:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Formovanie vodno – potravinovej bubliny

PhDr. Ivan Bajer, CSc., poradca pre stratégie a vízie efektívneho rozvoja spoločnosti

Ospravedlňujem sa za opakovanie niekoľkých známych faktov, ktoré všetci poznajú. K týmto faktom ja pridávam súvislosti a koncepčný rámec hodnotenia ich významu pri charakterizovaní procesu formovania bublín svetovej ekonomiky. Hospodárstvo sveta začína vykazovať príznaky blížiace sa k bodu varu. V r. 2006 upozornil Nouriel Roubini na praskajúcu finančnú bublinu /nielen v realitných trhoch/ a stal sa predmetom výsmechu bankárov a politikov. Nasledovala globálna finančná a hospodárska kríza. Ešte pár rokov pred Roubinim začal globalista a environmentalista L. Brown hovoriť o nafukovaní vodno–potravinovej bubliny a politici tradične tiež neverili jeho katastrofickým scenárom nedostatku potravín a možného hladu, paniky na potravinových burzách. Ale v rokoch 2007 a 2008 po 60 potravinových nepokojoch po celom svete naivná sebaistota politikov dostala riadne trhliny pri konfrontácii s nepokojmi a ďalšími udalosťami, ktoré začínajú meniť prevládajúcu mozaiku obrazu sveta a Zeme. Nastáva čas meniť optiku videnia a paradigmu chápania vývoja globálnych problémov planéty a civilizácie. Práve o tom je analýza formovania bublín.

O bublinách je potrebné hovoriť všeobecnejšie v porovnaní s čisto finančným chápaním, ktoré sa obmedzuje na neodôvodnené a emocionálne nakupovanie podielov finančne slabých podnikov s efektom nárastu ich trhovej ceny, ktorá je vyššia ako skutočná hodnota. Bublina vo všeobecnom význame znamená nielen nadbytočný nákup, ale aj nadvýrobu a nadspotrebu mimo kritéria efektívnosti v porovnaní s limitom nielen určitej firmy, ale aj ľudskej civilizácie a našej planéty. V tomto chápaní je možné hovoriť nielen o spoločenských, ale aj o prírodných bublinách. Prírodná bublina vzniká vtedy, keď ľudstvo pri neadekvátne nízkom trhovom hodnotení nafúkne spotrebu zdrojov planéty do 1,5-násobku jej regeneračných a kapacitných možností. A nárast svetovej populácie pritom ďalej pokračuje. Tento typ bubliny je oveľa menej viditeľný. Nie každý vidí roztápajúce sa ľadovce na póloch, či v Himalájach a už nikto nemôže voľným okom vidieť CO2 vo vzduchu. Preto zmenu zbadáte až vtedy, keď už môže byť neskoro. A po istom bode obratu zmena už môže byť nezvratná. Toto je rozdiel prírodnej bubliny od čisto finančnej, pretože na rozdiel od trhu tu je príroda faktorom určujúcim načasovanie prasknutia a človek o nastavení času prírody v celej komplexnosti globálnych problémov nemá adekvátne predstavy. S niečím podobným sme sa v ešte nikdy doteraz nestretli v celoplanetárnom rozmere.

Na Slovensku evidujeme pri poznávaní bublín jednu neprerušenú, 25 rokov trvajúcu reťaz zlyhaní rôznych prognostických a strategických inštitúcií, nevynímajúc ani vládnu objednávku dlhodobej vízie a stratégie rozvoja Slovenska, ktorú ešte počas vlády R. Fica vypracoval EÚ SAV. Na rozdiel od týchto zlyhávajúcich inštitúcií, ktoré neupozorňovali na finančnú a vodno-potravinovú bublinu vo svete, tvrdím, že zásoby podzemných vôd sú za danej situácie výnimočným prírodným kapitálom Slovenska, ako aj jeho nevyužívaným poľnohospodárskym, priemyselným a ekonomickým potenciálom. Je dôležité vedieť, čo sa v tomto smere deje vo svetovej trhovej ekonomike, ktorá začína mať s vodou problém. Faktom je, že Slovensko má v regióne povodí Dunaja, Moravy, Váhu , Hrona a Ipľa výnimočný vodný prírodný kapitál, ktorý presahuje aj európske hranice. Z toho dôvodu je podzemná voda bezkonkurenčne najväčším surovinovým bohatstvom Slovenska a obrovskou konkurenčnou výhodou pre 21.storočie. Žiadna politická strana nemá v programe komplexné a inovatívne využitie tohto prírodného a ekonomického potenciálu a tie strany, ktoré rotujú u moci, zapríčinili, že sme pri jeho neevidovaní spadli do pasce automobilového extrému. V protiklade s politickou krátkozrakosťou však potravinové nepokoje v arabských krajinách predznamenávajú pri pokračujúcich zmenách klímy príchod ďalších sociálnych nepokojov po celom svete. Ak by vodno-potravinová bublina praskla, nie je vylúčené, že potravinová kríza 2011 sa stane normou pre budúce roky novej éry nedostatku potravín. Tento typ vývoja vo vede a slovenskej politike je neudržateľný. S ohľadom na nevyužívanie vodného potenciálu bude potrebné v nasledujúcich rokoch urobiť kvalitatívnu korekciu vládnutia a vedy u nás.

Téma formovania vodno-potravinovej bubliny má aj geopolitický význam. Svet sa posúva do novej éry nedostatku vody, pôdy a potravín. Celé minulé storočie napomáhali nízke ceny potravín udržovať politickú stabilitu vo väčšine sveta, ale pre budúcnosť to už prestáva platiť. Potravinové nepokoje v rokoch 2007 a 2008 a tohtoročná arabská jar, ako aj vývoj systému globálnych problémov hovoria o niečom výrazne odlišnom. Existuje aj oveľa širší horizont ako iba jedno storočie, z pohľadu ktorého sa treba kriticky pozerať na existujúcu potravinovú bezpečnosť sveta. Sú to celé tisícročia. Ľudstvo malo minulých 11 tisíc rokov priaznivú šancu rásť, pretože na Zemi prevládalo pomerne ustálené počasie. Ak klimatológovia tvrdia, že pri akumulácii skleníkových plynov v atmosfére postupuje zmena klímy tak rýchlo, že ustálené počasie stráca normu, ku ktorej by sa malo vracať, tak to znamená, že sa mení vitálna podmienka života civilizácie. Preložené do konkrétneho jazyka to znamená, že oteplenie o 1°C nad normál počas vegetačného obdobia, znamená pokles výnosov obilnín o 10%. Toto už nie je iba problém životného prostredia, ale aj problém podstaty fungovania a rozvoja civilizácie. Vo vode, pôde a potravinách sa nafukuje gigantická, z časti prírodná a z časti trhová bublina, ktorá môže celú spoločnosť položiť na lopatky, tak ako sa to v minulosti udialo v jednotlivých lokálnych prípadoch. V rámci novej geopolitiky, kedy voda, pôda a potraviny prestávajú byť samozrejmosťou a kedy schopnosť dorobiť a zabezpečiť isté množstvo potravín začína byť silnou geopolitickou pákou, sa voda, pôda a potraviny menia zo skrytej hybnej politickej sily na priamu, bezprostrednú príčinu formovania svetovej politiky.

O význame vodno-potravinovej bubliny treba hovoriť aj preto, lebo tie isté sily, ktoré sa v minulých desaťročiach podieľali na vzniku finančnej bubliny a finančnej krízy, sa so značnou pravdepodobnosťou podieľajú /zároveň s prírodnými zmenami/ aj na nafukovaní vodno-potravinovej bubliny v súčasnosti. Hovorí sa o nutnosti vytvárať v rámci OSN osobitné zásoby potravín a o potrebe regulácie cien potravinových komodít. Pretrvávajúca nedoriešenosť finančnej krízy robí celý tento proces ešte aktuálnejším, zapletenejším a komplikovanejším. So vstupom finančníkov do komoditných trhov a s prílevom nebývalo vysokého kapitálu sa hovorí o financializácii komodít, čo znamená, že ceny sú robené na základe faktorov, ktoré majú minimálny, alebo dokonca žiadny vzťah k danej komodite a ceny potom neodrážajú vzťah dopytu a ponuky. Namiesto známeho objavovania ceny fyzickými obchodníkmi, potom nastupuje čoraz viac stádovité chovanie investorov, ako napríklad očakávanie globálnej ekonomickej obnovy, ktoré sa cez komoditné futures odráža v náraste cien komodít.

Ak sa 30 rokov tvrdilo, že pre nápravu svetového hospodárstva ho stačí iba doplniť o ekologické dane a bez drastických zmien tak dosiahnuť zmenu vo fungovaní trhu, tak súčasný vývoj začína protirečiť takému zjednodušenému videniu. Namiesto jednej všeobecnej bubliny tu sú dve všeobecné bubliny, ktoré odrážajú súperenie politických a prírodných bodov zvratu a možnosť civilizačného kolapsu. Namieste je otázka, či z daných dvoch bublín nevzniká jedna superbublina a či táto superbublina nie je totožná s existujúcou formou globálneho finančného kapitalizmu? Potom by po jej prasknutí mohlo dôjsť k takej zmene, že je otázne, či by to ešte bol kapitalizmus? Problémy s nedostatkom vody, pôdy a potravín sa netýkajú len chudobných krajín, ktoré ich fyzicky majú menej. Veľmi podobné problémy môžu vzniknúť aj v krajinách s bohatými prírodnými zdrojmi a slabým, skorumpovaným vládnutím. V minulosti to boli najmä africké krajiny bohaté na ropu, v súčasnosti ide hlavne o vodu a pôdu. Také krajiny sa stávajú cieleným objektom vonkajších manipulácií a nátlakovým poľom tzv. ekologického neokolonializmu, vodnej a pôdnej mafie. Slovensko so svojimi výnimočnými zásobami podzemnej vody a pôdy sa pomaly, ale iste dostáva do pozície takto manipulovanej krajiny. Z hľadiska suverénneho vlastníctva svojho ekonomického potenciálu pre 21. Storočie, je už jeho pozícia ohrozená.

Vodné zdroje, pôda, potraviny patria medzi vitálne oblasti, na ktorých sa v maximálnej miere odrazia všetky klimatické, energetické, demografické a sociálne zmeny. V súhrne to prinesie nebezpečne vysokú mieru nestability v strategických regiónoch sveta (India, Čína, Pakistan, Bangladéš) ešte pred tým ako sa v nich budú môcť vysporiadať s danými zmenami a byť silným spojencom v boji proti globálnemu otepľovaniu. Napätie bude narastať, lebo zatiaľ nie je jasné ako prepojiť rýchly hospodársky rast v týchto krajinách s ekologickou udržateľnosťou. Z toho dôvodu klimatické zmeny nie sú iba ekologickým problémom, ako sa veľa ľudí naivne domnieva. Spory sa môžu pohybovať tesne na hranici vojenských konfliktov, tým viac, že sa často budú týkať najmä tých regiónov, ktoré sú najmenej schopné vysporiadať sa s nedostatkom vody, pôdy a potravín. V takto zadanom koncepčnom rámci videnia významu vody, pôdy a potravín sa rozhovor o nich posúva výrazne preč od iba akademickej, vzdelávacej roviny. A posúva sa aj z oblasti neosobnej globalistiky, typu mňa a tejto krajiny sa to netýka, do výsostne praktických sfér zlyhávania pochybených politík. Viac ako 20-ročná transformácia Slovenska jasne začína vykazovať omyly v určovaní priorít rozvoja krajiny a spoločnosti. Slovensko napriek tomu, že spadlo do pasce automobilizmu, nemá žiadne prepracované plány na využitie svojho nadpriemerne veľkého prírodného kapitálu a bohatstva. Za túto politickú mizériu ponesú zodpovednosť politické strany a ľudia, ktorí krajinu do ekonomickej pasce doviedli.

Zaostávanie politiky.

Zlyhávajúca slovenská politika pasívne a trápne opakuje všetky chyby trhového systému v rozvinutých krajinách. Vygumované poradenské komandá našich politikov nemajú dosť intelektuálnej kapacity pre pochopenie faktu, že rýchlosť globálnych zmien už dosiahla hodnotu a mieru, za ktorou v reakcii zaostávajú aj najvyspelejšie štáty sveta, včítane USA. Z tohto pohľadu politická impotencia a negramotnosť našich politikov iba odráža všeobecný trend a je okorenená o tragikomický cieľ dobiehania vyspelých krajín a budovania rozvinutého kapitalizmu. Podobne sme pred 35 rokmi budovali rozvinutý socializmus až do úspešného kolapsu. V prípade prasknutia vodno-potravinovej bubliny môže potravinový chaos sveta nastať kedykoľvek v priebehu nasledujúcich desiatich, dvadsiatich rokov, ale aj skôr. A doma nás pravdepodobne opäť čaká budovateľský kolaps, pretože krajina nevyužíva ten potenciál bohatstva, ktorý by jej práve v takejto situácii výrazne uľahčil utrpenie.

Kolabujúce štáty.

Je to nový pojem odrážajúci novú výbušnú realitu. V dôsledku nedostatku vody, pôdy a potravín už dnes kolabuje istá časť sveta. Ide o štáty, ktoré kompletne stratili kontrolu a výkon moci na svojom území. Vykazovanie ich počtu sa rôzni, od 20 do 35, prípadne 40. Ale trendom je permanentný nárast ich počtu. Plne rezonuje otázka, ktorú v posledných rokoch znepokojene kladie L. Brown: koľko ešte musí skolabovať štátov, aby začala kolabovať civilizácia ako taká? Toto je najpodstatnejší a najdôležitejší aspekt prasknutia vodno-potravinovej bubliny v tesnej nadväznosti na finančnú bublinu a finančnú krízu.

Nedostatok vody.

Hoci voda tvorí 70% povrchu Zeme a jej množstvo je dlhodobo konštantné, svetové poľnohospodárstvo zaznamenáva čoraz akútnejší nedostatok závlahovej vody. Civilizácia v súčasnosti zrejme už dosiahla tzv. špičkovú vodu, teda maximum jej čerpania pre závlahy. A pretože poľnohospodárstvo spotrebováva 70 – 75% dostupnej sladkej vody, tak situácia začína byť zrelá na novú agrárnu revolúciu po 8000 rokoch.

Jednou zo zmien je ukončenie pôsobenia „zelenej“ revolúcie, ktorá viac ako 60 rokov kŕmila ľudstvo masívnym, málo efektívnym zavlažovaním, dotovanými, obrovskými kvantami umelých hnojív, novými odrodami hlavných poľnohospodárskych plodín. Široko pestované monokultúry a uplatnenie priemyselnej mechanizácie prispeli k zvýšenej erózii pôdy čoraz viac ochudobňovanej o prírodný humus. Dané obmedzenia „zelenej“ revolúcie majú značný dosah na možnosti zvyšovania výnosov v budúcnosti.

Z hľadiska rapídne klesajúcich zásob závlahovej vody dochádza pri „zelenej“ revolúcii k týmto procesom: 1/ nenávratne sa vyčerpávajú podzemné rezervoáre vody, ktoré sa tvorili tisíce a desaťtisíce rokov. Táto voda je prakticky neobnoviteľná a zatiaľ z nej žije viac ako 400 mil. ľudí na svete. A každý rok pribudne ďalších 80 mln. obyvateľov. 2/ Značná časť závlahovej vody je znečistená priemyselnými a poľnohospodárskymi odpadmi z umelých hnojív a pesticídov. Vo viacerých krajinách je znečistenie tak veľké, že časť vody sa nehodí už ani na závlahy v poľnohospodárstve. 3/ Ľadovce v horách, od topenia ktorých závisí stav hladín rozhodujúcich riek pre poľnohospodárstvo, sa urýchlene roztápajú. Týka sa to Himalájí, Tibetskej náhornej plošiny a riek ako Indus, Ganga, Jang Ce Tiang, Žltá rieka. Obdobný proces prebieha v Andách, ale tiež v Severnej Amerike. Aj v Európe miznú Alpské ľadovce. 4/ Nebývalo rýchlo sa roztápajú ľady na póloch a stúpajúce hladiny morí začnú zaplavovať úrodné delty riek aj s ich poľnohospodárskou produkciou /napr. Mekong/.

Toto sú hlavné príčiny podmieňujúce nafukovanie a prasknutie vodno-potravinovej bubliny, ak sa situácia v pomerne krátkej dobe zásadne nezmení. Prehlbujúci sa nedostatok vody vedie už v súčasnosti k nedostatku potravín a za staré zdroje závlahovej vody zatiaľ reálna náhrada neexistuje. Voda v poľnohospodárstve sa spotrebováva zvýšenými tempami aj z ďalších dôvodov. Okrem otepľovania a demografického nárastu obyvateľstva, je to aj zmena jeho jedálnička – väčšia spotreba mlieka, syrov, mäsa, čo vyžaduje viac kŕmnych zmesí pre hydinu, dobytok a dnes už aj masovo chované ryby. Čoraz viac zrnín sa nevyužíva ako krmivo, či ako potrava, ale ako technická plodina pre výrobu biopalív. Pritom biopalivá sú dotované, teda nie je to ich reálna trhová hodnota, čo skresľuje situáciu v poľnohospodárstve. Mestá odoberajú poľnohospodárstvu čoraz viac vody pre vlastnú spotrebu. Využívanie vody v poľnohospodárstve je jedným z najviac neefektívnych procesov a straty vody kým sa dostane ku koreňovým systémom, sú obrovské. Aj z týchto dôvodov je vodná bublina v poľnohospodárstve pred prasknutím a vzniká dôvod pre revolúciu vo vodnom hospodárstve.

Agflácia (Agrárna inflácia).

Všetci evidujeme celosvetový rast cien potravín a vstupov do poľnohospodárstva. Aj voda ako zásadný vstup postupne dražie, hoci nie je stále komodita obchodovaná v priamej forme na trhoch. V jej zdražovaní sa odráža fakt, že ju začíname masívnejšie vyrábať odsoľovaním morskej vody. Po 100 rokoch relatívne stabilných cien na potraviny, odráža agflácia ako nový druh inflácie praskanie vodno-potravinovej bubliny z nového zorného uhla. Nestabilita počasia, nepredvídané suchá, záplavy, straty pôdy, požiare, nútia rizikové krajiny, závislé vo veľkej miere od dovozu obilnín, k predzásobovaniu zo strachu pred sociálnymi potravinovými nepokojmi. Snažia sa predzásobiť aj na budúci rok a svetové burzy reagujú zvyšovaním cien. Inflácia sa zrýchľuje vo svete s nevyspytateľným počasím a novými nárokmi a rizikami pre poľnohospodárstvo. Práve táto rýchla inflácia sa nazýva agfláciou. V dôsledku sa ešte masívnejšie drancujú akékoľvek dostupné vodné zdroje, pričom časť podzemných rezervoárov je už na dne a viaceré rieky už nedotekajú do mora pre príliš vysoké odbery z nich.

Vysoké finančné špekulácie.

Agflácia, teda aspoň jej dôsledky, sú dnes už známe každému. Osobitne dôverne ľuďom v extrémnej chudobe. Podľa štatistiky Svetovej banky pribudlo na svete za posledných 6-7 mesiacov viac ako 44 mil. ľudí, ktorí sa prepadli do extrémnej chudoby – teda od 1,25 dolára a nižšie na deň. Ale do hry s cenami vstupuje okrem prírodných faktorov navyše finančný vplyv, ktorý je už oveľa menej známy a ak, tak iba úzkej vrstve odborníkov, ktorí pracujú vo finančných trhoch. Vôbec nejde o bežnú potravinovú špekuláciu lacného nákupu a drahšieho predaja, Ide o dereguláciu a pokrivenie finančno-tržných mechanizmov zabezpečujúcich likviditu pre potreby poľnohospodárstva. Na potravinové trhy vstupujú finančníci, ktorí nemajú nič spoločné s obchodníkmi s fyzickou komoditou. Čo môže mať spoločné finančník s problémami poľnohospodárstva? Ukazuje sa, že veľa. Môže ísť o tie isté príčiny, ktoré ako oslavované finančné inovácie „nového“ kapitalizmu spôsobili vznik finančnej bubliny a následnej finančno-hospodárskej krízy sveta a teraz spôsobujú umelé zdražovanie potravín, pôdy a v perspektíve aj vody. Dá sa hypoteticky predpokladať, že finančná bublina a vodno-potravinová bublina sú jedno a to isté a aj pri menších rozdieloch postupne vytvárajú globálnu superbublinu, ktorá hraničí s ďalšou existenciou kapitalizmu po 350 rokoch jeho histórie, pokiaľ nepríde k zásadnej reforme trhu. Nejde teda už len o prírodné obmedzenia rastu typu vody, pôdy, klímy, či biologické obmedzenia ako výnosnosť plodín a počet ľudí na planéte. Ide o ekonomicko-politické hranice súčasného kapitalizmu s jeho neobmedzenou túžbou po zisku, ktorá môže byť neprekonateľná, tak ako svojho času opitosť mocou cisárov antického Ríma. Voda má v týchto chúťkach po zisku úplne špecifickú úlohu, pretože jej užívanie sa nedá zmestiť do pôsobnosti súkromného vlastníctva. Z toho plynú protirečia, ktoré nezapadajú do logiky kapitalistického systému, alebo ak by umelo zapadli, ich výsledkom bude „tragédia súkromného“, čo ešte viac zostrí všetky doterajšie protirečenia.

Na potravinové trhy sa už nedá spoľahnúť.

Krajinám, zvlášť tým chudobnejším, sa pri zhoršujúcej sa situácii nemusí podariť nákup dostatočného množstva obilnín na trhoch. Až sem dospelo nafukovanie vodno-potravinovej bubliny. Teraz už nejde iba o hranice prírody, ale aj o hranice spoločnosti založenej na istej forme trhu a vlastníctva. Finančne slabšie krajiny, ktoré sú z väčšej časti zabezpečenia potravín závislé od dovozu a nedokážu ich už nakúpiť na potravinových burzách, začínajú vyjednávať jednak s pestovateľskými krajinami, jednak s jednotlivými farmármi ešte pred tým, ako sa majú dopestované potraviny predať na burzách. Ak nepomáha ani to, bohatšie krajiny začínajú skupovať pôdu a vodné zdroje, alebo vodné práva po celom svete, často od veľmi chudobných krajín, kde obyvateľstvo už hladuje. Začína sa presadzovať vodno-pôdny neokolonializmus. V jeho hľadáčiku už je aj Slovensko a pre vodnú a pôdnu mafiu je za danej situácie výhodné, aby si čo najmenej našich ľudí uvedomilo súvislosti vody a jej význam pre ekonomické bohatstvo krajiny, aby tu aj naďalej pretrvávalo zaostalé, nevýkonné a skorumpované vládnutie bez poznania a využívania vodného potenciálu Slovenska.

Pri začínajúcom zlyhávaní potravinového trhu je logická otázka načo je tu kapitalizmus keď trhy nebudú fungovať v takej základnej oblasti ako potraviny a reálne, plné ohodnotenie prírodného kapitálu planéty? Odborníci, ktorí sa na komoditných burzách už desaťročia zaoberajú potravinami sa začínajú pýtať, prečo je zrazu v tejto sfére toľko problémov a na toľkých miestach Zeme. Zopár faktov na zváženie len z tohto roku. Časti Číny, ktorá je najväčší pestovateľ obilia na svete, mali najmenej zrážok za 100 rokov. Niektoré európske regióny sú najsuchšie za 50 rokov. Skoro 44% osiatej ozimnej pšenice v USA /najväčší svetový exportér/, je v zlom alebo veľmi zlom stave. Ceny pšenice sa znovu blížia k hodnote 9,25 dolára za bušel z r.2008, kedy bolo vo svete 60 potravinových nepokojov. Donedávna poľnohospodársky sebestačná Čína môže tento rok zdvojnásobiť dovoz pšenice až k trom mil. ton z dôvodu sucha. Svet je v dlhom trende nárastu cien potravín a rok 2012 bude pravdepodobne tiež inflačný, či agflačný. Za danej situácie je symptomatické, že vojenský rozpočet USA v r. 2007 sa zdvojnásobil, zatiaľ čo ekonomický podiel USA na globálnom GDP klesol z 32% na 23%. Nemožno si nespomenúť na obdobie rímskej ríše, keď antický Rím začal strácať ekonomickú moc a možnosti vysávať jemu podrobené krajiny.

Rozdiel medzi finančnou bublinou a vodno-potravinovou bublinou.

Ak po prasknutí finančnej bubliny išli nadhodnotené ceny nehnuteľností , ako aj ceny v hospodárstve a ceny zdrojov dolu, tak po prasknutí vodno-potravinovej bubliny /aj za predpokladu, že finančné záujmy ešte zvýšia ceny potravín, vody a pôdy/, pôjde o raketový nárast cien základných potravín a vzniknú obrovské sociálne nepokoje. Svet už nedisponuje potrebnými potravinovými zásobami, aby mohol potravinový šok zmierniť. Praskne aj slovenský extrém orientácie na automobilovú výrobu a bublina vládnej nekompetentnosti, pretože vlády nedokážu obrátiť pozornosť krajiny a obyvateľstva na veľký vodno-pôdny hospodársky potenciál tejto veľmi malej a veľmi mizerne riadenej krajiny.

L. Brown vo svojej vynikajúcej knihe „World on the edge“ poukazuje na dva spôsoby reakcie na potravinové problémy: Plan A, ako pokračovanie doterajšej trhovej výroby (business as usual), bez akejkoľvek pozitívnej zmeny. Na rozdiel od Planu A propaguje Plan B, kde by malo dôjsť k viacerým zmenám v existujúcej forme trhového hospodárstva a tieto zmeny by sa mali uskutočniť v časovom rozpätí, ktoré L. Brown vníma v termínoch vojenskej mobilizácie, napr. znížiť emisie CO2 o 80% do roku 2020. Pri ignorovaní akútnosti rýchlych zmien hrozí ako úpadok svojrázny Plan C, kedy bude fundamentálne narušená potravinová bezpečnosť sveta a nastane voľný pád do priepasti.

Aký je záver pre Slovensko? Slovensko namiesto znalostnej spoločnosti vybudovalo zaostávajúcu, znalostne – neslobodnú spoločnosť. Opätovne sa potvrdzuje, že sme neinovatívna krajina, ktorá je brzdená neuveriteľne pomalou politikou a pomýleným vládnutím. Politika a vládnutie sa pri zásadných otázkach budúcnosti nemôžu riadiť výlučne 4-ročným horizontom. Na programe je preto zásadná a hlboká zmena doterajších politík vládnutia. 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET