohľadu na verejné vyhlásenia USA boli spokojné so slabosťou európskych mocností, pokiaľ bolo aj Rusko slabé. Nevyskytovala sa hrozba, že by sa zjavil hegemón. Z uvedeného vyplýva, že USA nie sú pripravené v súčasnosti urobiť viac ako sa angažovať v symbolických opatreniach. Ruské vojsko môže byť schopné obsadiť Ukrajinu napriek logistickým prekážkam. USA nie sú v postavení, aby rozmiestnili na Ukrajine rozhodujúce obranné sily. Posun v európskej rovnováhe síl nie je vôbec rozhodujúci, USA majú dosť času čakať, ako sa situácia vyvinie.

USA sú zrejme pripravené zvýšiť dostupnosť zbraní do zainteresovaných krajín ako sú Bulharsko a baltské štáty. Problém USA spočíva v historickej stratégii, ktorá spolieha na existenciu významnej vojenskej sily s tým, že ak sú zainteresované viaceré krajiny, táto sa zakladá na fungujúcej aliancii. Nemá význam, aby USA poskytovali zbrane krajinám, ktoré nebudú spolupracovať navzájom a nie sú schopné postaviť dostatočnú silu, aby tieto zbrane používala. Počnúc udalosťami na Ukrajine viaceré európske krajiny diskutovali o zvýšení obranných výdajov a o spolupráci, nie je však jasné, či to bude v rámci NATO. Na stretnutí prezidenta Obamu a kancelárky Merkelovej sa ukázalo, že nemecká ochota agažovať sa v asertívnych akciách je obmedzená. V južnej Európe pôsobí ekonomická kríza. Ochota Nemcov, Francúzov a Španielov angažovať sa je obmedzená. Možno pochybovať, že NATO zohráva efektívnu vojenskú úlohu. Podľa názoru USA práve zainteresované štáty musia urobiť rozhodujúce kroky. USA nie sú v stave núdze. Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko a Azerbajdžan spolu s ostatnými krajinami nárazníkového pásma, ešte nie sú v stave núdze. To sa však môže rýchlo stať skutočnosťou. Rusko v podstate nie je veľmocou, ale je silnejšie než ktorákoľvek z okolitých krajín osamote alebo dokonca silnejšie, než všetky spolu. Z americkej stretégie vyplýva, že USA budú pripravené poskynúť pomoc, ale podstatná pomoc vyžaduje zásadné akcie zo strany nárazníkových krajín.

Prvá a druhá svetová vojna boli o postavení Nemecka v Európe. Vlastne aj studená vojna, hoci v inom rámci. Znovu diskutujeme o postavení Nemecka. Dnes niet hrozby zo západu. Východná hrozba je slabá, vzdialená a potenciálne sa javí viac ako spojenectvo než hrozba. Sila, ktorá viedla Nemecko k dvom svetovým vojnám, dnes absentuje. Americká obava z euroázijského hegemóna je vzdialená, Rusko je ďaleko od schopnosti predstavovať takúto hrozbu. Rusko bojuje o obnovenie nárazníkového pásma. USA sa budú riadiť storočnou tradíciou obmedzovania angažovanosti na minimum tak dlho, ako to bude možné. Nárazníkové krajiny sú zároveň vystavené potenciálnej hrozbe, na ktorú by sa mali z opatrnosti pripravovať. Optimálnym riešením pre nárazníkové štáty by bola masívna intervencia zo strany NATO, to sa však nestane. Druhým najlepším riešením by bola masívna americká intervencia, čo nenastane. Nárazníkové štáty by chceli náklady na svoju obranu presunúť na druhých, čo je racionálne, ak by sa podarilo. Neosobné sily geopolitiky vedú Rusko, aby sa pokúsilo znovu vydobyť svoje kritické hranice, nie je však jasné, ako ďaleko chce zájsť a za za akú cenu, časom by sa jeho akcie mohli stať nepredvídateľnými. Nárazníkové štáty potrebujú zbrane a spojencov. USA poskytnú určitú podporu bez ohľadu na to, čo urobí Nemecko a teda NATO. Zásadné rozhodnutia sú však v rukách obyvateľov nárazníkových štátov. Azerbajdžan sa už rozhodol, druhé štáty, ako Maďarsko, stále len pozorujú a vyčkávajú. Niečo je vo vzduchu, myslí si Friedman. Ide o zárodočné štádiá, dosiaľ iba nemnohí sú spätí s cestou na ktorej bolo Nemecko v roku 1914. Sily sa začínajú zoskupovať, a ak sa tak deje, nebudú kontrolované prostredníctvom dobrej vôle.

Borderlands: The New Strategic Landscape is republished with permission of Stratfor.

Písané pre SLOVO: http://www.noveslovo.sk/c/Dva_komentare_o_hrozbe_svetovej_vojny 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET