:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Ontológia a informácia

Egon Bondy, filozof

Vstúpili sme do veku informatiky a s informáciami i ich prenosom narábame pragmaticky, celkom bezproblémovo. Poruchy, ktoré vznikajú, vieme pomerne rýchlo opravovať, technicky túto prácu vcelku jednoducho zvládame. Nazdávame sa, že je všetko v poriadku. Je to len otázka, ako technicky zaobchádzame s našimi prístrojmi?

Pre filozofa je však celá problematika zložitejšia a vážnejšia. Filozof si musí položiť otázku, ktorú hneď sformulujem pomerne jednoducho: Aký je ontologický status informácie!? Fyzici hovoria jednohlasne, že informácia je viazaná na fyzikálny nosič, čo znamená, že sa môže prenášať maximálne rýchlosťou svetla. Svetelná konštanta pri 300-tisíc km/ ju obmedzuje, prakticky znemožňuje jej rýchlejšie šírenie. Už aj z kozmologického hľadiska tým vzniká celý rad ťažkých problémov, rovnako aj z hľadiska axiologického.

Z hľadiska ontologického nie je jasné, akým spôsobom je prenášaná informácia na fyzikálnom nosiči. Nemáme len informácie prenášané dajme tomu iba v nejakom slovnom kóde, ktorým píšeme alebo hovoríme. Ale informácie sú vlastne v každom procese, ktorý v prírode prebieha. Takou poučnou pokladnicou príkladov môže byť v prvom rade genetika či historiografia, ale aj fyzika elementárnych častíc, a ako som už uviedol, aj kozmológia a celkom iste aj ekonómia. Pri prenose informácie v každodennej praxi si práve filozof všíma prejavy najrôznejších spôsobov, akými sa informácia chová. My sme navyknutí vyslať informácie, rátame s tým, že pri prenose informácie môžu vzniknúť rôzne poruchy, ale vysielame informáciu cielene, teda podľa princípu teleologického - účelového. Očakávame, že sa dostaví adekvátny či skôr želaný výsledok. Teda informácia sa tu správa akoby podľa finalistickej teleogickej zákonitosti. Pričom je evidentné, že z hľadiska technologického aj fyzikálneho sa tento teleologický spôsob alebo táto teleologická nasmerovanosť v praxi robí v rámci kauzálneho nexu. Lebo ide o to, že informácia, ako ju my zatiaľ používame, je viazaná na fyzikálny nosič a tento fyzikálny nosič nakoniec vždy podlieha zákonom kauzálnym. Niekedy sa však stáva aj to, že informácia dôjde do cieľa natoľko pozmenená, že môže vyvolať odozvu, ktorú môžeme naozaj oprávnene chápať ako zvrat pôvodne vyslaného signálu, pôvodne emitovanej informácie, zvrat dialektický. Klasickým príkladom je napríklad tá depeša, ktorú „trochu prepracoval" Bismarck, a v tejto „prepracovanej" podobe sa dostala zasa do Paríža, k parížskej vláde, a výsledok bol fascinujúci - vznikla rusko-francúzska vojna. Je to príklad manipulácie, svojvoľného zásahu do informácie. V genetike však nemôžeme vôbec rátať so žiadnym voluntárnym zásahom a zrazu sa nám prejaví prenos nejakej genetickej informácie, ktorý má charakter atavizmu. Niekedy z toho vznikne mutácia, ktorá má naozaj dialektický význam - niekedy je to len taká kuriozita ako kostrč človeka „predĺžená" do chvostíka.

Hovorím o tom len preto, že pri prenose informácie môžeme pozorovať, že všetky tri nami zatiaľ používané výkladové metódy - kauzálne, teleologické, dialektické - sa môžu objaviť a uplatniť vo väčšej alebo menšej miere pri hociktorom procese - a proces, zdôrazňujeme, každý proces spočíva v prenose informácie. Ľudstvo už sto rokov vie, že neexistuje iba náš makrosvet, v ktorom žijeme, ale nás obklopuje aj mikrosvet a megasvet. Vieme, že určité zákonitosti, ktoré sú normálne v našom svete, sa v mikrosvete vôbec nedajú použiť, ani matematicky, ani fyzikálne, ani ináč, napríklad axiologicky. O megasvete podľa fyzikov vieme zatiaľ veľmi málo. A informácia akoby bola schopná využívať všetky známe, menej známe alebo vôbec neznáme spôsoby prenosu, ktoré sú „doma“ v týchto troch svetoch. Napríklad v genetike, ale aj prakticky vo všetkých iných odvetviach vedy zisťujeme, že informácia má schopnosť ostávať niekedy dlhý čas v latencii, či akoby v latencii. Niektorá genetická informácia, a je ich vysoké percento, sa neprenáša hneď na bezprostredných potomkov, často sa objavuje až po viacerých generáciách. My nevieme, akým spôsobom je táto latentné zachovaná informácia zakódovaná na eventuálnom fyzikálnom nosiči, ktorý by musel byť v štruktúre génov. Napriek tomu, že sa do génu zmestí skutočne obrovské množstvo informácií, tak sa tam fyzikálne ťažko môžu zmestiť všetky tie, ktoré boli vytvorené za celú fylogenézu. Napriek tomu tu máme príklad práve na tie atavizmy, ale vieme že v embryológii sa stretávame s opakovaním všetkých postupných krokov celej fylogenézy, čo znamená, že sú prakticky zviditeľnené informácie, ktoré boli zakódované kedysi pred stámiliónmi či miliardami rokov. Aj genetika, aj fyzika elementárnych častíc, ale aj filozofia sa musí pýtať, akým spôsobom sú tieto latentne zachované informácie kódované a prenášané. Pokiaľ by sme obmedzovali šírenie informácie svetelnou konštantou 300-tisíc km/s, potom z hľadiska kozmologického sa nám prakticky rozpadá vesmír na segmenty, medzi ktorými nie je možná žiadna skutočne účinná komunikatívna spojnica žiadne spojenie. Iste, mohol by takýto vesmír existovať, ale z hľadiska axiologického je takýto vesmír niečo ako Sing-sing, kde sú vedľa seba kobky, v ktorých v samoväzbe sú jednotlivci bez najmenšej možnosti medzi sebou komunikovať a vymieňať si skúsenosti. V tomto prípade je informácia odrezaná, alebo príde z jednej časti tej istej chodby na druhý koniec s takým oneskorením, že je celkom znehodnotená.

Informácia má celý rad vlastnosti, ktoré v iných prípadoch našej skutočnosti, nášho sveta nepozorujeme. Táto situácia sa dá modelovať matematicky, aj keď zatiaľ nie fyzikálne. V deväťdesiatych rokoch sa objavili prvé veľmi prepracované matematické teórie, ktoré vychádzajú z toho, že informácia ako taká má naozaj špecifický ontologický status.

Ja by som na tomto predpoklade nevidel nič čudného, lebo ako som už spomínal, je to len 100 rokov, ako vieme, že je tu mikrosvet, kde elementárne častice majú taktiež svojím spôsobom špecifický ontologický status v porovnaní so známymi objektmi, ktoré podliehajú zákonitostiam štvorrozmerného kontinua. Vieme, že vo fyzike sa dnes ráta s piatimi interakciami namiesto jednej spoločnej nemennej a univerzálnej zákonitosti, medzi týmito 5 interakciami sa horko ťažko nachádzajú možnosti ich matematického prevodu, ale doposiaľ v skutočnosti je preukázaná len matematická prevoditeľnosť medzi elektromagnetickými a slabými interakciami. Upozorňujem, že ani nie za 25 rokov sme poznali len 4 tieto interakcie, kým za celých 70 rokov sme poznali len 3 tieto interakcie. Vtedy sa tomu nehovorilo interakcie, lebo sa predpokladalo, že to je tá istá zákonitosť. O známych piatich interakciách sa dá do budúcnosti predpokladať, že sa všetky spoja. Ale v súčasnosti práve fyzici i matematici hovoria o tom, že piata interakcia - gravitačná - sa javí ako zjednotiteľná s tými ostatnými až v samom momente veľkého tresku. Veru neviem, prečo „päť“ by malo byť magické číslo a nemohli by sme predpokladať, že tu je ešte aj šiesta aj siedma. A z hľadiska ontológie by bolo možné hovoriť o tom, že informácia nie je len nejakým spôsobom priglejená k nejakému fyzikálnemu nosiču, hoci zatiaľ ani nevieme k akému - či k elektrónom, kvarkom, neutrínom a pod., ale že by mala svoju špecifickú rovinu, ontologickú, ktorá by sa vymykala pravidlám, skúsenostiam, ktoré poznávame z nášho makrosveta. Zasa to nie je nič zázračné, pretože keď sme pred 80 rokmi začali matematicky a až oveľa neskôr fyzikálne poznávať mikrosvet, keď sme videli, že tam neplatia zákonitosti nášho makrosveta, naši otcovia sa vtedy tiež čudovali, že nám napríklad zmizla hmota.

Informácia, ktorá by nebola viazaná len na podmienky štvordimenziálneho kontinua, v ktorom žijeme, by vôbec nebola zázračná či ireálna. Je objektívne reálna, aj keď pre ňu neplatia zákonitosti 4-dimenzionálneho kontinua nášho „makrosveta", je to len iná ontologická rovina skutočnosti. A tým by sme potom mohli vysvetliť tie javy, ktoré nám filozofom robia starosti, napríklad taká latencia, najrôznejšie formy porúch pri prenose informácií - porúch nie technického, ale kvalitatívneho charakteru. Mohli by sme ich vysvetliť tak, že pri prenose informácií sa zatiaľ uplatňujú všetky tri doteraz známe výkladové nodely skutočnosti a procesov skutočnosti, t. j. kauzálny, teleologický aj dialektický. V tomto prípade by však bol potrebný výklad nielen matematikov, ale aj filozofov. Matematici s týmito veľmi dobre prerátanými heuristickymi koncepciami už prišli. Je to napríklad teória fyzikálneho vákua akademika Šipova, publikovaná niekedy okolo r. 1994 a dnes už preložená do všetkých svetových jazykov, kde sa modeluje to, čomu sa hovorí vírivé informačné pole, v ktorom sa informácie môžu šíriť rýchlosťou od nuly k nekonečnu podľa podmienok prostredia, v ktorom sa pohybujú. Informačné pole, ktoré by akýmsi spôsobom prestupovalo celé univerzum, by malo schopnosť prejaviť sa vo všetkých oblastiach univerza a napriek tomu, že jeho špecifické zákonitosti nie sú prevoditeľné na zákonitosti makro- mikro- a megasveta, majú tieto zákonitosti veľmi univerzálny charakter. Pre filozofiu je to dôležitý výskum práve preto, že všetko, čo sa dialo vo svete, by sa nemohlo vôbec odohrávať, keby neexistoval prenos informácií. Prenos informácie je to najzákladnejšie, najelementárnejšie a najdôležitejšie vôbec, čo vo svete máme. Bez prenosu informácie by nebola žiadna premena, teda ani žiaden proces vôbec mysliteľný - možný. Teória hologramov v neurofyziológii (hologramický model mozgovej činnosti) je dnes už ocenená Nobelovou cenou a jeden z jej protagonistov - prof. Pribram - hovorí, že tu sa už stráca akýkoľvek rozdiel medzi mind and matter, teda tým, čo je hmotné, a tým, čo je tzv. ideálne, a je to veľmi blízko toho, keď by filozof mohol hovoriť o informácii. Bez prenosu informácie by nespadol ani ten vlások z hlavy, ako sa hovorilo o Pánu Bohu. Prenos informácie je špeciálna otázka, špeciálny problém, a informácia ako taká je, samozrejme, voči svojmu prenosu primárna. Prenášať môžem vtedy, keď mám čo. To znamená, že my filozofi musíme nutne vedieť, s čím narábame, čo vôbec informácia je, keď zisťujeme, že informácia je pri každom procese (v makrosvete, mikrosvete, megasvete, kdekoľvek inde) naprosto nevyhnutná. Potom je to určite niečo ešte „základnejšie", aby som tak povedal, ako sú kvarky. Tá „gluónová polievka“, ako sa tomu hovorilo pred dvadsiatimi rokmi, už vtedy bola matematikmi zrátaná, vymodelovaná, teraz najnovšími pokusmi aj experimentálne preukázaná. Tam už sú kvarky odpútané od svojich gluónových väzieb a môžu sa pohybovať voľne. To už sme na sama spodnom prahu tzv. fyzikality. Akademik Šipov v teórii fyzikálneho vákua vychádza akoby z tejto roviny a za touto rovinou predpokladá ešte obecnejšie pole, t. j. informačné pole. Fyzici dnes hovoria o celej oblasti, celej rovine skutočnosti elementárnych častíc nie ako o svete elementárnych častíc, ale ako o pravdepodobnom poli. S časticami ako hypotetickými najelementárnejšími konštitutívnymi prvkami aj z hľadiska matematického, fyzikálneho i filozofického nie je doteraz doriešené. Pokiaľ sa častice rozvíjajú do strún, prakticky tie struny sú naozaj na spodnej hranici „tejto fyzikality", ktorú poznáme z nášho makrosveta. A aj struny, samozrejme, emitujú informácie a správajú sa ako procesy, čo znamená, že tu dochádza k prenosu informácie.

Po 40 000 rokoch empirickej znalosti makrosveta (a úspešnej experimentácie v ňom) druh Homo sapiens sapiens len pred 100 rokmi začal získavať vedomie (či vedenie?), že nie všetko je také, na aké bol zvyknutý. Nech sme sa akokoľvek rýchlo zorientovali, predsa len je jasné, že stojíme na samom začiatku. Ešte jasnejšie ako iní vedci si to uvedomili filozofi, že nám chýbajú kategórie, v ktorých by sme mohli vyjadriť nové poznatky, a nie sú „naporúdzi" ani „zaručené metódy" opisu a výkladu. Spomeňme si - ozajstná gigantománia o univerzálne platnú kauzálnu (deterministickú) výkladovú metódu sa zúrivo tiahla až do počiatku 60. rokov, hoci determinizmus bol pochovaný kvantovou teóriou už okolo roku 1920. Čím ďalej, tým pragmatickejšie (technologickejšie) využívame nové objavy, nevediac presne, s čím to vlastne narábame. Teoretici vedy o tom hovoria ako „technologických pasciach", ktoré nastražujeme sami sebe (a uvádzajú ich od obdobia 2. svetovej vojny celý „pekný" rad - antibiotikami počnúc, cez atómovú energiu až práve po informatiku). Pokiaľ je osožné využívať v aplikovanej praxi nové objavy a ich možnosti bez oneskorenia, je potrebné vedieť, že základná teoretická analýza, čo je v tomto prípade analýza filozofická, nie je doposiaľ urobená, a bez nej sa v budúcnosti nezaobídeme. Nie je vylúčené, že fundamentálna filozofická analýza nám prinesie úplne zmenený obraz sveta, čo predpokladajú aj vedci všetkých odborov. Význam tejto práce bude v tom, že nám opäť umožní vidieť základnú jednotu celého univerza, ktorá sa nám momentálne javí skôr ako chaotická. Vôbec nie je vylúčené, že Archimedovým „pevným" bodom, o ktorý sa môžeme dnes oprieť, je práve filozofická analýza samotnej kategórie informácie. Netušiac tieto prevratné dôsledky, len úspešne pragmaticky využívajúc novoobjavený priestor, informatika nám otvorila dvere k ďalším dobrodružstvám poznania.

Infos 2000. Zborník z 30.medzinárodného informatického sympózia, ktoré sa konalo v dňoch 3. - 6.apríla 2000 v Starej Lesnej. Spolok slovenských knihovníkov, Bratislava 2000. 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET