:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Od migrácie v geografickom priestore k migrácii v biografickom čase. Rozhovor s významným predstaviteľom druhej generácie Frankfurtskej školy, nemeckým politickým filozofom Clausom Offem.

Svieži vysoký sedemdesiatnik (1940), krátke sčesané vlasy, vysoké čelo, za okuliarmi bystré oči; jeden z najvýznamnejších európskych filozofov a politických sociológov, predstaviteľ druhej generácie Frankfurtskej školy, žiak Jürgena Habermasa – profesor Claus Offe. Pred pražské auditórium predstúpil s nezvyčajnou nonšalantnosťou a vtipom: „Naposledy som tu prednášal pred 34 rokmi pred podobným publikom, teraz rozmýšľam, ako pokračovať v načatej prednáške, vlastne ani neviem, kde som skončil, myšlienkovú niť som už stratil, dúfam preto, že mi nebudete zazlievať, ak tentoraz nastolím aktuálnu tému – Od migrácie v geografickom priestore k migrácii v biografickom čase."

Claus Offe momentálne vyučuje na súkromnej univerzite v Berlíne, na Hertie Scholl of Governance. Doktorandské štúdium ukončil na Univerzite vo Frankfurte, habilitoval na Univerzite v Konstanze. Stál na čele katedier politických vied a politickej sociológie na Univerzite v Bielefelde (1975 – 1979) a v Brémach (1989 – 1995) a na Humboldtovej univerzite v Berlíne (1995 – 2005). Pôsobil ako spolupracovník a hosťujúci profesor, okrem iného, na Institutes for Advanced Study v Stanforde, na Austrálskej národnej univerzite, na Harvardovej univerzite, Kalifornskej univerzite a na New School University v New Yorku. Svojimi prácami výrazne prispel k pochopeniu vzťahov medzi demokraciou a kapitalizmom, sústredil sa na otázky inkorporovania ekonomiky a štátu ako takého do demokratických procesov. Patrí medzi zakladajúcich členov siete Basic Income European Networks (dnes Basic Income Earth Network), hnutia za všeobecný občiansky príjem. Napísal veľa kníh, štúdií a esejí v oblasti politickej sociológie, sociálnej politiky, teórie demokracie a transformačných procesov.

Pán profesor, v istom výskume sa Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe pýtala odborníkov aj občanov, čo pokladajú za najväčšie napätia v modernej spoločnosti. Odpovede sa sústredili na tri základné okruhy – práca verzus kapitál, manažment verzus zamestnanci a migranti verzus domáce obyvateľstvo. V našom rozhovore sa budeme zaoberať treťou oblasťou napätia, ktorá sa v poslednom období vyhrocuje rovnako intenzívne ako zvyšné dve. Nie je to iba globálna kríza, rastúca nezamestnanosť a chudoba, ale aj tragické excesy, akým bola napríklad nedávna tragédia v Oslo. Čo treba robiť a hlavne, čo by sme mali urobiť, aby nedochádzali k takým poľutovaniahodným pnutiam?

Odpoveď na nie je jednoduchá. Táto otázka je predovšetkým problémom distributívnej spravodlivosti. V tejto súvislosti je dobré si pripomenúť veľmi zaujímavú knihu od Ayelet Shachorovej Prírodná lotéria. Zdôrazňuje v nej, že miesto narodenia je jedným z rozhodujúcich predpokladov a podmienok určujúcich výšku príjmu človeka a vôbec všetkých súčastí jeho blahobytu. Vyše 90 percent príjmu sa odvíja od miesta narodenia. Distribučný vzorec, žiaľ, vo veľkej miere nekorešponduje a nesúvisí s rozhodnutiami, úsilím a ambíciami jednotlivých osôb, s ich produktívnym prínosom pre spoločnosť. Na druhej strane miesto narodenia si nemôže nikto sám vybrať a zväčša o tom nerozhodujú ani samotní rodičia, je to skrátka mimo ich kontroly. Väčšina ľudí zdedí občianstvo podľa miesta narodenia. Také priznávanie občianstva a s tým spojených privilégií, resp. nevýhod nemožno pokladať za nič iné ako za obrovskú prírodnú lotériu.

Proti tomu nemožno nič namietať, človek sa už týmto spôsobom môže narodiť do bohatstva alebo chudoby. Občianstvo je nám takto dané, môžeme sa z neho tešiť, prípadne ho útrpne znášať. Otázka priznávania občianstva je značne právne komplikovaná. Čo s tým?

Dovoľte mi to vysvetliť: Občianstvo môžete ako potomok zdediť na základe princípu ius sanguinis, ale aj v tých prípadoch, keď sa uplatňuje prísna logika ius soli (v súčasnosti v Európskej únii také niečo nepoznáme). Čistý režim ius soli znamená, že sa vám prizná občianstvo len za podmienky, že ste sa v danom štáte narodili, nezávisle od občianstva, pobytového statusu a pôvodu vašej matky či rodičov. Uplatňovanie čistej verzie ius sanguinis spočíva v tom, že získate občianstvo podľa občianstva matky či rodičov, bez ohľadu na to, kde ste sa narodili. Možný je aj mix oboch týchto princípov, a to tak, že vám udelia občianstvo na základe dlhodobého legálneho pobytu jedného z rodičov v príslušnej krajine.

Po tomto vysvetlení, nevyhnutnom na pochopenie celej problematiky, sa môžeme vrátiť k prírodnej lotérii. Viem, že teoretici a praktici, filozofi, sociológovia, politici (máloktorí) sa usilujú eliminovať jej dôsledky. Je to vôbec možné?

Normatívna teória distributívnej spravodlivosti sa už viac ako tridsať rokov sústreďuje na otázky, ako od seba oddeliť komponenty šťastia a ľudského úsilia. Táto výzva je ešte naliehavejšia v súvislosti s interpersonálnym rozdeľovaním životných šancí na globálnej úrovni. Dôležitý rozdiel medzi normálnou lotériou a prírodnou lotériou spočíva v tom, že tá druhá zahŕňa možnosti (obmedzené) corriger la fortune vyúsťujúce do premeny lotérie na určitý úžitok v prospech človeka. Jednou z ciest je napríklad migrácia, zmena občianstva, priznanie dodatočného občianstva, priznanie (legálneho či nelegálneho) pobytového statusu v krajinách s väčšími možnosťami a príležitosťami. Markantné a rozsiahle regionálne rozdiely sú silným podnetom na využitie týchto možností. Prirodzene, musí sa to opierať o právne normy umožňujúce ľuďom odchod z krajiny a vstup do štátu (upravený jeho migračným režimom.

Vo vašej prednáške Od migrácie v geografickom priestore k migrácii v biografickom čase ste vyslovili niekoľko myšlienok v tom zmysle, že ľudí s migračným pozadím možno rozdeliť do šiestich kategórií vo vzťahu k hlavným cieľom a okolnostiam ich pobytu a udeleného legálneho statusu. Bližšie ste však tieto kategórie nešpecifikovali. Bol by som rád, keby sme sa k tejto téme vrátili podrobnejšie...

V úvode len stručne: Sú to nelegálni migranti, utečenci a žiadatelia o azyl, ďalej rodinná migrácia, mobilita v rámci Európy, pracovná mobilita z tretích krajín, mobilita etnickej príbuznosti.

Všetkých šesť migračných kategórií vyvoláva vo svete a v Európe nemálo problémov. Najviac starostí spôsobujú nelegálni migranti a utečenci. Mnohé krajiny sa s tým nevedia vyrovnať, domáce obyvateľstvo protestuje. Pristavme sa teda najprv pri nelegálnych migrantoch...

Popri legálnych pravidlách vstupu (daných migračným režimom príslušnej krajiny) je tu veľa okolností a podmienok, ktoré umožňujú príchod do štátu a pobyt v ňom bez rešpektovania právneho rámca. Sú to chodníčky, ktorými nelegálni migranti, bez dokumentov, akýchkoľvek povolení porušujú migračný a vízový režim, pokútne prekračujú hranice. V súčasnosti to nedokážu prekaziť ani moderné komunikačné a organizačné prostriedky, ani dômyselné kontrolné mechanizmy v rámci schengenského priestoru. Do kontinentálnej Európy sa nelegálni migranti dostávajú pomerne ľahko (buď jednotlivo, alebo cez cestovné kancelárie), ďalej prostredníctvom prekračovania platnosti trvania turistických a študijných víz; pritom príslušné krajiny narážajú na veľké ťažkosti pri vyhosťovaní nelegálnych migrantov do krajiny pôvodu (ide o celý rad právnych, logistických a politických prekážok, vrátane toho, že niektoré štáty odmietajú prijať späť vlastných občanov.

Nepochybujem o tom, že štatistika v tomto smere nie je nijako ružová. Máte o tom nejaké údaje?

Podľa jednej talianskej štúdie zhruba 60 – 65 percent nelegálnych imigrantov tvoria tí, čo si svojvoľne predĺžili víza, ďalšia štvrtina emigrovala na základe falošných dokumentov a zvyšok emigroval ilegálne, cez more či cez hranice na súši. Ako určite viete, v roku 2005 vytvorila Európska únia špeciálnu hraničnú políciu s názvom FRONTEX, ktorá má mandát strážiť vonkajšie hranice EÚ. Prirodzene, je to aj veľký humanitárny problém, pred ktorým mnohé kapitalistické krajiny zatvárajú oči. A navyše to nie je iba európsky problém. Predstavte si napríklad, že pri Berlínskom múre zabili za 28 rokov 950 ľudí, pričom na hraniciach medzi Kaliforniou a Mexikom zomiera ročne 350 ľudí. Nedá sa to síce porovnávať, ale ľudský život je ľudský život...

Hromadenie nelegálnych migrantov v niektorých krajinách má ďalekosiahle dôsledky vo vzťahoch s domácim obyvateľstvom. Najviac však na to doplácajú oni sami, na svojich životoch, na svojom postavení, na svojej biede. Ako sa pozeráte na tento problém?

Týmto ľuďom niet čo závidieť. Zväčša sú nútení prijať nekvalifikovanú, často nebezpečnú, krátkodobú a nízko platenú prácu, nezriedka v šedej ekonomike, a často patria k 3 D kategórii (dangerous, difficult, dirty – nebezpečná, ťažká a špinavá práca). Pracujú ako upratovači, ošetrovatelia, poľnohospodárski robotníci, v turistických a stravovacích zariadeniach, neraz aj ako sexuálni pracovníci. Človek s ilegálnym pobytom, bez dokumentov nie je subjektom iba štátnych represií, ale aj extrémnych foriem závislosti a vykorisťovania.

Pán profesor, dovoľte prejsť na druhú kategóriu migrantov – utečencov a žiadateľov o azyl. Je nepochybné, že pri nich treba uplatňovať iný migračný režim. Utekajú totiž pred represívnymi režimami a medzinárodnými i občianskymi vojnami. Takým ľuďom je potrebné pomôcť, vyžaduje si to globálna spravodlivosť a morálna povinnosť. Aké tu vidíte východiská?

Niektoré opatrenia na zabezpečenie slobody vstupu sú zahrnuté v medzinárodných humanitárnych konvenciách týkajúcich sa utečencov. Kým pojem utečenec popisuje podmienky, za akých človek utiekol, pojem azyl vyjadruje status, ktorý by mal získať po príchode. Práva vstúpiť a zostať (v prípade azylu sú presne špecifikované) sú podmienené reštriktívnymi opatreniami, ako napríklad vylúčenie z ekonomickej aktivity, obmedzená mobilita, vysoká neistota. Môžeme povedať, že slobodný vstup (popri obmedzenej slobode po vstupe) dostanú iba tie prípady, pri ktorých je jasné, že budú rešpektovať utečenecké a azylové podmienky. Pravda, tu sa treba zamyslieť nad tým, či by nebolo účinnejšie a efektívnejšie posielať na miesta vojen a konfliktov potraviny, lekársku pomoc, lieky a dokonca sa pokúsiť o intervenciu v úsilí odstrániť režim, ktorý sa dopúšťa genocídy na svojich obyvateľoch.

Lenže intervencia sa dá ľahko zneužiť. Pod kepienkom obrany demokracie a ekonomickej pomoci sa často skrýva úsilie podmaniť si krajinu. V posledných desaťročiach nám to viackrát predviedli Spojené štáty. A nielen ony...

Tu vari len toľko: podobné aktivity možno robiť iba so súhlasom celého medzinárodného spoločenstva, a nie na vlastnú päsť. Potom vždy hrozí riziko, že z intervencie sa stane okupácia.

Ako podľa vás zvláda Európska únia situáciu s utečencami?

Myslím, že s tým má veľké problémy. Zoberme si len dnešnú situáciu: na taliansky ostrov Lampadusa, na Maltu a do Španielska sa následkom výbušných pomerov v južnom Stredomorí nahrnula veľká migračná vlna. Niektoré krajiny dokonca plánujú obmedziť určité ustanovenia Schengenskej dohody, hoci Civil Liberties Committee schválil na začiatku mája 2010 nový utečenecký status, ktorý rozširuje ich práva. Prípad z augusta: utečenci z Líbye cestovali tri dni natlačení v podpalubí lode, no na pobrežie Európy už nedošli! Pre nedostatok vzduchu sa udusili. V prístave na ostrove Lampedusa prišli na to až keď ostatných tristo imigrantov opustilo loď. Od začiatku nepokojov v severnej Afrike prišlo k brehom Lampadusy asi 40 tisíc migrantov. A Európa má veľký problém. Na druhej strane treba priznať, že jeho riešenie nie je ozaj jednoduché...

Nová situácia nastala aj v súvislosti s Kosovom. Aká azylová politika by sa mala uplatňovať voči jeho občanom?

Poskytovanie azylu Kosovčanom po skončení občianskej vojny by malo byť záležitosťou minulosti, tobôž keď väčšina krajín Európskej únie uznala Kosovo ako štát. Skrátka, stratili sa všetky relevantné právne dôvody na udeľovanie azylového statusu ľuďom, ktorí opustili tento región ešte v čase, od ktorého už uplynulo pol či jednogeneračné obdobie. Pravda, vynára sa tu problém spojený s nepríjemnou realitou – Kosovo zatiaľ nemá nijaký právny rámec ani finančné prostriedky na to, aby mohlo repatriantov ubytovať, poskytnúť im prácu a s tým súvisiace nevyhnutné sociálne zabezpečenie. Posielať týchto ľudí „domov“ (spolu s deťmi narodenými už v cudzine, neovládajúcimi albánčinu či srbštinu, skôr hovoriacimi po nemecky alebo po francúzsky a podobne) je však z politického a morálneho hľadiska neprípustné. Riešenie tejto otázky je vecou celej Európskej únie a každej krajiny osobitne.

Je všeobecne známe, že medzi krajinami v rámci Európy existujú v azylovej politike značné rozdiely. Určite to nie je dobrý a žiaduci jav, nepochybne to sťažuje situáciu utečencom a žiadateľom o azyl a aj krajinám, ktoré sú v tomto smere ústretovejšie. Ako sa pozeráte na tento problém?

Najštedrejšie udeľujú azylový status v Holandsku, Dánsku a vo Švajčiarsku, kde v roku 2009 priaznivo vybavili až 48 percent žiadateľov, pričom v Grécku to bolo iba 1,1 percenta a v Španielsku 7,8 percenta. V súvislosti so žiadateľmi o azyl (nespúšťajúc zo zreteľa, že väčšina z nich patrí medzi nelegálnych migrantov) treba zdôrazniť, že v Európe jestvuje široký balík práv a legislatívnych opatrení (dokonca zakotvených aj v ústavách niektorých členských štátov EÚ) – je to výsledok niekoľkých kôl európskeho harmonizačného úsilia. Naposledy sa do kompetencie Európskej únie dostala oblasť víz, poskytovania azylu, imigračná a ďalšia politika vo vzťahu k voľnému pohybu osôb. Spomenutý balík obsahuje sociálne, ekonomické a legislatívne práva žiadateľov o azyl, ako je napríklad výživa, základná zdravotnícka starostlivosť, sťahovanie, právo na ubytovanie, na konania pred súdom, ochrana detí pred násilným odsunom do krajiny pôvodu.

V predchádzajúcej odpovedi ste sa, pán profesor, nepriamo dotkli rodinnej migrácie. Čo pokladáte v tejto oblasti za najväčšie problémy?

Je ich viacero. Dovoľte mi predstaviť niektoré: Rodinná migrácia obsahuje tri podskupiny formovania rodín – zjednocovanie rodiny, právny status detí imigrujúcich spolu s rodičmi a národný legislatívny rámec týkajúci sa pobytu, ktorý detailnejšie reguluje všetky tieto prípady, súc inšpirovaný troma základnými podozreniami. Po prvé, ide o sobáš, pre ktorý ženy emigrujú na báze dobrovoľnosti – alebo rodičia či príbuzní prinútia ženy vstúpiť do nastrojeného manželského zväzku? Po druhé, a opačne – uskutočňuje sa imigrácia s cieľom vstúpiť do manželského zväzku alebo je sobáš iba prostriedkom na získanie právneho statusu na dlhodobý pobyt? Po tretie, a najmenej významné, je partnerov pobytový status (a jeho príjem) dostatočný na ubytovanie a obživu manželskej dvojice či rodiny? Je nepochybne veľmi dôležité dosiahnuť férovosť v rodinnej migrácii, osobitne v právnom statuse detí imigrujúcich so svojimi rodičmi. Vieme, že vo svete žije veľa rodín oddelene, či už z politických, ekonomických, alebo iných dôvodov. Poznám aj prípad zo Slovenska, keď manžel (Egypťan) uniesol dieťa svojej slovenskej manželke a matke a odišiel s ním do Egypta. Matka už štyri roky bojuje, aby získala svoje dieťa späť a domohla sa tak svojich práv. Vidíte teda, že práve tu sa budeme musieť ešte popasovať s nejedným problémom.

Dnes, po skončení „gastarbeiterskej“ migrácie, po skončení návratu cudzích menšín do vlasti, tvorí rodinná migrácia najväčší podiel z ročného prílevu migrantov z teritórií mimo Európskej únie. Osobne mám však pocit, že rodinná migrácia nie je u domáceho obyvateľstva vítaná. Prečo?

Máte pravdu. Neželajú si ju predovšetkým z ekonomického hľadiska. Podiel žien – migrantiek na pracovnom trhu je podstatne nižší ako u domáceho obyvateľstva; znamená to, že etnicky homogénni rodičia môžu byť silnou prekážkou pri integrácii ďalšej generácie do danej spoločnosti, najmä v lingvistickej oblasti. Prinajmenšom však etnická homogénnosť pri formovaní rodiny si vyžaduje vynaložiť oveľa väčšie úsilie zo strany vzdelávacích inštitúcií a jazykového zaradenia. Prirodzene, liberálne štáty rešpektujú práva rodinnej migrácie len po určitú hranicu, po hranicu, ktorá migrantom zabezpečí zaobchádzať s nimi ako ľudskými bytosťami, aby si mohli dobrovoľne vytvárať partnerstvá a mať deti. Tieto práva otvárajú dvere na rezidenčný a dokonca aj občiansky status pre členov rodiny narodených v cudzine, vrátane budúcich manželov a manželiek.

Nová situácia si podľa môjho názoru žiada všeobecné normatívne pravidlá a zároveň aj odpoveď na otázku, čo hostiteľské krajiny dlhujú migrantom a ich deťom?

Myslím si, že im dlhujeme to, na čo sme im poskytli dôvod, že môžu od nás očakávať. Tieto očakávania sú opodstatnené a legitímne, ak sú postavené na posúdení rizík a príležitostí zo strany migrantov, na právnom poriadku prijímajúcich štátov a ich normatívnych záväzkoch. Treba však poznamenať, že niektoré z nich nie sú celkom nezávislé. Podľa štatistiky Európskej komisie, v členských štátoch je osem miliónov nelegálnych migrantov, z nich 400 tisíc v roku 2007 zatkli a prinajmenej 180 tisíc deportovali do krajiny pôvodu, čo predstavuje asi dve percentá zo všetkých nelegálnych migrantov. Právne a administratívne praktiky (uplatňované v tejto oblasti), ktoré sa môžu stať základom na splnenie očakávaní nelegálnych migrantov pri budúcom usporiadaní ich postavenia v hostiteľskej krajine (vrátane regulačných pravidiel), nie sú vonkoncom zanedbateľné. Tieto záväzky sa vo vzťahu k jednotlivým štátom a kategóriám migrantov výrazne odlišujú. Pripravenosť a schopnosť ochraňovať ľudské práva svojich „neobčanov“ sa vo všeobecnosti ústavne garantuje, a v tom rozsahu, ako to umožňujú tri rozhodujúce faktory: váha medzinárodnej verejnej mienky, humanitárny politický tlak zo strany občianskych iniciatív vo vnútri štátu a vplyv reštrikčných, populistických a xenofóbnych politických síl.

Práva voľného pohybu vychádzajúce z občianstva Európskej únie vstúpia do úplnej platnosti najneskôr v roku 2014. Čo možno očakávať, na základe doterajších skúseností, od aplikácie tejto právnej normy?

Predpokladám, že migrácia za prácou bude postupne klesať, okrem, a to je prirodzené, vysoko kvalifikovanej práce, kde má globálny pracovný trh veľké rezervy. Je však ešte priskoro na identifikáciu podstaty integračných problémov spôsobených pracovnou migráciou vo vnútri Európskej únie, tobôž nemožno robiť definitívne závery zo skúseností pracovnej migrácie Poliakov do Veľkej Británie, Írska a Švédska (často končiacej návratom do vlasti), ktorá mala a má viacero pozitívnych stránok. Treba mať tiež na pamäti, že niektoré bohaté krajiny Európskej únie zaznamenali od roku 2005 výraznejšie zníženie prílevu cudzích štátnych príslušníkov (či už v rámci EÚ, alebo mimo nej); napríklad v Rakúsku (pri porovnaní rokov 2005 a 2006) predstavoval pokles 18 percent, pričom jedine v Portugalsku sa zaznamenal dramatický nárast (118 percent) – a to vďaka procesu zjednocovania rodín z Ukrajiny. Nárasty menšieho rozsahu zaregistrovali v Slovenskej republike, Švédsku, Írsku a v Dánsku.

Pracovná mobilita v rámci Európskej únie sa začína postupne riadiť všeobecne akceptovanými pravidlami a normami, problémy sa postupne vytrácajú. Naposledy sa takto otvoril pracovný trh Slovákom v Rakúsku a Nemecku. Veľa nedoriešených otázok však súvisí s pracovnou migráciou z tretích krajín. Ako pristupovať k tejto problematike?

V mnohých krajinách Európskej únie si musia politici (verejná mienka vo všeobecnosti) uvedomiť, že oveľa väčší problém pre nich predstavujú doterajší usídlenci z tretích krajín (hoci sa už aj integrovali) ako prílev nových imigrantov. Dynamické zmeny posunuli trh do inej roviny, od potrieb k požiadavkám. Nedá sa to riešiť v priestore aktivizáciou reemigrácie, nebodaj deportáciami, problém je riešiteľný iba v čase, v čase, ktorý je potrebný na komplexný a úspešný proces integrácie, ku ktorému musia rovnakým dielom prispieť obe strany (ľudia, ktorí majú migračné pozadie, a aj tí, čo ho nemajú). Aj keby sa efektívne uzatvorili hranice pre nových prisťahovalcov, osud ľudí s cudzími koreňmi, ktorí v krajine už dlhšie žijú, je hlavnou výzvou pre verejnú politiku.

Ako ste už uviedli, pán profesor, jednou z foriem migračnej mobility je aj úsilie o migráciu na báze etnickej príbuznosti, povedzme, Arabi sa snažia dostať do arabských enkláv, Poliaci, Slováci a podobne do svojich enkláv. Je to prirodzené a logické, lenže nie bez problémov...

Tento typ migrácie sa výrazne rozšíril po páde Železnej opony, vtedy sme ho mohli rátať na stovky tisíc prisťahovalcov. Po dvoch posledných migračných vlnách v rokoch 2004 a 2007 už nehrá nejakú významnú úlohu. Etnická migrácia sa ešte aj dnes privileguje v takých krajinách, ako sú Grécko, Maďarsko a Poľsko, kým na druhej strane v Nemecku sa usadil najväčší počet etnických migrantov.

Pán Offe, záujmy človeka sú v jeho živote veľmi dôležité. Prečo ľudia migrujú, z čoho sa vytvára ich záujem migrovať, prečo sa rozhodnú migrovať?

Migračné záujmy spočívajú v dvoch rovinách – po prvé, v individuálnej a bezprostrednej týkajúcej sa jednotlivca a po druhé, v kolektívnej a dlhodobej týkajúcej sa štátu. Najprv mi dovoľte povedať niekoľko slov o záujmoch emigrujúcich migrantov. Väčšina emigrácie sa uskutočňuje z menej rozvinutých do bohatých krajín. Napríklad sedem najbohatších krajín (Spojené štáty, Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Japonsko a Kanada) s menej ako osminou svetovej populácie prichýlilo tretinu všetkých migrantov. Migrácia závisí aj od úrovne kvalifikovanosti migrantov, predpokladaného príjmu zodpovedajúcemu kvalifikácii, dopytu po práci v krajine určenia a od (nedostatku) ekonomických príležitostí dostupných doma. Tieto faktory sú dôležitým ekonomickým impulzom na rozhodnutie migrovať – či už legálnou, alebo nelegálnou cestou, permanentne alebo dočasne.

Migrácia je spojená nielen so ziskami, ale aj s nákladmi. Táto skutočnosť nepochybne pôsobí na migrantov stresujúco, nové situácie si vyžadujú vyrovnať sa s novými podmienkami. Čo ich v tomto smere čaká?

Prirodzene, migranti sa musia vyrovnať s tým, že opustia svoje domovy, známych, priateľov a rodiny. Musia akceptovať všetky riziká migrácie, neistoty vyplývajúce z procesov prispôsobovania sa, možnú diskrimináciu a vykorisťovanie, ktoré ich čakajú v cieľových krajinách.

V tejto súvislosti však nemožno zabúdať na kolektívne a dlhodobé záujmy vysielajúcich štátov. Niet pochýb o tom, že s odchodom ich občanov (najmä ak je veľký) sa vystavujú určitým rizikám. Ako sa im vyhýbať?

Máte pravdu. Na jednej strane sa tu prostredníctvom exportu pracovnej sily črtá veľká možnosť na zlepšenie celkovej ekonomickej situácie týchto štátov a vytvárajú sa predpoklady na vytvorenie úzkych bilaterálnych vzťahov s prijímajúcimi krajinami, no na druhej strane vzniká dilema: vysielajúce štáty si musia dávať pozor na to, aby eliminovali riziká demografickej katastrofy a úniku mozgov, ktorých získavanie sa stáva strategickým zámerom prijímajúcich krajín. Preto niektoré štáty poskytujúce študentom štipendiá na zahraničné štúdium ich zároveň pod hrozbou finančných sankcií zaväzujú po jeho skončení k návratu domov. Ak tak neurobia, sú študenti povinní vrátiť štátu celé štipendium vynaložené na štúdium.

Do úvahy treba však brať aj individuálne záujmy jednotlivcov a skupín v hostiteľských krajinách...

Verejná mienka vo väčšine krajín bývalej EÚ-15 sa prikláňa k reštrikciám týkajúcich sa udeľovania statusu pobytu a občianstva. Vyplýva to predovšetkým zo strachu z ekonomických dôsledkov migrácie (strata zamestnania, tlak na znižovanie miezd, znižovanie sociálnych istôt), zo strachu z politicky motivovaného násilia, kultúrneho nesúladu a z neho plynúcich konfliktov. V hlavách ľudí sa začína prehlbovať identitárna panika, strach zo straty vlastnej identity, vlastných tradícií, vyhlasuje sa vojna multikulturalizmu. Na druhej strane, zamestnávatelia a ich asociácie často obhajujú postupný prílev kvalifikovanej práce, stredná trieda zase využíva (v domácnostiach) nekvalifikovanú a lacnú prácu na upratovanie, taxislužbu a na starostlivosť o deti a prestarnutých ľudí. Poukazuje to, v mnohých krajinách a regiónoch, na fakticky etnickú deľbu práce, pričom sa neraz mrhá mozgami a kvalifikáciou (keď napríklad profesionálny učiteľ histórie z Kamerunu pracuje ako upratovač úradu v Paríži). Treba však otvorene povedať, že nejestvuje nijaký pádny normatívny argument, ktorý by bolo možné obrátiť proti imigrantom – jednotlivcom a sociálnym skupinám, ich záujmom týkajúcim sa kvantity a kvality imigrácie.

Lenže ak nastane situácia, povedané vašimi slovami na prednáške, a čln sa naplní. Čo potom?

Viem, že mnohí politici a často aj verejnosť vravia, ak ešte viac ľudí vstúpi na čln, potopí sa. Niet pochýb o tom, že už dnes môže byť čln plný. Potreby však treba dôveryhodne preukázať a aj hromadné utrpenie je nevyhnutné férovo rozdeľovať. Ak je čln preplnený, ľudí možno požiadať, aby z neho vystúpili, alebo postaviť väčší. Je to otázka morálky. Z hľadiska etiky je nevyhnutné akceptovať, že výzva na integráciu je jedna z rozhodujúcich požiadaviek týkajúcich sa nielen migrantov, ale nás všetkých. Splniť ju možno za podmienky, že sa preorientuje verejná mienka a správanie verejnosti. Spoločnosti sa musia vydať na cestu zmien, a to v dôsledku imigračných procesov.

Migrácia je vo veľkej miere záležitosťou politických elít a vlád hostiteľských krajín. Akú úlohu by mali zohrávať v tomto procese?

Politické elity a vlády sa takisto ocitli v dileme: na jednej strane sa musia vyrovnať s reštrikčnými pozostatkami vo vlastných ústavách, na druhej strane nemalý prílev migrantov z nových členských krajín EÚ je niečo, čo nemožno mlčky obísť v európskom práve a v prípadoch, keď je to potrebné, pozitívne to využiť na zlepšenie demografickej situácie (pri financovaní zaužívaných sociálnych výhod, dôchodkov a zamestnanosti). Navyše sa v súčasnosti dostáva do popredia medzinárodný trh hľadajúci vysokokvalifikovanú prácu z tretích krajín, na ktorom sa členské štáty EÚ usilujú posilniť svoje konkurenčné postavenie; pritom dochádza výraznému umocňovaniu znalostnej ekonomiky v spoločnosti. Oba tieto faktory, prispievajúce k zvýšeniu miery imigrácie a k efektívnejšej integrácii detí a vnukov imigrantov, treba pokladať za ťažiskový imperatív, hoci akokoľvek nepopulárny.

Pekne sa to hovorí a počúva, no prax je iná. Mnohí politici a mnohé vlády veľmi často uplatňujú reštrikčné opatrenia v migračnej politike. Naposledy Dánsko začalo kontrolovať vstup do svojej krajiny, a to aj napriek Schengenskej dohode. Čím odôvodňujú tieto subjekty svoje postupy?

Ich argumenty sa opierajú o nasledujúce skutočnosti: nadmerná migrácia narúša demokratickú stabilitu a zvyšuje riziko terorizmu – s tým operujú najmä pravicoví populisti. Po druhé, podkopáva to sociálno – ekonomické možnosti sociálneho štátu, po tretie, prekáža to integrácii migrantov, ktorí už sú „tu“ (také ustanovenie v zákone treba za každých okolností reálne otestovať a presvedčiť sa o jeho oprávnenosti).

Niektoré z týchto argumentov sú celkom logické, verejná mienka ich podporuje. Akú stratégiu by mali zvoliť politické elity, aby odstránili túto dilemu?

Vo všeobecnosti to môžem povedať slovami bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera: „Jestvujú dve kategórie ľudí, ľudia, ktorých potrebujeme my, a ľudia, ktorí potrebujú nás.“ Elity by mali preferovať pronatalitnú politiku s dôrazom na opatrenia, ktoré prispievajú k zabezpečeniu rovnováhy medzi mužskou a ženskou prácou, uprednostňovať zvyšovanie kvalifikácie ľudí (radšej ako kvalifikáciu dovážať prostredníctvom migrácie), preferovať vzdelávanie (ktoré zároveň napomáha redukovať náklady na integráciu potomkov z prisťahovaleckých rodín). Nevyhnutne do toho patrí aj širšie udeľovanie občianskeho statusu pomocou kurzov, testov, slávnostných ceremónií, ktoré zvýraznia fakt, že občianstvo nie je nič také, čo možno získať ľahko a lacno.

Migračné režimy sú v rozličných krajinách rôzne, postupne sa vyvíjajú, nadobúdajú podobu prispôsobenú danej situácii. Čo určuje a charakterizuje podstatu a dynamiku migračných režimov?

Migračné režimy majú vo svojom komplexe inštitucionálnu podobu, ešte stále vychádzajú z národnej legislatívy, ktorá špecifikuje túto problematiku do štyroch procedurálnych oblastí. Po prvé, určujú, kto môže prekročiť hranice, na aký účel a aké procedurálne požiadavky (ako napríklad víza) sa kladú na tých, čo tak chcú urobiť. Po druhé, stanovujú regulačné pravidlá pobytu (trvanie pobytu, vnútorné práva pohybu, nútenú repatriáciu) kategórií ľudí, ktorí pricestovali z cudziny (počínajúc turistami a končiac žiadateľmi o občianstvo). Po tretie, migračné režimy určujú práva a povinnosti migrantov, ktoré musia splniť, resp., čo sa od nich očakáva, aby urobili s cieľom získať oprávnenie k pobytu a k následnej integrácii do politického systému a spoločnosti (napríklad naučiť sa domáci jazyk). A napokon, migračný režim špecifikuje základné procedurálne podmienky, na základe ktorých migranti, po dlhšom období súvislého pobytu, majú zabezpečený prístup k plnej inkorporácii smerujúcej k občianstvu, vyúsťujúceho do plného a rovného zapojenia sa do politického systému hostiteľskej krajiny. Inými slovami, ide o systém jednoznačného a účinného filtra: prijatie – pobyt – integrácia – naturalizácia. Prirodzene, toto poradie môže mať aj inverzný charakter.

Pojem integrácia je veľmi široký, používa sa v rôznych oblastiach, možno si ho rozlične vysvetľovať. Ako ho treba chápať v spojitosti s migráciou?

Súhlasím s vami, pojem integrácia je veľmi prchavý. V tomto prípade ide o sociálnu konštrukciu, ktorá má dve dimenzie: normatívnu dimenziu, čo musí príslušník migračnej minority urobiť, aby dosiahol taký status, ktorý mu umožní integrovať sa (zdôrazňujúc požiadavky na migrantov zo strany orgánov a občanov hostiteľských štátov), no zároveň rešpektovať tieto očakávania a sám prispieť svojím správaním k procesu integrácie. Skrátka, migranti a ich potomkovia sú povinní dodržiavať právny poriadok aktérov hostiteľských spoločností v zmysle, čo musia robiť (požiadavky – demands) a čo môžu a chcú robiť (potreby – supply)). Tieto dve dimenzie spolu tvoria základ implicitných integračných teórií, ktoré slúžia ako zdroj na tvorbu politiky v tejto oblasti.

Integrácia migrantov nie je jednoduchá záležitosť, vieme, že vo svete je s tým spojených nemálo problémov. Aj tie sa však rôznia, v jednom regióne je to otázka náboženstva, v inom zase kultúry a podobne. Ako by mali hostiteľské krajiny v tomto smere postupovať?

Opäť je to záležitosť štyroch analyticky rozdielnych prípadov. Ak sa oboje, požiadavky a potreby, udržiava na vysokej úrovni, dospejeme k integrácii, ktorá má asimilačný charakter: migranti sa musia riadiť vysokými štandardami prispôsobenia sa normám väčšiny, niet však nijaký dôvod predpokladať, že by to migranti ako rozumné a adaptabilné ľudské bytosti nedokázali. Dokážu to, ale z donútenia. Ak sa pozrieme na opačnú stránku našich dvoch dimenzií, dospejeme k multikulturalistickej integračnej teórii: virtuálne sa všetci ľudia rodia do v podstate uzavretej kukly náboženstva a iných kultúrnych identít, čiže ich asimilácia sa nemôže udiať bez bolestivej straty ochranného štítu; bolo by preto neférové očakávať konformný prístup ku štandardom majoritnej kultúry, ktorá bude v konečnom dôsledku pravdepodobne profitovať z rozličnosti identít, ktoré obsahuje. Po tretie, integrácia sa pri vysokých požiadavkách (demands) môže chápať abstraktne, v zmysle, čo musia migranti urobiť, pričom sa zároveň popiera, čo chcú a ako chcú žiť podľa svojich potrieb (supply), a to z dôvodov, že sú hlboko ukotvení vo svojich kultúrnych génoch. Také ponímanie migrácie je v podstate rasistické. Naopak, pluralistická koncepcia integrácie, ktorá kombinuje umiernené požiadavky adresované migrantom (s opatrným optimizmom) snúbiace sa so schopnosťou a vôľou migrantov prijať za obdobie dvoch – troch generácií vzorec kultúrneho, politického a ekonomického správania kompatibilného s väčšinovým obyvateľstvom, je pre všetkých výhodná a prijateľná. Nazdávam sa, že len táto posledná teória môže priniesť účinné normatívy a následne aj úžitok pre prax.

Akiste budete so mnou súhlasiť, pán profesor, že tento pluralistický prístup nie je vo svete vítaný. Môžeme sa o tom presvedčiť v každodennej praxi. Čo sa s tým dá robiť?

V Európe, najväčšia ťažkosť súvisiaca s týmto pluralistickým prístupom, vychádza z faktu, že v európskych národných štátoch tvoria majoritu príslušníci väčšinového národa, ktorí samých seba vyhlasujú za národ s nadradenou historickou legitímnosťou, a to vo vzťahu k národnostným menšinám, ale aj vo vzťahu k migračným minoritám. „Titulárne“ národy si myslia o sebe, že nie sú iba obyčajnou majoritou, lež historicky cennejšou, váženejšou a privilegovanou, „pretože sme tu odjakživa, čo nás predurčuje k tomu, aby sme na našom území vládli iným ako subjekt kolektívneho sebaurčenia.“

Osobne si myslím, že národ má právo byť hrdý na svoj pôvod a na svoje územie. Nie vždy ide o nadradenosť, ale o rešpektovanie pravidiel, ktoré sú na danom teritóriu zaužívané. Ináč by to viedlo k chaosu. Integrácia, ako ste sám naznačili, ešte neznamená asimiláciu. Do čoho a ako by sa mali integrovať migranti a ako by mali kooperovať s integračným úsilím hostiteľských štátov?

Odpoveď na túto otázku je veľmi široká, v závislosti od typu integračnej teórie, ktorá sa použila. Rozlišujeme šesť základných integračných kritérií: schopnosť rozumieť a hovoriť domácim jazykom, úspešná účasť migrantov a ich detí na vzdelávaní, jednota slobody tela a ducha (pozitívna a negatívna náboženská sloboda), rudimentárna zhoda s právnym poriadkom a s princípmi politického systému, schopnosť migrantov skôr sa navzájom podporovať, podporovať vlastné rodiny ako sa spoliehať na sociálnu pomoc a naostatok členstvo v občianskych organizáciách neetnického charakteru.

V tejto súvislosti sa treba zmieniť o štyroch rozhodujúcich segmentoch migračného režimu. Zmienili ste sa o pravidlách, ktoré platia iba v priestore a ktoré iba v čase. Mohli by ste to bližšie rozviesť.

Prijatie, pravidlá regulujúce legálne prekročenie hraníc štátu, sa ako jediné uskutočňuje v priestore, pričom ostatné tri segmenty (práva pobytu, integrácia, naturalizácia) sa dejú v čase. V priestore sa môžeme pohybovať dopredu a dozadu, čo určite nie je prípad času: čo sa stalo, už sa neodstane. Právo vstupu sa vo všeobecnosti javí ako bezproblémové, po relatívne krátkom čase sa všetko vyrieši, buď spontánne, alebo za pomoci úradov. Problematické je však právo pobytu. Časová štruktúra migračných režimov neobsahuje právne limity dĺžky pobytového statusu, ani nestanovuje, aká dĺžka pobytu je nevyhnutná na priznanie naturalizácie, občianstva. V časovej chronológii je však dôležitý cyklus ľudského života: ľudia sa rodia, chodia do školy, učia sa a obchodujú, zarábajú na živobytie, sťahujú sa, vydávajú a ženia, vstupujú do partnerstiev, majú deti, starnú, užívajú dôchodok a zomierajú. V tomto procese sa navzájom spájajú, uzatvárajú rôzne dohody, praktizujú náboženskú vieru, chorľavejú, pasujú sa s problémami sociálnej a ekonomickej neistoty, participujú na politickom živote. Práve to napĺňa ich očakávania, núti ich to robiť plány, bojovať za normatívne výhody.

Pán profesor, vaša myšlienka o životnom cykle vo všeobecnosti, osobitne o životnom cykle migrantov je zaujímavá, zaujímavá je najmä pre budúce generácie. Môžete charakterizovať rozdiely medzi jednotlivými generáciami?

Azda najvypuklejší a najdôležitejší je rozdiel medzi prvou generáciou migrantov, ktorí aktuálne prekročili hranice, a ďalšími generáciami, ktoré sa migrantom narodili a nikdy sami neemigrovali. Prví museli urobiť rozhodnutia, zvažovali riziká a možnosti a museli za nie niesť aj zodpovednosť, pričom nemohli vystupovať s nejakými veľkými nárokmi na vlády hostiteľských krajín, či už išlo o prácu, ubytovanie, alebo o integráciu; ich potomkovia sú už v inej situácii. Stalo sa tak vďaka tomu, že si nemohli vybrať miesto svojho narodenia, čím sa im znížili šance na repatriáciu, napríklad aj preto, že neovládajú jazyk svojich rodičov. Práve preto nesú hostiteľské krajiny oveľa vyššiu zodpovednosť za ich integráciu a priaznivý rozvoj ako to bolo v prípade prvej generácie. Analogický rozdiel medzi generáciami nájdeme aj v intenzite pridruženia sa k pôvodnej kultúre, čiže problém nespočíva v geografickom priestore, lež v biografickom čase. Normatívna základňa by sa mala opierať o dva základné momenty: od príslušníkov prvej generácie nemožno legitímne očakávať, že prijmú kultúrne normy krajiny, ktorú si vybrali za cieľ svojej emigrácie ako dospelé osoby. Na druhej strane, možnosti krajiny, v ktorej sa rozhodli usadiť, sú limitované. Inak povedané, danosti oboch strán na uzavretie „kontraktu“ sú relatívne nízke. Oveľa vyššie sú, z už vyslovených dôvodov, v prípade príslušníkov druhej a neskoršej generácie. Z toho vychádza jedno jediné – akceptovateľný migračný režim sa musí opierať o známe pravidlo – pacta sunt servanda.

Každá dohoda je ťažká, osobitne v migračných vzťahoch. Nájsť tú správnu hranicu, ktorá neublíži ani jednej strane, nie je jednoduché. Žiada si to analýzy, diskusie, vedecké diskurzy. Čo by mohlo podľa vás napomôcť ústretovosť zainteresovaných strán?

Podľa môjho názoru by sa mali uskutočniť tri základné inštitucionalizované diskurzy a tomu zodpovedajúce procedúry. Po prvé, diskurz vo vnútri migračných komunít, kde by sa mali riešiť otázky identity, náboženstva, kultúrne normatívy, rovnako aj sociálno – ekonomické požiadavky. Po druhé, diskusie treba viesť v rámci hostiteľských krajín, ktoré majú takisto rozličné názory, - na jednej strane reštrikčné opatrenia v sociálnej a politickej oblasti, na druhej strane výzvy za voľnejšie právne normy motivované demografickým vývojom, situáciou na pracovnom trhu a multikulturalistickými záujmami. Po tretie, obidva tieto diskurzy treba premietnuť do spolupráce migrantov, ich potomkov a „ne-migrantov“ na báze vzájomných rokovaní a prijímania zodpovedajúcich normatívov. Len tak môžeme uskutočniť slávnu myšlienku Maxa Webera „feeling of belonging together“ (pocit spolupatričnosti), ktorý tým myslel na národnú štátnosť ako na predpoklad takého uvažovania.

V nasledujúcej otázke by som sa rád dotkol posledného stupňa migračného modelu – priznania či udelenia občianstva, resp. naturalizácie. Táto fáza patrí nepochybne k najzložitejším, ale aj najzodpovednejším. Celému procesu by však prospelo, keby sa zjednodušil. Ako si môžu občania v súčasnosti uplatniť právo na občianstvo a je vôbec povinnosť si ho uplatniť?

Migranti a ich potomci, ktorí dostali pobytový status, sú oprávnení požiadať o občianstvo, no nemôže ich nikto prinútiť, aby tak urobili, tobôž, ak by sa museli vzdať svojho originálneho občianstva (ius sanguinis). Naturalizáciu nemožno jednoducho vynucovať, musí to byť výsledok slobodného rozhodnutia zo strany toho, kto je oprávnený podať si žiadosť. Pri rozhodovaní musí vziať potenciálny kandidát do úvahy dve okolnosti: po prvé, aký budem mať úžitok z toho, že premením svoj status dlhodobého pobytu na občiansky status? Po druhé, do akej miery sa budem cítiť „doma“ v krajine môjho nového občianstva? Získam pocit, že ma rešpektujú a uznávajú relevantné subjekty väčšinovej spoločnosti ako spoluobčana? Ak je v tomto smere všetko v poriadku, rozhodnutie spojiť a stotožniť sa s politickou komunitou je v plnom súlade so záujmami a emóciami príslušného jednotlivca.

Ako je to s ľuďmi, ktorí sú nositeľmi iného štátneho občianstva? Ako k nim pristupovať? Za akých podmienok im priznávať druhé občianstvo? Táto otázka je mimoriadne aktuálna v súvislosti s udeľovaním maďarského štátneho občianstva našim občanom...

V tomto prípade sa priznávanie občianstva nikde nedeje automaticky, hoci sa oň človek uchádza prostredníctvom miesta narodenia (ius sanguinus) či prostredníctvom ius soli. Zakaždým to závisí od explicitných rozhodnutí, iniciatívy a žiadosti príslušnej osoby spĺňajúcej potrebné požiadavky (dĺžka legálneho pobytu a podobne). Žiada sa poznamenať, že ľudia v krajinách Európskej únie (hoci nemajú štátne občianstvo krajiny, v ktorej žijú) majú právo voliť v lokálnych voľbách. A ďalšie výhody? Po prvé, naturalizácia umožňuje prístup občana k aktívnemu aj pasívnemu volebnému právu na národnej úrovni. Po druhé, niektoré členské štáty Európskej únie vylučujú zo sociálneho zabezpečenia tých ľudí, ktorí nemajú občianstvo rezidentnej krajiny, po tretie, a to najdôležitejšie, len ľudia s národným (štátnym) občianstvom (v niektorých krajinách aj osoby s občianstvom Európskej únie) majú prístup k zamestnaniu vo verejnom sektore; po štvrté, ľudia, ktorí rezignujú na možnosť získať štátne občianstvo, narazia na obmedzenia práv voľnosti pohybu v rámci EÚ. Treba však otvorene povedať, že status politického zaradenia sa v rámci národného štátu stratil veľa zo svojej atraktivity, v mnohom ho totiž nahrádzajú výhody európskeho občianstva. Na význame získava status, ktorý dovoľuje permanentný pobyt a z toho plynúci prístup k práci a k trhom. Ukazuje sa, že záujem migrantov o občianstvo bude vo veľkej miere závisieť od impulzov podnecujúcich ich väčšiu identifikáciu s (pocitom, že sa budú cítiť ako doma) politickou komunitou, ktorá ich vyzýva k spojeniu. Imigrácia, ak aj všetko pôjde dobre, nevyrieši demografické problémy, ani problémy trhu práce. Dôležité je, že zainteresuje všetkých – migrantov aj „nás“ – do trvalej výzvy naučiť sa umeniu žiť spolu v mieri. Pokiaľ ide o udeľovanie maďarského občianstva slovenským občanom, deje sa to jednoznačne bez uplatňovania princípov, či už ius sanguinus, alebo ius soli, dokonca aj bez pobytového statusu v Maďarsku.

Verejnosť si často sťažuje na určitú disharmóniu medzi právami vstupu do krajiny a výstupu z krajiny. Prečo je to tak a čo sa dá v tom urobiť?

Po skončení studenej vojny a odstránení železnej opony získali ľudské práva upravujúce cezhraničnú mobilitu na význame a uznaní. Občania, ako subjekty ľudských práv, môžu slobodne opustiť svoju krajinu, tešiť sa zo svojich práv, ktoré im umožňujú odísť. Existujú aj normy, ktoré ochraňujú človeka pred núteným odsunom. Štáty nesmú vyhostiť alebo deportovať vlastných občanov za štátne hranice (ako to bolo v Juhoslávii v prípadoch etnických čistiek v deväťdesiatych rokoch minulého storočia). V dnešnom svete, ktorý je virtuálne plne pokrytý teritóriami štátov s osobitnými hranicami, každý odchod z jedného štátu je viazaný na vstup do iného štátu. Sloboda odísť nemá v podstate nijaké zásadné obmedzenia, lenže bez práv vstupu by práva odchodu stratili na význame. Práve preto existuje medzi oboma právami veľká asymetria. Môžeme iba skonštatovať, že práva vstupu určené pre imigrantov predstavujú morálnu a legitímnu cestu, pritom kvalifikovanejšiu, ale aj reštriktívnejšiu ako sú práva odchodu pre emigrantov. Výsledkom to je, že migračná sloboda odísť je oveľa voľnejšia ako sloboda prísť, zostať a začleniť sa do spoločnosti v krajine príchodu.

Vieme, že niektoré práva vstupu a pobytu sú diskriminačné. Mohli by ste nám, pán profesor, túto otázku detailnejšie rozviesť?

V každom prípade sa diskriminácia z hľadiska morálky nevylučuje. Negatívnu kvantitatívnu diskrimináciu (obmedzujúcu vstup veľkému množstvu ľudí) treba posudzovať v súvislosti s existujúcou diskrepanciou medzi tými, čo prichádzajú a tými, čo v danej krajine už žijú. Jednoducho si môžu povedať: my sme hostiteľský štát, v minulosti sme prijali už toľko migrantov, že prijatie ďalších by ohrozilo integráciu tých, čo sú už „tu“. Dnes sa však toto hodnotenie už priveľmi neakceptuje. Negatívna kvalitatívna diskriminácia vzniká na základe predpokladov a podozrení z kultúrnej nekompatibility jednotlivých kategórií migrantov (napríklad náboženskej, rodovej atď.), alebo z predbežných výdavkov a napätí vyplývajúcich z ich prítomnosti. Také úsudky a posudky označujem ako rasistické. Jediný argument, ktorý tu možno vzniesť proti migrantom, je ich odpor a nevôľa učiť sa a používať domáci jazyk. Taký postoj možno pokladať za zlyhanie až po dlhšom období pobytu a po preverení všetkých okolností, prečo sa tak deje. Kvalitatívne a pozitívne varianty diskriminácie sa vyznačujú dvoma kritériami: po prvé, kapitál, obzvlášť vzácny ľudský kapitál, a po druhé, etnická a regionálna príbuznosť migrantov s potenciálnou hostiteľskou krajinou. A naostatok, kvantitatívna a pozitívna kombinácia nie je v skutočnosti variantom diskriminácie, ale expanzívnou stratégiou motivovanou potrebami hostiteľských krajín s cieľom stabilizovať a zlepšiť demografickú štruktúru. Kvalitatívne aspekty závisia tiež od kvality normatívnych pravidiel štátu v troch rozhodujúcich oblastiach: kvalita distributívnej spravodlivosti, kvalita slobody pohybu a kvalita demokracie v spoločnosti.

A na záver otázka týkajúca sa vzájomných vzťahov medzi otvorením hraníc a globálnou distributívnou spravodlivosťou. Ako by ste ich charakterizovali?

Je nezodpovedné argumentovať tým, že otvorenie hraníc prispieva k prehĺbeniu globálnej distributívnej spravodlivosti. O migračných režimoch môžeme vyhlásiť, že zabezpečujú ochranu tým, ktorí prichádzajú ako utečenci a žiadajú o azyl. Ale na otázku, či otvorenie hraníc povedie k medzinárodnej redistribúcii bohatstva v prospech všetkých, treba odpovedať negatívne. Inými slovami, otvorenie hraníc nestačí, nestačí to osobitne pre najchudobnejších, ktorí sa rozhodli emigrovať. Títo ľudia sú bez zdrojov, bez potrebnej kvalifikácie, bez informácií a bez sebadôvery. Ak chceme v mene globálnej spravodlivosti pomôcť najchudobnejším, je neraz oveľa účinnejšie poslať peniaze „tam“ ako mať ľudí „tu“. Je povinnosťou bohatých krajín slúžiť globálnej spravodlivosti, deliť sa s nimi o zdroje. Lenže pripravenosť bohatých štátov prijímať migrantov nie je zväčša motivovaná odhodlaním prispievať na dobrú vec, lež záujmami nahrabať čo najviac zisku a získať lacnú pracovnú silu.

Rozhovor spracoval a pripravil Pavol Dinka 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET