:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Viac demokracie na pracoviskách

Viac demokracie na pracoviskách. Rozhovor s významným americkým politickým filozofom Davidom Schweickartom.

David Schweickart (1942) je profesorom filozofie na Loyola University v Chicagu. Magisterské štúdium absolvoval na University of Dayton, doktorát z matematiky získal na University of Virginia a doktorát z filozofie na Ohio State University. Od roku 1975 pôsobí na katedre filozofie na Loyola University. Prednášal na mnohých univerzitách v USA, Číne, v Európskej únii, na Kube a v ďalších krajinách. Jeho články a knihy vychádzajú v angličtine, čínštine, španielčine, francúzštine, perzštine a v ďalších jazykoch. Napísal knihy Against Capitalism (Cambridge University Press 1993), After Capitalism (Rowman and Littlefield 2002) a spoločne s Bertellom Ollmanom, Hillelom Ticktinom a Jamesom Lawlerom vydal Market Socialism: The Debate Among Socialists (New York, Routledge 1998). David Schweickart patrí k najvýznamnejších autorom, ktorí rozvíjajú tému ekonomickej demokracie. Zameriava sa na kritiku kapitalizmu a na formulovanie alternatívneho usporiadania založeného na ekonomickej demokracii, ktorú chápe ako druh trhového socializmu. Rozpracúva koncepciu spravodlivosti, ktorá sa neuspokojuje ani s kapitalizmom, ani so socializmom s jeho štátnym plánovaním. Vo svojom modeli trhového socializmu kladie dôraz na participatívnu ekonomiku, konkrétne na rozličné formy demokracie na pracovisku, sociálne spôsoby kontroly finančných investícií a na ekologické prístupy. Jeho verzia participatívneho socializmu je dôkazom, že je výhodné a plodné úzko prepojiť popis a kritiku súčasného spoločenského poriadku s normatívnym formulovaním nového spravodlivého usporiadania spoločnosti. Schweickart sa venuje kritickej teórii spoločnosti a ekonomiky a zaujíma sa aj o diskrimináciu žien a ďalších marginalizovaných skupín obyvateľstva. Stal sa známy tým, že svoje kritické analýzy spracúva transdisciplinárnou metódou na rozhraní filozofie, ekonómie, politológie a sociológie. Na základe tohto záujmu sa rozvinula jeho spolupráca s Centrom globálnych štúdií, spoločným pracoviskom Akadémie vied ČR a Karlovej univerzity v Prahe. Pri príležitosti vydania jeho knihy After Capitalismus (Po kapitalizme – ekonomická demokracia) na Slovensku sme ho požiadali o rozhovor.

Pán profesor, ja osobne poznám model ekonomickej demokracie, preložil som vašu knihu. Zoznámte, prosím, čitateľov s jeho podstatou...

Model vychádza z analýzy dvoch zdrojov nespokojnosti s kapitalizmom, nespokojnosti, ktorá je v mnohých smeroch akútna a bude stále silnieť. Ide o nespokojnosť, ktorá poskytuje modelu praktickú dimenziu. Pokiaľ sú ľudia spokojní so zabehnutou cestou rozvoja, uvažovanie o alternatívach, aj keby boli nadradené, ostane v teoretickej rovine. Oba zdroje nespokojnosti možno označiť za „demokratické deficity“ – nedostatok demokratickej kontroly podmienok, ktoré hlboko zasahujú do nášho života.

Pristavme sa trocha pri „demokratických deficitoch“...

Prvý deficit sa týka demokracie na pracoviskách. Zarážajúca anomália modernej kapitalistickej spoločnosti spočíva v tom, že ľudia síce majú možnosť vybrať si politických lídrov, nie však šéfov v zamestnaní. Kapitalizmus sa oháňa demokraciou, no pritom popiera naše demokratické právo v oblastiach, kde by sa malo prejavovať čo najkonkrétnejšie a najbezprostrednejšie: na pracoviskách, kde strávime väčšinu aktívneho času. Prirodzene, môžu sa objaviť názory, že demokraciu na pracoviskách nemožno uplatniť; údajne by to viedlo k ťažkopádnosti, ignorovaniu alebo úzkoprsému chápaniu racionálnych rozhodovacích procesov a vraj by to prispelo k zbytočnému meditovaniu nad bezvýznamnými mocenskými atribútmi. No prax nám evidentne ukazuje, že vo všeobecnosti prevládajú úplne opačné závery: demokracia na pracoviskách, ako všeobecne chápané pravidlo, funguje v skutočnosti oveľa lepšie ako autoritatívnosť – základná črta kapitalistickej formy organizácie práce.

Existujú však aj ďalšie nekompatibilné črty súčasného kapitalizmu...

Je to predovšetkým kapitálová hypermobilita. V kapitalistickej spoločnosti patrí veľké množstvo kapitálu jednotlivcom; tí si s ním môžu robiť, čo len chcú. Jednoducho majú voľnú ruku – investujú tam, kde sa im zapáči, alebo nebudú investovať, ak nie sú vyhliadky na zisk príťažlivé. Lenže táto sloboda spätá so súčasným zvýšením technických schopností dopravy zabezpečuje kapitálu mobilitu a vyvoláva ekonomickú a politickú nestabilitu na celom svete. V súčasnosti finančné trhy rozhodujú bez ohľadu na to, za ako „demokratické“ sa vydávajú politické systémy. Táto ich úloha je často svojvoľná a deštrukčná. Uvažujme nad socialistickou alternatívou voči kapitalizmu týkajúcou sa spomínaných demokratických deficitov. Ide o socializmus, ktorý sa zásadne čo do štruktúry odlišuje od skrachovaných modelov z minulosti. (Používam termín socialistický na označenie každého pokusu o prekonanie kapitalizmu prostredníctvom zrušenia prevažnej väčšiny súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov. Ekonomická demokracia sa líši od predchádzajúcich pokusov dostať sa nad rámec kapitalizmu. Napriek tomu má s týmito pokusmi spoločné presvedčenie, že ak má ľudský druh prekvitať, je nevyhnutné obmedziť súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov.)

Ako možno teda charakterizovať ekonomickú demokraciu?

Ekonomickú demokraciu, podobne ako kapitalizmus, možno definovať prostredníctvom troch základných čŕt, pričom druhá je spoločná s kapitalizmom. Po prvé, je to zamestnanecká samospráva (činnosť všetkých výrobných podnikov demokraticky kontrolujú zamestnanci), po druhé, trh (podniky spolupracujú medzi sebou navzájom a takisto so spotrebiteľmi v oveľa slobodnejšom prostredí, ako poskytuje vláda) a po tretie, spoločenská kontrola investícií (fondy pre nové investície sa vytvárajú z daní základných prostriedkov a naspäť do ekonomiky sa vracajú prostredníctvom siete verejných investičných bánk.

Podľa vás je predpokladom nastolenia ekonomickej demokracie uchopenie moci ľavicovou politickou stranou so skutočne radikálnym programom. No akým spôsobom možno odobrať obrovskú moc kapitalistickej triede? Je to vôbec možné?

Nevidím lepší a príjemnejší spôsob, ako získať moc, najmä v prípade rozvinutej kapitalistickej spoločnosti – treba však na to pripraviť podmienky. Náhla ekonomická kríza nebude stačiť. Kým nie je kontraprojekt dokonale udomácnený, ľudia budú hľadať jednoduchšie a horšie riešenia, ktoré sú, prirodzene, vzdialené od reality. Našťastie všetky rasistické, fašistické a militaristické experimenty sú dobre známe; táto historická pamäť musí navždy ostať živá a vytvoriť dôležitú protiváhu voči reakčným tendenciám. Lenže bez dobre rozpracovaného kontraprojektu bude táto protiváha neužitočná. Hoci mierna ekonomická kríza môže so sebou priniesť príležitosti na významné reformy, no ak by nastala krutá kríza priskoro, ešte predtým, ako sa bude vedome uskutočňovať kontraprojekt, môže to vyústiť do fašizmu, a nie socializmu. Kontraprojekt musí spojiť prinajmenšom do kolektívneho ducha rozličné hnutia bojujúce, neraz v izolácii, za pokrokové spoločenské zmeny: hnutia za rodovú a rasovú rovnosť, za ekologické zdravie, za mier; ide o boj proti chudobe, homofóbii, militarizmu, väzneniu a popravám s cieľom riešiť sociálne problémy. Rozhodujúcu úlohu bude zohrávať hnutie pracujúcich, pretože zásadnou ekonomickou dimenziou kontraprojektu je zmena povahy a štruktúry pracoviska. Ťažko si predstaviť, že by niektorá z ekonomických reforiem, ktoré sú súčasťou nášho reformného programu, sa mohla zaviesť bez silného tlaku zo strany oživeného hnutia pracujúcich.

Môže revolučné hnutie znova zapustiť korene? Čaká nás v budúcnosti niečo ako nový komunizmus?

Myslím, že áno. Zdôrazňujem to aj v knihe: „Ak sa umne poučíme z našej histórie a budeme ostražití vo vzťahu k excesom dogmatizmu, redukcionizmu a sektárstva. Rovnako sa musíme poučiť aj z pozitívnych a negatívnych krokov iných významných hnutí v našom storočí: z feminizmu, z protirasistických zápasov, environmentalizmu, pacifizmu, z boja za ľudské práva a proti všetkému, čo degraduje a výrazne zhoršuje podmienky života. Možno bude nové revolučné hnutie vnímať samo seba v inej podobe ako nový komunizmus. Azda sa bude chcieť vyhnúť pojmu revolúcia. Pojmy nie sú dôležité. Dôležité však je, aby ľudia opäť získali podnet, ktorý sa často objavuje v ľudských dejinách – aby sme si uvedomili, že stojíme tvárou v tvár kolektívnej úlohe vyžadujúcej si spoločné úsilie širokých más na všetkých životných cestách; ak sa to podarí, potom sa zmení svet. Nič viac a nič menej!“

Vaša kniha sa stretla na Slovensku so značným ohlasom. Známy slovenský politický filozof Ľuboš Blaha o nej v recenzii napísal, že „autor nevynechal jediný zmysluplný projekt, ktorý v posledných desaťročiach vyšiel z prostredia progresívnej ľavice. Venuje sa otázke výrobnej samosprávy, indikatívnemu plánovaniu, všeobecnému základnému príjmu, kritike modernej demokracie (tzv. polyarchie), otázke voľného času, nulovému rastu, spoločenskému vlastníctvu a pod. Isté je, že Schweickart búra jednu dogmu za druhou a robí to s majstrovskou ľahkosťou.“ Akoby ste charakterizovali s odstupom času vašu knihu?

Politickému filozofovi Ľubošovi Blahovi som veľmi vďačný za podnety. Kniha After Capitalism sa držala a drží veľmi dobre. Nazdávam sa, že po určitých stránkach má dnes dokonca väčší význam ako pred desiatimi rokmi, v čase, keď som ju písal. Predovšetkým pre jedinú vec – všetky nedostatky kapitalizmu, ktoré som v tejto práci odhalil, nabrali ešte horší kurz: či už ide o nerovnosť, nezamestnanosť, prepracovanosť, chudobu, úlohu peňazí v skorumpovanej demokracii, alebo o environmentálnu degradáciu. Zamyslite sa nad tým, čo uvádzam v záverečnej kapitole: „Neoliberálna cesta nepochybne vedie k záhube. Ako ukázali analýzy v predchádzajúcich dvoch kapitolách, je úplné bláznovstvo zveriť zdravie globálnej ekonomiky vitalite súkromných investorov. Regionálne cykly konjunktúry a krachu budú čoraz silnejšie, prejavia sa v neregulovanom rýchlom pohybe kapitálu z jednej krajiny do druhej s cieľom zabezpečiť si stabilitu (v prípade, že zabzučí alarm, kapitál v panike utečie). V dlhodobom horizonte sa keynesiánsky problém pretaví do vypuklejšej formy. Konkurenčný tlak núti podniky znižovať náklady, ale zároveň aj tlmí globálny efektívny dopyt a núti zavádzať najmodernejšie technológie umožňujúce ďalej rozširovať výrobné kapacity. Nožnice medzi ponukou a dopytom sa naďalej roztvárajú. Hrozba globálnej krízy z nadvýroby je čoraz silnejšia. Nie je isté, či globálny kapitalizmus dokáže vycúvať z pasce, ktorú sám na seba nastražil. Stagnácia spolu s rastúcou globálnou nezamestnanosťou a s prehlbujúcou sa nerovnosťou vo vnútri a medzi krajinami môže byť to najlepšie, v čo dúfame – prirodzene, v záujme urýchlenia radikálnej transformácie. Alebo sa môže strecha úplne zrútiť. Hlboká a dlhodobá globálna kríza stojí pred dverami – a mnohí analytici si to uvedomujú.“ Dnes netreba meniť ani slovo, hoci by som mohol dodať, že nečelíme iba dlhodobej ekonomickej kríze, ale aj ekologickej – a najmä devastácii spôsobenej klimatickými zmenami.

V predslove k slovenskému vydaniu knihy sa veľa venujete Marxovi. Aký je váš vzťah k Marxovej teórii, osobitne k všeobecnej kríze kapitalizmu, ktorej sme svedkami v súčasnosti (o storočie neskôr ako myslel Marx)? V čom mal pravdu Marx a v čom Keynes?

Prvý zväzok Marxovho Kapitálu som čítal v lete, v čase, keď som zavesil na klinec moju odbornú asistentúru z odboru matematika a začal som postgraduálne študovať filozofiu. J. P Sartre v práci Questions de méthode (v slovenčine ju možno nájsť ako úvod k dielu Kritika dialektického rozumu – pozn. autora) poznamenal, že Marxa čítal ako mladík, no nerozumel mu – skrátka, ak chce človek pochopiť veľkého mysliteľa, musí sa jednoducho pod jeho vplyvom zmeniť. Ja som Marxa pochopil. Stretnutie s jeho dielom ma hlboko zmenilo. Odvtedy som začal rozmýšľať ináč. Nezabudnuteľne na mňa zapôsobila nielen technická brilantnosť Marxových analýz (ako matematik som sa húževnato prebíjal cez všetky rovnice Kapitálu), ale aj jeho poukázanie na nespravodlivosť a jemu vlastné morálne rozhorčenie. Zároveň som si uvedomil, síce o niečo neskôr, že Marxova kritika kapitalizmu je vo svojej podstate demokratickou kritikou. V raných prácach sa Marx sústredil na otázky odcudzenia práce, na fakt, že zmysluplná práca neobyčajne prepotrebná pre rozvoj človečenských kapacít sa stáva v podmienkach kapitalizmu niečím iným, niečím vonkajškovým, antihumánnym, a to najmä preto, že robotník nemá nijakú kontrolu nad svojimi pracovnými podmienkami, nad tým, čo produkuje. Ako teda odstrániť odcudzenú prácu? Marx neodpovedá na túto otázku explicitne, odpoveď je však jasná: pracoviská treba demokratizovať tým spôsobom, aby zamestnanci získali kontrolu nad pracovnými podmienkami a predovšetkým nad smerovaním ich kolektívneho úsilia. V Kapitáli sa posúva dôraz z odcudzenej práce k nadhodnote. Aký problém súvisí s nadhodnotou? Spoločenská nevyhnutnosť káže vytvárať nadhodnotu, rovnako ako hodnotu, ktorá slúži na reprodukciu v danom výrobnom období. Je však nežiaduce stavať na hodnotách, využitie ktorých bude určovať rozvoj trajektórie v spoločnosti a znemožní širokú spoločenskú kontrolu; na druhej strane vloží toto právo do rúk málo početnej triedy ľudí vlastniacich výrobné prostriedky. Oni rozhodujú o tom, koľko sa bude spotrebúvať luxusných tovarov, aká čiastka pôjde na investície, do čoho a kde sa bude investovať. Oni stanovia budúcnosť ekonomiky bez ohľadu na želania a priority drvivej väčšiny obyvateľstva. Práve toto odhalenie patrí k najhlbším a najtrvácnejším Marxovým postrehom. Pravdivá je aj jeho téza o tendenciách kríz v kapitalizme, o tom, že jestvuje imanentne dané protirečenie v samom srdci kapitalizmu, ktoré ho robí nestabilným: mzdy predstavujú výrobné náklady, kapitalisti sa ich preto usilujú udržiavať na čo najnižšej úrovni, no pritom potrebujú predávať svoje produkty a docieliť, aby sa efektívny dopyt sústavne zvyšoval. Dnes sa toto protirečenie prejavuje ešte markantnejšie. Marx predpovedal, že krízy sa budú stále zhoršovať, kým si robotnícka trieda nepovie, už je toho dosť, treba „vyvlastniť vyvlastňovateľov“. Pritom je nezmyselné tvrdiť, že moderné technológie umožňujúce produkovať viac a viac pri čoraz menšom vynaložení práce by mohli ľuďom situáciu skôr zhoršiť ako zlepšiť. Keynes buduje na Marxových myšlienkach (bez toho, aby to priznal – predovšetkým verejne). Problém podľa neho ani tak nespočíva v nedostatočnom spotrebiteľskom dopyte ako v nedostatočnom investovaní, ktoré je vlastne inou cestou na dosiahnutie efektívneho dopytu. (Prirodzene, obidva tieto pohľady sú navzájom prepojené; investori nie sú ochotní investovať do podpory budúcej výroby, kým sa podnikanie borí s ťažkosťami pri predaji produkcie.) Keynes vidí dve veci, ktoré Marx nevidel. Po prvé, kapitalizmus nemá vnútorne danú tendenciu dostať sa z recesie vlastnými silami. Kapitalistická ekonomika sa bez štátnych zásahov môže zaseknúť na svojom dne a stabilizovať sa na vysokej nezamestnanosti. (Marx tvrdil, že má schopnosť obnovy, no zároveň zdôrazňoval, že každá hospodárska expanzia je stupienkom k oveľa väčším krízam až po tú najväčšiu a finálnu.) Po druhé, vláda sa nemusí pozerať so založenými rukami na to, ako ekonomika upadá do recesie, ale môže do tohto procesu vstúpiť, pozdvihnúť ju, vytvoriť peniaze, minúť ich, vrátiť ľudí do práce. Ako dnes vieme, keynesiánsky liek, nepochybne užitočný, má svoje limity, obzvlášť v situácii, keď začína dominovať finančný kapitál. (Keynesiánska „medecína“ môže vyvolať infláciu, ktorá je postrachom pre finančný kapitál.)

V knihe spomínate ako príklad ekonomickej demokracie mondragónsky „experiment“. Politológ Daniel Šmihula, ktorý takisto recenzoval vašu knihu, uvádza, že tento model je skôr aplikovateľný v treťom svete. Viete si predstaviť uplatňovanie ekonomickej demokracie v USA? Ak by sa mala uskutočniť bez revolúcie, musela by sa nepochybne pridať časť vládnucej elity...

Som presvedčený, že Mondragón Corporación Cooperativa (MCC) je rovnako dôležitý pre ekonomiky prvého aj tretieho sveta. Napokon, je to siedma najväčšia spoločnosť v Španielsku zamestnávajúca vyše 85 tisíc pracovníkov; jej ročné príjmy predstavujú 14 miliárd eur. Dobre sa držala i počas ekonomických kríz a bez akýchkoľvek pochybností dokazuje, že demokratická firma môže efektívne fungovať aj ako multinacionálna spoločnosť. Poznamenávam, že United Steelworkers, najväčší priemyselný zväz v Severnej Amerike, uzavrel vlani s MCC zmluvu o podpore a pomoci pri zriaďovaní podnikov vlastnených zamestnancami. Pokiaľ ide o zavedenie ekonomickej demokracie v Spojených štátoch, pokladám to za dvojnásobne ťažký boj. Po prvé, vznik a vývoj životaschopnej alternatívy voči kapitalizmu si žiada konkrétne reformy, ktoré by mali prevziať do svojej agendy pokrokové politické strany. Znamenalo by to podporovať družstevníctvo, zriadiť banky, ktoré by boli povinné lokálne investovať do podnikov vytvárajúcich pracovné miesta, uplatňovať daň zo základných prostriedkov na tvorbu fondov pre verejné investície atď. Po druhé, ak by sa objavil nejaký iný „mlynček“ na financie a ak (obrovské ak) by ľavicová politická strana získala vo voľbách mandát niečo s tým urobiť (nehľadiac na ozdravenie bánk), bolo by potrebné znárodniť nefinančné spoločnosti a dať ich do prenájmu zamestnancom (celý proces by musel prebiehať demokraticky). Rovnaký postup by sa týkal aj krachujúcich bánk, ktoré by sa premenili na verejné inštitúcie. Skrátka, v prípade krachu kapitalizmu by bolo nevyhnutné uviesť do života všetky tieto základné prvky ekonomickej demokracie. Konštituoval by sa tým fundamentálny zmysel revolúcie ako takej, revolúcie mierovej a demokratickej. Vonkoncom nič neznamená, keď väčšina súčasnej vládnucej elity vlastní rozličné druhy cenných papierov (alebo elektronické ekvivalenty); ich hodnota môže počas finančného „mlynčeka“ úplne vyprchať. Presnejšie, vyvlastňovateľov netreba vyvlastňovať. Vyvlastnia sa sami. Nezodpovedná vládnuca elita tak umožní vláde nakúpiť jej majetok za „hŕstku“ dolárov.

Vaše riešenie problematiky vlastníctva vyvoláva otázku, komu by patrili podniky v ekonomickej demokracii? Ak zamestnancom, potom by sa veľmi rýchlo vyvinul akýsi podielnicky družstevný kapitalizmus s cieľom dosahovať najväčšie zisky pre podnik na úkor zvyšku spoločnosti, prevládalo by úsilie obmedzovať prijímanie nových pracovníkov, aby sa nezmenšovali podiely na zisku. Keby firmy patrili štátu či spoločnosti, mohlo by dochádzať k ich tichému tunelovaniu...

V čistom modeli ekonomickej demokracie vlastní výrobné prostriedky spoločnosť a prenajíma ich. Poplatok za prenájom bude predstavovať paušálnu daň zo základných prostriedkov, ktorú platia všetky podniky. Firmy budú povinné uchovávať si devalvačné a amortizačné fondy na doplnenie použitého kapitálu. Nesmú predať svoje aktíva a získanými výnosmi zvyšovať príjem. Ak predajú aktíva s cieľom znížiť kapitálovú základňu (následne aj daň), výnos pôjde štátu. Keďže sa všetko deje pod drobnohľadom verejnosti, potrebné dokumenty sú vždy prístupné a pravidelne sa monitorujú. V menej čistej demokratickej ekonomike môžu zamestnanci vlastniť družstvá, ale ako pri všetkých družstvách hrozí riziko, že budú zaostávať za expanzívnou dynamikou kapitalistických firiem. Negatívnym dôsledkom toho je neochota prijímať nových pracovníkov, čo je v podmienkach ekonomickej demokracie vyvolané nasledujúcimi faktami: po prvé, banky uprednostňujú začínajúce firmy a firmy, ktoré sa rozhodli prijímať ďalších zamestnancov, a po druhé, vláda slúži ako zamestnávateľ poslednej inštancie. V ekonomickej demokracii môže vláda tak konať, v kapitalizme však nie, hoci v prvom aj v druhom prípade nie je potrebné zámerne udržiavať nezamestnanosť v úsilí zdisciplinovať pracovnú silu. Pozitívnym dôsledkom menšej dynamiky družstiev v ekonomickej demokracii je skutočnosť, že sa potláčajú tendencie k monopolizácii a zároveň sa ozdravujú konkurenčné vzťahy. Kladné stránky konkurencie (najmä pri veľkých spoločnostiach) vyvažujú záporné stránky vo všeobecnosti. Negatívne dosahy možno riešiť prostredníctvom regulácie (stabilita výroby, transparentné požiadavky atď.). Je dôležité pamätať si, že najväčšie defekty kapitalizmu nespočívajú v konkurencii alebo v produkcii orientovanej na zisk, ale predovšetkým v kontrole pracovísk a investícií zo strany kapitalistickej triedy.

V modeli ekonomickej demokracie nemajú pracovníci zmluvne zaručenú mzdu, ale len podiel na zisku. Motivuje to síce, ale čo sa stane, ak bude napríklad podnik v strate. V kapitalizme berie na seba stratu kapitalista, resp. zamestnancov prepustí. Budú ľudia musieť v takom prípade pracovať zadarmo, alebo sa spolupodieľať na strate?

Je pravdou, že ak kapitalistovi hrozí bankrot, podielnici trpia. Trpia však aj pracovníci, ktorí prichádzajú o prácu. Nezabúdajme, že zisk sa v demokratickej firme definuje ináč ako v kapitalistickej. V prvej ide o rozdiel medzi príjmami a „nepracovnými“ nákladmi – keďže práca sa neráta medzi výrobné náklady. Keď sa kapitalista dostane do ťažkostí, jeho prvou a bežnou reakciou je prepúšťanie zamestnancov (keďže práca patrí medzi výrobné náklady). Demokratický podnik takto nereaguje. V prípade, že sa jeho ekonomická situácia zhoršuje, príjmy všetkých sa začnú znižovať (predstavujú totiž výhradne podiel na zisku). Ak niečomu takému ozaj príde, poniektorí dajú výpoveď a ostatní sa pokúsia zreorganizovať výrobu. Prirodzene, môže sa stať, že sa im to nepodarí, potom neostane nič iné, iba si hľadať zamestnanie niekde inde, čo je v podstate to isté ako pri krachu kapitalistickej firmy. (Kapitalisti, obzvlášť ziskuchtivci a špecialisti na fúzie, zavše zatvoria aj ziskové fabriky, pretože podľa nich nie sú ziskové dostatočne. V demokratickej ekonomike sa to stať nemôže.)

V úvahách o rozličných formách investovania model ekonomickej demokracie principiálne odmieta existenciu veľkého bohatstva v súkromných rukách a tým aj šance investovať zo súkromných zdrojov. Peniaze by zrejme slúžili len na okamžitú spotrebu a ľudia by mali žiť zo dňa na deň. Sporenie (bez poskytovania úroku) by bolo zbytočné. Človek by nemal možnosť rozhodnúť sa, ako naložiť s vlastnými finančnými prostriedkami...

Je to pravda, ale len v súvislosti so základným modelom ekonomickej demokracie. V širokom modeli existujú sporiteľničné a úverové asociácie (družstevné alebo privátne – nie verejné), ktoré platia primerané úroky za vložené úspory a poskytujú spotrebiteľské úvery (hypotekárne úvery, pôžičky na kúpu automobilov atď.). Ináč povedané, ľudia sa môžu rozhodovať, ako naložia so svojimi peniazmi. Ekonomická demokracia ako taká iba preruší spojivo medzi súkromnými úsporami a investíciami. Investičné fondy sa budú tvoriť verejne prostredníctvom dane zo základných prostriedkov a ich distribúcia pôjde cez verejné banky predovšetkým tým firmám a jednotlivcom, čo mienia rozširovať výrobu, resp. začať podnikať. Všetky investičné priority sú verejnou záležitosťou. Či budú ľudia spotrebúvať, alebo sporiť je zase súkromná záležitosť.

V recenziách na vašu knihu sa objavujú pripomienky, že pripúšťate existenciu súkromného podnikania, nie je však jasné, ako ho obmedziť, aby sa nestalo veľkým a existencia nadmerne bohatého človeka neohrozovala sociálnu rovnosť. V prvom štádiu je síce možné vyvlastniť najbohatších kapitalistov, ale ako zabrániť, aby z úspešných stredných podnikateľov nevyrástli ďalší miliardári?

V rozšírenom modeli ekonomickej demokracie majú svoje miesto aj kapitalisti – podnikatelia, čiže jednotlivci, ktorí robia niečo produktívne, na rozdiel od tých, čo iba vlastnia kapitál a so založenými rukami čakajú na zisky. Takí kapitalisti využívajú možnosť a danosť stať sa tak bohatými, ako sa im zapáči, hoci progresívna daň z príjmu a daň z dedičstva by mohli zabezpečiť určitý druh kontroly. Rozhodujúcou kontrolnou pákou, ako zabrániť opätovnému nastoleniu dominancie kapitalistickej triedy, je požiadavka, aby kapitalista – podnikateľ, ktorý sa rozhodne zanechať ním zriadené podnikateľské aktivity, musel predať svoj biznis štátu; ten ho potom pri dodržaní demokratických postupov odovzdá zamestnancom. Kapitalisti – podnikatelia slúžia tak na dva spoločensky prospešné ciele – sú zdrojom inovácií a základom vzniku nových demokratických firiem.

V modeli ekonomickej demokracie voláte aj po zákaze tokov kapitálu medzi krajinami (pri neexistencii súkromného kapitálu je to logické). Odstránili by sa tak všetky nevýhody z nich vyplývajúce (vydieranie vlád odchodom do zahraničia atď.), ale, žiaľ, aj výhody. Odkiaľ by mali podľa vás chudobné krajiny získavať investície na vlastný rozvoj?

Exaktne povedané, ekonomická demokracia nezakazuje tok kapitálu medzi krajinami. Všetko je však štruktúrované tak, aby sa tieto toky objavovali iba zriedkavo. Obrovská väčšina investičných fondov v spoločnosti sa získava pomocou daní zo základných prostriedkov a ich zdroje sa podľa zákonom stanovených pravidiel, ako som už uviedol, znova použijú na investovanie. Bohaté ekonomické demokracie môžu (a mali by) podporovať chudobnejšie krajiny a poskytovať im technickú pomoc. Súkromné charitatívne nadácie môžu robiť to isté. V podmienkach ekonomickej demokracie by sa nemali vyskytovať také toky kapitálu do zahraničia, ktoré vyhľadávajú lacnú pracovnú silu. Skrýva sa za tým bezbrehé vykorisťovanie robotníkov v chudobných krajinách.

Žiadate aj reštrikciu medzinárodného obchodu (s cieľom dosiahnuť spravodlivosť), a to nasledovne: vyspelejšie štáty by mali v prípade dovozu z menej vyspelých uvaliť na tovar tzv. sociálnu tarifu, ktorá by kompenzovala nižšie mzdové náklady v menej rozvinutých krajinách. Zároveň by to bola určitá ochrana pracovných miest vo vyspelejších krajinách. Mohlo by to však viesť k znefunkčneniu komparatívnych výhod. Nezabrzdil by sa za takých podmienok medzinárodný obchod?

Nazdávam sa, že politika socialistického protekcionizmu v ekonomickej demokracii v podobe taríf uvalených na tovary dovezené z krajín s nízkymi mzdami (finančné prostriedky z taríf by sa vracali chudobným krajinám, odkiaľ tovary pochádzajú) nijako nesiaha na komparatívne výhody, či už ide o rozdiely v klimatických podmienkach, alebo v prírodných zdrojoch, siaha však na „komparatívne výhody“ vyvolané nízkymi mzdami či nedostatočnou reguláciou. Nahrádza sa tým voľný obchod férovým obchodom. Rozsah obchodu sa bude nepochybne znižovať. Veľká časť produkcie bude stáť na lokálnej báze – je to žiaduce z komunitárnych a ekologických dôvodov. Ekonomická demokracia podnecuje zdravú konkurenciu. Súťaženie vo výške miezd nie je zdravé, tobôž taká konkurencia, ktorá by nútila ľudí vykonať čo najviac práce za čo najnižší príjem. Také preteky by boli hrou pre bláznov.

Systém ekonomickej demokracie by znamenal šťastnejšiu a menej stresujúcu spoločnosť. V súvislosti s tým sa však objavujú názory, že táto vízia je uskutočniteľná len za podmienky, že sa zavedie na celom svete súčasne. Zástancovia tejto myšlienky argumentujú, že osamotené „ostrovčeky“ by začali zákonite ekonomicky, technologicky a mocensky zaostávať za krajinami pokračujúcimi v súčasnom modeli trhového kapitalizmu.

Nemyslím si to. Som presvedčený, že úspešná ekonomická demokracia v jednej krajine bude slúžiť ako silná inšpirácia pre pracujúcich hocikde na svete. Navyše, nik nemôže jednoznačne tvrdiť, že ekonomická demokracia bude technologicky zaostávať za kapitalistickými krajinami. Práve v jej podmienkach sa môžu vyvinúť úplne iné technológie, technológie zamerané na uľahčenie a zatraktívnenie práce, v nijakom prípade však také technológie, ktoré umožňujú „vyprodukovať“ nadbytočných pracovníkov. Napokon, technológie sa vyvíjajú všade na svete a niet nijakých prekážok, aby sa preberali. Mocenské rozdiely dnes už nie sú rozhodujúce. Vojenská moc stráca v postmodernom svete postupne na význame. Vezmite si Afganistan alebo Irak. Spomeňte si na to, ako sa najmocnejší národ sveta usiloval viac ako päťdesiat rokov zlikvidovať ekonomický experiment, ktorý sa uskutočňoval niekoľko míľ od jeho hraníc. A neúspešne! Kubánsky experiment pokračuje.

V knihe venujete málo priestoru otázkam sociálnej spravodlivosti. Čo ak sa demokracia a spravodlivosť dostanú do rozporu. Čo bude mať prednosť? Demokracia sa totiž zaoberá iba otázkou „kto rozhoduje?“, no nie tým, „ako rozhoduje?“ Úvahy o sociálnej spravodlivosti však zväčša vedú k odpovedi na otázku, „ako rozhodnúť?“, aby bola distribúcia spravodlivá. Ekonomická demokracia je iba prostriedkom, nie cieľom, neurčuje zákonite viac slobody a spravodlivosti...

Máte pravdu. Demokracia, vrátane ekonomickej demokracie, je viac o procesoch ako o výsledkoch – hoci v sebe ukrýva egalitariánsky náboj. Volebný hlas má rovnakú silu. Ale ako som už naznačil, na demokratickom pracovisku, kde má väčšina sexistické či rasistické sklony a nezaujíma sa ani o otázky životného prostredia, sa dá sotva vyhnúť nežiaducim sexistickým, rasistickým a environmentálnym výstrelkom. Vo svojich prácach zdôrazňujem, že boj za ekonomickú demokraciu je iba časťou globálneho boja za ozajstnú ľudskú slobodu, ktorý nazývam, ako som už v úvodných odpovediach uviedol, kontraprojekt; je to vlastne všeľudská vízia o utvorení „iného sveta“, o ktorom vieme, že je možný. Nie je to ešte dokonalý projekt, ale čím viac ľudí bojujúcich za tú či onú formu sociálnej spravodlivosti (dnes existujú milióny takých ľudí), sa zapojí do spoločného projektu ľudskej emancipácie, tým mocnejším a pevnejším sa stane celé hnutie.

Podľa G. A. Cohena (Why Not Socialism?) dokonalá realizácia spravodlivého usporiadania spoločnosti nie je možná. Dospieť možno jedine k tzv. druhému najlepšiemu riešeniu berúcemu do úvahy všetky kompromisy, ktoré musí hodnota spravodlivosti urobiť s hodnotou efektivity a ďalšími obmedzeniami. Je teda vaša koncepcia ekonomickej demokracie prvým či tretím najlepším riešením?

Nemyslím si, že ekonomická demokracia je perfektnou spoločnosťou – hoci nie som až taký prísny egalitarián ako Cohen. Rovnako si nemyslím, že určité druhy nerovnosti vlastné trhovej ekonomike (slúžiace výrobcom ako motivácia pracovať efektívne) sú „nerovné“. Ide vlastne o sémantickú blšku. Akákoľvek spoločnosť nedokonalých ľudských bytostí, čiže akákoľvek reálna spoločnosť nemôže byť nikdy dokonalá. Dôležité je však vytvoriť spoločnosť, ktorá je, po prvé, ozaj demokratická, po druhé, ekonomicky životaschopná, po tretie, netrpiaca nerovnosťou, nezamestnanosťou, chudobou, ekologickou degradáciou príznačnou pre reálny svet kapitalistických ekonomík, po štvrté, nevyznačuje sa nijakými normatívnymi defektmi, ktoré by potláčali spomenuté prednosti. Nazdávam sa, že sme sa dnes ocitli v pozícii, ktorá nám umožňuje jasne vidieť, že taká spoločnosť je možná. Úlohou je pretvoriť túto možnosť na realitu.

Rozhovor pripravil Pavol Dinka 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET