:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Nová stránka 1

Autorita a autoritárstvo. Rozhovor s Marekom Hrubecom.

PhDr. Marek Hrubec, PhD. (1968), český politický filozof a sociálny vedec, zaoberá sa kritickou teóriou spoločnosti a politiky. Zameriava sa na politologickú a sociologickú teóriu a na globálne štúdiá. Uskutočňuje kritickú analýzu vzorcov zneuznania rozličných sociálnych skupín a skúma sociálnu a politickú nespravodlivosť. Rozvíja normatívne alternatívy v tejto oblasti a študuje vzťahy medzi kultúrami a globálnou civilizáciou, o čom svedčia jeho knihy a mnohé štúdie. Pôsobí ako riaditeľ Centra globálnych štúdií, spoločného pracoviska Filozofického ústavu Akadémie vied ČR a Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Prednášal na mnohých univerzitách v zahraničí, či už to bolo v krajinách Európskej únie, v Spojených štátoch, Rusku, alebo v Číne, Indii, Indonézii, Južnej Kórei, Čile, Uruguaji a v ďalších štátoch. Organizuje každoročne medzinárodné konferencie na rozličné témy. V minulom roku sa v Prahe konala konferencia o otázkach autority a autoritárstva. Požiadali sme ho o rozhovor na túto tému.

O vzťahu autority a autoritárstva sa odjakživa vedú zaujímavé a búrlivé diskusie. Vieme, že prehnané správanie autority vedie k autoritártsvu. Významná politická filozofka minulého storočia Hannah Arendtová zdôrazňovala, že postupne dochádza k „miznutiu“ autority vo všetkých oblastiach spoločenského života, najmä však vo výchove a vzdelávaní. Ako je to vlastne s týmito pojmami. Rád by som náš rozhovor upriamil na vzťahy autority a autoritárstva v oblasti politiky, ekonomiky a kultúry z pohľadu súčasného života...

Začnem politikou. Tému politickej autority a autoritárstva pokladám za veľmi dôležitú. A to z viacerých dôvodov: v uplynulom dvadsaťročí, v danej politickej situácii, sa kládol rozhodujúci dôraz na pojmy sloboda a demokratizácia. V tomto smere sa uskutočnilo veľa výskumov v oblasti politickej filozofie, politológie, sociológie atď. Sám som vydal štyri zborníky zaoberajúce sa toto paradigmou. Napriek tomu, že ju považujem za významnú, nazdávam sa, že za jednostranným uprednostňovaním pojmov slobody a demokracie sa neraz skrývali a skrývajú nevyslovené predpoklady a dôsledky bezbrehej slobody. Zhodneme sa asi na tom, že sloboda každého človeka sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého. Nikto z nás by nemal mať slobodu zabíjať ľudí, kradnúť, korumpovať, tunelovať; znamená to, že sloboda by mala mať určité hranice a podmienky existencie garantujúce autoritu spravodlivosti, spravodlivým zákonom. Skrátka, sloboda bez mantinelov nie je vlastne slobodou.

Niekedy ťažko rozoznať hranice medzi autoritou a autoritárstvom. Čo charakterizuje ich zásadnú rozdielnosť?

Autoritárstvo akcentuje prehnaným spôsobom autoritu a presadzovanie názorov, správania sa inštitúcií, ktoré nadmerne obmedzujú slobodu. V takom prípade ide o autoritu bez legitimity a často aj bez legality. Preto je nevyhnutné stále hovoriť o slobode a demokracii, no popritom poukazovať aj na druhú stranu mince s dôrazom na spravodlivú autoritu. Rozhodujúca je legitimita autority, nie až tak jej rešpektovanie (možno rešpektovať aj dogmu), ktoré môže ľahko skĺznuť do autoritárstva.

V tejto súvislosti sa vynára otázka, aký charakter má súčasná vládna moc v Čechách a na Slovensku. Prevláda autorita či autoritárstvo?

Máme pravidlá, právny poriadok, ktorý zabezpečuje určitú slobodu aj určitú demokraciu. Ten však, po prvé, nie je dokonalý, a po druhé, nerealizuje sa dôsledne. V politike sa potom stretávame s tým, že o podstatných veciach vo veľkej miere rozhodujú vodcovia politických strán; rozhodovanie sa tak ľuďom odcudzuje (týka sa to najmä pravicových strán), presnejšie politici sa odcudzujú od bežného života. Chýba tu širšie zapojenie občianskej spoločnosti a politickej verejnosti do lokálnej i vrcholnej politiky.

Ako si predstavujete participáciu verejnosti na rozhodovaní o spoločenských záležitostiach, predovšetkým v tom smere, aby sa prijímané zákony vyznačovali autoritou, a nie autoritárstvom?

Tento problém pokladám za obojstranný, či už z aspektu politických strán, alebo občianstva. Niektoré neoliberálne politické strany zdôrazňujú, že sú personálnou agentúrou, istým tímom politikov, elitou, ktorú si majú ľudia zvoliť. V tomto zmysle ide iba o súťaž medzu politickými elitami, lenže taký prístup predstavuje veľmi zúžené chápanie demokracie, ak to vôbec možno označiť za demokraciu. Vieme, že demokracia je vláda ľudu, občania by mali prejavovať svoje názory, ktoré by sa potom dostávali do politických štruktúr, v našom prípade do politických strán (existujú však aj iné spôsoby realizácie politiky) reprezentujúcich v ideálnom ponímaní záujmy občanov. Lenže nič také sa nedeje. Politické strany sa viac-menej usilujú iba o víťazstvo vo voľbách, robia si prieskumy verejnej mienky, hovoria to, čo chce verejnosť počuť, vyslovujú heslá, pritom však uskutočňujú vlastnú politiku v spojení s ekonomickými elitami.

A čo na to občania?

Zodpovednosť za túto situáciu nesú do istej miery i občania, a to svojou pasívnosťou, konzumným spôsobom života, nechuťou k účasti na správe verejných vecí. Prirodzene, ich prístup k životu možno pochopiť: neraz sa totiž stáva, že ak sa aj usilujú o participáciu a zakladajú si rozličné občianske združenia, politici ich hlasy jednoducho ignorujú. Preto by sme nemali až tak kritizovať občanov za pasivitu, kritizovať obete, ale predovšetkým, ako som už povedal, odcudzenosť politikov a politických strán.

Moderné individualistické ideológie pokladajú za prameň väčšiny problémov štát, spoločnosť a komunitárne hodnoty. Podľa nich sú aj autoritárske a totalitné režimy výsledkom kolektivistických ideológií, ktoré nerešpektujú človeka ako indivíduum...

Som presvedčený, že ich myslenie je zvrátené. Práve autoritárske metódy sú dnes vo svojej podstate vedľajším produktom predovšetkým individualistických, a nie kolektivistických programov. V spoločnosti, kde prevládajú hodnoty prehnaného individualizmu, najmä individualistického konzumerizmu, sa vytvárajú podmienky na ľahké ovládanie občanov a na autoritárske myslenie a správanie politikov. A je to práve partokracia, ktorá prispieva k negatívnym prejavom autoritárstva.

Dotkli sme sa partokracie, ktorá podľa môjho názoru nedáva občanovi demokratickú a slobodnú voľbu...

Faktom je, že občania si môžu voliť, lenže samotná voľba nie je optimálna, pretože výber, ktorý majú voliči k dispozícii, je značne limitovaný; existujú politické strany, no ak sa s nimi ľudia nestotožňujú, resp. nesympatizujú s ich orientáciou, nemajú vlastne koho voliť. A založiť novú politickú stranu si žiada veľa peňazí, kontaktov a mecenášov. Príkladom tohto modelu politického života sú Spojené štáty americké, kde sú dve veľké politické strany, a nijaká nová a iná nemá možnosť uspieť. Obe strany sú závislé od dotácií jednotlivcov a korporácií. Donori majú záujem na ich podpore, pretože prostredníctvom nich presadzujú svoje ekonomické a politické ciele. Pravda, ak by si politickú stranu založili, povedzme, študenti, dôchodcovia, nemajetní ľudia, ich šanca na úspech je minimálna. Nečudo, veď za ľavicovými stranami stoji zväčša iba chudoba. Trocha ináč je to s pravicovými stranami. Netreba pripomínať, že ich finančné zázemie tvoria bohatí ľudia, preto je aj súboj medzi ľavicou a pravicou značne nevyvážený. Žiada sa však poznamenať, že možnosť sponzorovať politické strany z privátnych zdrojov je svojím spôsobom legálna korupcia, ktorá umožňuje niektorým občanom a majetnejším firmám, aby si založili vlastné strany, resp. podporovali tie , ktoré budú hájiť ich záujmy. Väčšina občanov také šance nemá, čo jednoznačne vedie k uplatňovaniu autoritárskych tendencií. Zásadne sa tým obmedzujú princípy demokracie, najmä v takých krajinách, ako sú napríklad USA (už som to uviedol), kde existujú len dve politické strany, presnejšie jedna politická strana s dvoma krídlami. V Európe je však situácia v tomto smere trochu lepšia.

Zostaňme ešte pri voľbách. Aký volebný systém považujete za najdemokratickejší a najspravodlivejší?

Z môjho hľadiska je nevyhnutné rozšíriť koncept demokracie za politický rámec. Žiada si to presadzovať ekonomickú demokraciu. Môžeme uvažovať o rozsiahlych zmenách a podstatne iných spravodlivejších modeloch usporiadania politiky alebo ekonomiky; v tomto prípade však začnem s výkladom jednoduchého modelu, ktorý je v súčasnosti prijateľný a realizovateľný. V mnohých mestách sveta, zhruba vo dvoch tisícoch miest, existuje model participatívneho rozpočtu – elektorát nevolí iba politicky, nevolí len programy politických strán, ich určité body, a na základe toho politikov, lež zároveň má možnosť rozhodovať o tom, aká suma finančných prostriedkov sa poskytne do rozličných sfér hospodárskeho a spoločenského života (zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, kultúra, výstavba bytov atď.). Dnes sme svedkami toho, že na prvé heslá v programe (povedzme na zdravotníctvo) politici určia treba iba percento z celkovej sumy a na desiate heslo až tridsať percent. Človek nielenže nad tým nemá kontrolu, ale ani o tom nevie a nerozhoduje.

Akým spôsobom sa vlastne uplatňuje forma participatívneho rozpočtu?

Jeho podstata spočíva v tom, že sa stretávajú obyvatelia určitého počtu bloku domov, na dedine zase určitého počtu rodinných domov a rozhodujú v komunitách, následne vo štvrtiach a častiach neraz aj dvojmiliónových miest o tom, koľko finančných prostriedkov sa pridelí na príslušnú kapitolu. Politika to potom zaväzuje plniť nielen heslá, ale dodržiavať aj rozpočtové kapitoly. Začali s tým v brazílskom meste Porto Alegre a odtiaľ sa to rozšírilo do celého sveta. Skúsenosť z Porto Alegre ukazuje, že občania dávajú dvojnásobok finančných prostriedkov do zdravotníctva a školstva, ako to predtým robili politici. Jednoznačne z toho vidno, že občianske rozhodovanie sa značne odlišuje od politického. Vyžaduje si to obohatiť politickú demokraciu o prvky ekonomickej demokracie. Žiaľ, do Čiech a na Slovensko sa tento systém zatiaľ nedostal, ale pomaly sa o tom začína aspoň hovoriť.

Určite to nie jediný možný spôsob účasti občanov na správe verejných vecí...

Existuje viacero prvkov, ktorými môžeme rozšíriť rozhodovanie verejnosti, a to nielen v súvislosti s voľbami, ale aj v iných oblastiach – napríklad pri rozvoji družstevníctva. Reálnou možnosťou je i zavedenie všeobecného základného príjmu. Ľuďom by sa garantoval ničím nepodmienený určitý príjem, človek by nemusel preukazovať, že je sociálne odkázaný, dostával by občiansku dávku, civilizačné minimum. Uvažujme analogicky: je celkom bežné, že ľudia používajú verejné chodníky, cesty, elektrické osvetlenie (dnes sa to však pokladá za niečo, čo si civilizácia, naše mestá môžu dovoliť), prečo by sme si teda nemohli dovoliť občanom vyplácať základnú sumu, aby si mohli kúpiť nejaké jedlo, ošatenie, prístrešie. V súčasnosti však musia tvrdo zarábať, často sa zamestnať vo firme, ktorej výrobky nikto nechce, zahltiť trh reklamou, aby si produkty následne spotrebitelia kúpili. Prichádza k virtuálnemu konzumerizmu. Všetko toto je zbytočné. Ak by mali občania všeobecný základný príjem, nepotrebovali by toľko zarábať, mohli by pracovať na kratší zamestnanecký úväzok a pritom sa viacej venovať tvorivej práci, práci pre obec, rodinu, starať sa intenzívnejšie o deti, rodičov, pomáhať druhým atď.

S riešením autoritárstva v ekonomike úzko súvisí riadenie firiem a podnikov zamestnancami, presadzovanie prvkov zamestnaneckej samosprávy...

Áno, ekonomická demokracia má viac prvkov a modelov. Už som hovoril o tom, že možno rozhodnúť nielen o politikoch, ale aj o rozpočtoch miest. Spomenul som družstvá, kde sa spoločne môže rozhodovať a samosprávne rozdeľovať zisk bez ohľadu na spoločenský status. Podobne by občania mali mať vplyv na štátne firmy. Nemôže tu jednoducho prísť k takej situácii, aká sa stala v energetickej skupine ČEZ-u, keď jej šéf dostal ročnú odmenu 700 miliónov českých korún k svojmu bežnému platu, čiže prehnane vysokú sumu, pričom občania Českej republiky platia čoraz vyššie poplatky za elektrickú energiu. Paradoxom je, že ide o pološtátnu firmu, od ktorej sa očakáva, že bude hájiť záujmy verejnosti, a nie ekonomickej elity. Z toho jasne vidno, že politické elity reprezentujúce štát v nijakom prípade nezastupujú občianstvo, lež svojich spolupútnikov v ekonomike.

Ako sa však brániť autoritárstvu nadnárodných ekonomických spoločností?

Žijeme v transnacionálnej a globálnej ére. Do roku 1989, do obdobia, keď sa rozpadol bipolárny svet, väčšina otázok v západných krajinách (hoci už fungovalo nadnárodné prepojenie) sa realizovala na úrovni národných štátov. Tento model následne expandoval do krajín východného bloku a predpokladalo sa, že budeme žiť v podmienkach národných suverénnych štátov. Ekonomika v neoliberálnej podobe však predbehla politiku, nadnárodné spoločnosti rástli čoraz viac, stávali sa vplyvnejšie, postupne získavali väčší kapitál, akým disponujú mnohé národné štáty. Práve z tohto hľadiska je dôležité rozvíjať demokratický model spoločnosti takisto na transnacionálnej úrovni. Už sú tu nadnárodné útvary, ako Európska únia, Únia juhoamerických národov, Africká únia a veľké štáty ako Čína, India a ďalší veľkí hráči – ale nie sú dostatočne vyvinuté a spravodlivo usporiadané. Transnacionálna politika týchto zoskupení musí byť svojím spôsobom silnejším partnerom či protivníkom voči nadnárodným kapitalistickým korporáciám. Ak sa tak nestane, budeme čeliť autoritárstvu kapitalistickej globalizácie.

Vzťahy medzi autoritou a autoritárstvom sa vo veľkej miere odvíjajú od politickej kultúry elít, no nielen ich...

Možnosti na presadenie nejakého spravodlivejšieho modelu politiky a ekonomiky sa naskytajú najmä v obdobiach veľkých kríz, keď padajú na kolená sociálno-ekonomické základy spoločnosti. Možno sa to bude týkať Spojených štátov, v našich krajinách nie sú zatiaľ dôsledky krízy až také hrozivé. Do úvahy prichádza realizácia určitých postupných krokov, ktoré by mohli vniesť do politického a ekonomického života niektoré nové prvky, povedzme, vo forme participatívneho rozpočtu atď. Vyžaduje si to kultivovať diskusie o alternatívach politického a ekonomického poriadku, viesť verejné debaty a skvalitňovať politickú kultúru. Treba začať s modelmi, ktoré možno aplikovať v jestvujúcom spoločenskom systéme, a na základe úspešných výsledkov ich ďalej rozširovať. Týmto spôsobom sa dá dospieť k spravodlivejšiemu systému spoločnosti. Znamená to, že politici by sa nemali sústreďovať len na zbieranie výsledkov z výskumov verejnej mienky a nemali by uplatňovať autoritárske spôsoby vedenia politiky, metódu chleba a hier, ale predovšetkým sa orientovať na otázky verejných diskusií s občanmi na vážne aktuálne témy a na kultiváciu verejného priestoru.

Organizovať také diskusie v kultúre, medzi umelcami a vedcami, nie je vôbec jednoduché. A ešte zložitejšie je ich obsahové zameranie...

Budem to ilustrovať na Centre globálnych štúdií. Diskutujeme s mnohými ľuďmi z oblasti kultúry a umenia, a to priamo na mieste „činu“ – raz na výstave o postavení Rómov v Českej republike, kde sme rozoberali príčiny neutešenej situácie tohto etnika, inokedy na výstave o čínskom umení, kde sme zase hovorili o úlohe Číny na medzinárodnej scéne a usilovali sme sa zdôrazniť, ako čínski aj západní umelci reflektujú vo svojom umení súčasný zástoj tejto krajiny vo svete, ktorý sa opäť stáva multipolárny. Už to nie sú iba USA a EÚ, svetové centrá sa pluralizujú; preto treba analyzovať novú situáciu, vyhodnocovať pozície jednotlivých kultúr či civilizácií a neopomínať negatívne dôsledky globalizovaného kapitalizmu. Podobne postupujeme i pri premietaní filmov, divadelných predstaveniach a podobne.

Pri diskusii o autoritách v kultúre nemôžeme obísť ani autoritu audiovizuálnej kultúry.

Faktom je, že tento druh kultúry sa stáva v poslednom období veľmi silnou autoritou. Žiaľ, niekedy až nebezpečnou. Je nevyhnutné uvedomiť si, že kultúrny priemysel nie je zrkadlom skutočnosti, ale v prvom rade nám poskytuje obraz úzko prepojený s ekonomickými a politickými organizáciami a skupinami, ktoré zámerne produkujú manipulativne stvárnenie reality. Dominuje v ňom ideológia a presadzovanie konkrétnych záujmov vždy v prospech niekoho.

Američan Fukuyama prišiel s myšlienkou, že súčasné štádium kapitalizmu predstavuje konečný vývoj spoločnosti, za ním je už čierna diera, koniec sveta. O autoritu tejto idey sa opierajú aj mnohí súčasní neoliberáli. V čase terajšej globálnej krízy sa rozpadá a premieňa sa na autoritárstvo. Autoritu preberajú na seba nové vízie spoločnosti, pod ktoré sa podpisujú ľavicovo orientovaní vedci z celého sveta. Na Slovensku nedávno vyšlo dielo amerického mysliteľa Michaela Alberta o participatívnej ekonomike a naposledy (začiatkom roka 2011) vyšla kniha známeho amerického politického filozofa Davida Schweickarta o ekonomickej demokracii. Myslíte si, že podobné knihy budú postupne nadobúdať na autorite?

Obe knihy sú nepochybne prínosom, a to z viacerých dôvodov: predovšetkým ukazujú cesty vývoja za súčasný horizont, načrtávajú smer, kadiaľ kráčať, po čase sa síce môže zistiť, že nemierime presne na to miesto, ktoré označili, ale naše smerovanie pokojne redefinujeme a pôjdeme ďalej. Participácia občanov na správe verejných a ekonomických vecí je pre Alberta zásadnou otázkou a slúži ako východisko na prekonanie veľkých nedostatkov trhu. Navrhuje, aby verejnosť rozhodovala o tom, čo sa má vyrábať a pod. Pre mnohých je tento cieľ v súčasnosti nepredstaviteľný, pretože zlyhali viaceré modely ekonomiky (niežeby boli úplne nevýkonné, ale v porovnaní s inými, menej spravodlivými sa nedokázali vypnúť k potrebným výkonom). Ľudia si dnes nedokážu predstaviť iný ako trhový model, a preto im bude asi bližšia Schweickartova kniha, ktorá takisto ráta s väčším zapojením občanov do rozhodovania, ale zároveň akceptuje aj korigovaný trh. Osobne si myslím, že obe knihy nadobúdajú a ešte budú nadobúdať na význame, a to nielen v odborných kruhoch, lež i medzi občanmi, ktorí sú čoraz viac nespokojní s jestvujúcim spoločenským poriadkom.

Za rozhovor poďakoval Pavol Dinka 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET