:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Koncepčná kríza a vytváranie novej paradigmy videnia surovín Slovenska

PhDr. Ivan Bajer, CSc., poradca pre stratégie a vízie efektívneho rozvoja spoločnosti

Už viac ako 20 rokov sa ani napriek viacerým opakovaným pokusom nedarí vytvoriť víziu rozvoja Slovenska. V poslednom neúspešnom pokuse Ekonomického ústavu SAV sa tvrdí, že Slovensko by sa malo stať znalostnou spoločnosťou, ale je nepochopiteľné, prečo význam podzemných vôd, ako najväčšieho bohatstva Slovenska zostal absolútne neanalyzovaný. Už len toto hovorí o tom, že k chápaniu znalostnej spoločnosti máme ešte ďaleko. Znalostná spoločnosť bez poznania synergických možností významu vody pre Slovensko je koncepčný nezmysel, aj keď daný koncepčný nezmysel je u nás "vedecká realita" fungovania a financovania vedeckých inštitúcií. Napriek doterajšej transformácii spoločensko-vedný front stále žije v starej paradigme myslenia, ktorá nevidí a nie je schopná vidieť globálne a lokálne reality, ktoré vnášajú nové svetlo do najväčšieho surovinového bohatstva Slovenska a s ním aj nové ekonomické možnosti. Odborne sa tomu hovorí stará paradigma, lebo neschopnosť vidieť význam podzemných vôd sa nedá vysvetliť inak. Najviac slepý je ten, čo nechce vidieť. O tom to v podstate je a túto dieru v koncepciách Slovenska a v hlavách celých vedeckých tímov možno odstrániť iba vytvorením novej paradigmy videnia Slovenska. Nasledujúce články, ktoré boli uverejnené v Hospodárskych novinách, ako aj tie, ktoré ich cenzúrou už neprešli , dokumentujú ako sa krok za krokom postupne formovalo uvedomenie si "paradigmálnej bariéry", ktorá efektívne blokuje akúkoľvek inú možnosť nových pohľadov na Slovensko .

Globálna kríza? Kríza vízie Slovenska.

Dlhodobým problémom Slovenska je neschopnosť inovovať. Slovná podpora inovácií ostro kontrastuje so skutkovým stavom. Príčin je viac, ale najdôležitejšia vyplýva zo súvisu globálnej krízy s krízou vízie Slovenska. V danej súvislosti je podcenenie inovácie v politike a spoločenskej vede najzreteľnejšie. Možné negatívne dôsledky takého podcenenia pre ďalší vývoj reštrukturalizácie hospodárstva sú vysoko pravdepodobné. Neochota a neschopnosť slovenskej politiky formulovať inovačné vízie trvá s ojedinelými a nepodstatnými výnimkami už skoro dvadsať rokov. Až nedávna globálna kríza a hospodárska kríza s jej priamym dopadom na automobilový priemysel narušila koncepčnú selanku politikov a ich poradcov a nepriamo poukázala na nezameniteľnosť nových vízií rozvoja Slovenska. Kríza potvrdila oprávnenosť obáv z vysokého rizika extrémnej orientácie malej krajiny na vybudovanie automobilového Detroitu Európy. Pre veľké krajiny je automobilový priemysel strategický, ale v malom Slovensku kanibalizuje iné rozvojové príležitosti. Viaceré "neautomobilové" odvetvia hospodárstva zostali nedocenené a utlmené, čo môže mať kontraproduktívny efekt pre budúcnosť . Dôvodom takého utlmenia je fakt, že automobilový priemysel dlho suploval vizionársku funkciu politiky. Politické strany si neuvedomili, že pri formulovaní vízií nemožno jednostranne kalkulovať s komparatívnymi výhodami ako lacná pracovná sila, či výhodnejší daňový systém. Novátorské vízie sa musia opierať jednak o hlbšie a konkrétnejšie kritériá, jednak o všeobecnejší pojmový aparát celostného a globálneho videnia Slovenska. Takým aparátom by mal byť potenciál hospodárstva, efektívnosť rozvoja spoločností, jej vitalizácia. Oficiálna verzia takého prístupu u nás neexistuje, a preto sa niekoľko pokusov o načrtnutie vízií minulo svojho cieľa. Existujúcu krízu vízií nevyriešia ani snahy politikov o väčšiu konkrétnosť návrhov. Kríza vízie u nás je okrem krízy hodnôt aj krízou myslenia, krízou inovatívnosti, krízou paradigmy videnia surovinových zdrojov krajiny, krízou voličov, ktorí zotrvačne volia do politiky ľudí, čo zjavne už na nové úlohy nestačia. Tento stav je neudržateľný. Je to naša dlhodobá vnútorná kríza rozrušujúca ekonomickú stabilitu a zamestnanosť. Bez jej zásadného riešenia bude Slovensko viac otrokom svojej budúcnosti ako jej aktívnym spolutvorcom. Podmienky znalostnej neslobody u nás aj po dvadsiatich rokoch stále pretrvávajú. Dnes by sa však nemalo zabúdať, že znalostná nesloboda je priamou cestou k ekonomickej neslobode. Aj taký môže byť vývoj neriešenia krízy vízie na Slovensku.

Ropno - vodné súvislosti smerovania Slovenska môžu poskytnúť návod kam by rozpracovávanie vízie mohlo smerovať. Paralely medzi ropou a vodou sú zaujímavé a poučné pri porovnaní s krajinami Perzského zálivu pred 115 rokmi. Na konci 19.stor.išlo o zaostalé arabské krajiny, kde po púšti putovali ťavie karavány s nákladom soli, fíg, datlí a iných spotrebných tovarov. Obyvateľstvo bolo väčšinou negramotné. Ani po objavení ropy v Pensylvánii po r. 1860 význam ropy nič nehovoril krajinám ako Kuvajt a Saudská Arábia. Ropa bola vtedy doslova bezcenná. Bola oveľa drahšia ako uhlie a pre dopravu bola pred objavom rafinácie a vznetového motoru nepoužiteľná. H. Ford ešte v prvých rokoch 20.stor. hovoril o etanole z ovocia ako o budúcom palive pre autá. Dokonca aj keď sa ropa začala koncom 19.stor. využívať pre osvetlenie miest, tak idea, že sa raz stane dominantným zdrojom energie a transformuje globálnu ekonomiku, bola vtedy doslova nepredstaviteľná. Keď sa ropa začala viac ťažiť v širšom regióne, nebolo to v Perzskom zálive, ale v kaspickom Baku. Ale potom sa akoby zázrakom niečo zmenilo v krajinách Perzského zálivu a vznikla tam ropná vízia. Dovtedajší život v týchto krajinách síce predurčoval iné smerovanie, ale dokázali sa rýchlo preorientovať. Odvtedy začala ich púť k široko zdieľanému bohatstvu a dnes nemajú problémy a dôchodkami, investíciami, výskumom, atď. Čo sa stalo? Veď sa mohli aj naďalej orientovať na obchod, poľnohospodárstvo a dopravu? Zmenila to šokujúca vízia, ktorá energetizovala, transformovala, reštrukturalizovala ekonomiky budúcich ropných krajín. Význam vízie teda nespočíva len v slovách, v tom, čo "hovorí", ale najmä v tom, čo vízia "robí" so spoločnosťou. Poučenie z toho je pre koncepčne nedokrvené Slovensko ťažké preceniť v nadväznosti na vodu. Tú čaká v najbližších desaťročiach inovačný boom, ktorý prinesie doteraz netušené možnosti. Pri našich zásobách kvalitnej podzemnej vody /najcennejšej komodity 21.stor./, máme teda po 115 rokoch v niečom podobné postavenie, ako mala kedysi budúca ropná oblasť Perzského zálivu. Chýba iba šokujúca vízia vody. Šokujúca v slovenskom kontexte znamená, že vládnutie na škodu veci tradične neráta s inováciami. Tak ako bola kedysi iba minimálne použiteľná ropa doslova tehotná budúcimi inováciami, tak v súčasnosti je voda a vodné hospodárstvo globálne pred podobným bodom zlomu. Podobne ako predchádzajúce vodné inovácie v minulých stáročiach a tisícročiach, povedie aj budúca zmena využitia vody k zásadným posunom. Nerátať s tým by bolo v epoche vodných šokov výsostne neprezieravé. Dejiny učia, že hlboké inovácie paradoxne prichádzajú často v obdobiach, keď mnohí "skúsení" si nahovárajú,/či už sebe, alebo druhým/, že nič nové nemôže prísť. Zaspaté Slovensko tu má o jeden problém najviac, pretože ťaživý údel každodenných útrap miliárd ľudí v súvislosti s nedostatkom vody a jej zlou kvalitou sa nás netýka. V dôsledku máme otupené vnímanie perspektív vody a ignorujeme, či nevidíme výnimočný vodný potenciál prírodného bohatstva našej krajiny. Pred očami nám tak znovu raz trieli zmeškaný vlak, ako je u nás už zvykom.

Jednou z príčin prečo nie sme schopní vidieť určité reality Slovenska sú klapky na našich očiach, ktoré si zanovite odmietame dať dolu. V minulosti to bol ekonomický materializmus, v súčasnosti je to zas zjednodušené chápanie trhových vzťahov a egoistická privatizácia aj za cenu neefektívnosti. Z teoretického hľadiska je vari najväčšou príčinou starej prevládajúcej paradigmy vnímania Slovenska už desaťročia nepochopená celostná, celospoločenská povaha efektívnosti, ktorá nám znemožňuje doceniť iné zdroje rozvoja krajiny namiesto svojráznej ekonomickej pasce, do ktorej Slovensko zavliekli krátkodobé ekonomické záujmy automobilovej loby prepojenej na politiku. Automobilový priemysel je neefektívny pre Slovensko a kým na to prídeme, bude už neskoro. Jedným zo spôsobov ako obmedziť pôsobenie starej paradigmy, je rozpracovanie videnia Slovenska cez vymedzenie jeho rozvojových potenciálov a ich usporiadanie do štruktúry, v ktorej celok prevláda nad časťami, čo je vlastnosť efektívneho rozvoja. Do tejto úrovne zatiaľ naša spoločenská veda stále nedospela. Prínosom pre nabúranie existujúceho koncepčného vnímania môže byť rozpracovanie vody ako ekonomického potenciálu

Málokto vrátane kompetentných sa zamýšľa nad tým, koľko rôznych významov môže mať voda, osobitne podzemná, pre budúcnosť Slovenska. Voda môže byť perspektívne jeho hlavnou komoditou, a dokonca aj kapitálom. Globálne súvislosti sú jednoznačné. Okolo roku 2025 budú žiť ? obyvateľstva sveta v podmienkach vodného stresu a existujúci svetový poriadok sa v priebehu nie až tak vzdialeného horizontu bude musieť vyrovnávať s vodným šokom. Ak v daných globálnych súvislostiach Slovensko disponuje nadpriemerne vysokými a obnoviteľnými zásobami pitnej podzemnej vody, tak by malo byť jasné, že voda patrí do vízie Slovenska. Pre zahraničných komoditných manažérov je voda novou ropou, či zlatom a s predstihom sa nakupujú licencie na zásobovanie vodou z ľadovcov a riek. V Austrálii sa už obchoduje s vodnými právami. Voda má však aj dôležitý politický a sociálno-ekonomický význam, ktorý neradno podceňovať . Aj napriek rôznym záujmovým a koncepčným ohraničeniam a bariéram vládnutia možno bez zveličovania očakávať, že "premytie" Slovenska živou vodou odstráni značnú časť starých usadenín a dusivej špiny a v budúcich desaťročiach "napíše" novú kapitolu v našich dejinách. Z hľadiska rozvoja spoločnosti a prekonania súčasného rastúceho nedostatku vody, sa vodná problematika upína na inovácie. Bez nepreberného množstva budúcich inovácií sa civilizácia nedostane z vodného šoku, ku ktorému viac-menej speje. V priebehu realizácie vodných inovácií začne vznikať vodný kapitál, tak ako kedysi vznikol Rockefellerov ropný kapitál. Na Slovensku bude jedným z dôsledkov vodného kapitálu lepší stav štátnych dôchodkov a štátneho vlastníctva. Vládnutie na Slovensku zatiaľ nevie po minutí peňazí z privatizácie SPP nájsť nové zdroje na dofinancovanie štátnych dôchodkov obyvateľstva, ako aj na iné vládne programy. Lenže budúce dôchodky budú čoraz menej o prerozdeľovaní a požičiavaní financií. Vodný kapitál v podobe budúceho štátneho suverénneho vodného fondu z príjmov za vodu bude novým zdrojom financovania prvého dôchodkového piliera, nákup štátnych vodných dlhopisov by zas pomohol druhému pilieru a bolo by možné financovať z fondu aj ďalšie štátne programy. Celé by to nebolo možné bez vzniku kvalitatívne iného štátneho vlastníctva, majúc na mysli značné možnosti rozkrádania v jeho terajšej podobe. Vďaka vode vznikne iné štátne vlastníctvo, ako opak antiefektívnosti vlastníctva, ktoré zruinovalo socializmus. Vo vodnom hospodárstve bude môcť byť dôstojným konkurentom a partnerom súkromnému kapitálu.

Realita starej paradigmy videnia vody a Slovenska sa doteraz najviac odráža na neodbornosti a negramotnosti vládnutia. Doterajšie vlády nezodpovedajú novým požiadavkám integrovaného, medzirezortného manažmentu vody. Administratívne priradenie vody k rezortu životného prostredia je ničím neodôvodnené a neodôvodniteľné fatálne zaostávanie nekoncepčného vládnutia za perspektívnymi možnosťami rozvoja vodného ekonomického potenciálu krajiny a spoločnosti. Integrovaný manažment vody je objektívne náročná úloha. Jeho hlavným obsahom bude schopnosť zvládať permanentný tok rôznorodých vodných inovácií. Už teraz je jasné, že rýchlosť a záber inovácií naberá na obrátkach, no civilizácia ešte nezažila takú explóziu inovácií, ktorá ju čaká s celospoločenským, globálnym a celoplanetárnym manažmentom vody. Ak sa ešte pred 50 rokmi voda nevnímala ako nedostatková a vzácna, v súčasnosti sa hodnotenie kompletne otočilo a voda už nie je samozrejmosť. Zároveň treba pripomenúť, že práve voda, aj napriek jej vzácnosti, bola a stále ešte je zdrojom, s ktorým sa najviac plytvá. Vodná neefektívnosť dosahuje obrovské rozmery. Pre vznik inovácií z toho vyplýva vitálny záver - rastúca akútnosť nedostatku vody je "spúšťač" inovačného procesu. Treba dúfať, že inovačná explózia sa nezvrhne do množstva lokálnych vojen o prístup k vode.
Na záver treba uviesť aspoň jeden fakt pre vcítenie sa do problematiky vody, nakoľko stará paradigma nám stále zaslepuje oči. Ide o tzv. vodnú stopu, teda množstvo vody potrebné pre produkciu určitej veci, či tovaru. Jeden obyčajný hamburger vyžaduje 8000 - 10000 l vody na vyprodukovanie kŕmnych obilnín pre dobytok. Je to vlastne z pohľadu zahraničného exportu virtuálna voda, ktorá sa vyvezie s určitým tovarom. V cieľových krajinách môže táto voda pomôcť presmerovať vodnú spotrebu do oblastí, na ktoré by sa ináč kvôli nedostatku vodu nemuselo dostať. V neďalekej budúcnosti bude mať aj tento typ vody svoju ekonomickú, obchodnú hodnotu. K doterajším deleniam sveta sa pridá nové delenie podľa vody - na krajiny, ktoré vodu majú a tie, čo ju nemajú. V spojení s riešením potravinového a energetického problému tak voda nadobudne vplyv, ktorý v mnohom pozmení štruktúru spoločností v porovnaní so stavom, ako ich poznáme dnes. 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET