:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Paradoxy súčasného kapitalizmu. Rozhovor s významným nemeckým filozofom, profesorom Martinom Hartmannom.

Prechádzal sa po veľkej záhrade pražskej Villa Lanna, zariadení Českej akadémie vied. Práve mal po prednáške na medzinárodnej konferencii nazvanej Filozofia a spoločenské vedy. Májové slnko mu zreteľne osvetľovalo tvár. Hneď som ho spoznal, modré oči, tmavšie vlasy, stredná postavy, Nemca by v sebe nezaprel. Nevyzeral na svoj vek: profesor Martin Hartmann, politický filozof, sociológ, komparatista. Autor viacerých kníh, esejí, štúdií, do nemčiny preložil niekoľko filozofických publikácií. Od roku 2001 je pracovníkom filozofického inštitútu a inštitútu pre sociálny výskum pri Goetheho univerzite vo Frankfurte nad Mohanom, v súčasnosti hosťuje na univerzite vo švajčiarskom Luzerne. V bratislavskej Univerzitnej knižnici som niekoľko dní študoval esej Paradoxy súčasného kapitalizmu – napísal ju on spolu s ešte slávnejším kolegom Axelom Honnethom, autoritou uznávanou v celom svete. Bol som rád, že na túto tému bola aj jeho prednáška. Chvíľu som ho pozoroval, potom som k nemu podišiel, dali sme sa do reči. O čo inom, ako o paradoxoch kapitalizmu. Spýtal som sa, či môžem použiť nahrávač. Súhlasil. Sadli sme si za stôl a rozprávali...

Pán profesor, vo vašich viacerých prácach sa zaoberáte analýzou kapitalistickej spoločnosti, tak je to aj v eseji Paradoxy súčasného kapitalizmu. Kapitalizmus vytvoril za prvých dvadsať rokov po druhej svetovej vojne (v mnohých krajinách boli na čele sociálnodemokratické vlády) solídne podmienky na zabezpečenie rovnosti príležitostí, ktoré sa výrazným podielom pričinili o rozvoj školskej, sociálnej a zamestnaneckej politiky. Prispelo to k normatívnej a právnej integrácii kapitalistických spoločností, akú kapitalizmus nikdy predtým nezažil. V čom spočíval, podľa vás, hnací motor kapitalistickej expanzie?

Je pravdou, že v období po druhej svetovej vojne sa zaznamenal v niektorých kapitalistických krajinách na Západe určitý pokrok v sociálnej a morálnej oblasti, neznamená to však, že by sme si mali toto obdobie idealizovať. Naše chápanie „pokroku“ je komplexnejšie ako sa na prvý pohľad javí v eseji, ktorú ste spomenuli vo vašej úvodnej otázke. Každý pojem má tendenciu relativizovať skutočnosť, najmä, keď sa zámerne zjednodušuje vývoj v danej etape s cieľom detailnejšie ju porovnať s inou etapou. Tomu sa však chceme vyhnúť! V porovnaní so súčasnom etapou sa nazdávame, že „sociálnodemokratická éra“ skvalitnila život mnohých pracujúcich. Navyše viedla k ich sebauvedomeniu, k tomu, že vlastným organizovaním sa do odborov boli schopní lepšie artikulovať svoje záujmy. Napokon, keď hovoríme o morálnom pokroku, máme na mysli všeobecne spoločensky akceptované, resp. neakceptované zaobchádzanie s robotníkmi a zamestnancami. Naše chápanie pokroku si žiada univerzálny charakter aj preto, aby sme mohli jednoznačne konštatovať, že všetky egalitariánske normy materializované do sociálnodemokratických inštitúcií sú reálne a nezvrátiteľné; v tomto prípade nešlo o relatívny, lež o reálny pokrok, hoci mnohí očakávali aj lepšie výsledky. Pri rešpektovaní tejto dimenzie pokroku rozlišujeme štyri sféry inštitucionálnej činnosti súzvučiace s líniou Honnethovej teórie uznania: Po prvé, staršie normy (staršie v relatívnom ponímaní) riadenia a správania poskytovali ľuďom individuálnejší spôsob života, ktorý im zabezpečoval viacej priestoru na experimentálny ponor do svojho vnútra; demokratizovali sa kreatívne formy individualizmu, prinášajúc tak jednotlivcom širšiu osobnostnú autonómiu. Druhý okruh sa týka legislatívneho rozvoja – v našej eseji vyslovujeme presvedčenie, že sociálnodemokratická etapa priniesla výrazné zlepšenie vo všetkých oblastiach legislatívy so zreteľom na tradičné formy právnej diskriminácie; zakotvila sa rovnosť pred zákonom, rozšírili sa subjektívne práva, kultúrne a politické menšiny získali vyššiu ochranu. Po tretie, úspechy sa dosiahli aj vo sfére zamestnanosti. Postup bol pomalý, ale neustal. Diskutovalo sa o statuse žien v domácnostiach, reformy vo vzdelávaní sa orientovali na skvalitnenie podmienok mladých ľudí pri vstupe do zamestnania a na vytváranie rovnosti príležitostí pre všetkých. A napokon, po štvrté, poukázali sme na vytvorenie systému, ktorý Giddens označil ako „čisté vzťahy“, ktoré pomohli prekonať tradičné formy asymetrie v rodinách a oslobodili súkromnú sféru od reprodukčného stereotypu, ktorý stál v ceste čistému romantickému vzťahu, v ktorom sa obaja partneri navzájom uznávajú a rešpektujú svoje potreby.

Na otázku, čo podnietilo, čo vyvolalo tento pokrok v eseji neodpovedáme. Nezmieňujeme sa o nijakom kauzálnom mechanizme, ktorý by niesol za všetko „vinu“. Podľa modelu Honnethovho uznania by sme mohli odpoveď hľadať v hegeliánskom chápaní morálky motivovanej sociálnym bojom, ktorý vyústil do inštitucionálne manifestovaného pokroku. Pri týchto tvrdeniach sa však v nijakom prípade neopierame o výklad pokroku sprostredkovaný Marxovým ortodoxným historickým materializmom. Hoci ekonomika prispieva k mnohým zmenám, o ktorých hovoríme v eseji, nesmieme a nemôžeme jednostranne pristupovať k ekonomistickému obrazu sociálneho vývoja. Štruktúra a podoba ekonomiky podlieha normatívnym očakávaniam a spoločenskej objednávke a v tomto duchu sa musíme pozerať aj na jej dosah na sociálne zmeny.

Sociálnodemokratický kapitalizmus určite nepredstavuje nejaký neporovnateľný ideál. Nie všetko sa v jeho podmienkach uskutočnilo v prospech človeka. Aj v tejto spoločnosti žilo a žije nemálo chudobných, nemálo takých, čo osud odstrčil na perifériu. A čo morálny a duchovný pokrok? Myslíte, že priniesol nejaké výrazné pozitíva? Ak áno, v čom?

Už som sa zmienil o tom, že nemienim idealizovať sociálnodemokratickú éru. Faktom ostáva, že neoliberalizmus bol schopný transformovať jestvujúcu ekonomiku a existujúci sociálny model len vďaka zbytočným chybám, ktoré vznikli pri štátnej regulácii kapitalistického systému. V sociálnej sfére musíme vedieť rozlišovať dve základné veci: po prvé, mať k dispozícii normatívny potenciál, po druhé, vedieť ho uviesť do praxe (idea vždy obsahuje viac legitímnych vyhlásení a povinností ako prax). Spolu s Axelom Honnethom vykresľujeme sociálnu realitu v dynamickom pohybe, ináč povedané, uvedomujeme si mnohé nedostatky sociálnodemokratického obdobia a voláme po ich náprave a reformách. Aj keď tieto nedostatky do určitej miery ignorujeme, nerobíme to preto, že by sme sa ich báli, ale predovšetkým preto, že ich vieme rozpoznať a označiť ich za nedostatky; zároveň to dosvedčuje a naznačuje, že sme schopní akceptovať normatívnu víziu a zaradiť ju do štandardu hodnôt. Táto vízia sa sústreďuje na všetko, čo bolo chybné, nedostatočné a absentujúce v činnosti centrálnych inštitúcií po druhej svetovej vojne.

A teraz niekoľko slov k morálnemu pokroku...

Je zrejmé, že sa v tomto smere nemôžeme úplne spoliehať na Parsonsovu prácu Systém moderných spoločností (prvý raz vyšla v roku 1971), no jeho reflexie možno modifikovať v duchu Honnethovho konceptu uznania. (Pokrok v sociálnych vzťahoch sa podľa Honnetha uskutočňuje spoločne s dimenziou individualizácie a sociálnej inklúzie: buď sa vo vzájomnom uznaní uplatňujú nové podiely osobitostí, takže rastie miera sociálne potvrdenej individuality, alebo sa už do existujúcich vzťahov uznania zahŕňa viacero osôb, čím sa zväčšuje okruh vzájomne sa uznávajúcich subjektov.)

Vráťme sa, pán profesor, k Parsonsovi...

Parsons má teóriu troch revolúcií: industriálnej, demokratickej a vzdelanostnej. Priemyselná revolúcia prináša a umocňuje deľbu práce, technologické premeny, vymanenie trhu spod vplyvu politiky, expanziu finančných transakcií a odčleňuje od seba úlohu rodiny a úlohu zamestnanca alebo podnikateľa. Demokratická revolúcia kladie do popredia otázku integrácie ako určitý protiklad rozdeľujúcich a pluralizujúcich tendencií industriálnej revolúcie. Podľa Parsonsovej interpretácie Veľkej francúzskej revolúcie sloboda znamená oslobodenie od iracionálneho autoritárstva absolutistickej moci kráľa, rovnosť je protiklad dedičných privilégií aristokracie, solidarita predstavuje spoločnú identitu občana, ktorý je ochotný podriadiť svoje osobné záujmy záujmom celku. Politická idea rovnosti má významnú úlohu v našom chápaní pokroku. Kritika diskriminácie tých, ktorým sociálny status nedovoľuje získať relevantnú spoločenskú pozíciu, zohrala v ekonomickej sfére legitímnu úlohu pri umocňovaní významu subjektu v sociálnych procesoch a v tomto zmysle aj posilnila myšlienku o vplyve ľudí na tieto procesy. A bola to práve vzdelanostná revolúcia, ktorá poskytla trhovo organizovanej spoločnosti založenej na nerovnosti príležitostí a kompetencií možnosť rovnosti šancí. Ekonomický ideál rovnosti šancí a politický ideál rovnosti tak viedol k potrebe revolúcie vo vzdelávacom systéme, čo v širšom ponímaní znamenalo demokratizáciu škôl a ich otvorenie sa najnižším spoločenským vrstvám. Školský systém týmto spôsobom legitimizoval ostatné nerovnosti v spoločnosti a poukázal na ne ako na nerovnosti, ktoré treba takisto odstrániť. Možno povedať, že tlak na fakticitu reálnych nerovností je najdôležitejším aspektom v našich diskusiách o otázkach pokroku. Tieto momenty si Parsons vo svojej teórii moderných spoločností neuvedomoval, nerátal akosi s ostatnými nerovnosťami; neznamená to však, že jeho koncept nemožno použiť ako pomôcku pri rozpracúvaní sociálnych teórií. (Dovoľte ešte poznámku: rád by som upozornil, že keď hovorím o morálnom pokroku, myslím tým na morálku v zamestnaneckej a pracovnej sfére.)

Na začiatku osemdesiatych rokov prišlo k neoliberálnej „revolúcii“. Jej vplyv a dosah hlboko zasiahli sociálne a ekonomické procesy. Ako podľa vás ovplyvnil neoliberálny koncept kvalitu života? Aké zmeny sa uskutočnili v inštitucionálnej, ekonomickej, sociálnej a kultúrnej sfére?

Po sociálnodemokratickej ére nasledovala neoliberálna fáza. Ekonomika vo svojom vnútri prehlbovala svoju trhovosť a stupňovala sa aj expanzia hodnotových štandardov spätých s ekonomickým rozvojom, ktoré dovtedy nepodliehali normatívnej základni. V tomto smere akceptujeme koncept „ducha kapitalizmu“, ako ho rozpracovali Boltanski a Chiapellová. Ich popis „nového“ ducha kapitalizmu nám pomohol modifikovať prevládajúci názor na otázky trhu, ktorý dominoval od čias kritickej teórie. Súhlasíme s Boltanskim a Chiapellovou, že kapitalizmus je nevyhnutné prehodnocovať, lež, ako tvrdia, jeho posudzovanie z kultúrneho hľadiska nemožno reprodukovať v strohých ekonomických pojmoch. Neoliberalizmus ako osobitný spôsob dezorganizovaného a akcionársky orientovaného globalizovaného kapitalizmu dokázal preniknúť svojimi štandardizovanými hodnotami do predtým chránených oblastí prostredníctvom znásilnenia a radikalizácie niektorých normatívnych zlepšení prijatých a inštitucionalizovaných za sociálnodemokratickej éry; pretvoril ich vo svetle kritického diskurzu, ktorý sa viedol proti nedostatkom sociálnodemokratického modelu mimo jeho ekonomického kontextu. Pretvoril ich, žiaľ, v ekonomickom kontexte. Tak sa stalo, že kultúrne a egalitariánske formy kritiky v postosociálnodemokratickej ére nabrali podobu neželaných inštitucionálnych zmien.

Spomenuté zmeny nepochybne zanechali hlboké stopy na súčasnom kapitalizme. Nová ekonomika a nový kapitalizmus sa ukázali ako nestabilné. Umocnilo sa hlavné protirečenie medzi prácou a kapitálom a súbežne s tým sa objavili nové veľké paradoxy kapitalizmu. Vysvetlite, prosím, podstatu týchto paradoxov...

Jadro idey paradoxov súčasného kapitalizmu spočíva v tom, že rozličné normatívne základiny, ktoré niekedy slúžili na emancipáciu síl legitimizujúcich inštitucionálne reformy, sa transformovali na potenciálne represívne mechanizmy, ktoré pritom celkom nestratili svoju emancipačnú auru. Táto zvláštna koalícia medzi emancipáciou a represiou, resp. represia prostredníctvom emancipácie vyvoláva spomínané paradoxy. Pri poukazovaní na paradoxy spoločenského vývoja berieme do úvahy koncept Marxových protirečení, nechápeme ich však ako triedne protirečenia, ani ako protirečenia medzi výrobnými silami a výrobnými vzťahmi, či ako zdedenú sebadeštrukčnú tendenciu kapitalizmu. Z čisto heuristických dôvodov špecifikujeme originálne normatívne zámery, ktoré sa pokusmi uviesť ich do praxe pretvorili na svoj opak. A práve tým nadobudli komplexný charakter. Inak povedané, podmienky, za ktorých prišlo k uskutočňovaniu zámerov, viedli k okliešteniu pravdepodobnosti ich realizácie. V súčasnosti tieto podmienky nesú označenie neoliberalizmus. V tomto prípade však nemožno hovoriť o žiaducich procesoch a dobrých zámeroch. Prečo nazývame tieto procesy ako paradoxné? Je to výsledok našej interpretácie týchto procesov, čo znamená, že pojem paradox treba chápať ako „pozorovateľskú“ kategóriu a musí s ňou nevyhnutne pracovať samotný subjekt. Preto teoretici legitímností kríz v rozvinutom kapitalizme – Offe a Habermas – zdôrazňujú, že tradičné vysvetľovanie nerovnosti v podmienkach sociálneho štátu stráca na význame a všeobecnej podpore, pretože intervenčná politika zakrýva prejavy relevantných foriem sociálnej nerovnosti. Systému štátneho kapitalizmu tak hrozí strata legitímnosti.

Mnohé paradoxy súčasného kapitalizmu sú späté s kapitalistickou modernizáciou spoločensko-ekonomického a kultúrneho života. Mohli by ste charakterizovať hlavné prvky tejto modernizácie?

Ako som už povedal, neidealizujeme si obraz sociálnodemokratickej éry: nedosiahli sa výraznejšie úspechy v rovnoprávnosti žien, neprišlo k zásadnejším pozitívnym zmenám pri odbúravaní hierarchizácie na pracoviskách, rovnako sa nezaznamenali zreteľnejšie posuny v kultúrnej sfére. Nebol to však neoliberalizmus, ktorý sľuboval priniesť nevyhnutné zmeny a modernizovať spoločnosť. Neoliberalizmus sa zviezol, zviezol sa na svojom populistickom charaktere, zviezli sa s ním aj niektoré úspechy, zviezli sa s ním niektoré normatívne ideály, ktoré čakali na svoju plnú realizáciu. Dovoľte mi ilustrovať to na príklade Wikipédie. Ekonomický historik Philip Mirowski označil Wikipédiu za neoliberálny informačný stroj. Wikipédia ako neoliberálna inšpirácia nám ukazuje, ako možno produkovať vedomosti prostredníctvom adekvátneho agregátneho informačného mechanizmu, ktorý sa nespolieha na kapacity a schopnosti jednotlivca, ale na neviditeľnú ruku mnohých, čo zásobujú tento „stroj“ podľa svojej ľubovôle, bez ohľadu na to, či ide o pravdivé alebo nepravdivé údaje. Táto demokratizácia vedomostí sa na prvý pohľad zdá ako žiaduci posun, pretože elity dovolia povedať ľuďom zdola, čo sa im zachce. Pritom sa však potláčajú a vyvlastňujú individuálne vedomosti a poskytujú sa kdesi do neznáma, na neraz neprijateľné a pokútne ciele. Tak sa Wikipédia premieňa na úspešný nátlakový nástroj v rukách profesionálnych organizácií, ktoré zabezpečujú prístup k týmto vedomostiam a informáciám a tým úplne oslabujú hlas jednotlivca. Tento príklad som použil zámerne, aby som naznačil, čo si predstavujeme pod pojmom neoliberalizmus a „modernizácia“. Je to prísne normatívna ideológia, ktorá pod pláštikom „populistickej filozofie“ slúži záujmom tých, čo manažujú a „marketingujú“ vo svoj prospech prácu ľuďom na nižších stupňoch hierarchického rebríčka.

Postupne sa dostávame k podstate nášho rozhovoru, k paradoxom súčasného kapitalizmu. Vo vašej eseji analyzujete štyri hlavné oblasti paradoxov. Čitatelia určite privítajú, keď sa pri nich pristavíme a bližšie ich rozoberieme...

Už som spomínal, že pokrok v normatívnej základni (dosiahnutý v sociálnodemokratickej ére), ktorý viedol k prehĺbeniu osobnej slobody človeka, sa pod tlakom neoliberálnej rekonštrukcie kapitalizmu premenil na svoj opak a postupne atrofoval na retardačný pohyb. Za posledných dvadsať rokov prišlo k veľkým zmenám, k zmenám k horšiemu. Do ekonomických procesov sa „vkradli“ mnohé negatívne javy v podobe profesionálnych a behaviorálnych požiadaviek. A vyústenie? Subjekty prestali vnímať svoje povolanie ako naplnenie spoločenskej povinnosti, ale skôr ho chápali ako vhodný krok vedúci k experimentálnej sebarealizácii; podľa nej sa totiž začala posudzovať privilegovanosť postavenia vo firme, negovali sa garancie právneho statusu. A nielen to! Zároveň sa nadmieru rozmnožilo úsilie získavať a nadobúdať kvalifikáciu len v tých oblastiach, kde sú vyhliadky na najlepšie platenú prácu. Normatívna transformácia romantického individualizmu sa stala ideológiou, dogmou a aj produktívnym faktorom nového kapitalizmu. Objavila sa a narastala súbežne s antisolidárnymi tendenciami, ktoré zašli až tak ďaleko, že zamestnanci sa čoraz viac izolovali od firiem a od kolegov. Zmenené požiadavky si vyžiadali previazanosť na miesto, čas a typ aktivity, čo vytvára veľký tlak na priateľské, milostné a rodinné vzťahy. Nový kapitalizmus charakterizujú prejavy smerujúce k neobmedzeným požiadavkám na ľudské kapacity, pričom sa stierajú hranice medzi súkromným a verejným. Zamestnanci musia s plným nasadením plniť výrobné normy, sú nútení vynaložiť veľké úsilie na získanie komunikačnej a emocionálnej výzbroje, len aby zvládali dané úlohy. Navyše „moderný“ kapitalizmus kolonizuje sféry života, ktoré ostávali predtým mimo akýchkoľvek tlakov zvonka. Dôsledky tejto neformalizácie ekonomiky a ekonomizácie neformálnosti sú mnohoraké; spomeniem aspoň dva: po prvé, ak včleníte emocionálne schopnosti do pracovného procesu a ekonomické imperatívy zakomponujete do neformálnych vzťahov, pre príslušné subjekty bude extrémne ťažké rozlíšiť medzi inštrumentálnymi a neinštrumentálnymi aspektmi intersubjektívnych vzťahov, inak povedané, priateľské vzťahy sa budú formovať s ohľadom na inštrumentálne záujmy a inštrumentálne vzťahy sa opakovane pretransformujú na priateľské vzťahy. Po druhé, v novom kapitalizme sa dostávajú autentické záujmy subjektu do oveľa hlbšieho profesionálneho kontextu, čiže ideál autenticity sa transformuje na nástroj legitimity kapitalistického poriadku.

Určite mi nebudete zazlievať, ak prvú oblasť paradoxov, ktorými ste charakterizovali súčasnú kapitalistickú spoločnosť, pretlmočím pre čitateľov do jednej stručnej vety: neformálne ľudské schopnosti a zručnosti sa využívajú a zneužívajú na mobilizáciu v prospech profesionálnych cieľov, takže na druhej možno hovoriť aj o kolonizácii ekonomiky prostredníctvom ľudských schopnosti a zručnosti. Poďme však k druhej sfére paradoxov...

Pokiaľ ide o druhú oblasť paradoxov, musíme sa takisto vrátiť k sociálnodemokratickej etape. Počas nej prišlo k ustanoveniu a rozšíreniu občianskych slobôd a k prehĺbeniu práv politickej participácie. Na jednej strane sa umocnila sféra individuálnej autonómnosti (napríklad aj za hranice dohodnutých slobôd) a zároveň zákaz diskriminácie poskytoval spoločnosti podmienky na to, aby sa mohla vyhýbať prípadom nerovného zaobchádzania s ľuďmi a skupinami ľudí, ktoré umožňovala a umožňuje báza buržoáznych občianskych práv. Normatívy politickej participácie slúžili v konečnom dôsledku ako prekážka nelegitímnej dominancie spätej s realizáciou buržoáznych občianskych slobôd. V tejto súvislosti sa pre naše reflexie ukázala ako dôležitá kategória statusu sociálnych práv, ako ich formuloval Marshall vo svojej slávnej eseji Občianstvo a sociálna trieda, v ktorej občiansky status charakterizoval ako kombináciu buržoáznych občianskych práv a práv politickej a sociálnej participácie.

Inštitucionalizácia statusu sociálnych práv v sociálnom štáte zároveň slúži ako potvrdenie toho, že politické práva, ale aj ďalšie práva sociálnej participácie možno uskutočniť iba za podmienky aspoň minimálnych materiálnych opatrení. Čo si myslíte o tejto sociálnodemokratickej myšlienke?

Možno s ňou iba súhlasiť. Len ak má subjekt k dispozícii určité materiálne prostriedky, nezávislé od jeho úspechu, naskytá sa mu šanca dostať sa do pozície, v ktorej môže participovať na činnosti základných sociálnych inštitúcii či spoločenskej praxe, a to vo väčšej alebo menšej miere. V tomto kontexte treba zdôrazniť dva aspekty – a to pre jednu jedinú vec – pre analýzu podmienenosti práv spojených s občianskym statusom. Občianske práva a práva politickej participácie možno totiž realizovať iba za predpokladu, že subjekty majú k dispozícii určitú životnú úroveň, ktorej zabezpečenie nezávisí od nich samotných. Po druhé, sociálny status na určitej úrovni oslobodzuje subjekt od toho, aby sám niesol zodpovednosť za svoju životnú situáciu. Podpora inštitucionalizácie sociálneho štátu kráča ruka v ruke s akceptovaním toho, že sociálne nerovnosti sú spojené s rozličnými štartovacími podmienkami, charakter ktorých je pod tvrdou kontrolou subjektu. V tomto zmysle majú sociálne práva neobyčajne dôležitý emancipačný význam a vysoké oprávnenie.

Keď sa pozeráme na súčasnú spoločnosť, erozívne tendencie vidno v oboch smeroch. V procese transformácie agendy sociálneho štátu sa masívne odbúravajú sociálne práva, pritom sa sčasti premieňajú na ekonomizované sociálne služby, ktorých realizácia závisí od materiálnych zdrojov klientely...

Presne tak. V rámci transformácie môžeme pozorovať morálne prehodnocovanie sociálnych oprávnení a paternalizáciu opatrení sociálneho štátu. Tí, čo chcú využívať benefity sociálneho štátu, musia poskytnúť niečo ako protihodnotu – v prípade nezamestnanosti prijať napríklad akúkoľvek prácu. Umelo vyvolaný diskurz o osobnej zodpovednosti zámerne odpútava pozornosť od sociálnych problémov, odpútava pozornosť najmä od toho, do akej miery závisí osobná zodpovednosť od interných a externých podmienok, aby sa subjekt mohol pokladať za zodpovedného za svoje potreby a zanedbané povinnosti.

Je len prirodzené, že ak uvažujeme o zodpovednosti bez týchto základných atribútov, posunieme ju do polohy imperatívu, v ktorom nadobúda v rámci celej spoločnosti výrazné paradoxné črty...

Presne ste to vystihli. Za týchto podmienok nemôže subjekt zobrať na seba (v pravom zmysle slova) zodpovednosť za svoju existenciu. Imperatívny charakter príslušnej zodpovednosti sa tak pretavuje do rozmeru, v ktorom jednotlivec preberá na seba zodpovednosť za štátne záležitosti, za ktoré nie je v skutočnosti zodpovedný. Tento paradox je ešte umocnený tým, že koncept zodpovednosti sa vo všeobecnosti chápe ako emancipačná črta. Aj preto sa ostrie kritiky v sociálnodemokratickej ére zameralo na sféru štátneho byrokratického aparátu. Viedlo to k prijatiu opatrení, ktorých cieľom bolo priblížiť administratívu k občanom a predovšetkým to, aby občania neboli iba pasívnymi prijímateľmi sociálneho pohybu.

Nazdávam sa, že sa v tejto súvislosti objavil pri rozširovaní kapitalistickej štruktúry významný disharmonický prvok, spočívajúci v nejednotnom sociálno-politickom obraze komunity zodpovednosti, zväčša konštituovanej národnými štátmi, čo prispelo k vyššej účinnosti prerozdeľovacích obetí členov kultúrnej alebo politickej komunity...

Lenže v súčasnosti tento obraz stráca na význame a vplyve. Rovnako ako všetky modely sociálnej solidarity. Občania si čoraz viac individualizujú svoje úsilie, úspechy, ale aj chyby, myslia iba na seba, zabúdajú na dobro a blaho celku. Dôsledky toho môžu byť na jednej strane poznačené paradoxným nátlakom na rešpektovanie zodpovednosti, na druhej strane ich môže subjekt uchopiť podľa psychologického vzorca: čím väčšiu zodpovednosť musí jednotlivec vynaložiť na riešenie svojich životných situácií, tým väčší bude mať strach z požiadaviek, ktoré si na ňom život vynúti. Alain Ehrenberg oprávnene vyslovil tézu, že počet duševných chorôb narastá priamo úmerne s pocitmi obáv z vyšších nárokov na zodpovednosť.

Z akých protirečení vyrastá tretia oblasť paradoxov?

Kým vo feudálnej a vôbec v predmodernej spoločnosti sa sociálny status získaval na základe rodu a dedičnosti (askriptívnych kritérií), modernú industriálnu spoločnosť charakterizoval ústup od týchto znakov určovania statusu v prospech univerzálnych kritérií. Princípy úspešnosti začali nadobúdať emancipačný obsah: čím viac sa rozširovala sféra, v ktorej si mohol subjekt zabezpečiť úspech prostredníctvom vlastného úsilia, tým väčší priestor sa otváral rovnosti príležitostí na participácii utvárania vlastného sociálneho statusu (demokratizácia školy napríklad zvýšila požiadavky na kritéria profesionálnej kvalifikácie do tej miery, že presiahli hranice samotného školského systému). A nielen to! Stačí, ak sa v tejto súvislosti pozrieme na diferenciáciu medzi domácnosťami a zamestnávateľskými organizáciami, ktorá je typická práve pre modernú industriálnu spoločnosť; rovnako možno posudzovať systematicky narastajúci počet zamestnancov pracujúcich za mzdu, čo takisto predstavuje uplatňovanie princípu úspešnosti v duchu odmeňovania za mieru ľudskej aktivity. Vytlačenie rodinných foriem manažovania malých podnikov modernými manažérskymi metódami (a tomu zodpovedajúcej výchove manažérskej triedy) taktiež prispelo k nahradeniu modelu personálnej závislosti od rodinných podnikov modelom, ktorý bol personálne voľnejší a prístupnejší...

Lenže takto načrtnutá teória princípov úspešnosti sa zakrátko ukázala ako iluzórna...

Neskôr, po druhej svetovej vojne, sa však spolu s rozšírením vzdelávacích inštitúcií ustálil názor, že relevantná participácia v prostredí trhovej ekonomiky sa môže realizovať len pomocou celého komplexu socializačných procesov, vrátane princípov úspešnosti. Táto interpretácia však poukazovala iba na predpoklady (akceptované v sociálnodemokratickej ére), ako zabezpečiť rovnú participáciu v trhovej konkurencii orientovanej na úspech. Objavili sa formy kritiky, ktoré zacieľovali svoju pozornosť na teóriu princípov úspešnosti ako takú a označili ju vo všeobecnosti za ideológiu, ktorá má normatívnym argumentačným materiálom zastrieť jej podstatu a zároveň „rozpustiť“ alternatívne modely sociálnej spravodlivosti a rozdeľovania.

Faktom však ostáva, že kritickým modelom sa nepodarilo podkopať legitímnu silu princípov úspešnosti. Naopak, ukazuje sa, že majú stále značný vplyv, navyše spoločnosť očakáva, že ako také poslúžia na prehĺbenie štandardov štruktúry sociálneho rozdeľovania a odmeňovania. Ako vy vidíte tento problém?

Prirodzene, časť kritiky princípov úspešnosti možno tiež interpretovať ako znak nespokojnosti s ich univerzálnymi kritériami, resp. s ich priveľmi prísnym chápaním. Inak povedané, emancipačný obsah princípov úspešnosti je zvyčajne precíznejší, ak sa realizuje v kritickom prostredí. Súbežne s pozitívnou úlohou princípov úspešnosti sa objavuje iný politický a ekonomický diskurz, v rámci ktorého sémantické označenie úspechu znamená jeho vyšší stupeň (ako úspech na druhú). V tomto ponímaní by sa paradoxné črty objavili za situácie, keby princípy úspešnosti v ekonomickej sfére stratili posledné zvyšky reality. Jestvuje veľa okolností, ktoré môžeme v tomto kontexte charakterizovať ako achievement insecurity (neistý úspech) – a to pre jednu vec: tieto tendencie by sa mohli identifikovať ako jediné kritérium, ktoré umožňuje dosiahnuť úspech na trhu. Iný slovami, len tých, čo dajú svoju pracovnú silu do procesu výroby a služieb, možno „predať“ na trhu v pravom zmysle slova. V tomto kontexte sa trh javí ako nevyhnutná autorita na hodnotenie úspechu.

Všetky úspechy však nemožno konvertovať na zisk, niektoré musia zostať v neurčitej podobe. Čo potom s tým?

Téza, že princípy úspešnosti „marketizujú“ samé seba sa stala základňou sociálno-teoretickej diagnózy súčasného nezávislého posudzovania a hodnotenia spomínaných procesov. Nemeckí sociológovia Sighard Neckel a Kai Dröge tvrdia, že trhy sú vo svojej podstate výhradne zainteresované na ekonomických výsledkoch, ktoré sú zároveň slepé aj neutrálne, v závislosti od toho, v akej podobe sa v danej chvíli javia. V „marketizovaných“ spoločnostiach sa také faktory, ako náhoda, dedičstvo a šťastie pokladajú za legitímne kritériá na rozdeľovanie materiálnych alebo symbolických tovarov. Je predčasné vynášať závery, či „marketizácia“ hodnotových kritérií zapustí v určitých oblastiach hlbšie korene, či sa stane súčasťou normatívneho rámca, ktorý bude spojený s už spomínanými faktormi náhody, dedičstva a šťastia. Niet však pochýb o tom, že všeobecná neistota týkajúca sa hodnôt a statusu princípov úspešnosti sa v súčasnom kapitalizme objavuje vo viacerých oblastiach. Keď si dáme dohromady všetky tieto faktory, zaraz pochopíme, prečo sa dnešné subjekty iba s veľkými ťažkosťami orientujú v hodnotách a úspechoch, ktoré prinášajú pre spoločnosť. Napriek tomu však treba zdôrazniť, že debata o realizácii princípov úspešnosti je prevládajúcou témou v súčasných politických a ekonomických diskusiách a transformuje sa z prostriedku potenciálnej emancipácie na nástroj, ktorý sa, ako v prípade diskurzu o zodpovednosti, prísno stavia proti odsúvaniu princípov úspešnosti do úzadia a navrhuje možnosti na ich ďalšie zdokonalenie a prehĺbenie.

Naostatok sa dostávame k štvrtej oblasti paradoxov súčasného kapitalizmu...

Obdobie, v ktorom sa začali znásobovať prvé znaky sekularizácie, môžeme svojím spôsobom označiť za prelomové; vzťahy medzi dvojicami vyzbrojené skúsenostnými kvalitami z predchádzajúcich čias sa prirodzenou cestou vkliesnili do priestoru, ktorý bol predtým rezervovaný pre hriešnu skúsenosť „svätosti“. Dovtedy to fungovalo tak, že sa jednoduchý zmysel pre sociálne výhody skryto vkradol do symbiózneho zväzku muža a ženy; dlhodobý vzťah alebo sobáš sa zvyčajne uzatvárali iba medzi príslušníkmi tej istej sociálnej triedy. To bola minulosť. Manželský zväzok oddelený od „chladnej“ sféry ekonomických vzťahov sa zväčša zrúti iba vtedy, keď sa v atmosfére spoločensky rozšíreného ideálu lásky odrazu zjaví sociálna prax, ktorá vyvolá závislosť príslušnej dvojice od spotreby. Od začiatku dvadsiateho storočia sa láska výrazne komercionalizuje, subjekty používajú spotrebné predmety a luxusné tovary na to, aby symbolicky a niekedy doslova rituálne vyjadrili svoj „úžasný“ sociálny status. Na druhej strane treba objektívne zdôrazniť, že sa usilujú svoje city udržiavať v značnej vzdialenosti od svojej utilitárnej stratégie. Niekedy dokážu s virtuóznou zručnosťou využiť spotrebu tovarov na to, aby údajne zachránili „čistotu“ vzťahov. Opatrenia súvisiace s povinnosťami v partnerských vzťahoch sú výsledkom vzájomného uznania a umocnenia ideálu romantickej lásky; zákonite sa však budú prelínať s ekonomizáciou lásky ako takej. Spolu s mojím kolegom Axelom Honnethom sme presvedčení, že v sociálnodemokratickej ére nabrali milenecké a manželské vzťahy v oveľa väčšej miere charakter partnerstva a že nerovné rozdelenie povinností pri vedení domácnosti a starostlivosti o deti prijímala mužská časť ako morálnu výzvu.

Pán profesor, ako sami uvádzate, to bolo. V posledných dvoch desaťročiach sa však objavujú tendencie ohrozujúce tieto výdobytky; narúša sa integrácia spotreby a citov vo vnútri manželstiev a partnerského spolunažívania, vyrastajú nové formy racionality v láske. Čo s tým?

V prostredí nového kapitalizmu sú dlhodobé vzťahy lásky vystavené oveľa vyššiemu tlaku. Privatizácia sféry práce hatí rozvoj kreatívnych schopností nevyhnutných na udržanie pevných zväzkov čistých vzťahov, ktoré môžu prežiť iba za podmienky, že sa ich čistota bude opakovane a kontinuálne zdôrazňovať prostredníctvom neekonomických praktík vzájomného uznania. Zároveň rastú požiadavky na čas, mobilitu; zvyšujúci sa tlak na zodpovednosť, emocionálnu zanietenosť v práci čoraz viac sťažuje pohodu v rodinnom prostredí. Nie je to však iba štrukturálny tlak, čo smeruje k tendencii erozívne vplývať na prax romantickej lásky: duch kapitalizmu premieňajúci podnikateľskú ideu na vykalkulovanú akciu s cieľom zabezpečiť „sebarealizáciu“ subjektu preniká do kapilár všetkých vzťahov a postupne začína prevažovať model utilitárne orientovanej kalkulácie. Inými slovami, potešenie a zábava sa stávajú objektom pôžitkárskych ambícií. Nový model správania zároveň núti subjekty plánovať za čo najkratší čas čo najdlhšie časové horizonty spoločného nažívania; je to nezmyselný tlak, ktorý môže viesť iba k chaosu. Požiadavky na kariéru a pracovnú mobilitu nemožno predsa plánovať v dlhodobých horizontoch. Ak by sa aj podobné paradoxy ujali, nepredpovedám im dlhú životnosť. A ešte niečo: vezmime si ako príklad internet: online metóda umožňuje nadviazať kontakty a dokonca si vybrať odporúčaného partnera. Sadnete si za monitor a hneď dostanete otestovaný tip na manžela či druha. Zdanlivo otvorený trh s potenciálnymi partnermi, ktorých môžete získať jediným kliknutím na klávesnicu počítača, výrazne otupuje ozajstné citové vzťahy. Jednej priateľky som sa spýtal, prečo si vyhľadáva priateľov na Facebooku, keď má v reálnom živote dostatok priateľov. Odvetila mi: „Človek nikdy nevie, možno sa ten najlepší ešte nájde.“ Zdá sa, že nastal čas, keď sa priateľstvo a láska nezaobídu bez manipulácie. Je to možné, no aj paradoxné. A bude to paradoxné až dovtedy, kým priateľstvo a láska budú odmietať tento druh manažovania.

Rozhovor pripravil a spracoval Pavol Dinka 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET