:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Voda - stratégia rozvoja Slovenska, nová paradigma, vládne a politické riziká vodnej nekoncepčnosti.

PhDr. Ivan Bajer, CSc., poradca pre stratégie a vízie efektívneho rozvoja spoločnosti

Modrá revolúcia – tak možno v skratke charakterizovať prelomový význam vody pre budúce desaťročia. Nielen pre svet, ale aj pre Slovensko s jeho značnými zásobami podzemnej vody. Táto globálne-lokálna kombinácia sa javí ako veľká výzva a zároveň obrovská možnosť pre doterajšiu transformáciu Slovenska. V tomto zmysle je využitie vodného potenciálu Slovenska najprv spojené s búraním viacerých mýtov a myšlienkových stereotypov silne zakorenených v politike, vládnutí a bežnom vedomí ľudí. Vodná stratégia je v mojom príspevku chápaná ako forma varovnej vízie pre Slovensko. Bez tejto „nultej“ stratégie nemá zmysel hovoriť o následných úrovniach stratégie... Tvrdí sa, že Slovensko je krajina bez surovín, že o význame vody u nás už dávno každý vie, že voda je nová ropa. Na rozdiel od podobných mýtov stále o vode vieme málo a v realite ani jeden zo spomínaných stereotypov nezodpovedá skutočnosti. Budúce využitie vodného potenciálu s veľkou pravdepodobnosťou pretransformuje doterajšie strategické predstavy o štruktúre hospodárstva, zahranično-politickej orientácii , a dokonca aj o možnostiach súkromného vlastníctva vo vzťahu k vodným zdrojom a ich využitiu. Spoločenské vlastníctvo a vlastníctvo spoločnosti v tejto sfére sú principiálne odlišné veci. S vodou tak prichádza kvalitatívny posun v chápaní doterajšej transformácie, keď sa ukazuje, že sama transformácia môže byť transformovaná úmerne hĺbke prevládajúcich infantilných predstáv našej oficiálnej politiky o budúcej podobe nového svetového poriadku. O rýchlosti zmien napovedá už len odhad, že do 15 rokov môže byť agregátna spotreba rozvíjajúcich sa krajín rovnaká, ak nie väčšia, ako spotreba v USA.

O význame vody treba hovoriť nie z pohľadu správcu správcu povodia, nie z pohľadu hydrobiológa alebo hydrogeológa, nie z pohľadu poľnohospodára, či ekológa, nie z pohľadu rybára, plavca, či veslára a už vôbec nie z pohľadu bežného spotrebiteľa, ktorý keď otočí kohútikom a voda tečie, tak nič viac nepotrebuje a o vodu sa špeciálne nezaujíma. Všeobecnejší prístup k chápaniu vody vyplýva z prieniku systémového vnímania rozvoja spoločnosti s históriou vodných inovácií a víziou budúcnosti aspoň do polovice 21.storočia. Takýto prístup vnímajúci vodu ako štruktúrotvorný prvok zakomponovaný v úspešnom, či neúspešnom rozvoji spoločností v minulosti sa dnes iba začína tvoriť. Aj tak je však jasné, že neexistuje dlhodobo prosperujúca spoločnosť, ktorá v minulosti nebola schopná maximálne využiť vodu v daných konkrétnych historických podmienkach a ohraničeniach.

Dopravné využívanie vody začalo niekedy pred 40000 rokmi, teda dávno pred agrárnou revolúciou. Význam vody vzrástol po vzniku zavlažovacích systémov v agrárnej revolúcii. Viacerých výskumníkov to podnietilo k tomu, aby začali hovoriť o hydraulických civilizáciách ako staroveká Mezopotámia, Egypt alebo Čína. Voda mala oveľa väčší význam pre vznik kapitalizmu ako sa v súčasnosti predpokladá. Počiatky obchodného bankovníctva vznikli v meste na vode, v Benátkach ,v dôsledku ich námorného obchodu. Tam sa začali formovať zárodky tovarovo-peňažných vzťahov a produktívnych textilných manufaktúr. Vznik globalizácie zas možno spájať s výskumnými plavbami Portugalcov a Španielov. Osobitnou zásluhou Portugalska je konštrukcia nového typu lode – karavely, ktorá bola svojho času jediná schopná zaoceánskych plavieb. Štafetu v námornom obchode neskôr prevzalo od Benátok a Portugalska Holandsko, v ktorom prvý raz v dejinách vznikli koncentrovanejšie trhovo-peňažné vzťahy – štandardné obchodno-poisťovacie spoločnosti pre námorný obchod a výrobné manufaktúry. Holandské skúsenosti boli neskôr maximálne zúročené v Anglicku, ktoré k nim pridalo najvýznamnejšiu vodnú inováciu – parný stroj a následnú priemyselnú revolúciu a továrenskú výrobu a najsilnejšiu námornú, vojenskú a obchodnú mocnosť vtedajšieho sveta. Voda mala celé stáročia nezastupiteľnú úlohu v energetike, najprv v podobe vodného a mlynského kolesa, parný stroj zas ovládol plynové skupenstvo vody, čaká nás využitie energie vodíka a už dnes jazdia prvé prototypy áut na vodu. Bude to explózia vodných inovácií, ktoré ponesie vlna modrej revolúcie.

Z uvedeného vyplýva, že voda, jej využitie, malo v minulosti jednu z kľúčových úloh pri rozvoji civilizácie. Akú úlohu bude mať voda v budúcich piatich desaťročiach? K štyrom doterajším funkciám -v domácnosti, poľnohospodárstve, výrobe energie, doprave, pribudne ďalšia –environmentálna udržateľnosť, regenerácia a vitalita prírodných systémov. Rozhodne to nebude o nič menšia úloha ako tá, ktorú mala voda v minulosti. Oprávnene sa dá predpokladať, že význam vody ešte viac porastie v nadväznosti na klimatické, demografické, sanitárne, potravinové a energetické problémy ľudstva. Tvrdenie, že voda je nová ropa má teda oveľa hlbší a komplexnejší význam ako sa na prvý pohľad zdá. So značnou pravdepodobnosťou sa dá predpokladať, že ohraničenia, ktoré v súčasnosti stavia vodný problém globálne pred ľudstvo budú v tomto storočí aj hranicou rastu kapitalizmu ako takého a revolučnou determinantou formovania postkapitalistickej civilizácie ak má ľudstvo prežiť. Voda stála u zrodu kapitalizmu a voda ho prerastie.

Globálny vodný problém možno opisovať cez mnohé témy – znečistenie vodných zdrojov, rozširovanie púští, strata schopnosti pôdy udržiavať vodu a pod. Domnievam sa, že najlepšie sa ale vysvetľuje cez potraviny, produkcia ktorých je bez dostatku vody nemysliteľná. Okolo r.2030 pravdepodobne nebude mať Čína dosť vody pre zabezpečenie potravín pre svoje obyvateľstvo. Už tento rok musela doviezť časť pšenice zo zahraničia. India už teraz čelí rastúcemu vodnému deficitu, hladina podzemných vôd rýchlo klesá, vysýchajú plytké studne desiatok miliónov drobných roľníkov, čo často znamená stratu živobytia a nútené presídlenie. Okolo roku 2050 sa pri pokračovaní doterajších trendov predpokladá, že nebude dosť vody na potraviny pre 9 mld. ľudí, resp. sa vyslovuje domnienka, že 9 mld. nekontrolovateľného demografického rastu môže byť neúnosné pre planétu Zem /ak sa má zachovať aj regeneratívna schopnosť existujúceho prírodného prostredia z hľadiska nárokov na určité kvantum vody, ktoré človek prírode nevezme/. Narušilo by sa tým 11 tisíc rokov trvajúce obdobie relatívne stabilnej klímy.

Hovorí sa o budúcich vojnách o vodu, ale v súvislosti s potravinami sa nezohľadňuje, že boj o vodu fakticky už v súčasnosti existuje. Je ním trh s obilím, ktorý je vlastne globálnou vodnou burzou. Na produkciu 1 t obilia je potrebných 1000 t vody, čo znamená, že krajiny so zmenšujúcimi sa zásobami vody pre poľnohospodárstvo nakúpia s každou tonou obilia aj 1000 t virtuálnej vody, ktorá by danej krajine chýbala. Hovoríme teda o krajinách, ktoré už dnes nemajú dosť vody pre poľnohospodárstvo a preto ju musia nakupovať v obilí. Ak by sa krajine nepodarilo lacno nakúpiť dostatok obilia aj do zásoby, hrozia rastúce sociálne nepokoje ako v rokoch 2007 a 2008, keď sa vysoké cena ropy premietli do vysokých cien ryže a pšenice a nebývalo ostrých nepokojov najchudobnejších vrstiev obyvateľstva. V tomto roku Rusko stratilo v plameňoch a horúčavách 38% úrody obilia, zastavilo zakontrahovaný vývoz obilia , čo silne otriaslo svetovými burzami. Svet s napätím sleduje ako sa bude perspektívne vyvíjať situácia s dostatkom vody pre obilie v krajinách ako India a Čína, pretože tieto krajiny stanovia budúcu svetovú cenu obilnín. Zatiaľ krajiny nakupujúce časť svojho obilia sú iba menšie. Ale už napr. teraz je množstvo vody potrebné pre produkciu obilia importovaného na Stredný východ a sever Afriky také, že presahuje ročný prietok vody v Níle na úrovni Asuánu. To znamená, že bez importu obilia by región potreboval na zabezpečenie potravín ešte jeden Níl naviac. Vzniká otázka čo sa stane, ak aj Čína a India budú pre nedostatok vody odkázané na výraznejší dovoz obilnín? V ktorom bode sa potom vodný nedostatok premení na nedostatok potravín? Túto tendenciu urýchľuje tiež fakt, že rastúca časť úrody pšenice a kukurice sa využíva na výrobu pohonných zmesí pre automobily, že teda ľudia musia o potravu súperiť s autami. A navyše je k tomu potrebné prirátať vodu, ktorú je potrebné vrátiť riekam, jazerám, do podzemných rezervoárov. Za daných podmienok si rizikové krajiny chcú nakúpiť obilniny aj do zásoby, a to aj pri rastúcich cenách na trhoch a ceny v dôsledku rastú ešte rýchlejšie. To je historicky nový jav, ktorý bol označený ako agflácia. Na budúci rok sa predpokladá, že spotreba pšenice môže vzrásť o 1,2%, zatiaľ čo úroda môže poklesnúť o 5,14%, čiže aj agflačné tlaky môžu narásť.

Ako je to s vnímaním vodnej problematiky na Slovensku? Situácia s vodou je vo svete historicky a globálne daná, ale pretože sa nás bezprostredne zatiaľ netýka, tak naše vnímanie vodných perspektív je značne skreslené a neadekvátne. Namiesto koncentrovanej snahy o čo najvšestrannejšie využitie výnimočného vodného potenciálu našej krajiny sa stále orientujeme na úplne inú štruktúru hospodárstva, na výrobu áut, ako to kedysi navrhol p. Uhrík a zabúdame, že odvtedy sa podmienky začali urýchlene meniť v neprospech našej konkurencieschopnosti. Preto vodná problematika nemá u nás adekvátne zastúpenie ani na politickej, vládnej, vedeckej, mediálnej, či laickej úrovni. Je to novodobý slovenský paradox, ktorý potvrdzuje, že kvalitatívna transformácia hospodárstva sa stále neudiala a dnes namiesto tankov vyrábame autá a ignorujeme naďalej potenciálne bohatstvo našej krajiny. Z druhej strany sú slovenské zásoby podzemných vôd už dlhodobo predmetom neutíchajúceho privatizačného záujmu. Nedávne stopnutie tichej privatizácie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti doslova na poslednú chvíľu to iba potvrdilo, ako potvrdilo aj to, že verejnosť je už tak dezorientovaná, že jej to vlastne ani nevadilo. Rok dozadu som začal v mojich článkoch v Hospodárskych novinách upozorňovať verejnosť na to , že privatizácia vodnej infraštruktúry je na rade a čo by to potenciálne mohlo pre Slovensko znamenať. Niekomu to zrazu začalo vadiť a výsledok bol ten, že redakčná kontrola HN prostredníctvom internej cenzúry začala blokovať tieto moje v podstate varovné články, aby sa už nedostávali na verejnosť. Niet pochýb o tom, že vodná mafia zasiahla aj v Hospodárskych novinách, lebo išlo o stopnutie citlivej informácie krátko pred pokusom o zákernú privatizáciu. Nejednalo sa iba o jeden stopnutý článok, ale hneď niekoľko za sebou. Išlo o nenahraditeľnú časť vodnej infraštruktúry, bez ktorej je nemysliteľné integrované využitie bohatého vodného potenciálu krajiny pre hospodársky a sociálny rozvoj Slovenska. Fakticky išlo o krádež budúcnosti.

Prečo je voda dôležitá pre Slovensko? Globálne vonkajšie dôvody som už čiastočne naznačil. Vnútorné dôvody sú podľa mňa nasledovné. Nie je pravdou desaťročia bradaté tvrdenie, že Slovensko nemá vlastné surovinové zdroje v dostačujúcej miere. Pre toto storočie má Slovensko jednu z najcennejších surovín vo forme obnoviteľných zásob podzemných vôd. Finančná a hospodárska kríza dokázala, že hospodársky rast Slovenska budovaný na cyklickom, vysoko na krízu citlivom automobilovom priemysle, bude neudržateľný. Je len otázkou krátkeho času, kedy konkurencieschopnejšie a lacnejšie autá vyrobené v Rusku a v Číne a dovezené po železnici priamo do Viedne, zmenia hospodárnosť výroby áut u nás. Vtedy sa v plnej miere ukáže, nakoľko automobilový priemysel kanibalizoval iné odvetvia hospodárstva a akú to bude mať cenu. S výnimkou vody je u nás už skoro 70% hospodárstva v zahraničnom vlastníctve. Budujeme nesuverénnu ekonomiku s narastajúcim podielom ekonomickej neslobody /na rozdiel od povrchných mediálnych štatistík slobody podnikania/. Ekonomická nesloboda sa tu chápe úmerne tomu ako nevyužívame náš vodný ekonomický potenciál a exportujeme u nás vyrobený zisk. Navyše hospodársky systém, tak ako bol v priebehu rokov nastavený, produkuje iné ciele ako pôvodne mal. Namiesto bohatstva spoločnosti produkuje individuálne bohatstvo vyvolených, zlú štruktúru HDP, dlhodobú vysokú nezamestnanosť a podpriemernú inovatívnosť, riziko slabých dôchodkov v budúcnosti. Všetko to sú faktory, ktoré budú blokovať osvojenie modrej revolúcie u nás.
Slovensko je odsúdené na export, a práve preto základná kostra jeho ekonomiky musí byť čo najmenej cyklická. Na rozdiel od áut a televízorov voda túto požiadavku na 100% spĺňa a čo je ešte dôležitejšie – štát na financovanie vodného programu môže získať pôžičky výhodne jednak zo zahraničia, jednak z vnútorného trhu vydaním štátnych vodných dlhopisov. Tak výhodne by to nezískal žiadny súkromný podnikateľ. Tým by sa prekonal doterajší finančný transformačný handicap, keď na rozvoj domáceho priemyslu nebol vlastný kapitál a uplatnila sa výpredajová transformačná stratégia, ktorej cieľom bolo aby Slovensko definitívne kleslo do kolien a už nikdy sa nemohlo postaviť na vlastné nohy.

Pre vodnú stratégiu Slovenska sú dôležité aj ďalšie aspekty. Voda definitívne je výrazným inovačným impulzom, zvlášť v súčasnosti, aj keď je to u nás iba málokomu jasné, čo smutne potvrdzuje dlhodobá vízia a stratégia pre Slovensko vypracovaná Ekonomickým ústavom SAV. Napriek tomu voda môže byť enormne silným inovačným impulzom aj pre hlboko neinovatívne Slovensko, reprezentované netvorivými politickými elitami. Pretože aj napriek všetkej politickej manipulácii u nás tvorivý človek ešte žije, ešte nezomrel. A nie sú pre to potrebné žiadne vzdelávacie megalomanské návrhy zvýšenia inovatívnosti. Jediné čo je potrebné je to , aby štát aj napriek ohraničenému rozhľadu trhu uznal význam vodnej ekonomiky. Slovensko, ako je známe, je na jednom z posledných miest európskeho inovačného rebríčka a doterajšie štýly vládnutia s týmto neutešivým faktom principiálne nie sú schopné pohnúť. Voda, nakoľko sa týka všetkých sektorov ekonomiky, by mohla v budúcnosti synergicky integrovať nedostatočne, a navyše umelo a zvonku riadené prepojenia jednotlivých úsilí o zvýšenie efektívnosti celkového hospodárstva. Voda by mohla byť aj základom pre rozvoj znalostnej spoločnosti /už len z dôvodu svojho inovačného potenciálu/, pretože je nemysliteľné budovať poznanie Slovenska pri ignorovaní možností jeho najväčšieho surovinového bohatstva. Ignorovanie vodného potenciálu v doterajšej transformácii priviedlo spoločnosť do ekonomickej pasce automobilovej výroby a vytiahnutie sa znej sa rok od roku stáva ťažšie a drahšie. Už len toto poznanie by znamenalo obrovský krok dopredu v znalostnom identifikovaní bariér rozvoja Slovenska.

Neschopnosť adekvátne pomenovať bariéry suverénneho rozvoja znamená, že Slovensko po postupujúcom vyčerpávaní možností automobilovej výroby nemá ďalšiu víziu svojho rozvoja, nakoľko to bol práve automobilový priemysel, ktorý doteraz túto víziu fakticky suploval. Inými slovami povedané, znamená to, že Slovensko sa ocitlo v koncepčnej kríze vládnutia, ktoré začína strácať ciele, ktorými by sa pre budúcnosť malo riadiť. Na záver chcem ešte raz zdôrazniť, že prichádzajúca modrá revolúcia ponúka Slovensku zo strategického hľadiska ojedinelú, unikátnu možnosť presmerovať doterajšiu transformáciu krajiny, hospodárstva a spoločnosti ako celku. Obdobná možnosť sa už v budúcnosti tak skoro nevyskytne. Preto evidujem silnejúci zákulisný záujem o naše vodné zdroje. V prognostických, či strategických materiáloch o Slovensku sa celých 20 rokov o vode neuvažovalo. Hovorilo sa výlučne o dobiehaní vyspelých ekonomík Západnej Európy v produktivite, efektívnosti, platoch, spotrebe, dôchodkoch a pod. Modrá revolúcia zmení pravidlá transformačnej hry, posunie dôraz od dobiehania k predbiehaniu vyspelých krajín, pretože z pohľadu vodného potenciálu sa vyspelým krajinám viac než vyrovnávame. Zmení sa tým program výpredajovej stratégie, keď sa predávalo čo sa len dalo, aby sa zaplátali a následne prejedli rozpočtové deficity, napr. v dôchodkoch. Úmerne výpredaju zároveň prebiehala strata ekonomickej suverenity Slovenska pri absolútnom nerešpektovaní prírodno-geografickej komparatívnej výhody vodných zdrojov Slovenska. Z roka na rok sa stávame ekonomicky čoraz neslobodnejší, úmerne nárastu vonkajších ekonomických záujmov, ktoré začali masívne tvarovať naše hospodárstvo, a ktorým slúžime. Od určitého momentu sa potom stratégia dobiehania vyspelých ekonomík začína javiť ako vysoko kontraproduktívna. Mnohé vyspelé ekonomiky nemajú taký vodný potenciál ako Slovensko a čaká ich tá istá vodná reštrukturalizácia smerom k vodnej udržateľnosti ako aj nás. Úrovne sa vyrovnali. Ak by sa Slovensko s predstihom plnšie oprelo o svoj vodný potenciál /jeden z mála potenciálov, ktorý nám po výpredajovej stratégii ešte ostal/, tak by reálne bolo možné predstihnúť mnohé krajiny a dostať sa na špicu hneď na začiatku modrej revolúcie. Zásadný rozdiel by bol v tom, že potrebné financie pre vodnú reštrukturalizáciu by sme práve vďaka nášmu vodnému bohatstvu teraz vedeli získať. Získali by sme odbyt a skúsenosti na veľkých rozvojových trhoch, získali by sme maximum reálnej suverénnosti hospodárstva v rámci existujúcich obmedzených možností, získali by sme kvalitatívne nové možnosti sanovať chátrajúci dôchodkový systém pre budúce generácie. Po 20 rokoch by sme konečne časom získali gramotné vládnutie a z teoreticko-metodologického hľadiska by sme stopli do hlúpej nekonečnosti predlžované chápanie Slovenska ako nevýznamnej dobiehajúcej krajiny s vysokou benevolenciou k vonkajším manipulačným tlakom. A čo pokladám za najdôležitejšie – zabránili by sme tisícročnej krádeži vody a krádeži budúcnosti Slovenska na ďalších prinajmenšom 100 rokov. Vodné zdroje a vodné bohatstvo by sme zabezpečili pre úžitok nových generácií obyvateľstva Slovenska, pre naše deti a vnúčatá. Po dvoch do istej miery stratených desaťročiach poklesu ekonomickej suverénnosti by znovu začalo mať zmysel pracovať pre budúcnosť našu, a nie niekoho zvonka. V prieniku možností prichádzajúcej modrej revolúcie s nárastom suverenity Slovenska sa v koncentrovanej forme odráža strategický význam vody pre našu spoločnosť.

Bratislava, 10.12.2010 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET